Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Zîc-i Gürganî adlı eserin yazarı kimdir?

  A) Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî    B) Ali Kuşçu                   
  C) Uluğ Bey                     D) Kadızâde-i Rûmî             
  E) Regiomontanus

 2. Cevap: C Açıklama:

  Zîc-i Gürganî, Uluğ Bey tarafından hazırlanan ve 48 takımyıldızın koordinatlarını içeren bir yıldız kataloğudur. 3. İslam denizcilerinin kullandığı aletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pusula    B) GPS    C) Radar    D) Barometre    E) Sextant    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metinde İbn Mâcid'in pusula hokkasının içine manyetik iğneyi ilk defa yerleştirdiği belirtilmektedir. 5. İslam kartografisi, aşağıdakilerden hangisinin keşfinde etkili olmuştur?

  A) Amerika'nın Keşfi       B) Avustralya'nın Keşfi   
  C) Antarktika'nın Keşfi    D) Afrika'nın Keşfi       
  E) Asya'nın Keşfi                                    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metinde el-İdrîsî'nin dünya haritasının Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfi sırasında kullanıldığı belirtilmektedir. 7. İslam tıbbında, göz hastalıklarına iyi geldiği bilinen ve ilaç yapımında kullanılan bitkiye ne ad verilir?

  A) Anason            B) Menekşe yağı     
  C) Arap zamkı        D) Safran           
  E) Cüzzam yaprağı                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Arap zamkı, göz hastalıklarına iyi geldiği bilinen ve ilaç yapımında kullanılan bir bitkidir. 9. XIII. yüzyıl İslam dünyasında tıp eğitimi hangi kurumlarda veriliyordu?

  A) Hastaneler           B) Kütüphaneler        
  C) Sadece medreseler    D) Özel okullar        
  E) Camiler                                     

 10. Cevap: A Açıklama:

  İslam dünyasında tıp eğitimi hastanelerde, özel okullarda ve ustaların yanında veriliyordu. Ancak medreselerin kurulmasıyla birlikte tıp eğitimi ağırlıklı olarak medreselerde verilmeye başlandı. 11. El-Cezerî'nin tasarladığı en ünlü otomat hangisidir?

  A) Abdest almak için düzenlenmiş otomat
  B) Kan alma teknesi
  C) Kayık su saati
  D) Mumlu saat
  E) Suyu yukarı çıkaran araç

 12. Cevap: A Açıklama:

  Abdest almak için düzenlenmiş otomat, padişahın abdest alması için tasarlanmıştır ve bir çocuk figürü, bir tavus ve bir kuş içerir. 13. El-Cezerî'nin eserinde yer alan kaç adet araç tasarımı vardır?

  A) 45    B) 50    C) 55    D) 60    E) 65    

 14. Cevap: B Açıklama:

  El-Cezerî'nin "Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap" adlı eserinde 50 adet araç tasarımı yer almaktadır. 15. Endülüs'te yetişen ünlü bir cerrah kimdir?

  A) Câbir b. Eflah    B) İbn Tufeyl       
  C) Zahravî           D) Mecrîtî          
  E) Murâdî                                

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Zahravî'nin İslam dünyasının en ünlü cerrahlarından biri olduğu ve döneminin cerrahi bilgilerini tanıttığı belirtilmektedir. Diğer seçenekler farklı bilim dallarındaki bilim insanlarıdır. 17. Endülüs'teki bilim insanlarının Avrupa'daki kültürel gelişmelere yaptığı en önemli katkı nedir?

  A) Rönesans dönemine geçiş
  B) Klasik Yunan eserlerinin tercümesi
  C) Gotik mimarinin gelişimi
  D) Bilimsel devrimin başlaması
  E) Protestanlığın yayılması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Endülüs'teki bilim merkezlerinin, Hristiyan Avrupa'da bulunmayan Eski Yunan eserlerinin Endülüs'e nakledilmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Diğer seçenekler Endülüs'teki bilimsel gelişmelerle doğrudan ilgili değildir. 19. İslam biliminin Batı aydınlanması üzerindeki etkisi nedir?

  A) Hiçbir etkisi olmamıştır.
  B) Rönesans'ın doğmasına neden olmuştur.
  C) Aydınlanma düşünürlerini etkilemiştir.
  D) Gotik mimarinin gelişmesine yön vermiştir.
  E) Üniversitelerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, İbn Rüşd'ün felsefi yorumları, Immanual Kant gibi aydınlanma düşünürlerini etkilemiştir. 21. İbn Heysem'in deneyi sonucunda ulaştığı en önemli sonuç nedir?

  A) Işığın düz çizgiler üzerinde yayıldığı
  B) Işıkların ve renklerin birbirine karışmadığı
  C) Işığın hızının sabit olduğu
  D) Işığın bir dalga olduğunu
  E) Işığın bir parçacık olduğunu

 22. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, deneyin sonucu olarak İbn Heysem'in ışıkların ve renklerin birbirine karışmadığı sonucuna ulaştığı belirtilmektedir. 23. Bîrûnî'nin maddelerin özgül ağırlığını ölçmek için kullandığı aletin adı nedir?

  A) Hidrometre         B) Cihaz-ı mahruti   
  C) Ağırlık ölçüsü     D) Yoğunlukölçer     
  E) Gravitemetre                            

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bîrûnî, "Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir" adlı eserinde maddelerin özgül ağırlığını ölçmek için "cihaz-ı mahruti" adını verdiği bir alet kullanmıştır. 25. İbn Sina'nın "Kânûn fi't-tibb" adlı eserindeki yeniliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Transmütasyonun imkansızlığını ortaya koyması
  B) Ruh ve beden arasındaki ilişkiyi incelemesi
  C) Antiseptik ilaçların kullanımını savunması
  D) Ameliyatlarda kullanılan yeni aletler önermesi
  E) Cerrahi tedavinin önemini vurgulaması

 26. Cevap: E Açıklama:

  Metinde İbn Sina'nın cerrahi tedavinin önemini vurguladığı belirtilmektedir. 27. Gazâlî'nin Nişabur'da hangi kurumda müderrislik yaptığı belirtilmiştir?

  A) Nizamiye Medresesi       B) İmam Azam Medresesi     
  C) El-Ezher Üniversitesi    D) Darü'l-Fünun            
  E) El-Kutubiye Medresesi                               

 28. Cevap: A Açıklama:

  Gazâlî, Nizamu'l-Mülk'ün Nişabur'da kurduğu Nizamiye Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. 29. Gazâlî, hangi ilim dalındaki yetkinliğiyle bir milat kabul edilir?

  A) Fıkıh    B) Kelam    C) Tasavvuf    D) Matematik    E) Astronomi    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Gazâlî, kelam ilmindeki derin bilgisi ve özgün görüşleriyle tanınır ve kelamda yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilir. 31. El-Belhi'nin "Beden ve Ruh Sağlığı" eserinde vurguladığı en önemli konulardan biri hangisidir?

  A) Ruhsal ve bedensel rahatsızlıkların birbirini etkilediği
  B) Dengeli beslenmenin önemi
  C) Haramla tedavi etmenin yasak olduğu
  D) Ruhsal rahatsızlıkların bedensel rahatsızlıklardan daha az görüldüğü
  E) Depresif belirtiler esnasında yemek yemenin faydalı olduğu

 32. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, El-Belhi, ruhsal ve bedensel rahatsızlıkların birbirini etkilediğini ve ruhsal rahatsızlıkların bedensel rahatsızlıklardan daha çok görüldüğünü ifade etmektedir. 33. X. yüzyılda İslam dünyasında tıp biliminin ilerlemesine katkı sağlayan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Hurafelere ve büyüye itibar edilmesi
  B) Yunan tıbbının etkisi
  C) İslam'ın sihir ve büyüye karşı olan emirleri
  D) Constantinus Africanus'un eserlerinin çevrilmesi
  E) Orta Çağ Avrupası'ndan hekimlerin İslam topraklarına gelmesi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, İslam'ın sihir ve büyüye karşı olan emirleri, Müslüman bilim insanlarının hurafelere itibar etmeden tıp alanında özgün metotlar geliştirmesine ve önemli bir hekimlik mirası bırakmasına neden olmuştur. 35. İslam dünyasında katarakt ameliyatını ilk gerçekleştiren bilim insanı kimdir?

  A) İbn Sina    B) el-Razî    C) el-Mevsılî    D) el-Kindi    E) İbn Arabi    

 36. Cevap: C Açıklama:

  El-Mevsılî, 10. yüzyılda içi oyulmuş çukur bir tüple katarakt ameliyatı yapmıştır. 37. İslam dünyasında coğrafya bilimindeki ilerlemenin arkasındaki en önemli etken hangisidir?

  A) Yıldız ve deniz yolları haritalarının kullanılması
  B) Astronomi, coğrafya ve matematik alanındaki gelişmeler
  C) Stereografik iz düşümü tekniğinin geliştirilmesi
  D) İslam dininin coğrafi keşifleri teşvik etmesi
  E) Yunan ve Roma haritacılarının mirasının benimsenmesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  İslam alimleri, coğrafya biliminde ilerlemek için astronomi, fiziksel coğrafya, matematik ve jeodezi gibi yardımcı bilim dallarındaki bilgileri temel aldılar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Astronomik katalogların önemi

İslam denizcilerin kullandığı araç ve gereçleri tanımak

İslam kartografisinin diğer medeniyetler üzerindeki etkisini anlamak

İslam tıbbındaki bitkisel ilaçların kullanımını öğrenme

İslam medeniyetinde tıp eğitiminin verildiği kurumları belirleme.

El-Cezerî'nin en ünlü icatlarını belirleme.

El-Cezerî'nin çalışmalarının kapsamını anlama.

Endülüs'te yetişen önemli bilim insanlarını tanımak.

Endülüs'teki bilimsel gelişmelerin Avrupa'daki kültürel gelişmelere etkisini anlamak.

İslam biliminin Batı düşünce tarihine katkılarını vurgulamak.

İbn Heysem'in bilimsel keşiflerinin önemini kavramak.

İslam bilim adamlarının bilimsel aletler icat etmede gösterdikleri yenilikçiliği kavramak.

İslam'ın bilimsel gelişimine katkıda bulunan bilim insanlarının çalışmalarını tanıma

İslam medeniyetinde medreselerin önemini anlamak

Müslüman düşünürlerin ilmi katkılarını öğrenmek

X. yüzyılda tıp alanındaki önemli eserlerin içeriklerini anlayabilme.

İslam dininin bilimsel gelişmelere etkisini anlayabilme.

İslam tıbbında yapılan tıbbi keşifleri bilmek.

İslam dünyasında coğrafya bilimindeki ilerlemenin nedenlerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 10 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri