Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hinduizm'e göre, kast sistemi hangi temel ilkeye dayanır?

  A) Kişinin doğumuyla belirlenen vazifeler ve ayrıcalıklar
  B) Kişinin kendi tercihiyle seçtiği meslek
  C) Kişinin ekonomik durumuna göre belirlenen sosyal statü
  D) Kişinin eğitim seviyesine göre belirlenen konum
  E) Kişinin siyasi bağlılığına göre belirlenen sınıf

 2. Cevap: A Açıklama:

  Kast sistemi, kişinin doğumundan itibaren belirlenen ve değişmeyen bir sosyal sınıflama sistemidir. 3. Hinduizm'de "tenasüh" inancı neyi ifade eder?

  A) Tanrı'nın insanlara verdiği bir lütuf
  B) Kişinin ölümden sonra yeniden doğması
  C) Kişinin dünyada iyi işler yapmasının önemi
  D) Kişinin mutlak gerçeği kavramasının yolu
  E) Kişinin cennete veya cehenneme gitmesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Tenasüh, Hinduizm'de kişinin ölümden sonra farklı formlarda tekrar doğması anlamına gelen bir inançtır. 5. Buda'nın öğretisinin odak noktası nedir?

  A) İnsanlara zenginlik ve başarı kazandırmak
  B) İnsanları acı ve ıstıraptan kurtarmak
  C) Tanrı'ya ibadet etmeyi öğretmek
  D) Doğru kararlar vermeyi sağlamak
  E) Dünyanın yaratılışını anlatmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  Buda'nın öğretisinin temel amacı, insanları acı ve ıstıraptan kurtarmaktır. 7. Budist rahiplerin giydiği turuncu elbiselerin anlamı nedir?

  A) Ruhban hayatına adanmışlıklarını simgeler
  B) Dünyadan uzaklaştıklarını gösterir
  C) Fakirliğin erdem olduğunu temsil eder
  D) Tanrı'ya olan sevgilerini ifade eder
  E) Arzularını terk ettiklerini bildirir

 8. Cevap: C Açıklama:

  Turuncu elbiseler, Budist rahiplerin fakirlik ve dünyadan vazgeçmelerini sembolize eder. 9. Konfüçyanizm'deki en önemli ibadet şekli hangisidir?

  A) Dua okumak               B) Meditasyon yapmak       
  C) Atalara dua etmek        D) Tapınak ziyaret etmek   
  E) Kutsal kitap okumak                                 

 10. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "Konfüçyanizm’de en yaygın ibadet şekli atalara dua (ibadet) kabul edilmektedir." ifadesi geçmektedir. 11. Konfüçyüs'ün öğretisinin temel amacı nedir?

  A) Toplumsal düzeni sağlamak
  B) İnsanları aydınlatmak
  C) Tanrı'ya ibadet etmek
  D) Doğaüstü güçler kazanmak
  E) Kişisel mutluluğu elde etmek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Konfüçyüs’ün etkisi, öğrencisi Tseng-Tzu, torunu Tzu-Ssu, en büyük takipçisi Mensiyüs’ün öğretileri sayesinde, ölümünden kısa bir süre sonra artmaya başlamıştır. Konfüçyüs'ün, ahlaki ve politik etkileri, Han Hanedanlığı Dönemi'nde (MÖ 206-MS 225) giderek artmaya başlamıştır. Daha sonra Konfüçyüs’ün öğretileri, imparatorluk törenleri ve imparator tarafından Gök’e (T’ien) yapılan ibadetle irtibatlandırılmaya başlanmıştır. Çin yönetimine bağlı bütün bölgelerde Konfüçyüs’e de ibadet edilmesi emredilmiştir. Böylece Konfüçyanizm, Çin’in millî dini hâline gelmiştir." ifadeleri geçmektedir. 13. Taoizm'e göre, insanların acı ve üzüntü yaşamasının nedeni nedir?

  A) Yıldızların saldırısı
  B) Kötülükleri
  C) Doğum-ölüm döngüsü
  D) Zenginlik ve başarı istekleri
  E) Tao'nun kanunlarına uymamak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Taoizm'e göre, insanların yaptıkları kötülükler, acı ve üzüntü yaşamalarına neden olur. 15. İctihat, hangi durumlarda yapılır?

  A) Zarûrât-ı diniyye hakkındaki konularda
  B) Hakkında hüküm bulunmayan konularda
  C) Kur'an ve sünnette açıkça belirtilen konularda
  D) Müçtehidin kendi görüşlerine göre
  E) İcmanın bulunduğu konularda

 16. Cevap: B Açıklama:

  İctihat, hakkında hüküm bulunmayan konularda yapılır. 17. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da yasaklanan bir mülkiyet edinme yoludur?

  A) Hibe                  B) Karşılıksız yardım   
  C) Faiz                  D) Miras                
  E) Hediye                                        

 18. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da faiz, kumar ve karaborsacılık gibi yollarla mülk edinmek yasaktır. 19. Bir kişinin mülkiyet hakkının sınırı ne zaman sona erer?

  A) Devlete vergi ödemediği zaman
  B) Diğer insanların hakları başladığı zaman
  C) Mülkünü devrettiği zaman
  D) Mülkünü kötüye kullandığı zaman
  E) Mülkü zarar gördüğü zaman

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bir kişinin mülkiyet hakkı, diğer insanların ve kamunun haklarının başladığı yerde sona erer. 21. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının temel nedenlerinden biridir?

  A) İş güvenliği kurallarına uyulması
  B) İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin eksikliği
  C) İşçilerin dikkatsizliği
  D) İşyerlerinin denetiminin yetersizliği
  E) Allah'ın takdiri

 22. Cevap: B Açıklama:

  İş kazalarının en temel nedenlerinden biri, iş güvenliği kurallarına uyulmaması ve iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin eksikliğidir. Diğer seçenekler de iş kazalarına katkıda bulunabilir, ancak temel neden değillerdir. 23. İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi haram kılınmıştır?

  A) Eti yenen hayvanların temiz beslenmesi
  B) Domuz eti
  C) Akıtılmış kan
  D) Allah'ın adına kesilmeyen hayvan
  E) Zararlı olmayan uyuşturucular

 24. Cevap: D Açıklama:

  Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar İslam dinince haram kılınmıştır. 25. İslam'da hangi eğlence faaliyetleri haram kabul edilir?

  A) Emeğe dayanan oyunlar
  B) Şansa dayalı oyunlar
  C) Canlılara zarar vermeyen eğlence faaliyetleri
  D) Tehlikeli eğlence faaliyetleri
  E) Şans okları

 26. Cevap: B Açıklama:

  Şans oyunları ve tehlikeli eğlence faaliyetleri kumar sayıldığından haramdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılığı yasaklayan ayetlerden değildir?

  A) Rad suresi, 4. ayet          B) Rad suresi, 19. ayet        
  C) Mâide suresi, 90. ayet       D) Nisâ suresi, 31. ayet       
  E) Mü'minun suresi, 51. ayet                                   

 28. Cevap: D Açıklama:

  Nisâ suresi, 31. ayet bağımlılıkları değil, büyük günahları ele alır. 29. Aşağıdakilerden hangisi ötenazi olarak kabul edilir?

  A) Tedavisi mümkün olmayan bir hastaya yaşam destek ünitesinin çekilmesi
  B) Tıbbi nedenlerle beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin organlarının alınması
  C) Bitkisel hayattaki bir kişinin yaşam destek ünitelerine bağlanması
  D) Ağrılarını dindirmek için bir hastaya yüksek dozda ilaç verilmesi
  E) Felçli bir kişinin isteği üzerine beslenmesinin kesilmesi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Ötenazi, hastanın yaşamına kasıtlı olarak son verilmesidir ve İslam'da haramdır. 31. Günümüz İslam bilginlerine göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde organ nakli caizdir?

  A) Açıklanan durumlarda ve organın satım konusu yapılmaması şartıyla
  B) Sadece hayatın kendisine bağlı bulunduğu organların nakli
  C) İsteyen herkes organ nakli yaptırabilir
  D) Organları satmak suretiyle zenginleşmek
  E) Dinen aranan şartlar gerçekleşmiş ve organı alınacak kişinin izni varsa

 32. Cevap: A Açıklama:

  Günümüz İslam bilginlerine göre, organ nakli belirli şartlarla caizdir; bunlar arasında organın satım konusu yapılmaması şartı da vardır. 33. En'âm suresi 151. ayetteki "fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin" emri, günümüzde de geçerli midir?

  A) Hayır, günümüz koşulları farklıdır.
  B) Evet, ancak zorunluluk halinde caizdir.
  C) Evet, bu emir her zaman geçerlidir.
  D) Hayır, sadece erkek çocukları için geçerlidir.
  E) Hayır, sadece kız çocukları için geçerlidir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Ayette fakirlik endişesinin çocuğu öldürmek için bir gerekçe olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu emir, çocukların yaşam hakkının korunması ilkesini vurgular ve günümüzde de geçerlidir. 35. Hangisi şirktir?

  A) Allah'ın emir ve yasaklarına uymak
  B) Allah'tan başka bir varlığa ibadet etmek
  C) Başkalarının sözünü dinlemek
  D) Başkalarına yardım etmek
  E) Dua etmek

 36. Cevap: B Açıklama:

  Şirk, Allah'tan başka bir varlığa ibadet etmek veya ona kutsiyet vermektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca Lise 12.sınıf DKAB dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Hinduizm'in sosyal yapısını anlamak

Hinduizm'in ölüm ve ahiret anlayışını kavramak

12.5.4. Budizm'in inanç sistemi ve temel ilkelerini açıklar.

12.5.5. Budizm'in ritüellerini ve ibadet biçimlerini açıklar.

Konfüçyanizm'in ibadet uygulamalarını öğrenmek.

Konfüçyanizm'in toplumsal ve siyasal amacını anlamak.

Dinlerdeki ahlaki ilkeleri kavramak

İcma ve ictihat kavramlarını anlar.

İslam'da meşru ve meşru olmayan kazanç kaynaklarını ayırt eder.

Mülkiyet hakkının sınırlarını ve devletin özel mülkiyete müdahale haklarını anlar.

İş kazalarının nedenlerini anlama.

Dinen haram olan hayvanların ve hayvansal gıdaların bilinmesi

İslam'ın eğlence anlayışını kavramak.

Bağımlılığın İslam'daki yerini anlamak.

İslam'da ötenazi konusundaki hükümleri kavrar.

İslam'da organ nakli konusundaki güncel görüşleri öğrenir.

İslam dininin canın dokunulmazlığını koruma konusundaki hassasiyetini anlama.

Allah'ın birliği ve şirk kavramını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri