Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Aydınlanma hareketinin temel amacı nedir?


 2. Cevap: Aydınlanma hareketinin temel amacı nedir?lanma hareketinin temel amacı nedir? Açıklama:

  Aydınlanma hareketinin temel amacı, insan aklını özgürleştirmek ve insan hayatını daha güzel ve daha yaşanılır hale getirmektir. 3. Aydınlanma hareketinin ortaya çıkışına katkıda bulunan temel nedenler ve unsurlar nelerdir?


 4. Cevap: Aydınlanma hareketinin ortaya çıkışına katkıda bulunan temel nedenler ve unsurlar nelerdir?lanma hareketinin ortaya çıkışına katkıda bulunan temel nedenler ve unsurlar nelerdir? Açıklama:

  Aydınlanma hareketinin ortaya çıkışına katkıda bulunan temel nedenler ve unsurlar arasında; Rönesans, Reformasyon, coğrafi keşifler, bilimsel devrim, matbaanın icadı ve hümanizm yer almaktadır. 5. Kant'a göre iyi istenç kavramı ile ne anlaşılmaktadır?


 6. Cevap: İyi istenç, ahlak açısından değerli olan şeyin koşulsuz biçimde yerine getirilmesidir. Açıklama:

  Kant, iyi istencin yanında ödev kavramını kullanarak onun nasıl bir eylem olduğunu da açıklamaya çalışır. Ona göre ödev insanın kendi isteğiyle sorumluluğunu aldığı, koşulsuz, içten ve vicdanı tarafından verilen emirlerdir. 7. Bentham'a göre ahlak nasıl açıklanmaktadır?


 8. Cevap: Bentham, ahlakı fayda temelinde açıklar. Açıklama:

  Bentham, ahlakı pratik alanda öngörür. Ona göre insan, doğası gereği acıdan kaçar ve hazza yönelir. Bu eylemin akılla bilinçli bir şekilde yapıldığında insana erdemli olma niteliği kazandıracağını öne sürer. 9. 15-17. yüzyıl felsefesine etki eden önceki felsefi dönemler hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Antik Yunan felsefesi (Platonizm, Aristotelesçilik), İslam felsefesi (İbn Sînâ'nın ruh görüşleri), Orta Çağ felsefesi (skolastisizm) Açıklama:

  15-17. yüzyıl felsefesi, Antik Yunan ve İslam felsefesinin fikirlerinden etkilenmiş, Orta Çağ'ın skolastik yöntemlerini de benimsemiştir. 11. 16. yüzyıl çeviri hareketlerinin 15-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkisi nedir?


 12. Cevap: İslam filozoflarının eserlerinin Latinceye çevrilmesi, Aristoteles felsefesinin yeniden keşfi, Rönesans'ın doğmasına zemin hazırlaması Açıklama:

  Çeviri hareketleri, Batı'nın İslam dünyasının felsefi birikiminden yararlanmasını sağlamış, bunun sonucunda bilim ve felsefede ilerlemeler yaşanmıştır. 13. Kartezyen felsefenin temel ilkeleri nelerdir?


 14. Cevap: Kartezyen felsefenin temel ilkeleri, "Düşünüyorum, öyleyse varım.", "Tanrı vardır.", "Nesneler uzayda yer kaplar." ve "Zihin ve beden birbirinden bağımsızdır."dır. Açıklama:

  Kartezyen felsefe, René Descartes tarafından geliştirilen bir felsefe sistemidir. Descartes, felsefeye dair düşüncelerini "Meditasyonlar" adlı eserinde açıklamıştır. Descartes'a göre, felsefenin temel görevi, doğru ve kesin bilgiye ulaşmaktır. Descartes, doğru ve kesin bilgiye ulaşmanın yolunun, şüphe etmek olduğunu savunmuştur. Descartes, "Düşünüyorum, öyleyse varım." ifadesiyle, varlığının tek kesin bilgisinin kendi düşüncesi olduğunu ileri sürmüştür. 15. Hümanizm akımı, Rönesans döneminde sanat ve edebiyatta nasıl bir etki yaratmıştır?


 16. Cevap: Hümanizm akımı, Rönesans döneminde sanat ve edebiyatta insanı merkeze alan bir bakış açısı getirmiştir. Bu dönemde sanatçılar ve yazarlar, insanın doğasını, duygularını ve deneyimlerini eserlerine yansıtmışlardır. Hümanizm akımı, sanat ve edebiyatta yeni bir üslup ve içerik anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Hümanizm akımı, Rönesans döneminde sanat ve edebiyatta önemli bir etki yaratmıştır. Bu dönemde sanatçılar ve yazarlar, insanı merkeze alan bir bakış açısıyla eserler üretmişlerdir. Bu eserlerde, insanın doğası, duyguları ve deneyimleri ön plana çıkarılmıştır. Hümanizm akımı, sanat ve edebiyatta yeni bir üslup ve içerik anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 17. Galilei'nin bilimsel çalışmalarının Kilise ile olan ilişkisini açıklayınız.


 18. Cevap: Galilei'nin bilimsel çalışmaları, Kilise tarafından onaylanmış resmî görüşe ters düştüğü gerekçesiyle engizisyon mahkemesine çıkarılmıştır. Açıklama:

  Galilei'nin Güneş merkezli evren modeli, Dünya merkezli evren modelini savunan Kilise'nin öğretilerine aykırıydı. Bu nedenle, Kilise otoriteleri Galilei'yi engizisyon mahkemesine çıkardılar. Galilei, ağırlaştırılmış ceza karşısında düşüncelerini geri alması ve pişmanlığını dile getirmesi şartıyla serbest bırakılacağı belirtildi. Galilei, düşüncelerini geri almak zorunda kaldı ve pişmanlığını dile getirdi. 19. Üç temel kavga nedeni olarak belirtilen rekabet, güvensizlik ve şan ve şeref kavramları Hobbes'a göre neyi ifade etmektedir?


 20. Cevap: Rekabet, insanların sınırlı kaynaklar için birbirleriyle yarışmasıdır. Güvensizlik, insanların birbirlerinden korkmaları ve birbirlerine güvenmemeleridir. Şan ve şeref ise, insanların başkalarından daha üstün olmak için gösterdikleri çabadır. Açıklama:

  Hobbes, bu üç kavganın nedeninin insanların doğal olarak bencil ve hırslı olmaları olduğunu savunur. Bu nedenle, insanların barış içinde bir arada yaşayabilmeleri için güçlü bir devletin olması gerekir. 21. Skolastik felsefenin diğer dönemlerden farkı nedir?


 22. Cevap: Skolastik felsefe, Hristiyan felsefesinin ikinci dönemidir ve 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu dönemde felsefe, eğitim alanına taşınmış ve birçok öğrencinin dinî eğitim alarak Hristiyanlığı hızla yaymalarına neden olmuştur. Açıklama:

  Skolastik felsefenin diğer dönemlerden en önemli farkı, felsefenin eğitim alanına taşınmasıdır. Bu sayede, birçok öğrenci dinî eğitim alarak Hristiyanlığı hızla yaymıştır. 23. İslam felsefesinde kötülük problemi nasıl açıklanmıştır?


 24. Cevap: İslam felsefesinde kötülük problemine çeşitli açıklamalar getirilmiştir. Bunlar arasında İbn Sînâ’nın görüşleri öne çıkmaktadır. İbn Sînâ’ya göre kötülük kusurlu olan insanın erdemden uzak oluşundan kaynaklanır. Ayrıca iyinin anlaşılabilmesi için kötülük gereklidir. Açıklama:

  İslam felsefesinde kötülük problemi, Tanrı’nın varlığı ve iyiliği ile dünyadaki kötülüğün varlığı arasındaki çelişki olarak ele alınmıştır. İbn Sînâ, kötülüğün, insanın kusurlu yapısından kaynaklandığını ve iyinin anlaşılabilmesi için kötülüğün gerekli olduğunu savunmuştur. 25. İslam felsefesinde çevirilerin etkisi nedir?


 26. Cevap: Çeviriler, İslam felsefesinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İslam filozofları, Yunan felsefesinin eserlerini okuyarak ve yorumlayarak kendi felsefi görüşlerini geliştirmişlerdir. Çeviriler, İslam filozoflarının yeni fikirler üretmesini ve İslam felsefesinin zenginleşmesini sağlamıştır. Açıklama:

  Çeviriler, İslam filozoflarına farklı kültürlerin ve düşünce sistemlerinin varlığını göstermiş ve onları eleştirel düşünmeye teşvik etmiştir. Çeviriler ayrıca, İslam filozoflarının kendi kültürlerine ve inançlarına ilişkin daha derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmuştur. 27. İmam Gazali'ye göre hakikatin bilgisine ulaşmada aklın rolünü açıklayınız.


 28. Cevap: İmam Gazali'ye göre akıl, duyu organlarının verdiği yanıltıcı bilgilere karşı bizi uyarır ve gerçek bilgilere ulaşmamıza yardımcı olan bir filtre görevi görür. Akıl, duyuların ötesindeki hakikati keşfetmemizi sağlar ve bizi şüphe ve kararsızlıktan kurtarır. Açıklama:

  İmam Gazali, aklın güvenilir bilgilere ulaşmada önemli bir araç olduğuna inanıyordu. Ancak aklın sınırlarını da kabul ederek, gerçek hakikatin ancak ilahi lütuf sayesinde elde edilebileceğini düşünüyordu. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İbn Rüşd, Aquinalı Thomas'ın düşüncelerini olumlu karşılamıştır.
  2. (.....) Aquinalı Thomas, İbn Rüşd'ün düşüncelerini olumlu karşılamıştır.
  3. (.....) İbn Rüşd'ün "Evrenin ezelî-ebedî olmayıp yoktan yaratıldığı" düşüncesi sonradan devam ettirilmiştir.
  4. (.....) Robert Hammond, Farabi Felsefesi'nin Ortaçağ düşüncesine etkisi olduğunu düşünmüştür.
  5. (.....) Augustinus, Tanrı'nın iyiliğinin kötülüğün kaynağı olmadığını düşünmüştür.
  6. (.....) Fârâbî, erdemli şehrin yöneticisinin bilge bir insan olması gerektiğini düşünmüştür.
  7. (.....) Fârâbî, erdemli şehrin yöneticisinin halk tarafından seçilmesi gerektiğini düşünmüştür.
  8. (.....) İbn Sînâ, "Hay bin Yakzân" adlı eserinde soyut düşünsel felsefesini somutlaştırmıştır.
  9. (.....) İbn Sînâ, insanın zamana karşı sınırlı bir varlık olduğunu düşünmüştür.
  10. (.....) İbn Sînâ, varlığın Tanrı ve yaratıklar olmak üzere ikiye ayrıldığını düşünmüştür.

 30. Cevap: 1. Y 2.Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. İbn Rüşd, Aquinalı Thomas'ın düşüncelerini eleştirmiştir. 2. Aquinalı Thomas, İbn Rüşd'ün düşüncelerini Katolik inanca aykırı bulmuştur. 3. İbn Rüşd'ün bu düşüncesi, Robert Hammond tarafından devam ettirilmiştir. 4. Robert Hammond, Farabi Felsefesi'nin Ortaçağ düşüncesine önemli katkıda bulunduğunu düşünmüştür. 5. Augustinus, kötülüğün Tanrı'nın iyiliğinin eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüştür. 6. Fârâbî, erdemli şehrin yöneticisinin bilge ve adil bir insan olması gerektiğini düşünmüştür. 7. Fârâbî, erdemli şehrin yöneticisinin halk tarafından seçilmesi gerektiğini düşünmemiştir. 8. İbn Sînâ, "Hay bin Yakzân" adlı eserinde, soyut düşünsel felsefesini alegorik bir hikâye anlatımıyla somutlaştırmıştır. 9. İbn Sînâ, insanın zamana karşı sınırlı bir varlık olduğunu ve etkin aklın yetkinliğine ölmeden ulaşılamayacağını düşünmüştür. 10. İbn Sînâ, varlığın Tanrı ve yaratıklar olmak üzere ikiye ayrıldığını ve Tanrı'nın yaratıcı, her şeyi bilen ve her şeye kadir olduğunu düşünmüştür. 31. Aşağıdaki cümleler ve ilgili boşluklar için doğru eşleştirmeyi yapınız.

  1. Copernicus'un heliocentric (güneş merkezli) teorisi, Ptolemaic (yer merkezli) sistemin yerini aldı.
  2. Francis Bacon, bilimsel araştırmada tümevarım (genellemeden tümele) yöntemini savundu.
  3. Galileo Galilei, cisimlerin hareketini ve serbest düşüş yasasını inceledi.
  4. Isaac Newton, kütle çekim yasasını keşfetti.
  5. Gottfried Wilhelm Leibniz, monad doktrini ile her şeyin temel ilkesinin monadlar olduğunu ileri sürdü.
  6. René Descartes, "Cogito ergo sum" (düşünüyorum, öyleyse varım) ilkesiyle felsefede yeni bir başlangıç yaptı.
  7. Thomas Hobbes, toplumsal sözleşme teorisini geliştirdi.
  8. John Locke, doğal haklar teorisini savundu.
  9. Voltaire, aydınlanma hareketinin önde gelen isimlerinden biriydi.
  10. Jean-Jacques Rousseau, toplumsal sözleşme teorisini farklı bir şekilde yorumladı.
  Seçenekler:
  A. Matematiksel düşünce modellerinin gelişimi.
  B. Doğa felsefesindeki mekanik yaklaşım.
  C. Özgür iradenin önemi.
  D. Din ve devletin ayrılması.
  E. Bireysel hakların korunması.
  F. Toplumsal düzenin kökeni.
  G. Bilimsel araştırmanın yöntemleri.
  H. Maddenin yapısı ve özellikleri.
  I. Canlıların gelişimi.
  J. Evrenin yapısı ve işleyişi.

 32. Cevap: 1. J 2. G 3. J 4. J 5. A 6. A 7. F 8. E 9. D 10. F Açıklama:

  1. Copernicus'un güneş merkezli teorisi, Ptolemy'nin yer merkezli sistemine göre daha doğru ve açıklayıcıydı. 2. Francis Bacon, bilimsel araştırmada tümevarım yönteminin kullanılması gerektiğini savundu. 3. Galileo Galilei, cisimlerin hareketini ve serbest düşüş yasasını inceledi ve bu çalışmalar daha sonra Newton'un hareket yasalarına temel oluşturdu. 4. Isaac Newton, kütle çekim yasasını keşfetti ve bu yasa evrenin işleyişini açıklamada önemli bir rol oynadı. 5. Gottfried Wilhelm Leibniz, monad doktrini ile her şeyin temel ilkesinin monadlar olduğunu ileri sürdü. 6. René Descartes, "Cogito ergo sum" ilkesiyle felsefede yeni bir başlangıç yaptı ve düşüncenin varlığın temeli olduğunu savundu. 7. Thomas Hobbes, toplumsal sözleşme teorisini geliştirdi ve insanların güvenlik ve düzen içinde yaşamak için doğal haklarından vazgeçerek bir devlete yetki verdiğini ileri sürdü. 8. John Locke, doğal haklar teorisini savundu ve insanların yaşam, özgürlük ve mülkiyet gibi doğal haklarının olduğunu ve devletin bu hakları koruması gerektiğini vurguladı. 9. Voltaire, aydınlanma hareketinin önde gelen isimlerinden biriydi ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hoşgörü gibi değerleri savundu. 10. Jean-Jacques Rousseau, toplumsal sözleşme teorisini farklı bir şekilde yorumladı ve insanların doğal olarak özgür ve eşit olduğunu, ancak toplumsal düzenin korunması için bazı haklarından vazgeçerek bir devlete yetki verdiğini ileri sürdü.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf felsefe dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Aydınlanma hareketinin temel amacı ve hedeflerini öğrenmek.

Aydınlanma hareketinin ortaya çıkışında etkili olan faktörleri öğrenmek.

Öğrenciler, Kant'ın ahlak felsefesini anlayacak ve iyi istenç kavramının anlamını kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Bentham'ın ahlak felsefesini anlayacak ve faydacılık kavramının anlamını kavrayacaklardır.

Öğrenciler, 15-17. yüzyıl felsefesinin köklerini anlar.

Öğrenciler, çeviri hareketlerinin felsefi düşünce üzerindeki önemini kavrar.

Öğrenciler, Kartezyen felsefenin temel ilkelerini ve tarihsel gelişimini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, hümanizm akımının Rönesans döneminde sanat ve edebiyatta yarattığı etkileri anlayabileceklerdir.

Galilei, Kilise'nin baskısına rağmen çalışmalarını sürdürdü ve bilimsel devrimde önemli bir rol oynadı.

Öğrenciler, Hobbes'un insan doğası ve devlet anlayışını anlarlar.

Skolastik felsefenin diğer dönemlerden hangi özellikleri ile ayrıldığını öğrenmiş olur.

İslam felsefesinde kötülük problemine ilişkin olarak İbn Sînâ’nın görüşlerini öğrenmek.

Öğrenciler, çevirilerin İslam felsefesinin gelişmesindeki etkilerini öğrenirler.

Öğrenciler, İmam Gazali'nin hakikatin bilgisine ulaşmada aklın önemini ve sınırlarını anlayacaklardır.

1. İbn Rüşd ve Aquinalı Thomas'ın düşünceleri arasındaki farklar anlaşılır. 2. İbn Rüşd'ün düşüncelerinin sonraki dönemlerdeki etkisi anlaşılır. 3. Augustinus'un kötülük problemine yaklaşımı anlaşılır. 4. Fârâbî'nin erdemli şehrin yöneticisinin özellikleri anlaşılır. 5. İbn Sînâ'nın "Hay bin Yakzân" adlı eserinin içeriği ve önemi anlaşılır. 6. İbn Sînâ'nın varlık görüşlerinin inanç ve akıl açısından önemi anlaşılır.

Öğrenciler, 15-17. yüzyıl felsefesindeki temel düşünceleri ve bu düşüncelerin modern felsefenin gelişimine olan katkılarını anlayacak ve açıklayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri