Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Homojen ve heterojen denge arasındaki farkı açıklayınız.


 2. Cevap: Homojen dengede tepkimeye katılan tüm kimyasal türler aynı fazda iken, heterojen dengede katı, sıvı ve gaz gibi farklı fazlarda kimyasal türler bulunur. Açıklama:

  Faz farklılıkları denge sabitinin hesaplanma şeklini etkiler. 3. Kısmi basınçlarla ifade edilen denge sabitinin tanımını yapınız.


 4. Cevap: Kısmi basınçlarla ifade edilen denge sabiti, gaz fazındaki tepkimenin denge durumunda kısmi basınçların oranıdır. Açıklama:

  Denge sabiti, tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kısmi basınçlarının oranı olarak ifade edilir ve katsayılar da basınçların üzerine üs olarak yazılır. 5. Brönsted-Lowry asit ve bazlarını tanımlayınız.


 6. Cevap: Brönsted-Lowry asitleri proton vericiler, bazları ise proton alıcılar olarak tanımlar. Açıklama:

  Bu tanım, asit-baz tepkimelerinde proton transferinin önemine vurgu yapar. 7. Eşlenik asit-baz çiftini tanımlayınız.


 8. Cevap: Eşlenik asit-baz çifti, aralarında bir proton fark olan asit ve baz çiftleridir. Açıklama:

  Bu kavram, asit-baz reaksiyonlarının dengelenmesinde ve asit-baz gücünün anlaşılmasında önemlidir. 9. Asit-baz titrasyonu hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Asit-baz titrasyonu, bilinmeyen derişimdeki bir asidin veya bazın derişimini, derişimi ve hacmi bilinen bir baz veya asit çözeltisi kullanarak belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Açıklama:

  Titrasyon, eklenen baz veya asit miktarının bilinmesiyle bilinmeyen asit veya baz derişiminin hesaplanmasını sağlar. 11. KUVVETLİ ASİT-BAZ TİTRASYONU nedir?


 12. Cevap: Kuvvetli asit-baz titrasyonu, kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir bazın reaksiyona girdiği bir titrasyon türüdür. Açıklama:

  Bu titrasyonda, reaksiyonun tamamlanması için stokiyometrik miktarlarda asit ve baz gerekir. 13. Tepkime hızını etkileyen faktörler nelerdir?


 14. Cevap: * Madde cinsi * Derişim * Sıcaklık * Temas yüzeyi Açıklama:

  Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin türlerine, derişimlerine, ortam sıcaklığına ve maddelerin temas yüzeyine bağlıdır. 15. Madde cinsi tepkime hızını nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız.


 16. Cevap: Madde cinsi, tepkime hızını doğrudan etkiler. Örneğin: * Sodyum ile klor gazı, potasyum ile klor gazından daha hızlı tepkime verir. Çünkü sodyum, potasyumdan daha reaktiftir. * Aynı sıcaklıkta, katı haldeki maddeler sıvı haldekilerden daha yavaş tepkime gösterirler. Çünkü katıların molekülleri daha sıkı bağlıdır. Açıklama:

  Maddelerin reaktiflikleri, molekül yapıları, bağ enerjileri ve elektron dağılımları gibi özelliklerine bağlıdır. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. () NH3 (suda) + H2O(s) NH4 + (suda) + OH- (suda)
  2. () H2SO4(suda) + H2O(s) H3O+ (suda) + HSO4 - (suda)
  3. () F- (suda) + HCN(s) HF(suda) + CN- (suda)
  4. () HCl(suda) + H2O(s) H3O+ (suda) + Cl- (suda)
  5. () HCO3 - (suda) + H2O(s) H3O+ (suda) + CO3 2- (suda)
  6. () HF(g) + CN- (suda) F- (suda) + HCN(suda)
  7. () NH4 + (suda) + H2O(s) NH3(suda) + H3O+ (suda)
  8. () HCl(suda) + H2O(s) H3O+ (suda) + Cl- (suda)
  9. () Fe3+(suda) + 6H2O(s) Fe(OH)3(suda) + 3H3O+ (suda)
  10. () NO2 - (suda) + H2O(s) HNO2(suda) + OH- (suda)

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Tüm tepkimeler Brönsted-Lowry asit-baz tanımına göre proton aktarımı içermektedir. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) a) KCN bazik tuzdur.
  (.....) b) (NH4)2SO4: Asidik tuz
  (.....) c) Na2SO4: Nötr tuz
  (.....) d) NaHCO3: Bazik tuz
  (.....) e) NH4Cl: Asidik tuz

 20. Cevap: a) D b) D c) D d) Y e) Y Açıklama:

  * KCN zayıf bir asit olan HCN ve kuvvetli bir baz olan KOH iyonlarının tepkimesiyle oluşur ve bazik bir tuzdur. * (NH4)2SO4 zayıf bir baz olan NH3 ve kuvvetli bir asit olan H2SO4 iyonlarının tepkimesiyle oluşur ve asidik bir tuzdur. * Na2SO4 kuvvetli bir asit olan H2SO4 ve kuvvetli bir baz olan NaOH iyonlarının tepkimesiyle oluşur ve nötr bir tuzdur. * NaHCO3, zayıf bir asit olan H2CO3 ve kuvvetli bir baz olan NaOH iyonlarının tepkimesiyle oluşur ve hafif bazik bir tuzdur. * NH4Cl, zayıf bir baz olan NH3 ve kuvvetli bir asit olan HCl iyonlarının tepkimesiyle oluşur ve asidik bir tuzdur. 21. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Homojen denge
  2. Heterojen denge
  3. İleri tepkime hızı
  4. Geri tepkime hızı
  5. Denge sabiti
  a) N2O4(g) <=> 2NO2(g)
  b) 2CO(g) + CO2(g) <=> C(k)
  c) k * [A] * [B]
  d) k * [C] * [D]
  e) [C] * [D] / [A] * [B]

 22. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Homojen dengelerde tepkimeye katılan ve oluşan maddeler aynı fazdadır. Heterojen dengelerde ise farklı fazdadır. İleri ve geri tepkime hızları, tepkime hızlarını gösteren ifadelerdir. Denge sabiti ise dengedeki maddelerin derişimleri arasındaki orandır. 23. Aşağıdaki tepkimelerde bulunan eşlenik asit-baz çiftlerini belirleyin

  1. HCl + H2O ← H3O+ + Cl-
  2. NH3 + H2O ← NH4+ + OH-
  3. H2CO3 + H2O ← H3O+ + HCO3-
  4. HSO4- + H2O ← SO42- + H3O+
  5. H2PO4- + H2O ← HPO42- + H3O+

 24. Cevap: 1. Eşlenik asit-baz çiftleri: HCl-Cl- ve H3O+-H2O 2. Eşlenik asit-baz çiftleri: NH3-NH4+ ve H2O-OH- 3. Eşlenik asit-baz çiftleri: H2CO3-HCO3- ve H3O+-H2O 4. Eşlenik asit-baz çiftleri: HSO4--SO42- ve H3O+-H2O 5. Eşlenik asit-baz çiftleri: H2PO4--HPO42- ve H3O+-H2O Açıklama:

  Eşlenik asit-baz çiftleri, aralarında bir proton farkı bulunan asit-baz çiftleridir. Proton verici madde asit, proton alıcı madde bazdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca Lise 11.sınıf kimya dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Homojen ve heterojen dengeleri ayırt edebilmek ve farklılıklarını anlamak.

Öğrenciler, kısmi basınçlarla ifade edilen denge sabitinin tanımını ve önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Brönsted-Lowry asit ve baz tanımını anlayacak ve uygulayabilecekler.

Öğrenciler, eşlenik asit-baz çiftleri konseptini anlayacak ve asit-baz reaksiyonlarını çözmede kullanabilecekler.

Öğrenciler, asit-baz titrasyonu kavramını ve yöntemini anlarlar.

Öğrenciler, kuvvetli asit-baz titrasyonu ve özelliklerini anlarlar.

* Tepkime hızına etki eden faktörleri sayabilir.

* Madde cinsinin tepkime hızına etkisini açıklayabilir.

Brönsted-Lowry asit-baz tanımlarını ve örnek tepkimeleri anlamaları beklenmektedir.

* Öğrenciler, tuzların sınıflandırılmasını öğrenecekler. * Öğrenciler, tuzların oluşumu için gereken asit ve baz güçlerini anlayacaklar. * Öğrenciler, tuzların pH özelliklerini tahmin edebilecekler.

Kimyasal tepkimelerde denge kavramını ve denge sabitinin önemini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.