Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Nikolas Küme Mantığı'nın doğruluk değerlerini yazınız.


 2. Cevap: Doğru, Yanlış Açıklama:

  Nikolas Küme Mantığı'nda önermeler yalnızca "doğru" veya "yanlış" değerlerini alabilir. 3. Bileşik bir önermenin oluşması için kullanılan önerme eklemlerini listeleyiniz.


 4. Cevap: - Tümel evetleme eklemi - Tikel evetleme eklemi - Koşul eklemi - Karşılıklı koşul eklemi - Değilleme eklemi Açıklama:

  Bu eklemler, basit önermeleri birleştirerek bileşik önermeler oluşturur. 5. Sembolleştirme işleminin amacı nedir?


 6. Cevap: Önermeleri, önerme eklemlerini ve çıkarımları sembollerle ifade etmek Açıklama:

  Sembolleştirme, günlük dildeki önermeleri ve çıkarımları sembolleştirerek mantıksal denetimlerini kolaylaştırır. 7. Tümel evetleme önermesinin çözümleme kuralını açıklayınız.


 8. Cevap: Tümel evetleme önermesi (pŸq), p ve q önermelerinin her ikisi de doğru olduğunda doğrudur. Çözümleme kuralı, önermeyi p ve q önermelerine ayrıştırmaktır. Açıklama:

  Tümel evetleme önermesinin doğruluk değeri, bileşenlerinin doğruluk değerlerine bağlıdır. Her iki bileşen de doğruysa önerme doğrudur, aksi halde önerme yanlıştır. 9. "Bütün öğretmenler araştırmacıdır." ve "Bazı öğretmenler araştırmacıdır." önermelerindeki nicelik farklarını açıklayınız.


 10. Cevap: "Bütün" tümel bir nicelik ifadesiyken, "bazı" tikel bir nicelik ifadesidir. Tümel nicelikte öznelerdeki tüm bireyler yüklem özelliğine sahiptir, tikel nicelikte ise sadece bazı bireyler yüklem özelliğine sahiptir. Açıklama: 11. Niceleme mantığında birli, ikili ve üçlü yüklem kavramlarını tanımlayınız.


 12. Cevap: Birli yüklem, bir özneyle ilgili bir özelliği belirtir. İkili yüklem, iki özneyle ilgili bir özelliği belirtir. Üçlü yüklem, üç özneyle ilgili bir özelliği belirtir. Açıklama: 13. Niceleme mantığına özgü üç temel kuralı yazınız.


 14. Cevap: Niceleme mantığında kullanılan üç temel kural. Açıklama:

  Öğrencilerin niceleme mantığına özgü temel kuralları öğrenmelerini sağlamak. 15. Dil ve düşünce ilişkisi hakkında bilgi açıklama yapınız.


 16. Cevap: Dil, düşüncelerimizi ifade ettiğimiz ve bunları başkalarıyla paylaştığımız semboller sistemidir. Düşünce ise, bilgi işlemek, kararlar vermek, sorunları çözmek ve fikirler oluşturmak gibi zihinsel süreçlerdir. Dil, düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesi için bir araçtır ve düşüncelerimizin içeriği dille şekillenir. Açıklama:

  Düşünce ve dil ayrılmaz iki kavramdır ve birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler. Birini anlamak için diğerini anlamak esastır. 17. Pragmatik çok anlamlılığın nedenlerinden üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: Toplumsal farklılıklar, kişisel amaçlar ve kültürler arası farklılıklardır. Açıklama:

  Pragmatik çok anlamlılık, kelime ve cümlelerin kullanım amaçlarının belirsizliğinden kaynaklanır. 19. Semantik belirsizlik ile pragmatik belirsizliği karşılaştırınız.


 20. Cevap: Semantik belirsizlik, kelimelerin anlamının kesin olmamasından kaynaklanırken, pragmatik belirsizlik, bir ifadenin bir kişi için açık olmasına rağmen başka bir kişi için açık olmamasıdır. Açıklama:

  Belirsizlik, bilgi aktarımını zorlaştırır ve her iki tür de farklı şekillerde ortaya çıkar. 21. "Anlamak" eyleminin gerçekleşmesi için gerekli üç adımı belirtiniz.


 22. Cevap: 1. Bilginin edinilmesi, 2. Bilginin yorumlanması, 3. Bilginin bağlama oturtulması Açıklama:

  Anlama süreci, bilgiyi edinmek, yorumlamak ve mevcut bilgiyle ilişkilendirmekten oluşur. 23. Tanım nedir? Açıklayınız.


 24. Cevap: Tanım, bir kavramın veya nesnenin özelliklerini veya niteliklerini belirtmek için yapılan bir önermedir. Açıklama:

  Tanımlama, kavramların anlamlarını belirleme işlemidir. Bu, o kavrama yüklenebilecek özelliklerin dil aracılığıyla ifade edilmesiyle yapılır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Semantik çok anlamlılık kelimenin cümle içindeki görevinden kaynaklanır.
  2. Dildeki çok anlamlılık semantik, sentaktik ve pragmatik olmak üzere üç alt başlıkta incelenir.
  3. Pragmatik çok anlamlılığın nedenlerinden biri de toplumsal farklılıklardır.
  4. Dildeki çok anlamlılığı ortadan kaldırmak mümkün değildir.
  5. Bir kelimenin birden çok anlama sahip olması bilgi aktarımını olumlu olarak etkiler.
  6. Dil hâkimiyeti arttıkça çok anlamlılığın neden olduğu aksaklıklar azalır.
  7. Semantik çok anlamlılık kelimenin çok anlamlı olma özelliğinden kaynaklanır.
  8. Sentaktik çok anlamlılık, anlamdaşlık olarak da adlandırılır.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kuralların olmadığı bir toplumda iş birliği sağlanamaz.
  2. (.....) Demokrasilerde halkın söz hakkı yoktur.
  3. (.....) Kültürel çeşitlilik, bir toplumun farklılığını ve zenginliğini gösterir.
  4. (.....) Irkçılık, insanların belirli bir gruba ait olmalarına dayalı olarak ayrımcılığa uğramasıdır.
  5. (.....) Hoşgörü, farklı görüşlere ve inançlara saygı göstermek demektir.
  6. (.....) İnsan hakları, tüm insanlara doğuştan gelen ve devredilemez haklardır.
  7. (.....) Sosyal adalet, toplumda herkes için eşit fırsatlar ve sonuçlar sağlamaktır.
  8. (.....) Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaktır.
  9. (.....) Küreselleşme, ülkeler arasındaki artan karşılıklı bağımlılığı ve etkileşimi ifade eder.
  10. (.....) Teknoloji, insan yaşamının birçok alanını iyileştirmiştir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kurallar, toplumda iş birliğini sağlamak için gereklidir. 2. Demokrasilerde halk, seçimler yoluyla hükümeti seçme hakkına sahiptir. 3. Kültürel çeşitlilik, bir toplumun güçlü yönüdür ve birbirinden öğrenmeye olanak tanır. 4. Irkçılık, insanları ırklarına göre ayrımcılığa uğratır. 5. Hoşgörü, barışçıl ve uyumlu bir toplum için esastır. 6. İnsan hakları, yaş, cinsiyet, ırk veya din gibi farklılıklara bakılmaksızın herkese aittir. 7. Sosyal adalet, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sosyal sorunların giderilmesine odaklanır. 8. Sürdürülebilir kalkınma, hem şimdiki hem de gelecek nesiller için çevrenin korunmasını gerektirir. 9. Küreselleşme, insanların, fikirlerin ve malların dünya çapında daha hızlı hareket etmesine olanak tanır. 10. Teknoloji, iletişim, ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda hayatı kolaylaştırmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 12.sınıf mantık dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Nikolas Küme Mantığı'nın temel özelliklerini kavrama

Bileşik önermelerin yapısını ve önerme eklemlerinin işlevini anlama

Sembolleştirme işleminin amacını anlamak.

Öğrenciler, tümel evetleme önermesinin doğruluk koşulları ve çözümleme yöntemini anlayabilecekler.

Öğrenci, tümel ve tikel nicelik ifadeleri arasındaki farkı anlar.

Öğrenci, niceleme mantığında birli, ikili ve üçlü yüklem kavramlarını kavrar.

Öğrenciler niceleme mantığına özgü üç temel kuralı sayabilirler.

Dil ve düşünce ilişkisinin önemini kavrama.

Pragmatik çok anlamlılığın çeşitli nedenlerini belirleyebilme.

Semantik ve pragmatik belirsizliği ayırt edebilme.

* Tanımın kavramı öğrencilere tam olarak tanımlayabilmek.

* Semantik, sentaktik ve pragmatik çok anlamlılığı ayırt etmek * Çok anlamlılığın bilgi aktarımına etkilerini anlamak * Dil hâkimiyetinin çok anlamlılığın neden olduğu aksaklıkları azalttığını kavramak

* Toplum ve kültürün önemini anlamak. * Toplumsal sorunlara eleştirel bir bakış açısı geliştirmek. * İnsan hakları ve sosyal adaletin temel ilkelerini kavramak. * Sürdürülebilirliğin ve küreselleşmenin dünyamızı nasıl etkilediğini anlamak. * Teknolojinin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.