Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. "Röportaj türündeki yazılar zamanla tarihî bir belge niteliği kazanabilir" cümlesinden anlaşılmayan nedir?

  A) Röportajlar tarihî olayları kaydedebilir.
  B) Röportajlar gelecekte bilgi kaynağı olabilir.
  C) Röportajlar her zaman doğru bilgi içerir.
  D) Röportajlar dönemin koşullarını yansıtır.
  E) Röportajlar objektif anlatımlar içerir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Röportajlar da diğer metin türleri gibi yanlılık içerebilir. 3. "Traktörcü" metninde yazar hangi anlatım biçiminden yararlanmaktadır?

  A) Açıklayıcı      B) Betimleyici    
  C) Öyküleyici      D) Tartışmacı     
  E) Gözlemleyici                      

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde çevrenin ve karakterlerin canlı bir şekilde tasviri yer almaktadır. 5. "Traktörcü" metniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yazarın gözlemlerine ve tanıklıklarına dayanır.
  B) Belgesel bir üslupla yazılmıştır.
  C) Köy hayatının zorluklarını ele almaktadır.
  D) Teknolojinin tarımda kullanımını övmektedir.
  E) Yazarın anlatımında betimleyici detaylar yer alır.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Metinde teknolojinin olumsuz etkilerinden de bahsedilmektedir. 7. Hangisi eleştiri türlerinin konularına göre ayrımında yer almayan bir seçenektir?

  A) Sanatçıya dönük eleştiri    B) Toplumsal eleştiri         
  C) Sanatsal eleştiri           D) Okura dönük eleştiri       
  E) Esere dönük eleştiri                                      

 8. Cevap: C Açıklama:

  Hangisi eleştiri türlerinin konularına göre ayrımında yer almayan bir seçenektir? A) Sanatçıya dönük eleştiri B) Toplumsal eleştiri C) Sanatsal eleştiri D) Okura dönük eleştiri E) Esere dönük eleştiri Cevap: C)leştiri türlerinin konularına göre ayrımında yer almayan bir seçenektir? A) Sanatçıya dönük eleştiri B) Toplumsal eleştiri C) Sanatsal eleştiri D) Okura dönük eleştiri E) Esere dönük eleştiri Cevap: C) 9. Yazarın biyografisinde bahsedildiği üzere, Yaşar Kemal'in eserlerinde kullandığı dil özelliği nedir?

  A) Sadece yazı dili
  B) Sadece halk dili
  C) Yazı dili ve halk dilinin birleşimi
  D) Teknik terimlerin ağırlıklı olduğu dil
  E) Süslü ve ağır bir anlatım dili

 10. Cevap: C Açıklama:

  Yaşar Kemal, eserlerinde yazı dili ve halk dilini bir arada kullanmıştır. 11. Hangisi eleştirinin amaçlarından biri değildir?

  A) Eserin gerçek değerini ortaya koymak
  B) Sanatçıyı elemek
  C) Okura kılavuzluk etmek
  D) Sanatın gelişimine katkı sağlamak
  E) Eserin güçlü ve zayıf yönlerini belirtmek

 12. Cevap: B Açıklama:

  Eleştirinin amaçlarından biri sanatçıyı elemek değildir. 13. Gürsel Aytaç, eleştirilerinde hangi yöntemleri birlikte kullanmıştır?

  A) Tarihî ve psikolojik        B) Sosyolojik ve psikolojik   
  C) Dil bilimsel ve gerçekçi    D) Realist ve romantik        
  E) Felsefi ve varoluşçu                                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "İncelemelerinde tarihî ve psikolojik metodu birlikte kullandı." denmektedir. 15. Tiyatro oyunlarında sıkça kullanılan ve metinde "sahne" olarak geçen yapı unsuru nedir?

  A) Ana bölümlere verilen isim
  B) Küçük bölümlere verilen isim
  C) Oyunda geçen zaman
  D) Oyunda canlandırılan mekan
  E) Oyundaki karakterler

 16. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Perde başlarında yer, dekor, zaman ve kişilerle ilgili bilgiler verilir. Anlatım genellikle diyalog şeklindedir, oyuncuların rol gereği gerçekleştireceği davranışlar Fermanlı Deli Hazretleri adlı metinde olduğu gibi yay ayraç içinde gösterilir: Musa — (Bayram’ın yüzüne dikkatle bakar) vay Bayram Ağa. Bayram — (Hayreti artarak) rüya mı görüyorum. Sen sağ mısın?..." denmektedir. 17. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda tiyatroda görülen gelişme, aşağıdakilerden hangisiyle güçlenmiştir?

  A) Devlet konservatuvarlarının açılması
  B) Geleneksel tiyatro unsurlarının kullanılması
  C) Millî Edebiyat Dönemi'ndeki tiyatro anlayışının devamı
  D) Özel tiyatro gruplarının kurulması
  E) Batı tiyatrosunun örnek alınmaması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının ve şehir tiyatrolarının açılmasıyla tiyatro kurumsallaşmıştır. 19. "Fermanlı Deli Hazretleri" adlı eser, aşağıdakilerden hangi türde bir tiyatro oyunudur?

  A) Komedi                B) Dram                 
  C) Trajedi               D) Müzikli tiyatro      
  E) Benzetmeci tiyatro                            

 20. Cevap: A Açıklama:

  "Fermanlı Deli Hazretleri", toplumsal yaşamı gülünç yanlarıyla yansıtan bir komedi türünde bir oyundur. 21. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda önemli bir figürdür?

  A) Muhsin Ertuğrul      B) Refik Erduran       
  C) Muhsin Yazıcıoğlu    D) Nezihe Meriç        
  E) Cahit Atay                                  

 22. Cevap: A Açıklama:

  Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilir ve dönemin tiyatro anlayışını şekillendirmiştir. 23. Dünya edebiyatında ilk yetkin tiyatro örneklerinin görüldüğü uygarlık hangisidir?

  A) Eski Yunan        B) Eski Mısır       
  C) Eski Hindistan    D) Eski Roma        
  E) Eski Çin                              

 24. Cevap: A Açıklama:

  Eski Yunan, Aiskhylos, Sophokles ve Euripides gibi büyük tiyatro yazarlarıyla ilk yetkin tiyatro örneklerini vermiştir. 25. "Yaban" romanının yazarı kimdir?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil         B) Ahmet Hamdi Tanpınar        
  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu    D) Peyami Safa                 
  E) Sabahattin Ali                                              

 26. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "Yaban" romanının yazarının Yakup Kadri Karaosmanoğlu olduğu belirtilmektedir. 27. "Adaptasyon" tiyatro terimi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmez?

  A) Yabancı dildeki oyunun yerel koşullara uyarlanması
  B) Bir romanın sahne için düzenlenmesi
  C) Oyuncu tarafından rolünün yorumlanması
  D) Oyunun seyirciye açılması
  E) Oyuncuların makyaj yapması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "adaptasyon" teriminin rol yorumuyla ilgili bir tanım içermediği görülmektedir. 29. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumsal çatışmalar
  B) Bireyin iç huzur arayışı
  C) Savaşın yıkıcı etkileri
  D) Köyden kente göçün sorunları
  E) Millî kimliğin sorgulanması

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, Huzur romanı eskiye ait değerlerle yeni medeniyetin getirdiği değerler ve yaşam biçimleri arasında bir uyum kurarak kendi iç huzurunu sağlamaya çalışan aydınları anlatır. 31. Cumhuriyet Dönemi'nde "millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan" romanlar yazmış yazarlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kemal Tahir            B) Tarık Buğra           
  C) Hüseyin Nihal Atsız    D) Peyami Safa           
  E) Yaşar Kemal                                     

 32. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahaeddin Özkişi vb. yazarlar millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar vermişlerdir. 33. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aşağıdaki eserlerinde hangisi Anadolu'daki olumsuz koşulları konu alır?

  A) Nur Baba           B) Yaban             
  C) Kiralık Konak      D) Hüküm Gecesi      
  E) Sodom ve Gomore                         

 34. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, Yaban romanı Karaosmanoğlu'nun Anadolu'nun düşman işgali altında uğradığı felaket ve Anadolu köylüsünün içinde bulunduğu çöküntüyü anlattığı eseridir. 35. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında kullanılan anlatım tekniklerinden biri hangisidir?

  A) Kronolojik zaman akışı    B) İç konuşma               
  C) Dış konuşma               D) Epik anlatım             
  E) Geriye dönüş                                          

 36. Cevap: B Açıklama:

  Romanda Selim ve Turgut'un iç dünyalarının aktarılmasında iç konuşma tekniği kullanılmıştır. 37. Modernist romanda kullanılan alegorik anlatım nedir?

  A) Gerçeküstü öğelerle bezeli anlatım
  B) Anlatılan olayların daha derin anlamlar taşıması
  C) Geçmişten günümüze gelen geleneksel anlatım biçimi
  D) Bilimsel gerçeklere dayanan anlatım
  E) Doğaüstü varlıkların yer aldığı anlatım

 38. Cevap: B Açıklama:

  Modernist romanda anlatılan olaylar, genellikle sembolik anlamlar taşıyarak okuyucuda düşünceleri tetikler. 39. Oğuz Atay'ın modernist roman anlayışına göre romanın amacı nedir?

  A) Toplumun sorunlarını çözmek
  B) Eğlendirmek
  C) Okuyucunun iç dünyasına derinlemesine inmek
  D) Tarihi olayları aktarmak
  E) Bireyin ruhsal gelişimini sağlamak

 40. Cevap: C Açıklama:

  Modernist romana göre romanın asıl amacı, okuyucunun iç dünyasını keşfetmesini sağlamaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.Sınıf TDE 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Röportaj türünün amacını anlama

Anlatım biçimlerini ayırt etme

Röportaj türünün özelliklerini anlama

Eleştiri yazılarında kullanılan yöntemleri tanıma.

Tiyatronun yapı unsurlarını öğrenme.

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun gelişimini anlamak.

Tiyatro türlerini ayırt edebilmek.

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun önemli isimlerini tanımak.

Tiyatronun tarihsel gelişimini bilmek.

Türk edebiyatında önemli yazar ve eserlerini tanıma

Tiyatro terimlerini anlama

Roman Türü ve Temaları

Roman Türü ve Çağdaş Eğilimler

Roman Türü ve Toplumsal Eleştiri

Öğrencilerin modernist romanın anlatım tekniklerini ayırt etmelerini sağlamak.

Öğrencilerin modernist romanın özelliklerini bilmelerini sağlamak.

Öğrencilerin modernist romanın amacını anlamalarını sağlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri