Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Paris Anlaşması nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Paris Anlaşması, sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında, tercihen 1,5 santigrat derecede sınırlamayı amaçlayan uluslararası bir çevre anlaşmasıdır. Açıklama:

  Paris Anlaşması, iklim değişikliğinin neden olduğu riskleri azaltmak ve sera gazı emisyonlarını sınırlamak için ülkelerin alacağı önlemleri belirler. 3. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın çalışmalarından üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Erozyon ve çölleşmeye karşı mücadele * Ağaçlandırma çalışmaları * Arazinin yanlış kullanımının önlenmesi Açıklama:

  Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Türkiye'de çevre sorunlarının çözümü için önemli çalışmalar yürütmektedir. 5. Antarktika'nın ekolojik önemini açıklayınız.


 6. Cevap: Antarktika'nın ekolojik önemini açıklayınız.ktika'nın ekolojik önemini açıklayınız. Açıklama:

  Antarktika'nın ekolojik önemini açıklayınız. Cevap: - Bozulmamış doğal yapısı ve canlı deniz kaynakları sayesinde ekolojik dengeye önemli katkılar sunar. - Buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülür. - Okyanus akıntıları, dünyanın iklimini düzenleyen küresel termostat görevi görür. - Sera gazları yutak alanı teşkil ederek iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahiptir.a'nın ekolojik önemini açıklayınız. Cevap: - Bozulmamış doğal yapısı ve canlı deniz kaynakları sayesinde ekolojik dengeye önemli katkılar sunar. - Buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülür. - Okyanus akıntıları, dünyanın iklimini düzenleyen küresel termostat görevi görür. - Sera gazları yutak alanı teşkil ederek iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahiptir. 7. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni sosyoekonomik olarak nasıl etkilediğini yazınız.


 8. Cevap: Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni sosyoekonomik olarak nasıl etkilediğini yazınız.fi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni sosyoekonomik olarak nasıl etkilediğini yazınız. Açıklama:

  Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni sosyoekonomik olarak nasıl etkilediğini yazınız. Cevap: - Akdeniz'in ticaret yolları önemini yitirerek Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü azaldı. - Avrupa ülkeleriyle rekabet güçlüğü arttı. - Tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapı, sanayileşememe gibi sorunlara yol açtı.eşiflerin Osmanlı Devleti'ni sosyoekonomik olarak nasıl etkilediğini yazınız. Cevap: - Akdeniz'in ticaret yolları önemini yitirerek Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü azaldı. - Avrupa ülkeleriyle rekabet güçlüğü arttı. - Tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapı, sanayileşememe gibi sorunlara yol açtı. 9. TÜRKSOY'un çalışmalarının Türk kültür havzasının geleceğine sağlayabileceği katkılar nelerdir? Örneklerle açıklayınız.


 10. Cevap: TÜRKSOY'un çalışmaları, Türk kültür havzasının geleceğine şu katkılarda bulunabilir: * Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek * Ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak * Türk dünyası kimliğine sahip bilim insanı ve sanatçıların bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sunmak * Nevruz gibi geleneksel etkinlikleri geniş kitlelere tanıtmak ve kutlamak * Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulamasıyla kültür ve sanatı desteklemek Açıklama:

  TÜRKSOY, Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürken aynı zamanda Türk halkları arasındaki bağları güçlendirmeye de katkı sağlar. Bu sayede Türk kültür havzası gelecekte daha güçlü ve canlı bir şekilde varlığını sürdürebilir. 11. Türkiye'nin Türkistan, Balkanlar ve Kuzey Afrika'daki jeopolitik ilişkilerini üç örnekle açıklayınız.


 12. Cevap: * Türkistan: Türkiye, Türkistan'daki devletlerle tarihi ve kültürel bağlara sahiptir. Bu bağlar, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında iş birliğine yol açmıştır. * Balkanlar: Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süre egemenliğinde kalan bir bölgedir. Bu geçmiş, Türkiye ile Balkan devletleri arasında kültürel benzerliklere ve yakın ilişkilere yol açmıştır. * Kuzey Afrika: IX. yüzyıldan itibaren Türk kültürünün yayıldığı Kuzey Afrika'da Türkiye, kültürel değişim ve iş birliğine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Açıklama:

  Türkiye'nin Türkistan, Balkanlar ve Kuzey Afrika'daki jeopolitik ilişkileri, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel bağlarına dayanmaktadır. Bu ilişkiler, bölgesel istikrar, ekonomik gelişme ve kültürel alışverişe katkı sağlar. 13. Almanya'nın ekonomik gelişmişliğini etkileyen faktörler nelerdir?


 14. Cevap: Teknolojik gelişmişlik, beşeri sermaye, sanayi sektörünün önemi, inovasyon ve araştırma-geliştirme yatırımları. Açıklama:

  Almanya, ekonomik kalkınmasında teknoloji, eğitimli iş gücü, güçlü sanayi sektörü ve inovasyona verdiği önem gibi faktörlerden yararlanmıştır. 15. Etiyopya'nın tarım sektörünün özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Etiyopya, büyük ölçüde tarıma dayalı bir ekonomidir. Ülkenin tarım sektörü, kahve, bağırsak kurdu otu ve baklagiller gibi nakit mahsullerin yanı sıra hububat, yağlı tohumlar ve sebze gibi temel gıda ürünlerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Açıklama:

  Etiyopya'nın tarım sektörü, geçimlik tarımın yanı sıra ticari tarım faaliyetlerini de kapsamaktadır. 17. Sınıraşan sular konusunda uygulanabilir hukuksal görüşleri açıklayınız.


 18. Cevap: * Mutlak Egemenlik Görüşü (Harmon Doktrini) * Doğal Bütünlük Görüşü * Kullanmada Öncelik Görüşü Açıklama:

  Her görüşün farklı bir argümanla ülkelerin su kullanım haklarını tanımladığı belirtildi. 19. BM'nin günümüzde yaşanan çatışmalara çözüm bulmadaki rolünü açıklayınız.


 20. Cevap: BM, diplomatik müzakereler, barış gücü görevleri ve insani yardım yoluyla çatışmaları çözmeye çalışmaktadır. Ancak, daimi üyelerin veto yetkisinin çözümlerin engellenmesine neden olabildiği görülmektedir. Açıklama:

  BM'nin çatışma çözmedeki hem güçlü hem de zayıf yönleri tartışıldı. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Küreselleşme ile sınırlar ortadan kalkmıştır.
  (.....) 2. Küresel ticaret, ülkeler arasındaki ekonomik bağları zayıflatmıştır.
  (.....) 3. İletişim teknolojileri, kültürel etkileşimi azaltmıştır.
  (.....) 4. Gelişmişlik seviyesi sadece ekonomik göstergelere göre belirlenir.
  (.....) 5. İnsani Gelişme Endeksi (İGE), bir ülkenin sadece ekonomik durumunu ölçer.
  (.....) 6. İnovasyon, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir.
  (.....) 7. Girişimcilik, ülkelerin ekonomik bağımlılığını artırır.
  (.....) 8. İGE yüksek olan ülkelerin ortalama yaşam süreleri kısadır.
  (.....) 9. İGE sıralamasında düşük yer alan ülkeler eğitimsizdir.
  (.....) 10. Türkiye'nin İGE değeri dünya ortalamasının altındadır.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Avrupa Birliği (AB), Ukrayna-Rusya savaşının yol açabileceği enerji kesintilerine karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.
  (.....) 2. Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde keşfedilen petrol ve doğal gaz rezervleri, dünya çapında yaklaşık %50'sine tekabül etmektedir.
  (.....) 3. AB'nin enerji arz güvenliğini sağlamak için Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerekmektedir.
  (.....) 4. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının yıllık taşıma kapasitesi 70,9 milyon tondur.
  (.....) 5. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Şahdeniz sahasının doğal gazını Türkiye'ye ulaştırmaktadır.
  (.....) 6. Enerji kaynaklarının deniz yoluyla taşınması, AB'nin enerji arz güvenliğini artırmada önemli bir rol oynayabilir.
  (.....) 7. Jeostratejik önemi artan ülkeler ile AB arasında siyasi ilişkiler genellikle güçlenir.
  (.....) 8. Jeostratejik önemi azalan ülkeler ile AB arasında siyasi ilişkiler genellikle zayıflar.
  (.....) 9. Ülkelerin doğal kaynaklar açısından zengin olması, ekonomik kalkınma için tek başına yeterli bir koşul değildir.
  (.....) 10. Sınıraşan suların paylaşımı, devletler arasında uyuşmazlıklara neden olabilir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. AB, enerji güvenliğini sağlamak için alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. 2. Orta Doğu ve Orta Asya'daki enerji rezervleri, küresel enerji arzında önemli bir rol oynuyor. 3. AB, enerji arzını çeşitlendirmek için Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle iş birliğini geliştiriyor. 4. Irak-Türkiye boru hattı, Irak'ın petrol ihracatında önemli bir rol oynuyor. 5. Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatında önemli bir rol oynuyor. 6. Deniz yoluyla enerji taşımacılığı, AB'nin enerji arzını çeşitlendirmesine yardımcı olabilir. 7. Jeostratejik önemi artan ülkeler, AB için daha önemli ticaret ortakları hâline geliyor. 8. Jeostratejik önemi azalan ülkeler, AB için daha az önemli hâle geliyor. 9. Ekonomik kalkınma, doğal kaynaklara ek olarak insan kaynağı, altyapı yatırımları ve iyi yönetişim gibi faktörleri de içerir. 10. Sınıraşan suların paylaşımı, su kıtlığı, kirlilik ve suyun kullanımı konusunda anlaşmazlıklara yol açabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca Lise 12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, Paris Anlaşması'nın amacını ve önemini anlar.

Öğrenci, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın faaliyet alanlarını öğrenir.

Antarktika'nın ekolojik öneminin anlaşılmasını sağlar.

Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki sosyoekonomik etkilerinin anlaşılmasını sağlar.

* Öğrenciler, TÜRKSOY'un Türk kültür havzasındaki rolünü ve önemini anlarlar.

* Öğrenciler, Türkiye'nin farklı bölgelerdeki jeopolitik ilişkilerini ve bu ilişkilerin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, ekonomik gelişmişliği etkileyen beşeri ve ekonomik faktörleri anlayabilecektir.

Öğrenciler, Etiyopya'nın tarım sektörünün önemini ve çeşitliliğini kavrayabilecektir.

Öğrenciler, sınıraşan su kaynaklarının uluslararası hukuktaki farklı hukuki yorumlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, BM'nin çatışmaların çözümüne yönelik çabalarının kapsamını ve sınırlamalarını anlayacaktır.

* Küreselleşmenin sınırları ortadan kaldırmadığını anlama. * Küresel ticaretin ekonomik bağları güçlendirdiğini anlama. * İletişim teknolojilerinin kültürel etkileşimi artırdığını anlama. * Gelişmişlik seviyesinin çok yönlü bir kavram olduğunu anlama. * İGE'nin bir ülkenin insan gelişimi düzeyini ölçtüğünü anlama. * İnovasyonun ekonomik büyümeyi desteklediğini anlama. * Girişimciliğin ekonomik bağımlılığı azalttığını anlama. * İGE yüksekliğinin uzun yaşam süresiyle ilişkili olduğunu anlama. * İGE düşüklüğünün eğitimsizlikle ilişkili olmadığını anlama. * Türkiye'nin İGE değerini artırmak için çalışılması gerektiğini anlama.

* Öğrenciler, AB'nin enerji güvenliği politikaları ve enerji kaynakları konusundaki stratejik önemi kavrayacaklardır. * Öğrenciler, Orta Doğu ve Orta Asya'daki enerji kaynaklarının küresel enerji arzındaki rolünü anlayacaklardır. * Öğrenciler, ülkelerin jeostratejik öneminin nasıl değişebileceğini ve bunun ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri nasıl etkilediğini anlayacaklardır. * Öğrenciler, sınıraşan suların paylaşımının neden devletler arasında uyuşmazlıklara yol açabileceğini kavrayacaklardır. * Öğrenciler, doğal kaynakların ekonomik kalkınma için gerekli ancak tek başına yeterli olmadığını anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.