Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Balta Limanı Antlaşması'nın Osmanlı ekonomisi üzerindeki en önemli olumsuz etkisini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

  A) Yerli sanayinin gerilemesi
  B) Dış ticaret dengesinin bozulması
  C) Yabancı sermayenin ülkeye girmesi
  D) Kırım Savaşı masraflarının artması
  E) Avrupa devletleriyle yapılan savaşlar

 2. Cevap: A Açıklama:

  Balta Limanı Antlaşması, yabancı malların ülkeye kolayca girmesine izin vererek yerli sanayinin rekabet edememesine ve gerilemesine neden oldu. 3. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan mali bunalımların en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fetihlerin durması
  B) Vergi gelirlerinin azalması
  C) Savaş masraflarının artması
  D) Yabancı sermayenin ülkeye çekilmemesi
  E) Avrupa ülkelerinin ekonomik baskısı

 4. Cevap: C Açıklama:

  Fetihlerin durması ve vergi gelirlerinin azalması da bütçe açıklarına katkıda bulunsa da en önemli neden, özellikle Kırım Savaşı gibi savaşların yüksek maliyetleriydi. 5. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda dışa bağımlı duruma gelmesinin nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Kapitülasyonlar ve ticari antlaşmalar
  B) Yabancı sermayenin ülke ekonomisini ele geçirmesi
  C) Devletin dış borçlarını yüksek faizle alması
  D) Avrupalı girişimcilerin Osmanlı sanayine yatırım yapmaması
  E) Müslümanların sermaye ve üretimde azınlıklara göre daha düşük payının olması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar ve ticari antlaşmalar nedeniyle yabancı devletlere ve tüccarlara çeşitli ayrıcalıklar tanımış, bu da ülkenin ekonomik bağımsızlığını zayıflatmıştır. 7. İttihat ve Terakki'nin Millî İktisat Politikası'nın amaçlarından biri hangisidir?

  A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek
  B) Osmanlı'da bir orta sınıf yaratmak
  C) Azınlık tüccarların ekonomik gücünü azaltmak
  D) Devletin kontrolündeki sanayi kuruluşlarını özelleştirmek
  E) Türkiye'nin dünya ekonomisinde etkin bir aktör haline gelmesini sağlamak

 8. Cevap: C Açıklama:

  İttihat ve Terakki, Müslüman Türkleri ticarete teşvik ederek ve azınlıkların ekonomik gücünü azaltarak ülkede milli bir burjuvazi yaratmayı hedeflemiştir. 9. Sanayi Devrimi'nin şehirleşme üzerindeki temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kentsel nüfusun azalması
  B) Tarımdan sanayiye geçiş
  C) Şehirlerin yaygınlaşması
  D) Kırsal-kent ayrımının ortadan kalkması
  E) Şehirlerde tarımsal faaliyetlerin artması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi Devrimi, fabrikaların kurulmasını ve iş gücü talebinin artmasını tetikleyerek şehirleşmeyi hızlandırmıştır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası şehirlerin karakteristik özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Geniş bulvarlar ve caddeler
  B) Dar sokaklar
  C) Fabrikaların yoğunluğu
  D) Kamu ve özel alanların ayrışması
  E) Taşıt odaklılık

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sanayi Devrimi sonrası şehirler, dar sokaklardan ziyade geniş bulvarlar ve caddeler ile karakterize edilir. 13. Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin gücünü zayıflatan iki devletin adı aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Rusya ve Avusturya     B) İngiltere ve Fransa   
  C) Almanya ve İtalya      D) İspanya ve Portekiz   
  E) Hollanda ve İsveç                               

 14. Cevap: A Açıklama:

  Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti zayıfladı ve Rusya ile Avusturya onun toprakları üzerinde hak iddia etmeye başladı. 15. Osmanlı Devleti'ne yönelik Büyük Güçlerin çıkarları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Boğazların kontrolü
  B) Orta Doğu petrolleri
  C) Osmanlı pazarlarına erişim
  D) Osmanlı yönetimini zayıflatma
  E) Balkanlarda toprak kazanma

 16. Cevap: B Açıklama:

  Orta Doğu petrolleri, 19. yüzyılda henüz önemli bir çıkar kaynağı değildi. Bu nedenle Osmanlı Devleti'ne yönelik Büyük Güçlerin çıkarları arasında yer almazdı. 17. Viyana Kongresi'nde alınan kararların amacı neydi?

