Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarında karşılaşılan engeller nelerdir?


 2. Cevap: Nitelikli personel eksikliği, geleneksel iktisadi düşünce biçimi, sermaye birikiminin yetersizliği, bilimde ve teknolojide geri kalmışlık. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, sanayileşmek için gerekli bilgi, beceri ve sermayeye sahip değildi. 3. Osmanlı Devleti'nde tarımsal faaliyetlerdeki eksiklikler nelerdi?


 4. Cevap: Primitif aletler, modern tekniklerin kullanılmaması, sistematik gübreleme yapılmaması, sulama sistemlerinin yetersizliği. Açıklama:

  Osmanlı tarımı, düşük verimli ve modernleşmemiş bir yapıya sahipti. 5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfusu artırmak istemesinin sebeplerini açıklayınız.


 6. Cevap: Osmanlı Devleti'nin nüfusu artırmak istemesinin sebepleri şunlardır: - Ticaret, sanayi, tarım ve askerî bakımdan güçlü bir imparatorluk oluşturmak - Avrupa'daki bürokratik devlet ve nüfus teorilerinin etkisi - Doğal kaynak olarak görülen evliliklerin önündeki engellerin kaldırılması Açıklama: 7. Salgın hastalıkların yayılma nedenlerinden üçünü sıralayınız.


 8. Cevap: * Hijyen kurallarına uyulmaması * Sağlıksız yaşam ortamları * Bağışıklık sisteminin zayıflaması Açıklama: 9. Osmanlı Devleti'ne yönelik XIX. yüzyılda ortaya çıkan tehditlerden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yayılmacı politikaları - Rus Çarlığı'nın Osmanlı topraklarını ele geçirme arzuları - Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı içişlerine müdahaleleri Açıklama:

  Büyük güçler, Osmanlı Devleti'nin zayıf durumunu fırsat bilerek topraklarını ele geçirmeye veya iç işlerine karışmaya çalışmışlardır. 11. Berlin Antlaşması'nın Balkanlar'daki değişiklikleri üç örnek vererek açıklayınız.


 12. Cevap: * Bulgaristan, bağımsız bir prenslik haline geldi. * Bosna-Hersek, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalırken Avusturya tarafından yönetildi. * Romanya, tam bağımsızlığını kazandı. Açıklama:

  Berlin Antlaşması, Balkanlar'daki siyasi haritayı yeniden çizdi ve bölgedeki güç dengesini değiştirdi. 13. Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde elde ettiği ekonomik kazanımlar nelerdir?


 14. Cevap: * Boğazlardan ticari geçiş hakkı * Kapütilasyonlardan yararlanma hakkı Açıklama:

  Bu kazanımlar, Rusya'nın Karadeniz'e çıkmasına ve Osmanlı topraklarında rahatça ticaret yapmasına olanak sağladı. 15. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı döneminde Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmeleri açıklayınız.


 16. Cevap: * Nizam-ı Cedit'in yeniden yürürlüğe konması (reformların devamı) * Âyanların gücünün sınırlandırılması (merkeziyetçiliğin güçlenmesi) * Askeri ve idari alanda yenilikler yapılması (modernleşme çabaları) Açıklama:

  Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı, Osmanlı Devleti'nde önemli reformların uygulandığı bir dönem oldu. Nizam-ı Cedit'in yeniden yürürlüğe konması, modernleşme çabalarının devam ettiğini gösteriyordu. 17. Islahat Fermanı nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Islahat Fermanı, 1856 yılında ilan edilen ve gayrimüslimlere vatandaşlık açısından Müslümanlarla eşit haklar veren bir fermandır. Açıklama:

  Ferman, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalesini önlemek ve Hristiyanların haklarını korumak için hazırlanmıştır. 19. I. Meşrutiyet Dönemi'nde gerçekleştirilen seçim sisteminin özelliklerini açıklayınız.


 20. Cevap: İki dereceli seçim yapıldı: * Seçmenler, mebusları seçecek olan kişileri belirledi. * Bu kişiler daha sonra mebusları seçti. * Seçme yaşı 25, seçilebilme yaşı 30 olarak belirlendi. Açıklama:

  İki dereceli seçim sistemi, seçmenlerin nüfus cüzdanlarına kayıt düşürülerek birden fazla oy kullanması engellendi. Ayrıca yasa, seçme ve seçilebilme yaşını belirledi. 21. Osmanlıcılık fikrinin savunucuları kimlerdir?


 22. Cevap: Namık Kemal, Ahmet Midhat Efendi, Ziya Paşa Açıklama:

  Osmanlıcılık fikri, Osmanlı halklarını bir ulus olarak birleştirmeyi amaçlıyordu. 23. Bâbıâli Baskını'nın sonuçlarını ifade ediniz.


 24. Cevap: Bâbıâli Baskını'nın sonuçları şunlardır: * Kâmil Paşa hükümeti devrildi. * İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi ele geçirdi. * Bazı muhalifler tutuklandı. * I. Balkan Savaşı'ndan sorumlu tutulan kişiler cezalandırıldı. Açıklama:

  Bâbıâli Baskını, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı yönetimini ele geçirdiği bir dönüm noktasıydı. 25. Balkanlar'da Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesine neden olan olaylar nelerdir?


 26. Cevap: 1804 Sırp İsyanı, 1875 Bosna-Hersek İsyanı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Açıklama:

  Milliyetçilik fikirleri, dış güçlerin tahrikleri ve Osmanlı Devleti'nin zayıflaması Balkanlar'da bağımsızlık hareketlerine yol açtı. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Osmanlıcılık, Türk halklarını dil ve ülkü birliğine sahip bir "ulus" hâline getirmeyi amaçlayan bir fikir akımıdır.
  (.....) İslamcılık, dünyadaki tüm Müslümanları bir "İslam Birliği" altında toplamayı hedefler.
  (.....) Türkçülük, Türk soyundan gelen tüm toplulukların siyasi bir birlik altında birleştirilmesini amaçlar.
  (.....) Osmanlıcılık fikri, Fransa'nın ulusal akımından etkilenmiştir.
  (.....) İslamcılık fikri, Sultan II. Abdülhamid döneminde eyleme dönüşmüştür.
  (.....) Türkçülük fikri, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi aydınlar tarafından savunulmuştur.
  (.....) Osmanlıcılık fikri, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya atılmıştır.
  (.....) İslamcılık fikri, Birinci Dünya Savaşı'nda etkili olmuştur.
  (.....) Türkçülük fikri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olmamıştır.
  (.....) Osmanlı tarihindeki darbeler, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkiler yapmıştır.

 28. Cevap: : D, D, D, D, D, D, D, Y, Y, D Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Yeni Osmanlılar
  2. (.....) Tanzimat Fermanı
  3. (.....) Kanun-ı Esasi
  4. (.....) Tersane Konferansı
  5. (.....) Ceza Kanunnamesi
  6. (.....) Ticaret Kanunnamesi
  7. (.....) Arazi Kanunnamesi
  8. (.....) Mecelle
  9. (.....) Kanun-i Cedit
  10. (.....) Ahmet Cevdet Paşa
  Önermeler:
  a. 1851'de çıkarılan ceza kanunu
  b. 1850'de çıkarılan ticaret kanunu
  c. Osmanlı hukukunun önemli çalışması
  d. I. Meşrutiyet'i başlatan belge
  e. 1858'de çıkarılan arazi kanunu
  f. Avrupa'ya açılmayı amaçlayan ferman
  g. Modernleşme hareketinin öncüleri
  h. Hanefi fıkhına göre hazırlanmış hukuk metni
  ı. 1863'te çıkarılan deniz ticareti kanunu
  i. Meclis-i Maârif-i Umûmiyenin kurucusu

 30. Cevap: 1. f 2. f 3. d 4. d 5. a 6. b 7. e 8. h 9. a 10. e Açıklama:

  Bu eşleştirme, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki hukuksal gelişmeleri göstermektedir. 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Osmanlıcılık
  2. İslamcılık
  3. Türkçülük
  a. Türk olmayan Müslümanların Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya başlaması
  b. Fransa'nın liberal milliyet anlayışı
  c. Hilafete vurgu

 32. Cevap: 1. b 2. c 3. a Açıklama:

  * Osmanlıcılık, Osmanlı halklarını bir ulus olarak gören bir fikir akımıdır. * İslamcılık, dünyadaki tüm Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan bir fikir akımıdır. * Türkçülük, Türk birliğini kurmayı hedefleyen bir fikir akımıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
  2. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
  3. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar
  4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  5. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  6. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
  7. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  1. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
  3. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.
  4. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
  5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
  6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.

Ayrıca Lise 11.sınıf tarih dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarındaki engelleri belirleme becerisi.

Osmanlı tarımındaki eksiklikleri anlama becerisi.

XIX. yüzyılda Osmanlı nüfus politikasının gerekçelerini anlayabilmek.

Öğrenciler, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne yönelik tehditleri anlayabilecekler.

Öğrenciler, Berlin Antlaşması'nın Balkanlar'da yarattığı üç önemli değişikliği anlarlar.

Osmanlı-Rus ilişkilerinde Rusya'nın ekonomik kazanımlarını anlama.

Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlık dönemindeki Osmanlı Devleti siyasetini anlama.

Osmanlı Devleti'nin dış baskılar karşısında yaptığı siyasi manevraları anlama.

I. Meşrutiyet Dönemi'ndeki seçim sisteminin özelliklerini anlama.

Osmanlıcılık fikrinin savunucularını öğrenmek.

Öğrenciler, Bâbıâli Baskını'nın sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler, Balkanlar'da Osmanlı toprak kayıplarının nedenlerini anlayabilirler.

* Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki siyasi fikir akımlarını tanımlama * Bu fikir akımlarının amaçlarını ve savunucularını belirleme * Darbelerin siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerini anlama

Bu eşleştirme, öğrencilerin Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki hukuksal gelişmeleri anlamalarına yardımcı olur.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'ndeki farklı siyasi fikir akımlarını anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri