Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Fosil yakıt tüketiminin çevre üzerindeki üç olumsuz etkisini sıralayınız.


 2. Cevap: * Sera etkisi ve küresel ısınma * Asit yağmurları * Hava kirliliği Açıklama:

  Fosil yakıtların yanması, sera gazları, asidik maddeler ve partikül madde salınımına neden olur. 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından iki örnek veriniz.


 4. Cevap: * Güneş enerjisi * Rüzgâr enerjisi Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmeyen kaynaklardır ve çevre dostudur. 5. Alkanlar nelerdir ve ne gibi fizyolojik etkileri vardır?


 6. Cevap: Alkanlar, sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan doymuş hidrokarbonlardır. En basit organik bileşiklerdir vefizyolojik etkileri boyutlarına, vücutta uygulandıkları yere ve miktara bağlı olarak değişir. Küçük karbon sayılı alkanlar uyuşturucu ve anestezik etkilere sahipken, büyük karbon sayılı alkanlar yağlayıcı ve yakıt olarak kullanılır. Açıklama:

  Alkanlar, yapıları ve özellikleri nedeniyle çeşitli fizyolojik etkilere sahiptir. 7. Heteroatom içeren bileşiklere üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * CH3Cl (klorometan) * C2H5OH (etanol) * C2H5NH3 (etilamin) Açıklama:

  Heteroatom içeren bileşikler, karbon ve hidrojenin yanı sıra başka elementler de içerir. 9. Alkanlarda zincir-dallanma izomerliğinin oluşmasına neden olan faktörü belirtiniz.


 10. Cevap: Karbon zincirinin farklı şekillerde yazılabilmesi Açıklama:

  Aynı karbon sayılı hidrokarbonların düz zincirli ve dallanmış hâlde yazılması, zincir-dallanma izomerliğine yol açar. 11. Alkanların tepkime isteksizliğinin nedeni nedir?


 12. Cevap: Alkanların apolar yapısı Açıklama:

  Alkanların apolar yapısı, onları su gibi polar maddelerle tepkimeye girmekten alıkoyar. 13. Alkinlerin üçlü bağ özelliklerini belirtin.


 14. Cevap: Alkinlerin üçlü bağları şu özelliklere sahiptir: * Yüksek tepkime hızları * Kararlılık * Apolarlık Açıklama:

  Üçlü bağlar, doymamış bağlar olduklarından yüksek tepkime hızları gösterirler. Ayrıca, güçlü pi bağları sayesinde kararlıdırlar. 15. IUPAC sistemine göre aşağıdaki alkinin adını yazın: CH3-CH2-C≡C-CH2-CH3


 16. Cevap: 1-Heksen-3-in Açıklama:

  Üçlü bağ en kısadan sayılır. 17. Primer, sekonder ve tersiyer alkoller arasındaki fark nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: * Primer alkol: Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bir alkil grubu bağlıdır. * Sekonder alkol: Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna iki alkil grubu bağlıdır. * Tersiyer alkol: Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna üç alkil grubu bağlıdır. Açıklama:

  Örneğin, CH3-CH2-OH bir primer alkoldür, CH3-CH(OH)-CH3 bir sekonder alkoldür ve (CH3)3C-OH bir tersiyer alkoldür. 19. Alkollerin 3 örneğini veriniz.


 20. Cevap: * Metanol (CH3OH) * Etanol (C2H5OH) * İzopropanol ((CH3)2CHOH) Açıklama:

  Bu örnekler, sırasıyla primer, sekonder ve tersiyer alkollerdir. 21. Aldehitlerin ve ketonların genel formüllerini ve yapısal özelliklerini karşılaştırınız.


 22. Cevap: * Aldehitlerin genel formülü CnH2nO, ketonların genel formülü ise CnH2nO'dur. * Her ikisinde de karbonil grubu (-C=O) bulunur. * Aldehitlerde karbonil grubu zincirin uç kısmında, ketonlarda ise iç kısmındadır. Açıklama:

  Aldehitler ve ketonlar karbonil grubu içeren bileşiklerdir; ancak yapısal olarak karbonil grubunun konumu farklıdır. 23. Aldehitlerin tanınma tepkimelerini tanımlayınız.


 24. Cevap: Aldehitler, * Fehling çözeltisinde indirgenerek kırmızı bakır oksit çökeltisi oluştururlar. * Tollens çözeltisinde indirgenerek gümüş ayna oluştururlar. Açıklama:

  Fehling ve Tollens tepkimeleri aldehitlerin bazik ortamda yükseltgenerek karboksilik asit oluşturmaları sonucu gerçekleşir. 25. Esterlerin iki adlandırma türünü yazınız.


 26. Cevap: IUPAC adlandırması ve özel adlandırma Açıklama:

  Esterlerin adlandırma yöntemleri açıklanmıştır. 27. Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasındaki farkı açıklayınız.


 28. Cevap: Doymuş yağ asitleri ikili bağ içermezken, doymamış yağ asitleri ikili bağ içerir. Açıklama:

  Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin yapıları arasındaki fark açıklanmıştır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Aldehitlerde karbonil grubu zincirinin ortasında yer alır.
  (.....) 2. Ketonlar, karbonil grubuna iki hidrojen atomu bağlı olan bileşiklerdir.
  (.....) 3. Formaldehit, en basit aldehittir.
  (.....) 4. Aldehitlerin genel formülü CnH2nO+1 şeklindedir.
  (.....) 5. Eterlerin kaynama noktaları aynı molekül kütlesine sahip alkollerden daha yüksektir.
  (.....) 6. Aldehitler, bazik ortamda Fehling ve Tollens çözeltileriyle indirgenerek karboksilik asit oluşturur.
  (.....) 7. Ketonlarda karbonil grubu, molekülün uç kısmında yer alır.
  (.....) 8. Simetrik eterler, oksijene bağlı iki aynı alkil veya aril grubuna sahiptir.
  (.....) 9. Eterler, iyi çözücülerdir çünkü polar yapılıdırlar.
  (.....) 10. İzomerik bileşikler, aynı molekül formülüne sahip ancak farklı yapı formüllerine sahiptir.

 30. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki bileşiklerin IUPAC adlarını yazın:

  a. CH≡C-CH2-CH3
  b. CH3-C≡C-CH2-CH3
  c. CH3-CH2-CH≡C-CH3

 32. Cevap: a. 1-Bütin b. 2-Pentin c. 3-Heksin Açıklama:

  Alkinlerin IUPAC adlandırma kuralları 33. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Etilen
  2. Metan
  3. Propen
  4. Asetilen
  5. Butan
  a. Alkan
  b. Alken
  c. Alkin
  d. Doymuş hidrokarbon
  e. Doymamış hidrokarbon

 34. Cevap: 1. b 2. a 3. b 4. c 5. a, d Açıklama:

  Hidrokarbon türleri ve özellikleri 35. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Benzen, ilk olarak benzen halkasına bir hidrojen atomu eklenerek ........ oluşur.
  2. Bu hidrojen atomu, daha sonra bir metil grubu ile yer değiştirerek ........ meydana gelir.
  3. ......, zayıf asit özellik gösterir.
  4. ....... bir halka şeklinde yapıya sahiptir.
  5. Benzenin kararlılığı, içindeki ikili bağların ........ olmasından kaynaklanır.
  6. Aromatik hidrokarbonların halkalı yapısına ........ adı verilir.
  7. Rezonans, aromatik yapıdaki tüm bağların ........ olarak .......
  8. Benzenden bir hidrojen atomu çıkarıldığında geriye kalan gruba ........ adı verilir.
  9. ....... kendine has bir kokusu vardır.
  10. ......, dezenfektan üretiminde kullanılır.

 36. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca Lise 12.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Fosil yakıt tüketiminin çevresel sonuçlarını fark etme

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklılıklarını anlama

Öğrenciler, alkanların özelliklerini ve fizyolojik etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, heteroatom içeren bileşiklerin yapısal özelliklerini anlarlar.

Zincir-dallanma izomerliğinin nedenini anlamak.

Alkanların tepkime isteksizliğini açıklamak.

Öğrenciler, alkinlerin üçlü bağ özelliklerini anlayabilir.

Öğrenciler, alkinleri IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

Öğrenciler, alkollerin birincil, sekonder ve tersiyer olarak sınıflandırmasını yapabilecekler.

Öğrenciler, farklı alkol örneklerini tanımlayabilecekler.

Öğrenciler aldehitler ve ketonların yapısal farklılıklarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler aldehitlerin karakteristik yükseltgenme tepkimelerini öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler esterlerin adlandırma yöntemlerini öğrenmiş olacaktır.

Öğrenciler doymuş ve doymamış yağ asitlerinin yapıları arasındaki farkı öğrenmiş olacaktır.Soru 1

* Aldehit ve ketonların yapısal özelliklerini anlamak * Aldehit ve ketonların adlandırma kurallarını öğrenmek * Aldehit ve ketonların fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlamak * Eterlerin yapısal özelliklerini ve çözücü özelliklerini anlamak * Fonksiyonel grup izomerisi kavramını açıklamak

Alkinleri IUPAC sistemine göre adlandırma

Hidrokarbon türlerini ve özelliklerini ayırt etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.