  A) Avrupa'da yeni bir güçler dengesi kurmak
  B) Fransız İhtilali'nin etkilerini geri almak
  C) Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmek
  D) Rusya'nın güneye doğru yayılmasını durdurmak
  E) Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Viyana Kongresi, savaş sonrası Avrupa'da yeni bir siyasi harita oluşturmak ve güçler dengesini yeniden düzenlemek amacıyla toplandı. 19. Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti için en önemli maddesi hangisidir?

  A) Rusya'nın Karadeniz'den çekilmesi
  B) Boğazların tüm devletlere açılması
  C) Osmanlı Devleti'nin devletler hukukunun tüm haklarından yararlanması
  D) Karadeniz'in tarafsız ilan edilmesi
  E) Osmanlı Devleti'nin Islahat Fermanı'nın kabul edilmesi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Paris Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin devletler hukukunun tüm haklarından yararlanmasını kabul etti ve böylece Osmanlı Devleti'nin uluslararası sistemdeki konumunu güçlendirdi. 21. Berlin Kongresi'nin temel sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin korunması
  B) Bosna-Hersek'in Rusya'ya bırakılması
  C) Ermenilerin bağımsızlık yolunun açılması
  D) Kıbrıs'ın İngiltere'ye devredilmesi
  E) Tuna Nehri'nin uluslararası sular hâline getirilmesi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Berlin Kongresi'nde Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan'a, Kıbrıs ise İngiltere'ye devredilmiştir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da güçlenmesini sağlayan faktörlerden biri DEĞİLDİR?

  A) Kölemen beylerinin etkisini ortadan kaldırması
  B) Fransızların Mısır'ı boşaltması
  C) Osmanlı Devleti'nin zayıf durumu
  D) Rusya'nın Mısır'a askeri yardımda bulunması
  E) Hac yolunu açması ve İslam dünyasında saygınlık kazanması

 24. Cevap: D Açıklama:

  Rusya, Mehmet Ali Paşa'ya askeri yardımda bulunmamıştır. 25. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazam olmasıyla birlikte değişen siyasi dengelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Merkezi otorite güçlendi
  B) Âyanlar kontrol altına alındı
  C) Taşradaki yerel güçlerin etki alanları daraldı
  D) Âyanlar ile devlet arasındaki mücadeleler sona erdi
  E) Uluslararası ilişkilerde Osmanlı Devleti'nin gücü arttı

 26. Cevap: A Açıklama:

  Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazam olması, merkezi otoritenin güçlenmesine yönelik bir girişimdi. 27. Alemdar Mustafa Paşa'nın II. Mahmud'u tahta geçirmesinde etkili olan husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alemdar'ın askeri gücü
  B) III. Selim'in reformlarına karşı duyulan hoşnutsuzluk
  C) Âyanların desteği
  D) Rusya'nın desteği
  E) Yabancı devletlerin baskısı

 28. Cevap: C Açıklama:

  Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim'in yeniliklerine karşı çıkan âyanların bir kısmının desteğiyle II. Mahmud'u tahta geçirebilmiştir. 29. Islahat Fermanı hangi ülke baskısı sonucu hazırlanmış ve ilan edilmiştir?

  A) İngiltere    B) Fransa    C) Rusya    D) Avusturya    E) Almanya    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Islahat Fermanı, Kırım Savaşı'nda Rusya'nın Ortodoks Hristiyanları koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti'nden talep ettiği hakları karşılamak için İngiliz, Fransız ve Avusturyalıların baskısıyla hazırlanmıştır. 31. Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti'ne getirilen en önemli yenilik hangisidir?

  A) Devlet hizmetlerine sadece Müslümanların alınması
  B) Gayrimüslimlerin askerlik yapabilmesi
  C) Mahkemelerin gayrimüslimler için kapatılması
  D) Avrupalı devletlere ticaret serbestliği verilmesi
  E) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Islahat Fermanı, gayrimüslimlere askerlik yapma ve devlet hizmetlerine girme hakkı vermiştir. Bu, Osmanlı toplumunda önemli bir dönüm noktasıdır. 33. Kanun-ı Esasi'ye göre, aşağıdakilerden hangisi padişahın yetkileri arasında yer almaz?

  A) Meclis-i Umumîyi toplamak ve tatil etmek
  B) Hükümetin atamasını ve azlini gerçekleştirmek
  C) Yabancı devletlerle anlaşma imzalamak
  D) Kanun teklifini Meclis-i Mebusan'a sunmak
  E) Kara ve deniz kuvvetlerine komuta etmek

 34. Cevap: D Açıklama:

  Kanun teklifi hakkı, Heyet-i Vükela'ya aittir. 35. II. Meşrutiyet Dönemi'nde yapılan seçimler şu özelliklerden hangisine sahipti?

  A) Tek dereceli seçim sistemi
  B) Nüfus cüzdanı kullanımı
  C) Oy kullanma yaşı 18
  D) Kadınların seçme ve seçilme hakkı
  E) Gayrimüslim mebus sayısının Müslüman mebus sayısından fazla olması

 36. Cevap: B Açıklama:

  Nüfus cüzdanlarının kullanılması, birden fazla oy kullanımasını engellemek amacıyla yapılmıştır. 37. Tanzimat Dönemi aydınları, Osmanlı siyasi rejiminde olması gereken en önemli değişikliği ne olarak görmüşlerdir?

  A) Parlamentolu meşruti monarşi
  B) Cumhuriyetin ilanı
  C) Başkanlık sistemine geçiş
  D) Mutlaki monarşinin güçlendirilmesi
  E) Teokratik yönetimin benimsenmesi

 38. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi aydınları, halkın siyasi hayata katılımını sağlamak ve devlet otoritesini sınırlandırmak için parlamentolu meşruti monarşiyi gerekli görmüşlerdir. 39. 1876 Darbesi'nin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan kişi kimdir?

  A) Abdülaziz             B) V. Murat             
  C) Midhat Paşa           D) Hüseyin Avni Paşa    
  E) Mustafa Fazıl Paşa                            

 40. Cevap: D Açıklama:

  1876 Darbesi'ni planlayan ve Sultan Abdülaziz'i tahttan indiren kişi Hüseyin Avni Paşa'dır. 41. Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını kaybetmesinde en önemli faktörlerden biri hangisidir?

  A) Milliyetçilik akımının yayılması
  B) Avrupalı devletlerin desteklediği bağımsızlık hareketleri
  C) Osmanlı ordusunun askeri yetersizliği
  D) Yunanistan'ın sürekli toprak talebi
  E) Arnavutların bağımsızlık isyanları

 42. Cevap: A Açıklama:

  Milliyetçilik akımı, Balkanlardaki halkları bağımsızlık mücadelesine yöneltmiştir. 43. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin en temel amacı neydi?

  A) Cumhurbaşkanını görevden almak
  B) Hükümeti devirmek
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ele geçirmek
  D) Askeri yönetim kurmak
  E) Farklı bir siyasi ideolojiyi iktidara getirmek

 44. Cevap: C Açıklama:

  Darbe girişimcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ele geçirerek millî iradeyi ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
  2. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
  3. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar
  4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  5. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  6. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
  7. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  1. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
  3. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.
  4. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
  5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
  6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.

Ayrıca Lise 11.sınıf tarih dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin karşılaştığı sorunları anlamak.

Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıldaki mali sorunlarını ve bunların sonuçlarını değerlendirmek.

Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı duruma gelme nedenlerini anlama.

İttihat ve Terakki'nin Milli İktisat Politikası'nın amaçlarını kavrama.

Sanayi Devrimi ve şehirleşme arasındaki ilişkiyi anlama.

Modern şehirlerin mimari özelliklerini kavrama.

Avrupa'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini anlama

Büyük Güçlerin Osmanlı Devleti'ndeki çıkarlarını kavrama

Uluslararası ilişkilerde denge stratejileri ve Avrupa'nın siyasi haritasındaki değişimler

Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri

Osmanlı Devleti'nin uluslararası ilişkilerini anlama

Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da yükselişini ve Osmanlı Devleti'ne etkilerini anlama

Osmanlı Devleti'nde XVIII. ve XIX. yüzyıl siyasi gelişmelerini anlama.

Osmanlı Devleti'nde XVIII. ve XIX. yüzyıl siyasi gelişmelerini anlama.

Osmanlı Devleti'nin dış baskılar karşısında verdiği siyasi tepkileri anlama

Islahat Fermanı'nın Osmanlı toplumunda yarattığı sosyal ve siyasi değişimleri kavrama

Osmanlı Devleti'nde Kanun-ı Esasi'nin içeriğini ve önemini kavramak.

Osmanlı Devleti'nde seçim sisteminin gelişimini anlamak.

Osmanlı yönetimindeki yenilik hareketlerini ve aydınların taleplerini anlama.

Osmanlı Devleti'ndeki siyasi darbelerin nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

9. Sınıf Tarih Dersi, Balkanlar'da Milliyetçilik Akımı ve Bağımsızlık Hareketleri

11. Sınıf Tarih Dersi, FETÖ/PDY Terör Örgütü ve 15 Temmuz Darbe Girişimi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri