Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. XVIII. yüzyılda Osmanlı madenciliği neden Batı teknolojisinin gerisinde kalmıştır?

  A) Arazi Kanunnamesi'nin çıkarılmaması
  B) Maden çıkarım tekniklerinin gelişmemesi
  C) Avrupa devletlerinin engellemeleri
  D) Maden kaynaklarının yetersiz olması
  E) Osmanlı Devleti'nin yabancı uzmanlara güvenmemesi

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, XVIII. yüzyılda Osmanlı madenciliğinin Batı teknolojisinin gerisinde kaldığı ve bu durumun maden çıkarım tekniklerinin gelişmemesiyle ilgili olduğu belirtilmektedir. 3. Osmanlı'nın ilk modern tıp sözlüğü hangi eser esas alınarak hazırlanmıştır?

  A) Boerhaave'nin Aforizmalar adlı eseri
  B) Nysten'in Tıp Sözlüğü
  C) Avicenna'nın Kanun adlı eseri
  D) Hipokrat'ın Yemin adlı eseri
  E) Galenus'un Anatomi adlı eseri

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Lûgat-ı Tıbbiye adlı Osmanlı'nın ilk modern tıp sözlüğünün, Pierre-Hubert Nysten'in tıp sözlüğü esas alınarak hazırlandığı belirtilmektedir. 5. Osmanlı ordusunda modernleşme süreci hangi yüzyılda başlamıştır?

  A) XVIII    B) XIX    C) XVII    D) XVI    E) XV    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı ordusundaki modernleşme süreci XVIII. yüzyılın başında başlamıştır. 7. Humbaracı Ocağı hangi döneminde kurulmuştur?

  A) I. Mahmut Dönemi         B) III. Selim Dönemi       
  C) II. Abdülhamit Dönemi    D) I. Abdülmecit Dönemi    
  E) II. Mahmut Dönemi                                   

 8. Cevap: A Açıklama:

  Humbaracı Ocağı, I. Mahmut Dönemi'nde 1734 yılında kurulmuştur. 9. XVIII. yüzyılda İstanbul'da kütüphanede çalışarak astronomiye ilgi duyan Osmanlı alimi kimdir?

  A) Erzurumlu İbrahim Hakkı     B) İsmail Efendi              
  C) Hüseyin Rıfkı Tamani        D) Fatin Gökmen               
  E) Şanizade Ataullah Efendi                                  

 10. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Sultan I. Mahmut'un isteğiyle saray kütüphanesinde çalıştığı ve astronomiye ilgi duyduğu belirtilmektedir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da kimya biliminin temelini atan kişidir?

  A) İsmail Efendi          B) İshak Efendi          
  C) Derviş Paşa            D) Vidinli Tevfik Paşa   
  E) Kırımlı Aziz Bey                                

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Derviş Paşa'nın "Osmanlı'da kimya biliminin temelini atmıştır" denilmektedir. 13. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u bilim ve sanat merkezi hâline getirmek için hangi bilim insanlarını davet etmiştir?

  A) Ali Kuşçu ve İbn Sina
  B) Sabuncuoğlu Şerafeddin ve İbn Rüşd
  C) Hacı Paşa ve Ebû Zeyd el-Belhî
  D) İbn-i Heysem ve Ebû Bekir er-Razî
  E) Harizmî ve Birûnî

 14. Cevap: A Açıklama:

  Ali Kuşçu, astronomi alanında uzman bir bilim insanıydı ve Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine İstanbul'a gelmiştir. 15. Sabuncuoğlu Şerafeddin'in en ünlü eseri hangisidir?

  A) Şifa-ül-Eskam                B) Deva-ül-âlâm                
  C) Cerrahiyetü'l-haniye         D) Kitâbü's-Saâde ve'l-iķbâl   
  E) Müntahab-ı Şifâ                                             

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cerrahiyetü'l-haniye, Sabuncuoğlu Şerafeddin'in cerrahi alanında yazdığı ve 138 adet tedavi resmi içeren önemli bir eserdir. 17. Osmanlı Devleti'nin gelişmesi ve eğitim faaliyetlerinin kurumsallaşması konusunda büyük katkısı olan bilim insanı kimdir?

  A) Akşemsettin    B) Ali Kuşçu    C) Hocazade    D) Takiyüddin    E) Molla Lutfi    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ali Kuşçu, matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalarıyla Osmanlı eğitiminin kurumsallaşmasına ve bilimsel çalışmaların gelişmesine öncülük etmiştir. 19. Ali Kuşçu'nun matematik alanındaki temel görüşü hangisidir?

  A) Matematik evrensel bir dildir ve her yerde aynı şekilde ifade edilmelidir.
  B) Matematiksel nicelikler süreksizlik gösterir.
  C) Sayılar sadece nicelik ifade eden birimlerdir.
  D) Aristocu fizik ilkeleri matematikte kullanılmalıdır.
  E) Cisimler mahiyeti itibariyle süreksizdir ve matematiksel nicelikler süreklidir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Ali Kuşçu, matematiğin evrensel bir dil olduğuna ve her yerde aynı şekilde ifade edilmesi gerektiğine inanıyordu. 21. İslam dünyasında astronomik gözlemler için kurulan en önemli gözlemevlerinden biri hangisidir?

  A) Kahire Gözlemevi        B) Semerkant Gözlemevi    
  C) İstanbul Rasathanesi    D) Buhara Gözlemevi       
  E) Bağdat Gözlemevi                                  

 22. Cevap: B Açıklama:

  Semerkant Gözlemevi, astronomik gözlemler için özel olarak inşa edilmiş büyük boyutlu araçlara ve hassas gözlemlerin yapıldığı önemli bir İslam gözlemevidir. 23. Uluğ Bey'in en önemli eseri hangisidir?

  A) Kitabü'l-Eşkal fi et-Teflis
  B) Zîc-i Gürganî
  C) Risale fi'l-Hey'e
  D) Bidâyetü'l-Hikm ve Nihayetü'l-Akl
  E) İhtiyarat-ı İlyasi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Zîc-i Gürganî, Uluğ Bey'in Semerkant Gözlemevi'nde yapılan gözlemleri ve hesaplamaları içeren önemli bir yıldız kataloğudur. 25. Müslüman denizcilerin ilk kullandığı yön bulma aleti hangisidir?

  A) Usturlap        B) Pusula         
  C) Yakup sopası    D) Kadran         
  E) No nokturnal                      

 26. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Müslüman denizcilerin ilk kullandıkları yön bulma aletinin pusula olduğu belirtilmektedir. 27. Metne göre, Vasco da Gama'ya Hindistan'a ulaşmasında kim kılavuzluk etmiştir?

  A) Ali Kuşçu            B) Copernicus          
  C) Ahmed İbn Mâcid      D) Zerkali             
  E) Süleyman el-Mehrî                           

 28. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Vasco da Gama'ya Hindistan'a ulaşmasında ünlü denizci Ahmed İbn Mâcid'in kılavuzluk ettiği belirtilmektedir. 29. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan astronomi aletlerini tasarlayan ünlü bilim insanı kimdir?

  A) Kutbüddin eş-Şîrâzî    B) Müeyyeddin el-Urdî    
  C) Tûsî                   D) El-Bîrûnî             
  E) İbn Rüşd                                        

 30. Cevap: B Açıklama:

  Müeyyeddin el-Urdî, Merâga Rasathanesi'nde kullanılan astronomi aletlerinin yapımında etkili olan ve çift kadranlı alet, çift bacaklı alet ve "mükemmel alet" gibi aletleri geliştiren bilim insanıdır. 31. Tûsî tarafından icat edilen ve bir yerin yönünün ve yüksekliğinin tespitinde kullanılan alet hangisidir?

  A) Çift bacaklı alet
  B) Torquetum
  C) Azimut kadranı
  D) Çemberli küre
  E) Yükseklik ve azimut ölçme aleti

 32. Cevap: B Açıklama:

  Torquetum, bir yerin yönünün ve yüksekliğinin tespitinde kullanılan ve Tûsî tarafından icat edilen bir alettir. 33. XIII. yüzyılda İslam tıp dünyasında küçük kan dolaşımını keşfeden ilk hekim kimdi?

  A) İbn Sina    B) İbn Nefis    C) Galen    D) Hipokrat    E) Avicenna    

 34. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis, küçük kan dolaşımını keşfeden ilk hekimdir. 35. Aşağıdakilerden hangisi XIII. yüzyılda ilaç yapımında kullanılan bir bitkidir?

  A) Papatya    B) Sardunya    C) Lavanta    D) Nane    E) Gül    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Papatya, XIII. yüzyılda ilaç yapımında kullanılan bir bitkidir. 37. İslam dünyasında saygın bir meslek olarak görülen ve hekimlerin eğitimine önem verilen alan hangisidir?

  A) Eczacılık    B) Tıp    C) Mühendislik    D) Astronomi    E) Edebiyat    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, İslam dünyasında hekimliğin saygın bir meslek olarak görüldüğü ve hekimlerin eğitimine büyük önem verildiği belirtilmektedir. 39. Hangisi Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan ilk modern anlamdaki hastanenin özelliklerinden biridir?

  A) Yalnızca tıp eğitimi veren bir kurumdur.
  B) Yanında büyük bir kütüphane bulunmaktadır.
  C) Eczanesi, mutfağı ve terzihanesi vardır.
  D) Öğrencilerin sadece teorik tıp eğitimi aldığı bir kurumdur.
  E) Usta-çırak ilişkisi ile eğitim verilen bir kurumdur.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Bağdat'ta kurulan ilk modern hastanenin yanında büyük bir kütüphanenin yer aldığı belirtilmektedir. 41. Kayık Su Saatindeki şahin hangi işlemi gerçekleştirir?

  A) Suyu yukarı çıkarır.
  B) Mumun fitilini keser.
  C) Kalemin hareketini yönlendirir.
  D) Yılanı hareket ettirir.
  E) Topları zilin üzerine bırakır.

 42. Cevap: E Açıklama:

  Kayık Su Saatinde şahin, gagasından bıraktığı toplarla zilin üzerine vurarak saatin geçtiğini belirtir. 43. Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati'nde gece saatlerin geçişi nasıl belirlenir?

  A) Çocuk kılıcıyla fitilin yanmayan kısmını keser.
  B) Çocuk kılıcıyla fitilin yanan kısmını keser.
  C) Şahin gagasından top düşürerek kaideye vurur.
  D) Yılanın kuyruğu saat göstergesini döndürür.
  E) Mumun fitilinden çıkan duman bir işarete ulaşır.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati'nde mum yandığında şahin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcıyla fitilin yanan kısmını keser.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Avrupa biliminin Osmanlı'daki bilimsel gelişmelere etkilerini anlama.

Avrupa tıbbının Osmanlı tıbbı üzerindeki etkilerini anlama.

Osmanlı ordusundaki modernleşme sürecini anlamak.

Osmanlı ordusundaki modernleşme kapsamında kurulan askeri eğitim kurumlarını tanımak.

Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda bilim alanında yapılan çalışmaları açıklamak.

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda bilim alanında yapılan çalışmaları açıklamak.

Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde bilim ve sanatın gelişimi

Osmanlı Devleti'nde tıp alanındaki gelişmeler

XV. yüzyıl Osmanlı bilim insanları ve katkıları

Ali Kuşçu'nun matematik anlayışı

İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler ve önemli gözlemevleri

Uluğ Bey'in astronomi alanındaki çalışmaları ve eserleri

İslam dünyasındaki denizcilik aletlerini ve önemlerini anlamak.

İslam dünyasındaki denizcilerin Avrupa'daki denizcilik gelişmelerine etkilerini kavramak.

Astronomi aletlerinin tarihi ve geliştirilmesindeki İslam alimlerinin rolü

İslam astronomisinin aletsel gelişimi

İbn Nefis'in tıbbi çalışmalarını anlamak.

XIII. yüzyıl İslam tıbbında kullanılan bitkileri tanımak.

İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeleri anlamak.

İslam dünyasındaki tıp eğitimi sistemini kavramak.

İslam Bilim Tarihi'nde kullanılan saat türlerini ve çalışma prensiplerini anlamak.

İslam Bilim Tarihi'nde kullanılan saat türlerini ve çalışma prensiplerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri