Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kültürün üç boyutundan birini belirtiniz.


 2. Cevap: Bilişsel, davranışsal veya maddi Açıklama:

  Kültür, bilişsel ögeler, davranışlar ve maddi araçlardan oluşan üç boyutlu bir evrendir. 3. Kültürün kökleşmiş bir ögesi olan âdetleri tanımlayınız.


 4. Cevap: Uzun bir süre boyunca topluluk tarafından kendiliğinden uyulan ve yapılmasının gerekli olduğuna inanılan davranış kalıplarıdır. Açıklama:

  Âdetler toplumsal hayatın devamlılığını sağlar ve yaptırımları arttıkça örf hâline gelebilirler. 5. Dukha Türklerinin yaşadığı coğrafi bölgeyi ve geçim kaynaklarını üç örnekle belirtiniz.


 6. Cevap: * Coğrafi bölge: Moğolistan'ın kuzeybatı sınırı, Sayan Dağları * Geçim kaynakları: * Ren geyiği avcılığı * Yemiş toplama * Ormancılık Açıklama:

  Metinde "Moğolistan’ın kuzeybatı sınırında, Sayan Dağlarında, Ren geyikleriyle birlikte göçebe hayatı süren ve Türkçenin bir lehçesini konuşan Dukhalar..." ifadeleri yer almaktadır. 7. Dukhaların farklı yaşama biçimlerini belirleyen en önemli unsuru açıklayınız.


 8. Cevap: Göçebe hayat tarzı ve Ren geyiği yetiştirmeleri. Açıklama:

  Dukhalar, yüksek yamaçlarda Ren geyiği yetiştirerek göçer bir hayat sürmektedirler. Bu yaşam tarzı, onları Moğolistan'daki diğer topluluklardan ayıran temel unsurdur. 9. Teknolojinin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Teknolojinin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz.lojinin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz. Açıklama:

  Teknolojinin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz. Cevap: 1. Endüstriyel teknolojideki gelişmeler, işçi sınıfının büyümesine ve işçi-işveren ilişkilerinde değişikliklere yol açmıştır. 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, insanların daha bağlantılı olmalarını ve sanal topluluklar oluşturmalarını sağlamıştır. 3. Ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, insanların daha kolay seyahat etmelerini ve farklı kültürlerle etkileşime girmelerini sağlamıştır.nin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerinden üç örnek veriniz. Cevap: 1. Endüstriyel teknolojideki gelişmeler, işçi sınıfının büyümesine ve işçi-işveren ilişkilerinde değişikliklere yol açmıştır. 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, insanların daha bağlantılı olmalarını ve sanal topluluklar oluşturmalarını sağlamıştır. 3. Ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, insanların daha kolay seyahat etmelerini ve farklı kültürlerle etkileşime girmelerini sağlamıştır. 11. Modernleşmenin Batı Avrupa'ya özgü bir süreç olup olmadığını açıklayınız.


 12. Cevap: Modernleşme Batı Avrupa merkezli bir süreç olmuştur, ancak diğer dünya milletlerine de yayılmıştır. Açıklama:

  Modernleşme Avrupa'da başlamış olsa da sonradan tüm dünyaya yayılmış ve küresel bir fenomen haline gelmiştir. 13. Uluslararası Devlet Örgütleri (UDÖ) ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (USTK) küreselleşmeye nasıl katkıda bulunur?


 14. Cevap: UDÖ ve USTK, küreselleşmeyi şu yollarla destekler: * Ülkeler arasında iş birliğini ve koordinasyonu kolaylaştırırlar. * Uluslararası sorunların çözümünde ortak bir zemin sağlarlar. * Hükümetler ve sivil toplum arasında bir köprü görevi görürler. Açıklama:

  UDÖ ve USTK, küresel yönetişime katkıda bulunur ve sınır ötesi sorunların çözülmesini sağlar. 15. Toplumsal gelişmenin ekonomik bir göstergesi nedir?


 16. Cevap: Kişi başına düşen millî gelir Açıklama:

  Kişi başına düşen millî gelir, bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyini ölçen temel bir göstergedir. 17. Toplumsal tabakalaşmanın temel nedenlerini açıklama yapınız.


 18. Cevap: * İş bölümü ve uzmanlaşma * Güç ve otorite farklılıkları * Mülkiyet ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler Açıklama:

  Toplumsal tabakalaşma, insanların sahip oldukları kaynaklar ve imkanlardaki farklılıklara dayanmaktadır. 19. Türkiye'de toplumsal tabakalaşmanın hangi kriterlere göre yapıldığını belirtiniz.


 20. Cevap: * Ekonomik statü (gelir, servet) * Eğitim seviyesi * Meslek * Yaşam tarzı * Aile kökeni Açıklama:

  Türkiye'de toplumsal tabakalaşmada ekonomik statü en önemli kriter olmakla birlikte, diğer kriterler de önemli rol oynamaktadır. 21. Atatürkçü milliyetçiliğin temel özelliklerini açıklayınız.


 22. Cevap: * Birleştirici * Bütünleştirici * Kaynaştırıcı Açıklama:

  Atatürkçü milliyetçilik, vatandaşlar arasında ayrım yapmaksızın birlik ve beraberliği hedefler. 23. Millî birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Atatürk'ün sözlerini yazınız.


 24. Cevap: * "Biz, esasen millî varlığın temellerini, millî bilinçte ve millî birlikte görmekteyiz." * "Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur." Açıklama:

  Atatürk, millî birlik ve beraberliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için hayati önem taşıdığına inanıyordu. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Sosyolojik imgelem, sosyologların gündelik olayları anlamalarına yardımcı olan bir kavramdır.
  (.....) 2. C. Wright Mills, 20. yüzyılın önemli Amerikalı sosyologlarından biridir.
  (.....) 3. Açık sınıf tabakalaşması, bireylerin toplumsal statülerini değiştirebilmelerine izin verir.
  (.....) 4. Dikey hareketlilik, bireylerin farklı tabakalar arasında geçiş yapmasını ifade eder.
  (.....) 5. Yatay hareketlilik, bireylerin aynı tabaka içindeki statülerini değiştirmesidir.
  (.....) 6. Fırsat eşitliği, toplumsal hareketliliği kolaylaştırır.
  (.....) 7. Toplumsal hareketlilik, bireylerin yaşam biçimlerini etkileyebilir.
  (.....) 8. C. Wright Mills, sınıf çatışmalarına önem vermiştir.
  (.....) 9. Toplumsal hareketlilik, yalnızca gelişmiş toplumlarda mümkündür.
  (.....) 10. Yatay hareketliliğin en yaygın türü, mesleki hareketliliktir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. C. Wright Mills, sosyolojik imgelemin önemini vurgulamıştır. 2. Mills, "İktidar Seçkinleri" ve "Toplumbilimsel Düşün" gibi eserleriyle tanınır. 3. Açık sınıf tabakalaşması, sosyal tabakalar arasındaki geçişlere izin verir. 4. Dikey hareketlilik, bireylerin statülerinde önemli değişikliklere neden olur. 5. Yatay hareketlilik, bireyler aynı tabaka içinde hareket eder. 6. Toplumsal hareketlilik, fırsat eşitliği olmadan zorlaşır. 7. Toplumsal hareketlilik, bireylerin gelir, statü ve yaşam tarzlarında değişikliklere yol açabilir. 8. Mills, iktidar seçkinlerinin toplum üzerindeki etkisini incelemiştir. 9. Toplumsal hareketlilik, gelişmekte olan ülkelerde de mümkündür. 10. Mesleki hareketlilik, bireylerin aynı meslekteki farklı statülere geçişini ifade eder. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Sanayi Devrimi
  b. Fransız Devrimi
  c. Amerikan Devrimi
  d. Tarım Devrimi
  e. Nükleer Devrim
  1. Demokrasinin doğuşu
  2. Makineleşmenin başlaması
  3. İnsanlığın geçimine temel oluşturan tarımsal üretim
  4. Yaşam tarzında köklü değişiklikler
  5. Atom enerjisinin keşfi

 28. Cevap: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e Açıklama:

  Bu eşleştirme, önemli toplumsal değişimlere ve devrimlere odaklanmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.Sınıf Sosyoloji dersi 2. dönem 1.yazılı soruları açık uçlu sorulardan, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültürün çok boyutlu yapısını anlar.

Kültürün kökleşmiş ögelerini ayırt eder.Soru 1

Öğrenciler, Dukha Türklerinin benzersiz yaşam tarzını ve çevreleriyle olan etkileşimlerini anlarlar.

* Öğrenciler, Dukhaların eşsiz yaşam tarzının önemini anlayacaklardır. * Öğrenciler, farklı yaşam biçimlerine saygı duymanın önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, teknolojinin toplumsal ilişkiler üzerindeki çeşitli etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, modernleşmenin sadece Batı Avrupa'ya özgü olmadığını, tüm dünyayı etkileyen bir süreç olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, UDÖ ve USTK'nın küreselleşmeyi yönlendirmede oynadığı kilit rolü kavrarlar.

Toplumsal gelişmenin ekonomik boyutunu anlar.

Öğrenciler, toplumsal tabakalaşmanın temel nedenlerini anlayabilmektedir.

Öğrenciler, Türkiye'deki toplumsal tabakalaşmanın kriterlerini belirleyebilmektedir

Öğrenciler Atatürkçü milliyetçiliğin temel ilkelerini tanımlayabilirler.

Öğrenciler Atatürk'ün millî birlik ve beraberlik hakkındaki düşüncelerini anlayabilirler.

* Sosyolojik imgelemin önemi * C. Wright Mills'in sosyolojiye katkıları * Açık sınıf tabakalaşmasının özellikleri * Toplumsal hareketliliğin türleri * Toplumsal hareketliliğin sonuçları

* Öğrenciler, toplumsal değişimin farklı yönlerini ve nedenlerini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri