Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi, denge tepkimesinde bir değişiklik yapıldığında denge sabitinin değiştiği bir durumdur?

  A) Denge tepkimesi ters çevrilir.
  B) Dengeye ulaşıldıktan sonra sıcaklık değiştirilir.
  C) Dengeye ulaşıldıktan sonra hacim değiştirilir.
  D) Dengeye ulaşıldıktan sonra bir katalizör eklenir.
  E) Dengeye ulaşıldıktan sonra tepkimeye bir katı madde eklenir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Denge sabiti, tepkimedeki kimyasal türlerin derişimlerine bağlı bir sabittir. Denge tepkimesi ters çevrildiğinde, kimyasal türlerin derişimleri değişeceği için denge sabiti de değişecektir. 3. 2HI(g) I2(g) + H2(g) tepkimesinin denge sabiti Kp ise, aşağıdaki ifade doğru mudur? K = Kp(RT)

  A) Evet, doğru
  B) Hayır, yanlış
  C) Sadece girenlerin mol sayısı ürünlerin mol sayısına eşit olduğunda doğru
  D) Sadece ürünlerin mol sayısı girenlerin mol sayısına eşit olduğunda doğru
  E) Sadece gaz fazındaki tepkimeler için doğru

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kp ve Kc arasındaki ilişki Kp = Kc(RT)∆n'dir. ∆n, ürünlerin toplam mol sayısı eksi girenlerin toplam mol sayısıdır. Bu tepkime için ∆n = 1 olduğu için eşitlik doğrudur. 5. Aşağıdakilerden hangisi, dengede olan 2CO(g) + O2(g) ⇌ 2CO2(g) tepkimesine O2 gazı eklendiğinde gerçekleşecek değişimdir?

  A) CO derişimi artar.
  B) CO2 derişimi azalır.
  C) O2 derişimi sabit kalır.
  D) Tepkime dengeye daha hızlı ulaşır.
  E) Tepkime yönü değişir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  O2 gazı eklenmesi tepkimeyi girenler yönünde kaydırarak CO derişimini artıracaktır. 7. Dengede bulunan 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) tepkimesinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi tepkimeyi ürünler yönünde kaydıracaktır?

  A) Hacmin artırılması
  B) SO2 gazının kısmi basıncının azaltılması
  C) O2 gazının uzaklaştırılması
  D) SO3 gazının kısmi basıncının artırılması
  E) Sürtünmeli pistonlu kaba inert gaz eklenmesi

 8. Cevap: D Açıklama:

  SO3 gazının kısmi basıncının artırılması tepkimeyi ürünleri azaltacak, yani ürünler yönünde kaydıracaktır. 9. Saf suyun 25 °C'deki iyonlaşma sabiti kaçtır?

  A) 1 . 10-7    B) 1 . 10-14    C) 1 . 10-21    D) 1 . 10-28    E) 1 . 10-35    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Saf suyun iyonlaşma sabiti, standart koşullarda 1 . 10-14'tür. 11. pH değeri 4 olan bir çözelti asidik midir, bazik midir yoksa nötr müdür?

  A) Asidik                  B) Bazik                  
  C) Nötr                    D) Hem asidik hem bazik   
  E) Hem asidik hem nötr                               

 12. Cevap: A Açıklama:

  pH değeri 7'den düşükse çözelti asidiktir. pH değeri 4 olan bir çözelti asidiktir. 13. 0,1 M hidrojen peroksit (H2O2) çözeltisinin asitlik sabiti (Ka) 1,8 . 10-12 olduğuna göre, çözeltideki hidrojen peroksit iyonlaşma yüzdesi yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %1    B) %0,1    C) %0,01    D) %0,001    E) %0,0001    

 14. Cevap: A Açıklama:

  İyonlaşma yüzdesi formülü, KaCa / (1 + KaCa) kullanılarak bulunur. 1,8 . 10-12 . 0,1 değerinin 1 + 1,8 . 10-12 . 0,1 ifadesine bölünmesiyle %1 iyonlaşma yüzdesi elde edilir. 15. 25 °C'de 0,01 M asetik asit (CH3COOH) çözeltisinin pH değeri yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir? (Asitlik sabiti, Ka = 1,8 . 10-5)

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6    E) 7    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Zayıf asitlerin pH değeri formülü, pH = -log(KaCa)^1/2 kullanılarak bulunur. 1,8 . 10-5 . 0,01 değerinin karekökünün eksi logaritması alındığında yaklaşık olarak 5 pH değeri elde edilir. 17. (NH4)2SO4 tuzunun sulu çözeltisinin pH değeri nedir?

  A) 7    B) 7'den küçük    C) 7'den büyük    D) 0    E) 14    

 18. Cevap: B Açıklama:

  (NH4)2SO4 bir asidik tuzdur. Çünkü zayıf bir bazdan (NH4+) ve kuvvetli bir asitten (SO42-) oluşmuştur. Zayıf baz, suya ayrışarak pH'ı düşürür. 19. Bir titrasyon deneyinde, aşağıdakilerden hangisinin amacı eşdeğerlik noktasını belirlemektir?

  A) İndikatör    B) Asit    C) Baz    D) Büret    E) Erlenmayer    

 20. Cevap: A Açıklama:

  İndikatör, çözeltideki pH değişimini gösteren ve eşdeğerlik noktasında renk değiştiren bir maddedir. 21. Çarpışma teorisine göre, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Yeterli sayıda molekül ve çarpışma
  B) Sadece uygun geometri
  C) Sadece yeterli enerji
  D) Yalnızca yeterli kinetik enerji
  E) Yeterli sayıda elektron

 22. Cevap: A Açıklama:

  Çarpışma teorisi, etkin çarpışmalar için yeterli sayıda molekül ve çarpışma, uygun geometri ve yeterli enerji gerektiğini belirtir. 23. Bir tepkimede, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden daha büyükse, tepkime aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekzotermik    B) Endotermik    C) Izotermik    D) Adiabatik    E) Tersinmez    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Ekzotermik tepkimelerde, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden daha büyük olur çünkü tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerden daha yüksektir. 25. Bir reaksiyonda iki maddenin derişimi zamanla değişiyor. Tepkime hızını etkileyen hangi faktör sabit tutulursa doğru tepkime hızı değeri elde edilir?

  A) Madde cinsi         B) Sıcaklık           
  C) Temas yüzeyi        D) Basınç             
  E) Reaksiyon süresi                          

 26. Cevap: B Açıklama:

  Tepkime hızı, sıcaklık sabit tutulduğunda doğru olarak ölçülebilir. 27. Çok basamaklı bir reaksiyonda; I. Tüm basamaklar aynı hızda gerçekleşir. II. En hızlı gerçekleşen basamak, tepkime hızını belirler. III. Tepkime hızı, katalizörün varlığıyla azalır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II      
  C) I ve II         D) II ve III      
  E) I, II ve III                      

 28. Cevap: B Açıklama:

  Çok basamaklı reaksiyonlarda, en yavaş gerçekleştiği basamak tepkime hızını belirler (hız belirleyici basamak). 29. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tepkime hızını etkileyen faktörlerden BİRİ DEĞİLDİR?

  A) Madde cinsi     B) Derişim        
  C) Sıcaklık        D) Katalizör      
  E) Işık miktarı                      

 30. Cevap: E Açıklama:

  Işık miktarı kimyasal tepkime hızını etkileyen bir faktör değildir. 31. H2O2(suda) + 2H+ (suda) + 2I- (suda) -> 2H2O(s) + I2(suda) Verilen tepkimede hangi madde katalizör görevi görmektedir?

  A) H2O2
  B) H+
  C) I-
  D) H2O
  E) I2

 32. Cevap: C Açıklama:

  I- iyonları bu tepkimede katalizör görevi görür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca Lise 11.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kimyasal denge kavramını anlamak.

Kp ve Kc arasındaki ilişkiyi anlamak.

Kimyasal tepkimelerde dengenin dış faktörler tarafından nasıl etkilendiğini açıklamak.

Kimyasal tepkimelerde dengenin basınç, hacim ve kısmi basınçlardaki değişiklikler tarafından nasıl etkilendiğini açıklamak.

İyonlaşma sabitini tanımlamak ve hesaplamak.

pH'ı tanımlamak ve asidik, bazik veya nötr çözeltileri sınıflandırmak.

Asit iyonlaşma sabitini kullanarak zayıf asitlerin iyonlaşma yüzdesini hesaplama

Asit iyonlaşma sabitini kullanarak zayıf asitlerin pH değerini hesaplama

Asidik tuzların özelliklerini anlamak.

Titrasyon yöntemini anlamak.

Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörleri anlama.

Aktivasyon enerjisi ve tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi anlama.

Tepkime hızını etkileyen faktörleri tanımlamak.

Çok basamaklı reaksiyonlarda hız belirleyici basamağın rolünü anlamak.

Tepkime hızını etkileyen faktörleri açıklar.

Katalizör kavramını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.