Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 CEVAPLARI

 1. 2019 yılında Türkiye, dünya sıralamasında ağırladığı turist sayısı bakımından hangi sırada yer almıştır?

  A) 6.    B) 7.    C) 11.    D) 13.    E) 16.    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metne göre, Türkiye 2019 yılında dünya sıralamasında ağırladığı turist sayısı bakımından 6. sırada yer almıştır. 3. Coğrafi keşiflerin jeopolitik sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türklerin deniz ticareti yollarının önemini kaybetmesi
  B) Amerika'nın keşfi ile Atlas Okyanusu'nun bir ticaret güzergahı haline gelmesi
  C) Avrupa ülkelerinin Asya'daki sömürgecilik faaliyetlerini başlatması
  D) Avrupa devletlerinin keşif seferleri için gereken teknolojinin geliştirilmesi
  E) Avrupalıların Asya'dan bilimsel bilgi edinmesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ümit Burnu'nun keşfi, Türklerin Akdeniz ticaret yollarının önemini azalttı ve Avrupa ülkelerini daha ucuz yollardan Hindistan'a ulaştırdı. Bu da Atlas Okyanusu'nu önemli bir ticaret güzergahı haline getirdi. 5. Antarktika'nın hangi özelliği, onu dünya için önemli bir yere konumlandırır?

  A) Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olması
  B) Dünyanın en büyük tatlı su rezervine sahip olması
  C) Sera gazları yutak alanı olması ve küresel termos-tat görevi görmesi
  D) Çok sayıda endemik canlı türüne ev sahipliği yapması
  E) Turizm için eşsiz bir destinasyon olması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Antarktika, sera gazlarını yutan bir yutak alanıdır ve iklim değişikliğinin düzenlenmesine yardımcı olan küresel bir termos-tat gibi davranır. 7. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitik konumu belirleyen fiziki unsurlardandır?

  A) Nüfus                  B) İklim                 
  C) Ekonomik yapı          D) Kültürel değerler     
  E) Sosyal organizasyon                             

 8. Cevap: B Açıklama:

  Fiziki unsurlar arasında iklim, yeryüzü şekilleri ve yer altı kaynakları yer alır. 9. Amerika kıtasının keşfi, hangi okyanusların önemini artırmıştır?

  A) Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus
  B) Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu
  C) Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus
  D) Atlas Okyanusu ve Kuzey (Arktik) Okyanusu
  E) Hint Okyanusu ve Kuzey (Arktik) Okyanusu

 10. Cevap: C Açıklama:

  Amerika'nın keşfi, Avrupa ile Amerika arasında deniz yolu bağlantısı kurulmasını sağlamış ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'un önemi artmıştır. 11. Türkiye'nin Kafkasya'daki dış politikasının önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölgedeki Türk devletlerinin uluslararası alanda tanınması
  B) Petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde kontrol sağlama
  C) Rusya'nın bölgedeki etkisini azaltma
  D) Ermenistan ile ilişkileri geliştirme
  E) İpek Yolu'nu canlandırma

 12. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin 1990'lardaki temel dış politika hedefi, Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk cumhuriyetlerinin uluslararası alanda tanınmasını sağlamaktı. 13. Türkiye'nin coğrafi konumu, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün ülkenin jeopolitiğine aşağıdaki şekillerden hangisini yansıtır?

  A) Asya ekonomilerinin artan önemi nedeniyle Türkiye'nin karayolu ve demiryolu ağlarının önemi artacaktır.
  B) Küresel ticaretteki azalma Türkiye'nin denizyolu ticaretini olumsuz etkileyecektir.
  C) Türkiye'nin Hazar Denizi petrol ve doğal gazının Avrupa'ya taşınmasındaki rolü azalacaktır.
  D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarının önemi küresel ticarette azalacaktır.
  E) Türkiye'nin bölgesel iş birliği potansiyeli zayıflayacaktır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Küresel ekonomide Asya ekonomilerinin payının artması, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir transit güzergahı haline gelmesine neden olacaktır. 15. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerden Latin alfabesine geçiş süreci nasıl etkilenecektir?

  A) Latin alfabesine geçiş, Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişi kolaylaştıracaktır.
  B) Latin alfabesine geçiş, Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıkları artıracaktır.
  C) Latin alfabesine geçiş, Türk Cumhuriyetlerinin kültürel kimliklerine zarar verecektir.
  D) Latin alfabesine geçiş, Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile olan ticari ilişkilerini zayıflatacaktır.
  E) Latin alfabesine geçiş, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tehdit edecektir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Latin alfabesinin kullanımı, Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile olan kültürel alışverişini kolaylaştırır, çünkü ortak bir yazı sistemine sahip olurlar. 17. Teknolojik gelişmeler, bölgeler ve ülkeler arası kültürel etkileşimi nasıl etkilemiştir?

  A) Ulusal sınırların korunmasına yardımcı olmuştur.
  B) Küresel kültürel çeşitliliği azaltmıştır.
  C) Farklı kültürlerden insanların etkileşime girmesini kolaylaştırmıştır.
  D) Geleneksel kültürlerin yok olmasına neden olmuştur.
  E) Yerel dillerin kullanımını sınırlandırmıştır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, iletişim araçlarında meydana gelen ilerlemeler sayesinde farklı kültürlerden insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlamıştır. 19. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

  A) Yüksek okuryazarlık oranları
  B) Düşük yaşam standartları
  C) Tarıma dayalı ekonomi
  D) Yüksek nüfus artış oranları
  E) Sermaye eksikliği

 20. Cevap: A Açıklama:

  Gelişmekte olan ülkeler genellikle düşük okuryazarlık oranlarına sahiptir. 21. Teknolojik gelişmeler sonucu insanların kullandığı iletişim araçlarının kullanım yoğunluğu nasıl değişmiştir?

  A) Radyo ve televizyonların kullanımı artmıştır.
  B) Etkileşimli telefon ve tabletler yaygınlaşmıştır.
  C) Pikapların kullanımı azalmıştır.
  D) Mektuplar daha sık yazılmaya başlanmıştır.
  E) Gazetelerin önemi artmıştır.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Teknoloji, iletişim araçlarının kullanımında zamanla bir değişime neden olmuş, radyo ve televizyon gibi geleneksel araçlar yerini etkileşimli telefon ve tabletlere bırakmıştır. 23. Küresel iletişim ağı, farklı bölgeler ve toplumlar arasındaki kültürel etkileşimi nasıl etkilemiştir?

  A) Zorlaştırmıştır.
  B) Yavaşlatmıştır.
  C) Hızlandırmıştır.
  D) Hiçbir etkisi olmamıştır.
  E) Sadece gelişmiş ülkeleri etkilemiştir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Küresel iletişim ağı, farklı bölgeler ve toplumlar arasında duygu ve düşüncelerin daha hızlı iletilmesini sağlamış ve kültürel etkileşimi hızlandırmıştır. 25. İGE endeksinde "Düşük İnsani Gelişmişlik" kategorisinde yer alan ülkeler için hangisi geçerlidir?

  A) Doğumda beklenen yaşam süresi yüksek
  B) Satın alma gücü düşük
  C) Ortalama eğitim süresi 12 yılı geçer
  D) Kişi başına düşen GSMH miktarı fazla
  E) Okuryazarlık oranı yüksek

 26. Cevap: B Açıklama:

  Düşük İnsani Gelişmişlik kategorisindeki ülkelerin satın alma gücü genellikle düşüktür. 27. Aşağıdaki ülkelerden hangisi KİE endeksinde en yüksek sıralamaya sahiptir?

  A) Türkiye    B) Kenya    C) Mısır    D) Hindistan    E) Nepal    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, KİE endeksinde diğer verilen ülkelerden daha yüksek bir sıralamaya sahiptir. 29. Etiyopya ekonomisinin temelini oluşturan sektör hangisidir?

  A) Tarım    B) Sanayi    C) Turizm    D) Madencilik    E) Hizmet    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Etiyopya ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ve ülke topraklarının %45'i tarımsal üretime elverişlidir. 31. Almanya'nın ekonomisinin dayandığı iki temel sektör hangileridir?

  A) Sanayi ve hizmet        B) Tarım ve sanayi        
  C) Madencilik ve hizmet    D) Turizm ve tarım        
  E) Finans ve bilişim                                 

 32. Cevap: A Açıklama:

  Almanya'nın ekonomisi sanayi ve hizmet sektörüne dayalıdır. Sanayi sektöründe otomotiv, kimya ve makine üretimi öne çıkarken, hizmet sektörü de ülke ekonomisinde önemli paya sahiptir. 33. Kazakistan'ın zengin olduğu doğal kaynak hangisidir?

  A) Altın            B) Su kaynakları   
  C) Orman            D) Petrol          
  E) Demir                               

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kazakistan, petrol, altın, demir ve uranyum bakımından zengindir. Ancak altın, ülkenin en önemli doğal kaynağıdır. 35. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en fazla üretilen maden hangisidir?

  A) Elmas    B) Altın    C) Kömür    D) Demir    E) Vanadyum    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Güney Afrika Cumhuriyeti, dünya kömür üretiminin yaklaşık %65,23'ünü gerçekleştirir ve dünyanın en büyük kömür üreticisidir. 37. Türkiye'nin coğrafi konumu neden küresel enerji arz ve güvenliğine katkı sağlar?

  A) Dünya petrol üretiminin %25'ini sağlar.
  B) Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlar.
  C) Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
  D) petrol ve doğal gaz taşımacılığı için önemli boru hatlarına sahiptir.
  E) yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengindir.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye, petrol ve doğal gaz taşımacılığı için önemli boru hatlarına sahip olması nedeniyle küresel enerji arz ve güvenliğine katkı sağlar. 39. Dünya birincil enerji tüketiminin en büyük payını hangi kaynak almaktadır?

  A) Kömür                      B) Petrol                    
  C) Doğal gaz                  D) Nükleer                   
  E) Yenilenebilir kaynaklar                                 

 40. Cevap: B Açıklama:

  Dünya birincil enerji tüketiminin en büyük payını petrol almaktadır. 41. Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerindeki su varlığının paylaşımına dair tutumu hangi hukuksal görüşe uygundur?

  A) Mutlak Egemenlik Görüşü
  B) Doğal Bütünlük Görüşü
  C) Kullanmada Öncelik Görüşü
  D) Hakkaniyete Uygun Kullanım Görüşü
  E) Mutlak Aşağı Kıyıdaş Görüşü

 42. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye, sınır komşularıyla olan su paylaşımında Hakkaniyete Uygun Kullanım Görüşü'nü benimsemektedir. Bu görüş, her kıyıdaş devletin kendi toprakları içinde akan sınıraşan suyu makul ölçülerde ve aşağı kıyıdaş devlete önemli zarar vermeyecek şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu vurgular. 43. Irak ve Suriye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki talepleri adil midir?

  A) Evet, çünkü yukarı kıyıdaş devletterdir.
  B) Evet, çünkü bu nehirler topraklarından doğup akmaktadır.
  C) Hayır, çünkü bu nehirler Türkiye'nin kontrolündedir.
  D) Hayır, çünkü bu nehirlerin sularına aşağı kıyıdaş devletler de ihtiyaç duymaktadır.
  E) Bilinmiyor, çünkü ilgili devletler arasında bir anlaşma yoktur.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Fırat ve Dicle nehirleri, Türkiye'den doğup Irak ve Suriye'ye akmaktadır. Hakkaniyete Uygun Kullanım Görüşü'ne göre, her kıyıdaş devletin bu nehirlerin sularını makul ölçülerde ve aşağı kıyıdaş devletlere önemli zarar vermeyecek şekilde kullanma hakkı vardır. Bu nedenle, Irak ve Suriye'nin bu nehirler üzerindeki talepleri, sadece yukarı kıyıdaş olmalarına dayanmamalıdır. Aşağı kıyıdaş devletlerin de bu nehirlerin sularına ihtiyaç duyduğu dikkate alınmalıdır. 45. Fırat Nehri'nin aşağı havzasında, suyun Suriye ve Irak arasındaki paylaşım oranı nedir?

  A) %42 Suriye, %58 Irak    B) %58 Suriye, %42 Irak   
  C) %40 Suriye, %60 Irak    D) %60 Suriye, %40 Irak   
  E) %50 Suriye, %50 Irak                              

 46. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Suriye ve Irak'ın Fırat Nehri'nden gelen suyu %42 Suriye, %58 Irak oranında paylaştığı belirtilmektedir. 47. Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar inşa etmesi, hangi komşu ülkelerde rahatsızlığa neden olmuştur?

  A) Suriye ve Irak               B) İran ve Azerbaycan          
  C) Gürcistan ve Ermenistan      D) Yunanistan ve Bulgaristan   
  E) Mısır ve Sudan                                              

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Türkiye'nin baraj inşaatlarının Suriye ve Irak'ta rahatsızlıklara neden olduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Detayları

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE NÜFUSUN GELECEĞİ
  1. TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
  2. TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ

Ayrıca Lise 12.sınıf coğrafya dersi Küresel ortam: bölgeler ve ülkeler konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

* Türkiye'nin turizm potansiyelini anlama. * Dünya turizm sıralamasındaki konumunu belirleme.

Coğrafi keşiflerin jeopolitik sonuçlarını anlama

Antarktika'nın çevresel önemini fark etme

Jeopolitik konumu belirleyen unsurları ayırt etme

Coğrafi keşiflerin okyanusların önemi üzerindeki etkilerini anlama

Türkiye'nin Kafkasya'daki dış politikasını anlama

Öğrenciler, Türkiye'nin coğrafi konumunun küresel ekonomiye yansımalarını anlarlar.

Öğrenciler, Latin alfabesine geçişin Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğini anlarlar.

Ülkeler Arası Etkileşim

Ülkelerin Gelişmişlik Seviyeleri

Teknolojik gelişmelerin iletişim araçlarına etkisini kavramak.

Teknolojinin kültürel etkileşime etkisini anlamak.

İGE endeksinin temel kriterlerini anlamak

Küresel İnovasyon Endeksi'nin ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlemede oynadığı rolü kavramak

Ülkelerin ekonomik özelliklerini tanımlar.

Gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerini analiz eder.

Doğal kaynakların ülkelerin ekonomik kalkınması üzerindeki etkilerini anlama.

Ülkelerin maden kaynaklarının ekonomik kalkınma üzerindeki önemini kavrama.

Küresel enerji arz ve güvenliğinin önemini anlamak.

Dünya enerji kaynaklarının dağılımını ve tüketimini anlamak.

Sınıraşan sular konusundaki hukuksal görüşleri açıklar.

Sınıraşan suların paylaşımındaki adaletli paylaşım ilkesini açıklar.

Türkiye'nin su politikaları ve komşu ülkelerle su paylaşımı anlaşmaları

Orta Doğu'nun su kaynakları ve su paylaşımı sorunları

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.