Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Modern matematiksel mantığın kurucusu olarak kabul edilen düşünür kimdir?

  A) Edward Sapir               B) Gottlob Frege             
  C) Ludwig Wittgenstein        D) Donald Herbert Davidson   
  E) Bertrand Russell                                        

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, modern matematiksel mantığın kurucusu olarak Gottlob Frege belirtilmiştir. 3. Hangi çok anlamlılık türünde, kelimenin cümledeki görevi anlamını belirler?

  A) Semantik    B) Sentaktik    C) Pragmatik    D) Anlamdaşlık    E) Yansıma    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sentaktik çok anlamlılıkta, kelimenin cümledeki görevi (isim, fiil, sıfat vb.) anlamını belirler. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi semantik belirsizlik içerir?

  A) Yol 5 kilometreydi.
  B) Hava çok sıcaktı.
  C) Kitap son derece ağırdı.
  D) Çalışmalarım başarılıydı.
  E) Konuşması herkesi etkilemişti.

 6. Cevap: B Açıklama:

  "Çok sıcak" ifadesi, sıcaklığın derecesi belirtilmediği için semantik belirsizlik yaratır. 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi semantik belirsizliğe bir örnektir?

  A) Bu film çok güzel.
  B) Geçen ay evimizin değeri epey düştü.
  C) İnsanlar iyidir.
  D) Araba hızlıydı.
  E) Bugün hava yağmurlu.

 8. Cevap: C Açıklama:

  "İnsanlar iyidir" ifadesi göreceli bir kavramdır ve farklı insanlar tarafından farklı şekilde yorumlanabilir. 9. Bilgi aktarımındaki belirsizliği ortadan kaldırmak için hangisi kullanılabilir?

  A) Soyut kavramlar       B) Ölçü birimleri       
  C) Günlük dil            D) Metaforlar           
  E) Belirsiz kelimeler                            

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ölçü birimleri, ifadeleri daha kesin hale getirerek belirsizliği ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 11. Mantık biliminde, tanımlanan kavramın özellikleriyle ilgilenmeyen tanım türüne ne ad verilir?

  A) Kaplamsal Tanım    B) İçlemsel Tanım    
  C) Özdeşlik Tanımı    D) Saptama Tanımı    
  E) Betimsel Tanım                          

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kaplamsal tanım, tanımlanan kavramın özünü ifade eder, ancak özelliklerini içermez. 13. Mantığı sistematik hale getirerek mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

  A) Platon    B) Sokrates    C) Aristoteles    D) Kant    E) Descartes    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Aristoteles, mantığın ilkeleri ve sistemini belirlemiştir. 15. Aristoteles'in mantıkla ilgili eserleri hangi ad altında toplanmıştır?

  A) Metafizik    B) Poetika    C) Organon    D) Etika    E) Retorik    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Parçada, Aristoteles'in mantıkla ilgili eserlerinin Organon adı altında toplandığı belirtilmektedir. 17. Modern mantığın ilk temellerini atan mantıkçılardan biri kimdir?

  A) Sokrates    B) Platon    C) G. Boole    D) Aristo    E) Leibniz    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Parçada, özellikle A. De Morgan, G. Boole ve W.S. Jevons'un mantığı matematik gibi simgeleştirerek modern mantığın ilk temellerini attığı belirtilmektedir. 19. "Ağaç" kavramının sahip olduğu özelliklerden hangisi neliğe karşılık gelir?

  A) Dış dünyada karşılığı olması
  B) Zihinde tasarım olarak var olması
  C) Bitkilerin bir türü olması
  D) Yeşil renkte olması
  E) Meyve vermesi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Nelik, bir kavramın zihindeki izidir ve kavrama anlam kazandırır. "Ağaç" kavramı, zihinde ağaç olarak tasarlanan bir şeydir. 21. İçlem ve kaplam ilişkisinde ters orantılılık kuralına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bir kavramın kaplamı artarsa içlemi de artar.
  B) Bir kavramın içlemi azalırsa kaplamı da azalır.
  C) Bir kavramın kaplamı azalırsa içlemi artar.
  D) Bir kavramın içlemi artarsa kaplamı da azalır.
  E) İçlem ve kaplam arasında bir ilişki yoktur.

 22. Cevap: D Açıklama:

  İçlem ve kaplam ters orantılıdır. Bir kavramın içlemi arttıkça, kapladığı nesne sayısı azalır ve tam tersi. 23. Öğrenci kavramı için hangi ilinti örneği verilebilir?

  A) Okuma    B) Yazma    C) Uyuma    D) Konuşma    E) Düşünme    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Uyumak, bir ilinti örneğidir ve birçok canlı türünde ortak olarak bulunur. 25. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi bir içlem ilişkisi gösterir?

  A) Kuş-hayvan         B) Fizik-bilim       
  C) Sanat-müzik        D) Kadın-insan       
  E) Timsah-sürüngen                         

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kuş, hayvan kavramının içlemidir ve hayvanlar sınıfı içinde yer alır. 27. Hangi kıyas türünde birinci öncülün bileşenlerinden biri ispatlanır veya çürütülür?

  A) Kesin kıyas            B) Zincirleme kıyas      
  C) Koşullu kıyas          D) Ayrık öncüllü kıyas   
  E) İkilem                                          

 28. Cevap: C Açıklama:

  Koşullu kıyasta, ikinci öncül birinci öncülün bileşenlerinden birini ispatlar veya çürütür. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir tümevarım yöntemi kullanarak elde edilen sonuçtur?

  A) Bütün kuşlar kanatlıdır.
  B) Ali gençtir ve sinema seyircisidir.
  C) Kesin kıyaslar zorunluluk içerir.
  D) Bileşik kıyaslarda büyük öncül bileşik önerme içerir.
  E) Entimemlerde bir önerme gizlidir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Tümevarım yöntemi, tek tek örnekler üzerinde yapılan gözlemlerden genellemelere ulaşmayı sağlar ve sonuçlar olasılıktır. 31. "Bütün insanlar ölümlüdür." önermesinin düz döndürmesi hangisidir?

  A) Bazı ölümlüler insandır.
  B) Hiçbir ölümlü insan değildir.
  C) Bazı insanlar ölümlüdür.
  D) Hiçbir insan ölümsüz değildir.
  E) Ölümler insanlardır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Düz döndürme, önermenin özne ve yüklemini değiştirerek anlamını koruyamamasıdır. 33. Çelişiklik ilişkisinde, önermelerden biri yanlış ise diğeri ne olur?

  A) Doğru                B) Yanlış              
  C) Doğru veya yanlış    D) Yanlış veya doğru   
  E) Belli olmaz                                 

 34. Cevap: A Açıklama:

  Çelişiklik ilişkisinde önermelerden biri yanlışsa, diğeri zorunlu olarak doğrudur. 35. Aşağıdakilerden hangisi karşı olum ilişkisi değildir?

  A) Üst karşıtlık    B) Alt karşıtlık   
  C) Çelişiklik       D) Altıklık        
  E) Dönüştürme                          

 36. Cevap: E Açıklama:

  Dönüştürme, çıkarım türüdür, karşı olum ilişkisi değildir. 37. Aşağıdaki önermelerden hangisi kesin yargı bildirmez?

  A) İnsanlar ölümlüdür.
  B) Bugün hava yağmurlu olabilir.
  C) Pi sayısı 3,14'tür.
  D) Ay'da hayat vardır.
  E) Mantık dersleri sıkıcıdır.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Kesin yargı bildiren önermeler, doğru veya yanlış değeri alabilen önermelerdir. "Ay'da hayat vardır" önermesi, doğruluğu veya yanlışlığı henüz kanıtlanmamış bir fikirdir ve kesin yargı bildirmez. 39. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik önermedir?

  A) Bazı kitaplar bilgilendiricidir.
  B) Hava soğuk ve yağmurludur.
  C) Sokrates filozof tur.
  D) Bilgi ancak ve ancak tutarlı ise güvenilirdir.
  E) Mevsim yazdır.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bileşik önermeler birden fazla yargı bildirirken, yalın önermeler tek bir yargı bildirir. "Bilgi ancak ve ancak tutarlı ise güvenilirdir" önermesi, "bilgi tutarlıdır" ve "bilgi güvenilirdir" yargılarını birleştirir. 41. Tanımlanamayan kavramlardan biri hangisidir?

  A) Elma    B) Renk    C) Kitap    D) Hayvan    E) Demokrasi    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Tanımlanamayan kavramlardan biri hangisidir? A) Elma B) Renk C) Kitap D) Hayvan E) Demokrasi Cevap: Bmayan kavramlardan biri hangisidir? A) Elma B) Renk C) Kitap D) Hayvan E) Demokrasi Cevap: BYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf mantık dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Düşünce ve dil ilişkisi ve bu ilişkinin önemini anlama.

Metinde çok anlamlılık türlerini anlama ve ayırt etme.

Metinde belirsizliği anlama ve türlerini ayırt etme.

Semantik belirsizliğin tanımını anlama

Belirsizliği ortadan kaldırma yöntemlerini anlama

Tanımlama kavramını anlama

Mantık biliminin tarihsel gelişimini anlama

Aristoteles'in mantık alanındaki çalışmalarını bilme.

Modern mantık tarihini bilme.

Nelik kavramını anlayabilme.

İçlem ve kaplam arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.

Kavramların özgülük ve ilinti özelliklerini belirleme.

Kavramların içlem-kaplam ilişkilerini belirleme.

Koşullu kıyasın yapısını anlama.

Tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini ayırt etme.

Düz döndürme işlemini gerçekleştirebilme

Öğrenciler, çelişiklik ilişkilerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, karşı olum ilişkilerini tanımlayabilecek ve ayırt edebilecektir.

Kesin yargı bildiren önermeleri tanımak

Bileşik önermelerin yapısını kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.