Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Medine Vesikası nedir?

  A) Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olaydır.
  B) Hz. Peygamber'in Medine'de Müslümanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  C) Hz. Peygamber'in Medine'de Yahudilerle yaptığı bir antlaşmadır.
  D) Hz. Peygamber'in Medine'de Hristiyanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  E) Hz. Peygamber'in Medine'de politeistlerle yaptığı bir antlaşmadır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Medine Vesikası, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicret etmesinden sonra Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Medine'de yaşayan farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşamasına imkân vermiştir. 3. Mescid-i Nebevi nedir?

  A) Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olaydır.
  B) Hz. Peygamber'in Medine'de Müslümanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  C) Hz. Peygamber'in Medine'de Yahudilerle yaptığı bir antlaşmadır.
  D) Hz. Peygamber'in Medine'de Hristiyanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  E) Hz. Peygamber'in Medine'de politeistlerle yaptığı bir antlaşmadır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Mescid-i Nebevi, Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Bu göç sırasında Hz. Peygamber, Medine'de yaşayan Müslümanları "ensar" olarak adlandırırken, Mekke'den göç eden Müslümanları da "muhacir" olarak adlandırmıştır. 5. Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesi ne zaman oldu?

  A) 622 yılında    B) 632 yılında    C) 623 yılında    D) 610 yılında    E) 612 yılında    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Bu göç, Hz. Peygamber'in hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştur. 7. Hz. Peygamber, idari sorumluluklarda çoğunlukla hangi sahabileri tercih etmiştir?

  A) Suffe ehli           B) Mekkeli müşrikler   
  C) Yahudi kabileleri    D) Habeşliler          
  E) Romenler                                    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, idari sorumluluklarda çoğunlukla Suffe ehli arasından seçmiştir. Çünkü onlar, Mescid-i Nebî içinde Sevgili Peygamberimize daha yakındılar ve Hz. Peygamber'in bizzat gözetiminde yetişmişlerdi. 9. Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerinden biri olan ilim ne anlama gelir?

  A) Bilgisizlik    B) Cehalet    C) Öğrenme    D) Bilgi    E) Akıl    

 10. Cevap: D Açıklama:

  İlim, bir şeyi gerçek yönüyle kavramak anlamına gelirken zıddı cehl yani bilgisizliktir. 11. Hz. Peygamber'in siyasi faaliyetlerinde temel ilkelerinden biri olan adalet ne anlama gelir?

  A) Haksızlık    B) Zulüm    C) Eşitlik    D) İyilik    E) Merhamet    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Adalet, hakkaniyet, eşitlik ve tarafsızlık anlamlarına gelir. 13. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yönetici tayin etmelerinde esas aldığı ölçülerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kabile büyüklüğü      B) Liyakat ve ehliyet   
  C) Yaş ve deneyim        D) Siyasi rütbe         
  E) Ailevi bağlar                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yönetici tayin ederken liyakat ve ehliyeti esas almış, kabile büyüklüğü, yaş ve deneyim gibi faktörleri dikkate almamıştır. 15. Cahiliye Devri Araplarının adalet anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Adaletli olmayı Allah'a (c.c.) yaklaştıran bir ibadet olarak görürlerdi.
  B) Güçlü ve asil sayılanları daima haklı görürdü.
  C) Toplumlarin haklarını savunurlardı.
  D) Adaletten yoksun bir hayat yaşıyorlardı.
  E) Adaletin tesisi için çaba gösterirlerdi.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cahiliye Devri Arapları, adaletin önemini kavramamış ve genellikle güçlü ve asil sayılanları haklı görmüşlerdi. Bu nedenle, adaletsizlik ve zulüm yaygındı. 17. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in adaleti tesis etme yönündeki gayretlerine örnek olarak gösterilebilir?

  A) Mekke'nin fethinde tüm Mekkelileri affetmesi
  B) Bazı müşrikleri cezalandırmaktan çekinmemesi
  C) Ashabının hatalarını görmezden gelmesi
  D) Adil olmayan kararlar vermesi
  E) Zulme ve haksızlığa göz yumması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke'nin fethinde tüm Mekkelileri affetmesine rağmen İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tanınan bazı müşrikleri cezalandırmaktan çekinmemiştir. 19. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yöneticilere yönelik tavsiyelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zulmetmekten kaçınmaları
  B) Mazlumun duasından korkmamaları
  C) Zenginlerin mallarının en iyisini zekât olarak almaları
  D) Halkın işlerine karışmamaları
  E) Kendi çıkarlarını ön planda tutmaları

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), yöneticilere zulmetmekten kaçınmaları, mazlumun duasından korkmaları ve zenginlerin mallarının en iyisini zekât olarak almamaları yönünde tavsiyelerde bulunmuştur. 21. Hz. Peygamber istişareyi hangi konularda uygulamıştır?

  A) Siyasi konular     B) Askeri konular    
  C) İdari konular      D) Dünyevi konular   
  E) Hepsi                                   

 22. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber, siyasi, askeri, idari ve dünyevi konuların yanı sıra dinî konularda da istişarede bulunmuştur. 23. Hz. Peygamber, Bedir Savaşı'na katılamayan gençlerin Medine dışında savaşılmasını teklif etmeleri üzerine ne yapmıştır?

  A) Onların fikrini kabul etmiş ve savaşın Medine dışında yapılmasını emretmiştir.
  B) Onların fikrini reddetmiş ve savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir.
  C) Önce onların fikrini kabul etmiş, daha sonra fikrini değiştirmiş ve savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir.
  D) Önce onların fikrini reddetmiş, daha sonra fikrini değiştirmiş ve savaşın Medine dışında yapılmasını emretmiştir.
  E) Onların fikrini kabul etmiş, ancak savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, gençlerin fikrini kabul etmiş ve savaşın Medine dışında yapılmasını emretmiş, ancak daha sonra fikrini değiştirmiş ve savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir. 25. Hz. Peygamber, Hendek Savaşı öncesinde Selman-ı Farisî'nin hendek kazılması önerisini nasıl karşılamıştır?

  A) Önerisini kabul etmiş ve hendek kazılmasını emretmiştir.
  B) Önerisini reddetmiş ve hendek kazılmasını yasaklamıştır.
  C) Önerisini kabul etmemiş, ancak hendek kazılmasını da yasaklamamıştır.
  D) Önerisini reddetmiş ve hendek kazılması yerine başka bir savunma yöntemi kullanılmasını emretmiştir.
  E) Önerisini kabul etmiş, ancak hendek kazılmasını ertelemiştir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, Selman-ı Farisî'nin hendek kazılması önerisini kabul etmiş ve hendek kazılmasını emretmiştir. 27. Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlayışının temel unsurları nelerdir?

  A) Savaşın ancak zulme uğranması veya kendisine savaş açılması durumunda yapılması
  B) Savaşın sadece erkeklerle yapılması
  C) Savaşta kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmemesi
  D) Savaşta esirlerin öldürülmemesi
  E) Hepsi

 28. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlayışının temel unsurları şunlardır: savaşın ancak zulme uğranması veya kendisine savaş açılması durumunda yapılması, savaşın sadece erkeklerle yapılması, savaşta kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmemesi ve savaşta esirlerin öldürülmemesi. 29. Hz. Peygamber'in yönetim ilkeleri nelerdir?

  A) Adaletle yönetmek
  B) Eşitlik gözetmek
  C) Zulmü önlemek
  D) İnsan haklarına saygı göstermek
  E) Hepsi

 30. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber'in yönetim ilkeleri şunlardır: adaletle yönetmek, eşitlik gözetmek, zulmü önlemek ve insan haklarına saygı göstermek. 31. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hicretten kaç yıl önce doğduğu tahmin edilmektedir?

  A) 40 yıl    B) 50 yıl    C) 30 yıl    D) 20 yıl    E) 60 yıl    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, hicretten yaklaşık kırk yıl önce Mekke'de doğmuştur. 33. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın asıl adı neydi?

  A) Abdullah    B) Ali    C) Ömer    D) Osman    E) Amir    

 34. Cevap: E Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın asıl adı Âmir olmakla beraber Ebu Ubeyde künyesi ile tanınmıştır. 35. Ebu Ubeyde b. Cerrah hangi kabileye mensuptu?

  A) Esedoğulları     B) Beni Haşim      
  C) Kureyş           D) Harisoğulları   
  E) Beni Ümeyye                         

 36. Cevap: D Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Harisoğulları kabilesine mensuptu. 37. Ebu Ubeyde b. Cerrah hangi savaşta esirlere iyi muamele edilmesi gerektiği konusunda Resulullah (s.a.v.)'a danışmıştır?

  A) Bedir Savaşı     B) Uhud Savaşı     
  C) Hendek Savaşı    D) Tebük Savaşı    
  E) Huneyn Savaşı                       

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Bedir Savaşı'nda esirlere iyi muamele edilmesi gerektiği konusunda Resulullah (s.a.v.)'a danışmıştır. 39. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hangi sıfatı ile tanınır?

  A) Hz. Peygamber'in amcası
  B) Hz. Peygamber'in kayınpederi
  C) Hz. Ebu Bekir'in kardeşi
  D) Hz. Ömer'in oğlu
  E) Hz. Ali'nin yakın arkadaşı

 40. Cevap: D Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ömer'in oğlu olarak tanınır. 41. Ebu Ubeyde b. Cerrah'a Hz. Peygamber tarafından verilen lakap nedir?

  A) Emînü'l-ümme           B) Halife-i Resulullah   
  C) Seyfullah              D) Mücahid               
  E) Asr-ı Saadet                                    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, Ebu Ubeyde b. Cerrah'a "ümmetin emini" anlamına gelen "Emînü'l-ümme" lakabını vermiştir. 43. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın komutanlık ettiği en önemli savaş hangisidir?

  A) Bedir Savaşı     B) Uhud Savaşı     
  C) Hendek Savaşı    D) Tebük Seferi    
  E) Yermük Savaşı                       

 44. Cevap: E Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Suriye'nin fethinde önemli bir rol oynamış ve Yermük Savaşı'nda Bizans ordusunu yenilgiye uğratmıştır. 45. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Savaşçılığı            B) İdarecilik yeteneği   
  C) Cömertliği             D) Zekâsı                
  E) Adaleti                                         

 46. Cevap: E Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, adaletiyle tanınan bir sahabeydi. Hz. Ömer, Kudüs'ün fethi sırasında halife sıfatıyla şehri teslim almak üzere Şam'a geldiğinde Ebu Ubeyde'nin evinde üzerine yattığı bir keçe, bir yemek kabı, bir su kırbası ve kılıcından başka bir şey göremedi. 47. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın vefatı hangi sebeple gerçekleşmiştir?

  A) Savaşta şehit düşmesi    B) Hastalık                
  C) Yaşlılık                 D) Kaza                    
  E) Zehirlenme                                          

 48. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, birçok sahabenin ölümüne yol açan Amvas'taki veba sebebiyle henüz 58 yaşında iken vefat etmiştir. 49. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın kabri nerededir?

  A) Medine    B) Mekke    C) Kudüs    D) Şam    E) Ürdün    

 50. Cevap: E Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın kabri, bugün Ürdün'de kendi adıyla anılan köydeki camiinin içindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
  1. Adalet
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
  3. Hadisten Hayata
  4. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
  5. Peygamberimiz ve Siyaset
  6. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
  7. Tevhid

Ayrıca Lise 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Medine Vesikası'nın ne olduğunu ve Medine'de yaşayan farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşamasına nasıl imkân sağladığını öğrenmişlerdir.

Öğrenciler, Mescid-i Nebevi'nin ne olduğunu ve Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olay olduğunu öğrenmişlerdir.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in Medine'ye göç ettiği tarihi öğrenmişlerdir.

Hz. Peygamber'in idari sorumluluklarda çoğunlukla Suffe ehli arasından seçim yapmasının nedenlerini açıklayabilmek.

Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerinden biri olan ilim kavramını açıklayabilmek.

Hz. Peygamber'in siyasi faaliyetlerinde temel ilkelerinden biri olan adalet kavramını açıklayabilmek.

İslam'ın yönetim anlayışını ve temel ilkelerini açıklayabilme.

Cahiliye Devri'nin sosyal ve kültürel yapısını açıklayabilme.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) siyasi ve idari uygulamalarını açıklayabilme.

İslam'ın yönetim anlayışını ve temel ilkelerini açıklayabilme.

Hz. Peygamber'in istişareye verdiği önemi ve istişarenin kapsamını anlamak.

Hz. Peygamber'in istişareye verdiği önemi ve istişarenin sonuçlarına göre karar değiştirebileceğini anlamak.

Hz. Peygamber'in istişareye verdiği önemi ve istişarenin sonuçlarını uygulamaya koyduğunu anlamak.

Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlayışını ve savaşta uyulması gereken kuralları öğrenmek.

Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerini ve iyi bir yönetici olmanın önemini anlamak.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hayatı hakkında bilgi edinmek.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hayatı hakkında bilgi edinmek.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hayatı hakkında bilgi edinmek.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hayatı hakkında bilgi edinmek.

Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hayatı hakkında bilgi edinmek.

Hz. Peygamber'in sahabelerine verdiği lakapları ve anlamlarını öğrenmek.

Hz. Peygamber döneminde yapılan önemli savaşları ve komutanlarını öğrenmek.

Hz. Peygamber'in sahabelerinin örnek davranışlarını öğrenmek.

Hz. Peygamber'in sahabelerinin ölüm sebeplerini öğrenmek.

Hz. Peygamber'in sahabelerinin kabirlerinin yerlerini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 165 kere doğru, 153 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri