Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 CEVAPLARI

 1. Thomson atom modelinde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

  A) Çekirdek
  B) Elektronlar
  C) Pozitif yükler
  D) Pozitif ve negatif yüklerin eşitliği
  E) Boşluk

 2. Cevap: A Açıklama:

  Thomson atom modelinde çekirdek yoktur; elektronlar, pozitif yükler (nötür küre) ve yük dengesini sağlayan boşluk vardır. 3. Thomson'ın katot ışınları deneyinde aşağıdaki hangi sonuçlara ulaşıldı?

  A) Elektronun kütlesinin yüküne oranı belirlendi.
  B) Elektronun yörüngelerde dolandığı keşfedildi.
  C) Elektronun pozitif yüklü olduğu gösterildi.
  D) Protonun varlığı kanıtlandı.
  E) Atom çekirdeğinin çok küçük olduğu anlaşıldı.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Thomson'ın deneyi, elektronun yük/kütle oranını belirledi, ancak kütlesini veya yörüngelerini keşfetmedi. Protonlar veya çekirdeklerle ilgili de bir sonuca ulaşılamadı. 5. Rutherford'un alfa saçılma deneyinde gözlemlenen alfa parçacıklarının çoğu neden sapmadan geçti?

  A) Atomun büyük kısmının boşluktan oluşması
  B) Elektronların kütlelerinin çok küçük olması
  C) Alfa parçacıklarının hızının çok yüksek olması
  D) Çekirdeğin atomun merkezinden uzakta bulunması
  E) Protonların çekirdekte rastgele dağılması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Rutherford'un deneyi, atomun büyük oranda boşluktan oluştuğunu ve çekirdeğin çok küçük bir hacim kapladığını gösterdi. Alfa parçacıkları, elektronlarla karşılaşmaktan ziyade boşluktan geçerek çekirdeğe ulaşıyordu. 7. Hidrojen atomunun uyarılmış elektronu, n = 5 enerji seviyesinden n = 2 enerji seviyesine geçtiğinde hangi spektrum serisini oluşturur?

  A) Lyman Serisi       B) Balmer Serisi     
  C) Paschen Serisi     D) Brackett Serisi   
  E) Pfund Serisi                            

 8. Cevap: B Açıklama:

  Balmer Serisi, uyarılmış elektronların n = 2 enerji seviyesine geçtiği zaman oluşan spektrum serisidir. 9. Bohr atom modelinde, uyarılmış elektron bir üst enerji seviyesinden daha alt bir enerji seviyesine geçtiğinde, serbest kalan enerji ne şeklinde dışarı verilir?

  A) Foton             B) Elektron         
  C) Proton            D) Nötron           
  E) Alfa parçacığı                        

 10. Cevap: A Açıklama:

  Uyarılmış elektronun daha alt bir enerji seviyesine geçmesi sonucu açığa çıkan enerji, foton olarak dışarı verilir. 11. Franck-Hertz deneyinde elektronların cıva atomlarıyla çarpışmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elektronların yüksek enerji seviyelerine uyarılması
  B) Elektronların kinetik enerjisinin bir kısmının cıva atomlarına aktarılması
  C) Elektronların atom çekirdekleriyle etkileşime girmesi
  D) Elektronların iyonlaşması
  E) Cıva buharının yüksek sıcaklığı

 12. Cevap: B Açıklama:

  Franck-Hertz deneyinde, elektronların cıva atomlarıyla çarpışması, elektronların kinetik enerjisinin bir kısmını cıva atomlarına aktarması sonucu gerçekleşir. 13. Franck-Hertz deneyinde, elektronlara uygulanan gerilim değeri artırıldığında elektrik akımında neden bir düşüş gözlenir?

  A) Elektronların hızının artması
  B) Elektronların cıva atomlarıyla çarpışma olasılığının artması
  C) Elektronik iletkenliğin azalması
  D) Katot levhasından kopan elektron sayısının azalması
  E) Anot levhasının yüzey alanının küçülmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Franck-Hertz deneyinde, gerilim değeri artırıldığında elektronların kinetik enerjisi artar. Bu nedenle, elektronların cıva atomlarıyla çarpışma olasılığı da artar. Çarpışma sonucu elektronlar kinetik enerjilerinin bir kısmını cıva atomlarına aktarır ve bu da elektrik akımında bir düşüşe neden olur. 15. Bohr atom teorisinin geçerliliğini koruyan yaklaşımlarından biri hangisidir?

  A) Elektronların yörünge yarıçaplarının rastgele alabileceği
  B) Elektronların açısal momentumunun kuantumlu yapısı
  C) Çok elektronlu atomların davranışını açıklayabilmesi
  D) Spektrum çizgilerinin ayrıntılı gözlemi
  E) Elektronların sadece tanecik özelliğe sahip olması

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bohr atom teorisi, elektronların açısal momentumunun kuantumlu yapıda olduğunu ortaya koymuştur. 17. Modern atom teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Elektronlar sadece tanecik özelliğine sahiptir.
  B) Bohr atom modelindeki spektrum çizgileri açıklanamamıştır.
  C) Atomdaki elektronların enerjileri sürekli olarak değişebilir.
  D) Atomun çekirdeği atom kütlesinin neredeyse tamamını taşır.
  E) Elektronlar çekirdeğin etrafında kesikli yörüngelerde dönerler.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Modern atom teorisi, elektronların çekirdeğin etrafında kesikli yörüngelerde döndüğünü belirtir. 19. Hubble Uzay Teleskobu'nun evrenin oluşumu hakkında yaptığı önemli keşiflerden biri hangisidir?

  A) Evrenin genişlediğini ispatladı.
  B) Evrenin düz olduğunu keşfetti.
  C) Evrenin yaşını doğru hesapladı.
  D) Evrende ilk oluşan elementleri tespit etti.
  E) Evrende kara deliklerin varlığını kanıtladı.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hubble, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını ve dolayısıyla evrenin genişlediğini keşfetti. 21. Büyük Patlama teorisine göre, evrenin ilk durumu nasıldı?

  A) Soğuk ve koyu      B) Sıcak ve yoğun    
  C) Katı ve opak       D) Seyrek ve gazlı   
  E) Sıvı ve şeffaf                          

 22. Cevap: B Açıklama:

  Büyük Patlama teorisine göre, evren çok sıcak ve yoğun bir noktanın patlamasıyla oluşmuştur. 23. Evrenin sürekli genişlediğine dair önemli bir kanıt sunan ve Hubble Yasası olarak bilinen keşif hangisidir?

  A) Doppler Etkisi
  B) Kozmik Mikrodalga Art Alan Işıması
  C) Hubble Yasası
  D) Karanlık Enerji
  E) Enflasyonist Evren Teorisi

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hubble Yasası, gök adaların uzaklaşma hızlarının Dünya'ya olan uzaklıkları ile doğru orantılı olduğunu ifade eder. 25. Aşağıdakilerden hangisi büyük patlama teorisine destek veren bilimsel bulgulardan biri değildir?

  A) Doppler Etkisi
  B) Kozmik Mikrodalga Art Alan Işıması
  C) Elektronun keşfi
  D) Nötronun keşfi
  E) Protonun keşfi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Elektronun keşfi, büyük patlama teorisine doğrudan bir destek sağlamaz. 27. Standart modele göre, aşağıdakilerden hangisi temel parçacık değildir?

  A) Proton    B) Elektron    C) Nötron    D) Kuark    E) Bozon    Doğru

 28. Cevap: D Açıklama:

  Kuarklar temel parçacık değildir, üçlü veya ikili kuark yapısında baryon ve mezonları oluştururlar. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir baryondur?

  A) Pion    B) Kaon    C) Proton    D) Müon    E) Elektron    Doğru

 30. Cevap: C Açıklama:

  Baryonlar üçlü kuark yapısına sahip ağır parçacıklardır. Proton bir baryondur. 31. Doğadaki dört temel kuvvet hangisidir?

  A) Kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet
  B) Kütle çekim kuvveti, elektrostatik kuvvet, manyetik kuvvet, nükleer kuvvet
  C) Gravitasyon kuvveti, elektromanyetik kuvvet, sürtünme kuvveti, esneklik kuvveti
  D) Nükleer kuvvet, elektrik kuvveti, manyetik kuvvet, sürtünme kuvveti
  E) Kütle çekim kuvveti, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, elektrik kuvveti

 32. Cevap: A Açıklama:

  Temel kuvvetler kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvettir. 33. Madde oluşumunda hangi aşamada atom oluşur?

  A) Kuarkların bağlanarak proton ve nötronları oluşturması
  B) Proton ve nötronların bağlanarak çekirdeği oluşturması
  C) Elektronların çekirdeğe bağlanması
  D) Moleküllerin birleşerek maddeyi oluşturması
  E) Atom altı parçacıkların sıkışarak büyük bir patlama ile maddeyi oluşturması

 34. Cevap: C Açıklama:

  Madde oluşumunda, proton ve nötronların bağlanarak çekirdeği oluşturmasından sonra elektronlar çekirdeğe bağlanır ve atom oluşur. 35. Proton sayısı 82, nötron sayısı 126 olan bir atomun kararlı olup olmadığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kararlıdır, çünkü nükleon başına düşen bağlanma enerjisi yüksektir.
  B) Kararsızdır, çünkü nötron sayısı proton sayısından fazladır.
  C) Kararlıdır, çünkü proton sayısı 83'ten küçüktür.
  D) Kararsızdır, çünkü nükleon başına düşen bağlanma enerjisi düşüktür.
  E) Kararlılık durumu nötron-proton oranına bağlıdır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kararlı çekirdeklerde nükleon başına düşen bağlanma enerjisi yüksek ve nötron/proton oranı yaklaşıktır. 37. Aşağıdaki izotop çiftlerinden hangisi daha kararlıdır?

  A) 14C ve 12C        B) 206Pb ve 210Pb   
  C) 3H ve 2H          D) 235U ve 238U     
  E) 40K ve 41K                            

 38. Cevap: B Açıklama:

  Ağır elementlerde nötron/proton oranı yaklaştıkça kararlılık artar. 206Pb'de nötron/proton oranı 210Pb'den fazladır. 39. Alfa parçacık bozunumunda, kararsız çekirdeğin atom numarası ve kütle numarası nasıl değişir?

  A) Atom numarası 2 artar, kütle numarası 4 artar.
  B) Atom numarası 2 azalır, kütle numarası 4 azalır.
  C) Atom numarası 1 azalır, kütle numarası 4 azalır.
  D) Atom numarası 2 artar, kütle numarası 4 azalır.
  E) Atom numarası 1 azalır, kütle numarası 4 artar.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Alfa parçacık bozunumunda, çekirdek bir alfa parçacığı (2 proton ve 2 nötron) yaydığı için atom numarası 2 ve kütle numarası 4 azalır. 41. Aşağıdakilerden hangisi beta (+)- bozunumunda gözlenen bir özelliktir?

  A) Nötronun protona dönüşmesi
  B) Protonun nötrona dönüşmesi
  C) Elektronun protona dönüşmesi
  D) Elektronun nötrona dönüşmesi
  E) Pozitronun çekirdeğe katılması

 42. Cevap: B Açıklama:

  Beta (+)- bozunumunda, bir proton bir nötrona, bir pozitron ve bir nötrinoya dönüşür. 43. Nükleer fisyon tepkimesinde, uranyum çekirdeğinin parçalanması sonucunda açığa çıkan enerji kaynağı hangisidir?

  A) Yerçekimi kuvveti         B) Manyetik kuvvet          
  C) Güçlü çekirdek kuvveti    D) Zayıf çekirdek kuvveti   
  E) Elektromanyetik kuvvet                                

 44. Cevap: C Açıklama:

  Nükleer fisyon, uranyum çekirdeğinin güçlü çekirdek kuvveti ile parçalanması sonucu enerji açığa çıkarır. 45. Nükleer füzyon tepkimesinde, iki hafif element çekirdeğinin birleşmesi sonucunda açığa çıkan enerji kaynağı hangisidir?

  A) Kitlesel kusur            B) Yerçekimi kuvveti        
  C) Manyetik kuvvet           D) Güçlü çekirdek kuvveti   
  E) Zayıf çekirdek kuvveti                                

 46. Cevap: A Açıklama:

  Nükleer füzyonda, hafif element çekirdekleri birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturur ve bu birleşme sırasında kütle kaybı oluşur. Bu kütle kaybı, kitlesel kusur olarak adlandırılır ve enerjiye dönüşür. 47. Doğal iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarından hangisi değildir?

  A) Yer kabuğundaki elementler
  B) Yapay yollarla üretilen X ışınları
  C) Güneş'ten gelen morötesi ışınlar
  D) Toprakta yetişen gıda maddeleri
  E) Uzaydan gelen kozmik ışınlar

 48. Cevap: B Açıklama:

  Yapay yollarla üretilen X ışınları doğal değil, yapay iyonlaştırıcı radyasyon kaynağıdır. 49. Radyasyonun biyolojik etkilerini öncelikli olarak hangi hücre bileşenine zarar vererek gösterir?

  A) Ribozomlar       B) DNA ve RNA      
  C) Mitokondriler    D) Lizozomlar      
  E) Hücre zarı                          

 50. Cevap: B Açıklama:

  İyonlaştırıcı radyasyon öncelikle DNA ve RNA moleküllerine zarar vererek hücrenin biyolojik işlevlerini bozar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 Detayları

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİK
  1. Comton ve De Broglie
  2. Fotoelektrik Olay
  3. Kuantum Fiziğine Giriş
  4. Özel Görelelik

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi IV. ünite atom fiziğine giriş ve radyoaktive konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Dalton ve Thomson atom teorilerini karşılaştırmak

Atomun tarihi ve elektronun keşfi

Rutherford'un atom modeli ve alfa saçılma deneyi

Atomun uyarılma yolları ve spektrum serileri

Bohr atom modeli ve uyarılma

Atomların uyarılma ve iyonlaşma mekanizmalarını inceler.

Elektronların enerji seviyelerine uyarılmasıyla ilgili kavramları anlar.

Atom kavramının tarihi gelişimi

Modern atom teorisi ve özellikleri

Evrenin genişlemesi ve Hubble Yasası

Büyük Patlama teorisi

Bilimsel Süreç Becerileri: Hipotezleri Test Etme

Bilimsel Süreç Becerileri: Delil Toplama ve Yorumlama

Temel parçacıkların standart modelini kavramak

Hadronların (baryon ve mezonlar) sınıflandırılmasını anlamak

Fenomenleri inceleyerek doğadaki dört temel kuvveti tanımlama

Maddenin oluşum aşamalarını tanımlama

Kararlı ve kararsız atom çekirdeklerinin özelliklerini ayırt etmek

Çeşitli izotopların kararlılıklarını karşılaştırmak ve kararlılık kuşağını anlamak

12.2.1. Nükleer radyoaktif bozunmaların türlerini ve özelliklerini açıklar.

12.2.1. Nükleer radyoaktif bozunmaların türlerini ve özelliklerini açıklar.Soru 1

Maddenin yapısı ve özellikleri

Enerji ve dönüşümleri

Radyoaktif elementleri ve radyoaktif bozunma türlerini açıklayabilme (12.1.1.5)

Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklayabilme (12.1.1.6)

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Fizik IV. Ünite - Atom Fiziğine Giriş ve Radyo Aktivite - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri