Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kurumların değişime uğrama nedeni nedir?

  A) İnsanların amaçlarının kurumlarla uyuşmaması
  B) Grubun durumunda yaşanan değişiklikler
  C) Doğal afetler
  D) Politik istikrarsızlık
  E) Ekonomik kriz

 2. Cevap: B Açıklama:

  Kurumlar, grubun ihtiyaçlarıyla uyum içindeyken denge kurarlar ve değişime direnirler. Ancak grubun durumundaki değişiklikler, bu dengeyi bozar ve kurumsal değişimi tetikler. 3. Modern toplumlarda evliliğin önemi azalmıştır.

  A) Doğru             B) Yanlış           
  C) Kısmen doğru      D) Tamamen yanlış   
  E) Bilinmiyor                            

 4. Cevap: C Açıklama:

  Modern toplumlarda evlilik geleneksel toplumlara göre önemini kısmen yitirmiş olsa da hala önemli kabul edilmektedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin modern biçimleri arasında yer almaz?

  A) Sevgi evliliği             B) Görücü usulü evlilik      
  C) Uyumluluk evliliği         D) Çıkar evliliği            
  E) Can yoldaşlığı evliliği                                 

 6. Cevap: B Açıklama:

  Görücü usulü evlilik, geleneksel evlilik biçimlerine özgüdür ve modern evlilik biçimleri arasında yer almaz. 7. Boşanmanın en sık görüldüğü evliliğin kaçıncı yılında gerçekleştiği düşünülmektedir?

  A) 1-5    B) 6-10    C) 11-15    D) 16-20    E) 20+    

 8. Cevap: A Açıklama:

  İstatistikler, boşanmaların genellikle evliliğin ilk yıllarında daha fazla görüldüğünü göstermektedir. 9. Aşağıdakilerden hangisi evlilik süresine göre boşanma oranlarının azalmasının sosyolojik bir açıklamasıdır?

  A) Çiftlerin birbirine alışması
  B) Çiftlerin finansal olarak daha istikrarlı hale gelmesi
  C) Çocukların aile birliğini güçlendirmesi
  D) Çiftlerin evlilik sorunlarını çözme becerilerinin gelişmesi
  E) Teknolojik gelişmelerin aile içi iletişimi kolaylaştırması

 10. Cevap: D Açıklama:

  Zamanla çiftler, çatışmaları çözme ve anlaşmazlıkları aşma becerilerini geliştirir, bu da aile birliğini güçlendirir ve boşanma riskini azaltır. 11. Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek aile modelinin Batı toplumlarında benimsenmesinde etkili olmuştur?

  A) Sanayileşme
  B) Doğum kontrolünün yaygınlaşması
  C) Eğitim düzeyinin yükselmesi
  D) Kadınların iş gücüne katılımı
  E) Tüm seçenekler

 12. Cevap: E Açıklama:

  Çekirdek aile, sanayileşme, doğum kontrolü, eğitim ve kadınların iş gücüne katılımı gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. 13. Türk Medeni Kanunu'nun İlk Şeklinde kadınlara verilen temel siyasal haklardan biri hangisidir?

  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Devlet memuru olma hakkı
  C) Kadın başına müdür olma hakkı
  D) Askerlik yapma hakkı
  E) Yurtdışına çıkma hakkı

 14. Cevap: A Açıklama:

  İlk Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. 15. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinin temel işlevlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Toplumsallaştırma
  B) Takım çalışması
  C) Siyasi ve toplumsal bütünleşme
  D) Toprak işleme tekniklerinin öğretilmesi
  E) Toplumsal ve siyasal bilinç düzeyinin artırılması

 16. Cevap: D Açıklama:

  Toprak işleme tekniklerinin öğretilmesi, eğitim sürecinin temel işlevleri arasında yer almamaktadır. 17. Eğitim ve sosyalleşme arasındaki temel ilişki nedir?

  A) Eğitim, sosyalleşmenin bir sonucudur.
  B) Sosyalleşme, eğitimin bir ön koşuludur.
  C) Eğitim, sosyalleşmenin öğrenim temelli yönünü oluşturur.
  D) Sosyalleşme, eğitimin bir parçası değildir.
  E) Eğitim ve sosyalleşme birbirinden bağımsızdır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Eğitim, sosyalleşmenin öğrenim temelli yönünü oluşturmaktadır. 19. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinin sosyalleşme üzerindeki bir etkisidir?

  A) Bilgi ve beceri kazandırır
  B) Toplumsal değerleri ve normları öğretir
  C) Bireysel özgürlüğü artırır
  D) Sosyal ilişkileri geliştirir
  E) Ekonomik fırsatlara erişim sağlar

 20. Cevap: B Açıklama:

  Eğitim, bireylerin toplumun değerlerini, normlarını ve beklentilerini öğrenmelerine yardımcı olarak sosyalleşme sürecini destekler. 21. Darülfünun, günümüzde hangi eğitim kurumuna karşılık gelmektedir?

  A) İlkokul               B) Ortaokul             
  C) Lise                  D) Üniversite           
  E) Meslek yüksekokulu                            

 22. Cevap: D Açıklama:

  Darülfünun, Osmanlı döneminden itibaren günümüze kadar kesintisiz eğitim veren İstanbul Üniversitesi'ne karşılık gelmektedir. 23. Kültürün maddi boyutu aşağıdakilerden hangisini içerir?

  A) İdeolojiler       B) Moda             
  C) Sanat eserleri    D) İnançlar         
  E) Gelenekler                            

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kültürün maddi boyutu, insan etkinlikleri aracılığıyla üretilen tüm maddi araçları, sanat eserlerini de içerir. 25. Kültürün aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?

  A) Toplumsal ilişkiler           B) Teknolojik gelişmeler        
  C) Değerler ve inançlar          D) Sanat ve estetik beğeniler   
  E) Eğitim                                                        

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kültür, toplumsal hayatla ilgilidir, teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir. 27. Kültürün hangi unsuru toplumsal kurumların oluşmasına katkıda bulunur?

  A) Toplumsal ilişkiler    B) Toplumsal değerler    
  C) Toplumsal kurallar     D) Toplumsal pratikler   
  E) Toplumsal inançlar                              

 28. Cevap: D Açıklama:

  Toplumsal kurumlar, kültürel olarak kalıplaşmış davranış biçimlerinden oluşur ve belirli toplumsal pratikleri içerir. 29. Türkiye'de coğrafi olarak tescil edilen aşağıdakilerden hangisi el sanatı ürünü değildir?

  A) Hereke ipek      B) Simav kilimi    
  C) Kangal koyunu    D) Ege pamuğu      
  E) İznik çinisi                        

 30. Cevap: C Açıklama:

  Kangal koyunu, bir el sanatı ürünü değil, bir hayvan ırkıdır. 31. Engizisyon mahkemeleri Moriskoları hangi amaçla kurmuştur?

  A) Moriskoların Hristiyanlığa geçişlerini hızlandırmak
  B) Moriskoların dinlerinden vazgeçmelerini kontrol etmek
  C) Moriskoların İspanyol toplumuna uyumunu sağlamak
  D) Moriskoların gizli Müslüman faaliyetlerini ortaya çıkarmak
  E) Moriskoların Arapça kitap bulundurmalarını engellemek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, engizisyon mahkemeleri, Moriskoların Hristiyanlığa tam olarak geçip geçmediklerini kontrol etmek amacıyla kurulmuştu. 33. Kültür merkezciliği kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Bir kişinin kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görmesi
  B) Bir kişinin diğer kültürleri tanıma ve anlama isteği
  C) Bir kişinin kendi kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırma eğilimi
  D) Bir kişinin yabancı kültürlere hayranlık duyması
  E) Bir kişinin diğer kültürlerden öğrendiği bilgi ve becerileri reddetmesi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, kültür merkezciliği, bir kişinin kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görmesidir. 35. Toplumlar birbirlerine hangi tür kültürel katkılarda bulunabilir?

  A) Sadece maddi malların değişimi
  B) Yalnızca fikir ve inançların paylaşımı
  C) Hem maddi hem de manevi unsurların aktarımı
  D) Sadece teknolojik ilerlemelerin takası
  E) Yalnızca sanatsal eserlerin etkileşimi

 36. Cevap: C Açıklama:

  Kültürel etkileşim, maddi eşyaların alışverişinden fikir ve inançların yayılmasına kadar çeşitli unsurların karşılıklı paylaşımını içerir. 37. Dukhaların medeni durumunun Moğollardan en ayırt edici özelliği nedir?

  A) Ren geyiği yetiştirmeleri
  B) Göçebe bir yaşam sürmeleri
  C) Yüksek yamaçlarda yaşamaları
  D) Yabani hayvan avcılığı yapmaları
  E) Rusya sınırları içinde yaşamaları

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Dukhaları Moğollardan ayıran en belirgin özelliğin yüksek yamaçlarda Ren geyiği yetiştirerek göçer hayatlarını sürdürmeleri olduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Toplumsal kurumların işlevleri ve dönüşümleri ile ihtiyaçlar arasındaki ilişkiyi kavrar.

Evliliğin sosyolojik önemini anlamak.

Evliliğin farklı biçimlerini ayırt etmek.

Boşanmanın nedenleri ve sonuçlarını anlama.

Ailenin sürekliliği ve boşanmanın sosyolojik faktörleri.

Batı toplumlarında aile yapısının değişimini analiz etmek

Kadınların siyasi haklarını anlamak

Eğitimin işlevlerini anlama.

Sosyalleşme ve eğitimin ilişkisini kavrama.

Eğitimin sosyalleşme üzerindeki rolünü anlama

Eğitim kurumlarının tarihsel gelişimini anlama

Kültürün maddi boyutunu tanımlamak.

Kültürün bileşenlerini anlamak.

Toplumsal kurumların kültürel kökenini anlar.

Türk kültürünün maddi unsurlarını tanır.

Dinsel farklılıkların toplumsal çatışmaya neden olabileceğini anlama.

Kültürel önyargıların oluşumunu ve sonuçlarını anlama.

Kültürel etkileşimin farklı yollarını ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlama.

Toplulukların benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırma ve ilişkilendirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.