Lise 11.Sınıf Tarih Testi

Lise 11.Sınıf Tarih Testi sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Tarih Testi CEVAPLARI

 1. Avrupa’da merkantilizm anlayışı, madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartarak iç ve dış ticareti etkilemiştir.
  Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
  I. Yeni ticaret yolların aranması,
  II. Ham madde ve pazar arayışının çoğalması,
  III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması
  gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) I ve III          E) I ve II

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I, II ve III'dür. Avrupa'da merkantilizm anlayışının benimsenmesi, bir dizi gelişmeye yol açmıştır. I. Yeni ticaret yollarının aranması: Merkantilist devletler, daha fazla ticaret yapabilmek ve kaynaklarını genişletebilmek için yeni denizaşırı ticaret yolları keşfetme arayışına girmişlerdir. II. Ham madde ve pazar arayışının çoğalması: Merkantilist devletler, kendi üretimlerini artırmak için ham madde kaynaklarına ve geniş pazarlara ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle, yeni bölgelerin keşfi ve kolonileştirme faaliyetleri artmıştır. III. Avrupa'da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması: Merkantilist politikaların bir sonucu olarak, Avrupa'da ekonomik açıdan güçlü devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletler, denizaşırı kolonilerin kontrolünü ele geçirerek zenginlik ve kaynaklarını artırmışlardır. 3. Yunanistan’ın kuruluşu aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlandı?

  A) Berlin Antlaşması
  B) Küçük Kaynarca Antlaşması
  C) Edirne Antlaşması
  D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
  E) Kütahya Antlaşması

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Edirne Antlaşması" olarak gösterilebilir. Yunanistan'ın kuruluşu, Edirne Antlaşması ile sağlanmıştır. Edirne Antlaşması, 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma sonucunda Yunanistan bağımsızlığını kazanmış ve kuruluş süreci başlamıştır. Edirne Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan arasında sınırların belirlenmesi ve diğer önemli konuların düzenlenmesini içermektedir. 5. Seyahatname adlı eserini İstanbul’da yazmaya başlayan Evliya Çelebi, Osmanlı topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahat­lerini anlatır. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa ve Filistin’deki kiliseleri büyük bir merakla gezen Evliya Çelebi, Müslümanlarla Hristiyanları karşılaştırır. Yaptığı gözlem ve değerlendirmeler nispeten erken bir tarihte Osmanlı dünyasında ötekine bakışı yansıtır. Evliya Çelebi, Osmanlının gururu olan özelliklerini ve iz bırakmış eserlerini anlatırken karşılaştığı problemleri ve yönetimle ilgili eleştirilerini de yazmaktan çekinmemiştir.
  Bu paragrafa göre Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

  A) Gayrimüslimlerin kültür ve yaşantılarından
  B) Sadece XVII.yy Osmanlı coğrafyasından
  C) Osmanlı toplumunun ötekine bakışından
  D) Osmanlı yönetimine yönelik eleştirilerden
  E) Osmanlı şehir mimarisi ve yerleşim yapısından

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Sadece XVII. yy Osmanlı coğrafyasından olarak belirlenmiştir. Paragrafta belirtilenler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde yer almayan unsur, sadece XVII. yy Osmanlı coğrafyasının ayrıntılı bir şekilde anlatılmasıdır. Eserde Evliya Çelebi, Müslümanlarla Hristiyanları karşılaştırırken, Osmanlı toplumunun ötekine bakışını, gayrimüslimlerin kültür ve yaşantılarını, Osmanlı yönetimine yönelik eleştirileri ve Osmanlı şehir mimarisi ile yerleşim yapısını anlatmaktadır. 7. II. Mahmut döneminde, ayanların gücünü kontrol altına almak ve merkezi otoriteyi yeniden sağlamak adına padişah ile ayanlar arasında yapılan sözleşmenin adı nedir?

  A) Sened-i İttifak         B) El-Ariş        C) Balta Limanı
  D) Aynalıkavak           E) Yeniköy

 8. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olan "Balta Limanı"dır. II. Mahmud döneminde, ayanların gücünü kontrol altına almak ve merkezi otoriteyi yeniden sağlamak amacıyla padişah ile ayanlar arasında "Balta Limanı" sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme, ayanların vergi toplama yetkisini ve ticaret haklarını sınırlamış, böylece merkezi otoritenin gücünü artırmıştır. Bu sözleşme II. Mahmud'un ayanların bağımsız güçlerini kontrol altına almak için attığı adımlardan biridir. Balta Limanı sözleşmesi, Osmanlı Devleti'nin reform sürecinde ayanların gücünü kontrol etmeye yönelik bir politika olarak önemli bir rol oynamıştır. 9. Avrupa'da milliyetçilik akımlarının yayılmasıyla Rumların ilk isyanı Eflak’da Alexander (Aleksandr) İpsilanti tarafından çıkartılmıştır (1820). İngiltere, Fransa ve Rusya; Rum azınlığına özerklik vermeyi kabul etmeyen Osmanlı Devleti’ne savaş açmış, savaştan sonra yapılan Edirne Antlaşması (1829) ile Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir.
  Bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmıştır.
  B) Rum İsyanı uluslararası bir sorun hâline gelmiştir.
  C) Osmanlıların Balkanlardaki hâkimiyeti sona ermiştir.
  D) Rumlar, askerî ve diplomatik desteğe sahip olmuştur.
  E) Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ne karşı bir

 10. Cevap: C Açıklama:

  Paragrafta verilen bilgilere göre, Avrupa'da milliyetçilik akımlarının yayılmasıyla Rumların ilk isyanı gerçekleşmiş ve İngiltere, Fransa ve Rusya Rum azınlığına destek vermiştir. Bunun sonucunda Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Dolayısıyla, bu gelişmelere bağlı olarak Rumlar askeri ve diplomatik destek almışlardır. Cevap anahtarı C) Rumlar, askeri ve diplomatik desteğe sahip olmuştur şeklindedir. 11. - Ekber ve Erşed usulünün getirilmesi
  - Görevlendirmelerde rüşvetin etkili olması
  - Merkezi otoritenin bozulması
  Gelişmelerinin Osmanlı Devleti'ne etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fetihler devam etmiştir.
  B) İç isyanlar çıkmıştır.
  C) Bilim ve sanat faaliyetleri gelişmiştir.
  D) İltizam sistemi önem kaybetmiştir.
  E) Tımar sistemi yaygınlaşmıştır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "İç isyanlar çıkmıştır." - Ekber ve Erşed usulünün getirilmesi, vergi toplama ve görevlendirme sisteminde değişikliklere neden olmuştur. Bu yeni sistemler, rüşvetin etkili olmasına ve liyakatin göz ardı edilmesine yol açmıştır. - Görevlendirmelerde rüşvetin etkili olması, liyakate dayalı bir yönetim yerine kayırmacılığın ve adaletsizliğin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. - Merkezi otoritenin bozulması, yönetimdeki zayıflığı ve güvensizliği artırmış, bu da toplumda hoşnutsuzluğa ve iç isyanlara neden olmuştur. 13. Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tımar sisteminin bozulması
  B) Eyalet askerlerinin sayısının azalması
  C) Taht kavgalarını önlemek
  D) İlmiye sınıfının bozulması
  E) Kalemiye sınıfının bozulması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru cevap C) Taht kavgalarını önlemektir. Sancağa çıkma usulünün kaldırılması, Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sancağa çıkma usulü, eyaletlerdeki askeri gücün sancak beylerinin kontrolünde olmasını sağlayarak taht kavgalarına zemin hazırlayabiliyordu. Bu nedenle, sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla merkezi otoritenin güçlenmesi ve taht kavgalarının önlenmesi hedeflenmiştir. 15. Celali İsyanları sırasında suçsuzların da cezalandırılması;
  I. Devlete karşı güvenin sarsılması,
  II. Ülkede kalıcı huzurun sağlanması,
  III. Ordunun disiplin altına alınması
  durumlarından hangilerine sebep olmuştur?

  A) Yalnız I        B) Yanlız II        C) Yalnız III
  D) I ve II           E) I ve III

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Yalnız I" olarak verilmiştir. Celali İsyanları sırasında suçsuzların da cezalandırılması, I. Devlete karşı güvenin sarsılması durumuna sebep olmuştur. Celali İsyanları döneminde, isyanlarla mücadele etmek için hükümet ve yönetim, bazen suçsuz insanları da cezalandırmıştır. Bu durum, halk arasında devlete karşı güvenin sarsılmasına yol açmıştır (I). Halk, suçsuz insanların cezalandırıldığını görerek devletin adaletine olan inancını kaybetmiş ve güven duygusu zedelenmiştir. 17. I. İşsizlik artmıştır.
  II. Arz talep dengesi korunmuştur.
  III. Köyden şehirlere göçler artmıştır.
  IV. Eyaletlerde asayiş ve güvenlik bozulmuştur.
  Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır?

  A) I ve II                B) II ve III        C) I, II ve III
  D) I, III ve IV         E) I, II ve IV

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I, III ve IV olarak belirlenmiştir. Tımar sisteminin bozulması sonucunda işsizlik artmış, köyden şehirlere göçler artmış ve eyaletlerde asayiş ve güvenlik bozulmuştur. Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nde toprak sahiplerine askeri hizmet karşılığında toprak tahsis eden bir sistemdi. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte, toprakların kötü yönetimi, ekonomik dengesizlikler ve askeri teçhizatın yetersizliği nedeniyle işsizlik artmış, köylüler şehirlere göç etmiş ve eyaletlerde asayiş ve güvenlik sorunları yaşanmıştır. 19. XVII. yüzyılda askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı’na alınmasıyla devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış, ayrıca Tımar Sistemi’nin bozulmasıyla da köylü, toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
  Bu gelişme;
  I. Askerî
  II. İdari
  III. Mali
  VI. Sosyal
  V. Eğitim
  verilen alanlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?

  A) Yalnız I          B) Yalnız V       C) Yalnız III
  D) Yalnız IV        E) Yalnız II

 20. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir, yani "Yalnız V". Bu gelişme, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı'na alınması ve Tımar Sistemi'nin bozulmasıyla ilgili bir durumu ifade etmektedir. Bu durumlar, İdari, Mali, Sosyal ve Eğitim alanlarıyla ilişkilendirilebilirken, Askerî alana ilişkilendirilemez. Ancak, bu gelişmeler eğitim alanıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, V seçeneği olan "Yalnız V" doğru cevaptır. 21. Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.
  Rönesans ve Reform hareketlerinin;
  I. Kilisenin itibarının azalması,
  II. Özgür düşüncenin gelişmesi,
  III. Avrupa’da “Üniversite” eğitiminin başlaması
  gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez?

  A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III
  D) I ve II         E) I, II ve III

 22. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneğidir, yani "Yalnız III". Rönesans ve Reform hareketlerinin etkileri arasında kilisenin itibarının azalması (I), özgür düşüncenin gelişmesi (II) ve Avrupa'da üniversite eğitiminin başlaması (III) bulunmaktadır. Ancak, "Üniversite eğitiminin başlaması" (III) gelişmesiyle ilgili olarak Rönesans hareketiyle daha doğrudan ilişkilendirilemez. Rönesans döneminde bilim, kültür ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler yaşanmış olsa da, üniversite eğitimi daha önceki dönemlerde de var olmuş ve gelişmiştir. Dolayısıyla, Rönesans ve Reform hareketlerinin etkileri arasında üniversite eğitiminin başlaması yer almamaktadır. 23. I. Girit Adası’nın alınması,
  II. Askerialanda yapılan ıslahatlarla ordunun modernleşmesi,
  III. 1664’te Avusturya’dan Uyvar ve Neograt kalelerinin alınması
  gibi gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir?

  A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I ve III olarak belirlenmiştir. Gelişmelerden sadece I. Girit Adası'nın alınması ve III. 1664'te Avusturya'dan Uyvar ve Neograt kalelerinin alınması, Osmanlı Devleti'nin uluslararası ortamda itibarını güçlendirmiştir. Askeri alanda yapılan ıslahatlarla ordunun modernleşmesi (II.) ise direkt olarak uluslararası itibar ile ilişkili değildir. 25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

  A) Avusturya     B) İran          C) İsveç
  D) Rusya           E) Venedik

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "İsveç". Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya (A), İran (B), Rusya (D) ve Venedik (E) gibi devletlerle savaşmıştır. Ancak, İsveç (C) Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda savaştığı devletler arasında yer almamaktadır. 27. I. Tarımsal üretim düştü.
  II. Tımar sistemi bozuldu.
  III. Yeniçerilerin sayısı arttı.
  IV. Devletin gelirleri azaldı.
  V. Halk köylere göç etti.
  Yukarıdakilerden hangileri Celâli İsyanlarının sonuçlarındandır?

  A) I, II ve V         B) I, II ve IV
  C) II, III ve IV      D) I, IV ve V
  E) I, III ve IV

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani "I, II ve IV". Celâli İsyanları Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda yaşadığı isyanlardır ve çeşitli sonuçlara yol açmıştır. Yukarıdaki ifadelerden I (Tarımsal üretim düştü), II (Tımar sistemi bozuldu) ve IV (Devletin gelirleri azaldı) Celâli İsyanlarının sonuçlarıdır. Bu isyanlar nedeniyle tarımsal üretim azaldığı, tımar sistemi bozulduğu ve devletin gelirlerinin azaldığı bilinmektedir. 29. Osmanlı Devleti III. Ahmet döneminde Rusya, Venedik ve Avusturya ile yoğun savaşlar yapmıştır.
  Bu devletlerle savaşların yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak
  B) Avrupalı devletlerin güçsüzlüğünden yararlanmak
  C) Kapitülasyonları kaldırmak
  D) Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek
  E) Batıda oluşan ittifakları engellemek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin Rusya, Venedik ve Avusturya ile yoğun savaşlar yapmasının temel sebebi, Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almaktır. Bu dönemde Osmanlı Devleti, kaybedilen toprakları geri kazanmak ve sınırlarını genişletmek amacıyla bu devletlerle çatışmalara girmiştir. Bu savaşlar, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma ve güçlenme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. 31. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rusya              B) Çin
  C) İran                  D) Kore
  E) İngiltere

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani "Rusya". Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar yayılma imkanı bulan devlet Rusya'dır. Altın Orda Devleti'nin çöküşüyle boşalan bölgelerdeki siyasi ve toprak mücadeleleri sonucunda Moskova Knezliği, ardından Rusya İmparatorluğu'nun genişlemesi gerçekleşmiştir. Bu süreçte Rusya, Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar yayılmıştır. 33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkelerinden değildir?

  A) Avrupa'nın önemli merkezlerine büyük seferler düzenlenmiştir.
  B) 18. yüzyılın ilk yıllarında kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.
  C) Batılı devletlere karşı diplomasiyi öne çıkaran barışçıl bir politika izlemiştir.
  D) Avrupa ülkelerindeki gelişmelere ayak uydurmaya çalışmıştır.
  E) Avrupa ülkelerinde geçici elçilikler açılmıştır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani "Avrupa'nın önemli merkezlerine büyük seferler düzenlenmiştir." Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkeleri arasında Avrupa'nın önemli merkezlerine büyük seferler düzenlemek yer almamaktadır. Diğer seçenekler ise Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği politikaları yansıtmaktadır. 18. yüzyılın ilk yıllarında kaybedilen toprakları geri alma, batılı devletlere karşı diplomasiyi öne çıkaran barışçıl politika izleme, Avrupa ülkelerindeki gelişmelere ayak uydurma ve Avrupa ülkelerinde geçici elçilikler açma gibi politikalar Osmanlı Devleti'nin dış politika ilkeleri arasında yer almaktadır. 35. 1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Fransız elçisi diğer devletlerin elçisinden üstün sayılmıştır.
  B) Fransa aslında kendi çıkarlarını korumak için arabuluculuk yapmıştır.
  C) Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisinin gerilemesine sebep olmuştur.
  D) Ortodoksların Rusya'nın koruması altında olması kabul edilmiştir.
  E) Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

 36. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D seçeneğidir. 1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili olarak Ortodoksların Rusya'nın koruması altında olması kabul edilmemiştir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ise doğru bilgileri yansıtmaktadır. Kazanım: 1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili olayları ve bu kapitülasyonların Osmanlı ekonomisine etkisini anlamak. 37. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

  A) Osmanlı’nın eski gücünü kaybettiğinin
  B) Ganimet gelirlerinin azaldığının
  C) Merkezî otoritenin zayıfladığının
  D) Avrupa’dan askerî destek alındığının
  E) Islahatlara gereksinim duyulduğunun

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "Avrupa'dan askeri destek alındığının" göstergesi olamaz. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan isyanlar, savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi, ganimet gelirlerinin azalması, merkezi otoritenin zayıflaması ve ıslahatlara gereksinim duyulması Osmanlı'nın eski gücünü kaybettiğinin göstergeleridir. Avrupa'dan askeri destek almak ise bir gösterge olarak belirtilmemiştir. 39. Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) Protestan Alman Prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış, "din özgürlüğü mefhumu" Avrupa'da kesinlik kazanmıştır.
  Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?

  A) Westphalia Antlaşması   B) Prut Antlaşması
  C) Augsburg Antlaşması     D) Bucaş Antlaşması
  E) Margos Antlaşması

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Westphalia Antlaşması"dır. Otuz Yıl Savaşları sonucunda Protestan Alman prenslikleri zafer kazanırken, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu dağılmış ve din özgürlüğü mefhumu Avrupa'da kesinlik kazanmıştır. Bu gelişmeler, 1648 yılında imzalanan Westphalia Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Westphalia Antlaşması, savaşa son vermiş, din özgürlüğünü ve siyasi dengeyi sağlamış ve Avrupa'nın siyasi haritasını önemli ölçüde değiştirmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Tarih Testi Detayları

Lise 11.Sınıf Tarih Testi 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Tarih Testi Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Tarih Testi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Tarih Testi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Tarih Testi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
  1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir
  2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
  3. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
  4. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.
  5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
 • KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
  1. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını değerlendirir.
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder
  3. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.
  4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir
  5. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar.

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.sınav testi; tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Merkantilizmin etkilerini ve Avrupa ekonomisindeki değişimleri anlamayı hedeflemektedir.

Bu soruyla birlikte Yunanistan'ın kuruluş sürecinde önemli bir rol oynayan antlaşmanın Edirne Antlaşması olduğunu öğreniyoruz.

Evliya Çelebi'nin seyahatlerine ve Osmanlı dünyasının çeşitli yönlerine dair bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.

Bu soruyla birlikte II. Mahmud döneminde ayanların gücünü kontrol altına almak için yapılan sözleşmenin adını öğreniyoruz.

Rum isyanının sonuçları ve Avrupalı devletlerin tutumunu anlamalarını hedeflemektedir.

Bu soruyla birlikte Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erşed usullerinin getirilmesi, rüşvetin etkili olması ve merkezi otoritenin bozulması gibi gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan etkinin "iç isyanlar çıkmıştır" olduğunu öğreniyoruz.

Öğrencilerin Osmanlı Devleti'ndeki yönetim ve taht kavgaları arasındaki ilişkiyi anlamaları.

Bu soruyla birlikte Celali İsyanları sırasında suçsuzların da cezalandırılmasının, I. Devlete karşı güvenin sarsılması durumuna sebep olduğunu öğreniyoruz.

Öğrencilerin tımar sisteminin bozulması sonucunda ortaya çıkan işsizlik, göç ve güvenlik sorunlarını anlamaları ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu dönemdeki sosyal ve ekonomik değişimleri kavramaları.

Bu soruyla birlikte, XVII. yüzyılda yaşanan gelişmelerin askerlikle ilgili olmayan alanlarda etkilerini anlıyoruz ve bu durumu eğitim alanıyla ilişkilendiremiyoruz.

Bu soruyla birlikte, Rönesans ve Reform hareketlerinin kilisenin itibarının azalması ve özgür düşüncenin gelişmesi gibi alanlarda etkili olduğunu ve üniversite eğitiminin başlamasıyla ilgili bir etkisi olmadığını öğreniyoruz.

Öğrencilerin Osmanlı Devleti'nin Girit Adası'nı alması ve Avusturya'dan kalelerin alınması gibi uluslararası başarılarına dikkat etmeleri, Osmanlı Devleti'nin genişleme politikalarını ve başarılarını anlamaları.

Bu soruyla birlikte Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerin arasında İsveç'in bulunmadığını öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte Celâli İsyanlarının tarımsal üretime, tımar sistemine ve devlet gelirlerine etkilerini öğreniyoruz.

Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma ve kaybedilen toprakları geri alma çabalarını vurgular.

Bu soruyla birlikte Altın Orda Devleti'nin yıkılması sonucunda Rusya'nın doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya yayılma imkanı bulduğunu öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte, Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkelerini öğreniyoruz.

1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili olayları ve bu kapitülasyonların Osmanlı ekonomisine etkisini anlamak.

Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki iç sorunlarını ve zayıflama sürecini anlamak.

Westphalia Antlaşması'nın Avrupa'da nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlamak ve din özgürlüğü kavramının yayılmasının etkilerini değerlendirmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Tarih Testi sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Tarih Testi Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 181 kere doğru, 99 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 11.Sınıf Tarih Testi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Tarih Testi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Tarih Testi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Tarih Testi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri