Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Yahudilikte Hz. Yakup'un önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Yakup, İbranilerin atasıdır ve İsrailoğullarının on iki kabilesinin kökeni ona dayanır. Açıklama: 3. Yahudi tarihinde Krallık Dönemi'nde Hz. Davud'un yaptığı önemli işlerden üç tanesini belirtiniz.


 4. Cevap: * Kudüs'ü alıp İsrail krallığının başkenti yapmak * Filistinlilerle savaşıp galibiyet kazanmak * Kudüs'te büyük bir mabet yaptırmak istemek Açıklama: 5. Yahudiliğin en eski sembollerinden olan ve Hz. Musa tarafından görülen bir şeyi simgeleyen sembol nedir?


 6. Cevap: Yedi Kollu Şamdan (Menora) Açıklama:

  Menora, Hz. Musa'nın Sina Dağı'nda gördüğü yanan çalıyı simgeler. 7. Yahudiler için en önemli kutsal mekân nedir?


 8. Cevap: Kudüs'teki Hz. Süleyman Mabedi (günümüzde Batı Duvarı) Açıklama:

  Mabet, Yahudilerin hac ibadetini gerçekleştirdikleri ve Tevrat'a göre yılda üç kez ziyaret etmeleri gereken yerdir. 9. Hristiyanlıkta Hz. İsa'yı temsil eden sembollerden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Hz. İsa'yı temsil eden semboller arasında kuzu, güvercin ve balıktır. Açıklama:

  Kuzu, Hz. İsa'nın Tanrı tarafından günahlara kefaret olarak sunulan kurbanı simgelerken; güvercin, Hz. İsa'nın vaftizi sırasında Kutsal Ruh'un inmesini temsil eder. Balık ise erken dönem Hristiyanlığında gizli bir sembol olarak kullanılmıştır. 11. Katolikliğin temel özellikleri nelerdir? Bilgi veriniz.


 12. Cevap: * Dinî başkanın Papa olması * Papa'nın yanılmaz otorite sayılması * Kilisenin evrenselliği ve dışında kurtuluşun olmaması * Kutsal Ruh'un Baba ve Oğul'dan çıktığına inanılması * Hz. İsa'da ilahî ve insanî iki tabiatın bulunması Açıklama:

  Katoliklik, Hristiyan dünyasında 1054 yılındaki bölünmeden sonra ortaya çıkan bir mezheptir ve bazı temel inanç ve uygulamaları vardır. 13. Materyalizm hangi inançları reddeder?


 14. Cevap: Tanrı inancı, yaratılış, ibadet, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançlar. Açıklama:

  Materyalizm, gerçekliğin sadece maddeden oluştuğunu ve madde ötesi bir alanın bulunmadığını savunur. Bu nedenle, Tanrı ve benzeri metafizik kavramları reddeder. 15. Pozitivizmin temel özelliklerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Metafiziği ve metafiziğe dayalı inançları reddetmesi * Sadece olguları ve mantığı kabul etmesi * Rasyonalist düşünce, bilim ve akla önem vermesi * Teolojiyi tamamen reddetmesi Açıklama:

  Pozitivizm, yalnızca somut ve kanıtlanabilir bilgilerin geçerli olduğunu savunan bir düşünce sistemidir. 17. Agnostisizm hangi açılardan eleştirilebilir?


 18. Cevap: Agnostisizm, gerçekliğin bilinemeyeceğini savunur ve bu yaklaşım, inanç ve tasdik ile uyuşmaz, çünkü kesin bilgi olmaksızın kalp ile tasdik mümkün olmaz. Ayrıca agnostisizm, sorumluluk ve ahlak kavramlarını geçersiz kılar. Açıklama:

  Agnostisizm, İslam inancına göre bilgiyi mümkün kılmaz ve bu nedenle eleştirilir. 19. Nihilizm nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Nihilizm, hiçbir gerçekliğin bulunmadığını savunan bir akımdır. Hiçbir değerin, düzenin ve otoritenin olmadığı bir dünya görüşünü benimser. Açıklama:

  Nihilizm, Yunanca "hiçlik" anlamına gelen "nihil" sözcüğünden türemiştir ve varlığın anlamsız ve amaçsız olduğunu savunur. 21. Mormonculuğun Amerika kıtasıyla ilgili inançlarını üç örnekle belirtiniz.


 22. Cevap: * Hz. İsa'nın yeniden döneceği yerin Amerika olması. * Yeni Kudüs şehrinin Amerika'da kurulacağı inancı. * Bin yıllık bir saltanatın Amerika'da gerçekleşeceği fikri. Açıklama:

  Mormonlar, Amerika kıtasının Tanrı'nın seçilmiş toprak olduğuna ve burada önemli dini olayların gerçekleşeceğine inanırlar. 23. FETÖ / PDY nedir? Açıklayınız.


 24. Cevap: FETÖ / PDY, ülkede dinî görünümlü faaliyetler gerçekleştiren, ancak gerçekte dünyevi çıkarlar peşinde olan bir terör örgütüdür. Dinî duyguları istismar ederek müntesiplerini güç ve iktidar elde etmek için kullanmıştır. Açıklama:

  FETÖ'nün amacı, kendi çıkarlarına hizmet edecek bir paralel devlet yapılanması kurmaktı. Bunun için yalan, mahremiyet ihlali ve kayırmacılık gibi ahlaka aykırı yöntemler kullanmıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Yeni yetişen nesillere eğitim ve kendilerini geliştirme amacıyla etkinlikler düzenleyen Batı kaynaklı akımlara karşı gençleri bilinçlendirmek önemlidir.
  (.....) 2. Bahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin Ali, Allah'a (c.c.) inanmadığını söylemiş- tir.
  (.....) 3. DEAŞ, cihat bahanesiyle Müslümanların ölümüne sebebiyet vermemiş- tir.
  (.....) 4. İslamofobi, İslam ve Müslümanlara karşı duyulan sevgidir.
  (.....) 5. FETÖ / PDY, ülkemizde cemaat adı altında gelişen illegal bir örgüttür.
  (.....) 6. FETÖ, müntesiplerine örgüt başını keramet sahibi biri olarak göstermek için rüya ve gizemli hikayeler anlatmamıştır.
  (.....) 7. FETÖ, himmeti de bir haraç sistemi haline getirmiştir.
  (.....) 8. FETÖ, devlet içindeki paralel yapılanmasına karşı önlemler alınmıştır.
  (.....) 9. ISIS, DEAŞ'ın diğer bir adıdır.
  (.....) 10. İslam dünyasında ve ülkemizde dinî değerleri istismar eden hareketler yoktur.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Batı kaynaklı dinî akımlara karşı gençleri bilinçlendirmek önemlidir çünkü bu akımlar gençleri yanlış yönlendirebilir. 2. Mirza Hüseyin Ali, Allah'a (c.c.) inandığını söylemiştir. 3. DEAŞ, cihat bahanesiyle binlerce Müslüman'ın ölümüne sebebiyet vermiştir. 4. İslamofobi, İslam ve Müslümanlara karşı duyulan korku ve düşmanlığı ifade eder. 5. FETÖ / PDY, ülkemizde cemaat adı altında gelişen ve sonrasında darbe girişiminde bulunan illegal bir örgüttür. 6. FETÖ, müntesiplerine örgüt başını keramet sahibi biri olarak göstermek için rüya ve gizemli hikayeler anlatmıştır. 7. FETÖ, himmeti de bir haraç sistemi haline getirmiştir. 8. FETÖ'nün devlet içindeki paralel yapılanmasına karşı önlemler alınmıştır. 9. ISIS, DEAŞ'ın diğer bir adıdır. 10. İslam dünyasında ve ülkemizde dinî değerleri istismar eden hareketler vardır ve bunlara karşı önlem almak önemlidir. 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Tevrat
  b. Yedi Kollu Şamdan (Menora)
  c. Davut Yıldızı
  d. Şabat
  e. Roş Haşana
  f. Yom Kippur
  g. Sukkot
  h. Pesah
  ı. Yom Kippur
  j. Şavuot
  1. Yahudi takviminde yılbaşı
  2. Yahudiler için kutsal dinlenme günü
  3. Kefaret günü
  4. Haftalar bayramı
  5. Tevrat’ın Yahudilere verilişini kutlama bayramı
  6. Mısır’dan çıkışı anısına kutlanan hac bayramı
  7. Çölde dolaşmaları anısına yapılan bayram
  8. Yahudiliğin en eski sembollerinden biri
  9. Yahudilerin kutsal kabul ettiği din kitab
  10. Hz. Davud’un kalkanının üzerinde olduğu söylenen sembol

 28. Cevap: 1.e 2.d 3.f 4.j 5.j 6.h 7.g 8.b 9.a 10.c Açıklama:

  Yahudi dinine ait semboller ve kutsal günler ve bunların anlamları 29. Aşağıda verilen cümleleri eşleştirin:

  1. Hz. İsa'nın (a.s.) tebliğ faaliyetinin başında seçtiği kişi sayısı
  2. Hristiyanlığın kurucusu olarak kabul edilen kişi
  3. Kudüs'te sorunları çözmek için yapılan toplantı
  4. Hristiyanlık tarihinde "Pavlus Sonrası Dönem" olarak adlandırılan dönem
  5. Hristiyanlığın resmî dini olarak kabul edildiği yüzyıl
  6. Hristiyanlığa mensup vatandaşların bulunduğu ilimiz
  7. Hristiyanlık tarihi bakımından önemli ülkelerden biri
  8. Hristiyanlığın yayılmasında görev üstlenen kişiler
  9. Hristiyanlar arasında bölünmelere yol açan kişi
  10. Hristiyanlığın en yaygın olduğu bölge
  Cümleler:
  a. Pavlus
  b. İstanbul
  c. 4. yüzyıl
  d. Avrupa
  e. Konsül
  f. Havariler
  g. Pavlus'un havarileri
  h. Pavlus Dönemi
  ı. Türkiye
  i. Hz. İsa (a.s.)

 30. Cevap: 1. i 2. a 3. e 4. h 5. c 6. ı 7. ı 8. g 9. a 10. d Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hristiyanlığın önemli olaylarını, kişilerini ve coğrafi dağılımını anlamanıza yardımcı olacaktır. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Hristiyanlıktaki en önemli sembollerden biri ____ ile ____'dir.
  2. Hristiyanlıkta pek çok _____ sembolü vardır.
  3. Kutsal Ruh'un sembolü ____'dür.
  4. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinin simgesi ____'dür.
  5. Hristiyanlıkta _____ önemli bir dinî uygulamadır.
  6. Hristiyanlıktaki en yaygın sembol ____'dür.
  7. Hz. İsa'nın bir sembolü ____'dür.
  8. Hristiyanlıkta hac ibadeti bir ____ olarak kabul edilir.
  9. Hristiyanlıkta sadaka vermek _____ sayılır.
  10. Hristiyanlar için ibadetin amacı _____'dır.

 32. Cevap: 1. Teslis, haç 2. Teslis 3. Güvercin 4. Haç 5. Oruç 6. Haç 7. Kuzu 8. Yolculuk 9. İbadet 10. Tanrı'da birleşmek Açıklama:

  Hristiyanlık sembolleri, Hz. İsa'nın yaşamı ve öğretileriyle ilgilidir. Teslis, Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğasını temsil eder. Haç, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini sembolize eder. Güvercin, Kutsal Ruh'u temsil eder. Kuzu, Hz. İsa'nın Tanrı tarafından sunulan kurbanlık kuzu olarak tanımlanmasını simgeler. Hac ibadeti, pişmanlık duymak veya bir adağı yerine getirmek için yapılan bir yolculuktur. Hristiyanlıkta sadaka vermek bir ibadet olarak kabul edilir. Hristiyanlar için ibadetin amacı, Tanrı ile birlik içinde olmaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca Lise 11.sınıf DKAB 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Öğrenciler, Yahudilikte Hz. Yakup'un rolünü ve önemini kavrar.

Öğrenciler, Yahudilikte Hz. Davud'un Krallık Dönemi'ndeki başarılarını öğrenir.

Öğrenciler, Yedi Kollu Şamdan'ın Yahudilikteki önemini ve sembolik anlamını kavrar.

Öğrenciler, Yahudilik için Kudüs'ün ve Hz. Süleyman Mabedi'nin önemini anlar.

Öğrenciler, Hristiyanlıkta Hz. İsa'yı temsil eden sembolleri öğrenecekler.

* Öğrenciler, Katolikliğin temel inançlarını ve uygulamalarını öğrenirler.

* Öğrenciler materyalizmin dinî inançlara ilişkin tutumunu anlayabilecekler.

Öğrenci, pozitivizmin temel özelliklerini öğrenecektir.

Öğrenciler, agnostisizmin İslam açısından eleştirilerini kavrayacaktır.

Öğrenciler, nihilizmin temel ilkelerini ve nihilist dünya görüşünü anlayabilirler.

Mormonculuğun Amerika kıtasıyla ilgili temel inançlarını öğrenebilme.

* Öğrenciler, FETÖ / PDY'nin dinî görünümlü ancak aslında çıkarcı bir terör örgütü olduğunu anlarlar. * Dinî duyguların istismar edilmesi tehlikesine karşı bilinçlenirler.

* Öğrenciler, Batı dünyasında ortaya çıkan dinî hareketlerin özelliklerini ve ülkemize etkilerini öğrenir. * Bahailik ve FETÖ / PDY gibi dinî görünümlü gruplar hakkında bilgi sahibi olur. * İslam dünyasında dinî değerleri istismar eden hareketlerin özelliklerini öğrenir. * İslamofobi kavramını anlayarak İslam'a ve Müslümanlara yönelik önyargılara karşı bilinçlenir. * Gençleri dinî görünümlü gruplara karşı bilinçlendirmenin önemini kavrar.

Yahudiliğin ritüelleri ve sembolleri ile kutsal mekânlarını öğrenme

* Hristiyanlığın tarihsel gelişimini ve önemli olaylarını öğrenme * Hristiyanlığın kurulması ve yayılmasında etkili olan kişileri tanıma * Hristiyanlığın günümüzdeki coğrafi dağılımını belirleme

* Öğrenciler, Hristiyanlık sembollerinin anlamlarını öğrenirler. * Öğrenciler, Hristiyanlıktaki önemli ritüellerin farkına varırlar. * Öğrenciler, Hristiyanlıktaki temel inançları ve uygulamaları anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri