Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Coulomb kanununa göre, iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvet, yüklerin arasındaki uzaklıkla:

  A) Doğru orantılıdır.
  B) Ters orantılıdır.
  C) Dolaylı doğru orantılıdır.
  D) Karesiyle doğru orantılıdır.
  E) Karesiyle ters orantılıdır.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Coulomb kanununa göre, elektriksel kuvvet yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. 3. Bir elektrik yükünün etrafında kuvvet etkisine neden olan bölgeye ne ad verilir?

  A) Elektrik alan      B) Manyetik alan     
  C) Yerçekimi alanı    D) Radyoaktif alan   
  E) Nükleer alan                            

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bir yükün kuvvet etkisini gösterebildiği yükü saran uzay bölgesine elektrik alan denir. 5. +q yükü olan bir parçacık, -2q yükü olan bir parçacık ile d uzaklığında etkileşim halindedir. Bu parçacıkların birbirine uyguladığı kuvvet kaç N'dur?

  A) 9kq²/4d²    B) kq²/d²    C) 4kq²/9d²    D) 2kq²/3d²    E) 3kq²/4d²    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Elektrostatik kuvvet yasasına göre F = kq₁q₂/r² olduğundan, F = k(+q)(-2q)/d² = 9kq²/4d² olur. 7. +2q, -q ve +q yüklerine sahip üç parçacık, bir düzlem üzerinde eşit uzaklıklarla yerleştirilmiştir. Parçacıkların oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü kaç N/C'dir?

  A) 0    B) kq/d²    C) 2kq/3d²    D) 4kq/d²    E) kq/2d²    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Üç parçacığın elektrik alanları vektörel olarak toplanır. Bu durumda, merkez parçacığın elektrik alanı sıfırlanır, diğer ikisinin elektrik alanları ise aynı yönlüdür. Böylece, merkezdeki noktadaki toplam elektrik alanı E = 2(kq/d²) olur. 9. Yüksüz bir iletken özdeş iki levha arasına düzgün bir elektrik alan uygulanır. Bu durumda,

  A) Levhaların iç yüzlerinde yük toplanır ve dış yüzleri nötr kalır.
  B) Levhaların dış yüzlerinde yük toplanır ve iç yüzleri nötr kalır.
  C) Levhaların hem iç hem de dış yüzlerinde yük toplanır.
  D) Levhaların hiçbir yüzünde yük toplanmaz.
  E) Levhaların iç yüzlerinde negatif yük, dış yüzlerinde pozitif yük toplanır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Düzgün elektrik alan uygulandığında, iletkenin iç yüzlerinde zıt işaretli yükler birikir ve bu yüklerin itici kuvveti, elektrik alanının uyguladığı çekim kuvvetini dengeler. 11. Düzgün elektrik alan içindeki yüklü taneciklere etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Yük miktarına          B) Alan şiddetine        
  C) Taneciğin kütlesine    D) Alanın yönüne         
  E) Taneciğin hızına                                

 12. Cevap: A Açıklama:

  Düzgün elektrik alan içindeki yüklü taneciklere etki eden elektriksel kuvvet, taneciğin yük miktarı ile alan şiddetiyle doğru orantılıdır. 13. Paralel iki levha, belirli bir potansiyel farkına sahip bir üretece bağlandığında yüklenir ve sığa kazanır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi levhaların sığasını artırır?

  A) Levhalar arasındaki mesafeyi azaltmak
  B) Levhaların yüzey alanını arttırmak
  C) Levhalar arasındaki ortamı daha az geçirgen bir malzemeyle değiştirmek
  D) Levhalara daha az yük vermek
  E) Levhaların şeklini değiştirmek

 14. Cevap: B Açıklama:

  Paralel iki levha, belirli bir potansiyel farkına sahip bir üretece bağlandığında yüklenir ve sığa kazanır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi levhaların sığasını artırır? A) Levhalar arasındaki mesafeyi azaltmak B) Levhaların yüzey alanını arttırmak C) Levhalar arasındaki ortamı daha az geçirgen bir malzemeyle değiştirmek D) Levhalara daha az yük vermek E) Levhaların şeklini değiştirmek Cevap: Bki levha, belirli bir potansiyel farkına sahip bir üretece bağlandığında yüklenir ve sığa kazanır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi levhaların sığasını artırır? A) Levhalar arasındaki mesafeyi azaltmak B) Levhaların yüzey alanını arttırmak C) Levhalar arasındaki ortamı daha az geçirgen bir malzemeyle değiştirmek D) Levhalara daha az yük vermek E) Levhaların şeklini değiştirmek Cevap: B 15. Levhaları arasındaki hava boşluğu d olan ve elektriksel geçirgenliği f0 olan bir sığacın sığası Cd ise, hava boşluğu d/2'ye indirilip aralarına elektriksel geçirgenliği 4f0 olan bir yalıtkan yerleştirildiğinde sığa kaç olur?

  A) Cd    B) 0,5Cd    C) 2Cd    D) 4Cd    E) 8Cd    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sığa, sığanın yüzey alanı (A) ve levhalar arasındaki uzaklığın (d) karesiyle ters orantılı, elektriksel geçirgenlik (f) ile doğru orantılıdır. Sığa formülü: C = (f0A)/d'dir. Boşluk d/2'ye indirildiğinde sığa 4Cd olur. 17. Akım geçen bir düz telin yanına yaklaştırılan bir pusula iğnesi, tele göre belirli bir açı yapıyor. Telden geçen akımın şiddeti arttırılırsa, pusula iğnesinin tele göre yaptığı açı ne olur?

  A) Artar                B) Azalır              
  C) Değişmez             D) İşaret değiştirir   
  E) Sıfıra yaklaşır                             

 18. Cevap: A Açıklama:

  Telden geçen akımın şiddeti arttıkça, telin çevresinde oluşan manyetik alan şiddeti de artar. Bu nedenle pusula iğnesi tele göre daha büyük açı yapar. 19. Üzerinden 3A akım geçen bir düz telin 15 cm uzağındaki bir noktada oluşan manyetik alanın büyüklüğü nedir? ( . K A T m 10 7 = - alınmıştır.)

  A) 6,7 . 10^-5 T     B) 13,3 . 10^-5 T   
  C) 4,5 . 10^-5 T     D) 9,0 . 10^-5 T    
  E) 3,3 . 10^-5 T                         

 20. Cevap: A Açıklama:

  Manyetik alan şiddeti formülünden B = i / d².10^-7 hesaplanır. Yukarıdaki değerleri yerine koyduğumuzda B = 3 / (0,15)² . 10^-7 T = 6,7 . 10^-5 T bulunur. 21. Üzerinden 5 A akım geçen, uzunluğu 0,5 m olan düz bir tel yatay bir düzlemin üzerinde sabitlenmiştir. Telin üzerindeki manyetik alanı bir mıknatıs yardımıyla iptal ediyoruz. Telin üzerine etki eden manyetik kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sağa            B) Sola           
  C) Yukarı          D) Aşağı          
  E) Kuvvet olmaz                      

 22. Cevap: A Açıklama:

  Telden akım geçtiğinde manyetik alan oluşur ve tel bir mıknatıs gibi davranır. Mıknatısın kutupları arasındaki tel kısmına, mıknatısın zıt kutuplarına doğru bir manyetik kuvvet uygulanır. 23. 200 sarımlı, uzunluğu 1 m olan bir akım makarasından 4 A akım geçiyor. Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddeti kaç T'dir? (μ0 = 4π x 10^-7 T m/A)

  A) 0,032π    B) 0,064π    C) 0,128π    D) 0,256π    E) 0,512π    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Akım makarası merkez ekseninde oluşan manyetik alan şiddeti için l i N B = 4πr denklemi kullanılır. Verilen değerleri yerleştirdiğimizde B = 0,128π T bulunur. 25. Düzgün manyetik alana dik olarak giren bir yüklü parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönünü belirlemek için kullanılan kural hangisidir?

  A) Sol el kuralı               B) Sağ el kuralı              
  C) Fleming'in sağ el kuralı    D) Lorentz kuvveti            
  E) Biot-Savart yasası                                        

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini tanımlamak için sağ el kuralı kullanılır. 27. Kütleleri ve yük miktarları eşit olan iki parçacık, aynı manyetik alana paralel olarak girmektedir. Hızları farklı olduğunda, daha küçük yarıçaplı yörüngede dolanan parçacık hangisidir?

  A) Daha büyük hıza sahip parçacık
  B) Daha küçük hıza sahip parçacık
  C) Hızları eşit olduğu için yarıçaplar da eşittir
  D) Yarıçaplar manyetik alanın şiddetiyle aynıdır
  E) Yarıçaplar parçacığın yüklü olup olmadığına bağlıdır

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bir parçacığın manyetik alan içindeki yörünge yarıçapı hızı ile ters orantılıdır. Bu nedenle, daha büyük hıza sahip parçacık daha küçük yarıçaplı yörüngede dolanır. 29. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin tanımını yapınız:

  A) Elektrik akımının devrede yarattığı gerilim
  B) Manyetik akı değişimi sonucu oluşan elektromotor kuvvet
  C) Elektrik yükleriyle manyetik alan arasındaki etkileşim gücü
  D) Akım makarasında elektrik yüklerinin hareket etmesiyle oluşan gerilim
  E) Bir elektrik devresinde biriken enerji miktarı

 30. Cevap: B Açıklama:

  İndüksiyon elektromotor kuvveti, manyetik akı değişimi sonucu oluşan ve yüklerin düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru hareket etmesini sağlayan elektromotor kuvvettir. 31. Aşağıdakilerden hangisi indüksiyon akımının yönünü belirleyen yasadır?

  A) Coulomb Yasası    B) Lenz Yasası      
  C) Ampère Yasası     D) Faraday Yasası   
  E) Ohm Yasası                            

 32. Cevap: B Açıklama:

  Lenz Yasası, indüksiyon akımının yönünün, indüksiyon akımını meydana getiren manyetik akı değişimine karşı koyacak şekilde olduğunu söyler. 33. Bir düzgün B manyetik alanında hareket eden ve yüklü bir paralel levhadan geçen bir parçacığın yörüngesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Parabolik    B) Dairesel    C) Helisel    D) Dikdörtgen    E) Doğrusal    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Parçacığa hem B manyetik alanından bir manyetik kuvvet hem de paralel levhadan bir elektriksel kuvvet etki eder. Bu kuvvetlerin bileşkesi parabolik bir yörüngeye neden olur. 35. Ayarlı bir üreteç, devreye bağlandıktan sonra gerilimi arttırıldığında devrede akım değeri nasıl değişir?

  A) Artar                       B) Azalır                     
  C) Sabit kalır                 D) Önce artar, sonra azalır   
  E) Önce azalır, sonra artar                                  

 36. Cevap: A Açıklama:

  Ayarlı üreteçte gerilim arttırıldığında devre akımı da, Lenz Yasası'na göre manyetik akının azalmasını önlemek için, artar. 37. Alternatif akım sisteminde, santralde üretilen elektriğin gücü sabit kalmak kaydıyla gerilimi yükseltildiğinde aşağıdakilerden hangisi azalır?

  A) Akım
  B) Enerji kaybı
  C) İletim hattı maliyeti
  D) Elektrik akımının frekansı
  E) Elektrik akımının dalga boyu

 38. Cevap: A Açıklama:

  P V = sabit olduğundan, gerilim yükseldiğinde akım düşer. 39. Aşağıdakilerden hangisi doğru akımın avantajlarındandır?

  A) Uzak mesafelere verimli bir şekilde iletilebilir.
  B) Aynı gerilim altında alternatif akıma göre daha az tehlikelidir.
  C) Elektrik motorları daha verimlidir.
  D) Elektrik santrallerinde üretimi ve dağıtımı daha kolaydır.
  E) Pilleri ve aküleri şarj eder.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Doğru akım, alternatif akımdan daha güvenlidir. 41. Alternatif akım devrelerinde bobinin akıma gösterdiği zorluğa ne denir?

  A) Kapasitif reaktans    B) İndüktif reaktans    
  C) Empedans              D) Rezonans             
  E) Direnç                                        

 42. Cevap: B Açıklama:

  İndüktif reaktans, bobinin öz-indüksiyon akımı nedeniyle devre akımına gösterdiği zorluktur. 43. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devrelerinde frekansı yüksek akımlara daha fazla indüktif reaktans uygular?

  A) Direnç           B) Bobin           
  C) Sığaç            D) Transformatör   
  E) Yarı iletken                        

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bobinler, frekansı yüksek olan alternatif akımlara daha fazla indüktif reaktans uygular, çünkü indüktif reaktans indüklenen akım ve frekansla doğru orantılıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca Lise 11.sınıf fizik dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Coulomb kanununu kullanarak elektriksel kuvvetleri hesaplama.

Elektrik alan kavramını tanımlamak.

Elektrostatik kuvvet yasası

Elektrik alanın vektörel toplanması

Yüklü ve yüksüz iletkenlerin elektrik alanındaki davranışlarını açıklayabilme

Elektrik yükünün ve elektrik alanının etkilerini anlama.

Elektrik yükü, alan ve potansiyel ilişkisini anlamak.

11.3.2. Akım geçen bir telin çevresinde oluşan manyetik alanın yönünün pusula iğnesi ile belirlenmesi

Üzerinden akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alanın hesaplanması

Elektrik akımının manyetik alan oluşturması ve manyetik kuvvetlere yol açması

Akım makarasında oluşan manyetik alanın şiddetinin hesaplanması

Elektromanyetizma ve Manyetik Alanlar: Sağ el kuralını kullanarak yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini açıklamak.

Elektromanyetizma ve Manyetik Alanlar: Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini ve yörünge yarıçapını etkileyen faktörleri tanımlamak.

Fiziksel olayları ve kavramları tanımlayabilme

Fiziksel olayları ve kavramları açıklayabilme

Elektrik ve manyetik alanlardaki yüklü parçacıkların hareketini açıklar.

İndüksiyon elektromotor kuvvetini ve Lenz Yasası'nı anlar.

Elektrik akımının özellikleri

Doğru ve alternatif akımın karşılaştırılması

Alternatif akım devrelerindeki kavramları anlama

Alternatif akım devrelerinde indüktif reaktansın rolünü anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.