Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Mısır, Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Bu medeniyetin gelişmesindeki doğal faktörleri açıklayın.


 2. Cevap: * Verimli topraklar * Sıcak iklim * Nil Nehri ve sağladığı su kaynakları Açıklama:

  Nil Nehri'nin taşması, verimli toprakları sulayarak tarımın gelişmesini sağlamıştır. Sıcak iklim, tarım için uygun koşullar yaratırken, Nil Nehri ulaşım ve ticaret için önemli bir yol olmuştur. 3. Batı (Avrupa) Kültür Bölgesi'nin alt kültür bölgelerinden üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: * Anglo-Amerika * Akdeniz Avrupası * Kuzeybatı Avrupa Açıklama:

  Batı Kültür Bölgesi, Avrupa'yı kapsayan ve Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yayılmış bir kültür bölgesidir. Bu bölgenin alt kültür bölgeleri arasında Anglo-Amerika, Akdeniz Avrupası ve Kuzeybatı Avrupa sayılabilir. 5. Almanya'da sanayileşmenin ön hazırlıklarının gerçekleştiği dönemi belirtiniz.


 6. Cevap: XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başları Açıklama:

  Almanya, 18. yüzyılın sonlarına doğru sanayileşmenin ön hazırlıklarına başladı ve bu hazırlıklar 19. yüzyılın başlarında devam etti. 7. Fransa ve Somali'de tarımsal faaliyetler açısından farklılıklar nelerdir?


 8. Cevap: Fransa'da tarım entansif yöntemlerle yapılırken Somali'de ekstansif yöntemlerle yapılır. Fransa'da tarım ürünleri ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra ihracat için de üretilirken, Somali'de daha çok ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılır. Açıklama:

  Entansif tarım, sulama, gübreleme, ilaçlama ve makine kullanımı gibi modern teknolojilerin kullanıldığı yüksek verimli tarım yöntemleridir. Ekstansif tarım ise daha çok insan emeği ve hayvan gücüne dayanan, daha az verimli tarım yöntemleridir. 9. Türkiye'nin 1923-1965 yılları arasındaki nüfus politikalarının amacını açıklayınız.


 10. Cevap: Nüfus artış hızını yükseltmek. Açıklama:

  Bu dönemde savaş sonrasında yaşanan nüfus kayıplarını telafi etmek ve ülkenin nüfusunu artırmak amaçlanmıştır. 11. Küresel bir şehir olarak tanımlanan Tokyo'nun işlevsel özelliklerini açıklayınız.


 12. Cevap: Tokyo, teknoloji, bilgi, finans, kültür ve moda gibi cazibe merkezlerinin toplandığı bir şehirdir. Dünya çapında bilinen Tokyo Borsası'na ev sahipliği yapmaktadır ve dünyanın en kalabalık ve en gelişmiş şehirlerinden biridir. Açıklama:

  Tokyo'nun küresel bir şehir olarak tanımlanmasının nedenleri, sahip olduğu işlevsel özellikleridir. Bu özellikler, şehre küresel bir etki kazandırmaktadır. 13. Tarım ürünlerinin dağıtımında tüketimin etkisi nedir?


 14. Cevap: Tüketimin artması, tarım ürünlerinin dağıtımındaki gelişmelere yol açar. Ürünlerin tüketiciye daha hızlı ve ucuz bir şekilde ulaştırılması için taşıma ve depolama sistemleri geliştirilir. Açıklama:

  Tarım ürünlerinin bozulması nedeniyle tüketimin yakınlığı önemlidir. Bu nedenle, tüketime yakın alanlarda tarım faaliyetleri yaygınlaşır ve ürünlerin hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması gerekliliği doğar. 15. Yenilenebilir Doğal Kaynaklar nedir? Örnekler veriniz.


 16. Cevap: Tükenmeyen ve sürekli olarak yenilenen doğal kaynaklardır. Örnekler: Güneş, rüzgar, su. Açıklama:

  Yenilenebilir Doğal Kaynaklar, tüketimi kaynakların yenilenme hızına bağlı olmayan, tükenme riski bulunmayan kaynaklardır. Bu kaynaklar, sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. 17. Türkiye'de ekimi yapılan tütün yetiştirilen en önemli beş ili sıralayınız.


 18. Cevap: Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak, Samsun Açıklama:

  Türkiye'de tütün üretimi yoğun olarak Ege Bölgesi'nde yapılmakta ve bu bölgelerin toplam üretim içindeki payı %80'e yaklaşmaktadır. 19. Türkiye'de jeotermal enerjiden tarımda nasıl yararlanılmaktadır?


 20. Cevap: Sera alanlarını ısıtmak için. Açıklama:

  Türkiye'de yaklaşık 30.000 dekar sera alanının jeotermal enerji ile ısıtılması mümkündür, ancak bu oran 4.344 dekarla sınırlı kalmıştır. 21. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarında yaşanan değişimi açıklayınız.


 22. Cevap: Son yıllarda hidrolik, rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarında önemli bir artış görülmüştür. Bu artışta, bu kaynaklara yönelik teşviklerin ve yatırımların artması etkili olmuştur. Ayrıca, çevresel kaygılar ve fosil yakıt fiyatlarının yükselmesi de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji güvenliği, çevre kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele için önem taşımaktadır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olup, bu kaynakların daha etkin kullanılması ülke ekonomisine ve çevre sağlığına olumlu katkılar sağlayacaktır. 23. Türkiye'de gıda sanayisinin dallarını üç örnek vererek belirtiniz.


 24. Cevap: Unlu mamuller sanayisi, şeker sanayisi, et ve et ürünleri sanayisi Açıklama:

  Gıda sanayisi, tarımsal ham maddeleri işleyen ve son kullanıcıya ulaştıran bir sanayi dalıdır. Türkiye'de gıda sanayisi, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde gelişmiştir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Maden işleme tesisleri genellikle küçük sanayi tesislerinden oluşmaktadır.
  2. (.....) Türkiye'de demir, boksit ve bor mineralleri madenlerine bağlı olarak maden işleme tesisleri kurulmuştur.
  3. (.....) Traktör fabrikası üretilen makinelerin bulunduğu yerlerden biridir.
  4. (.....) Gemi yapım sanayisi sadece askeri gemi yapımıyla ilgilenir.
  5. (.....) Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) savunma sanayisinin önemli bir kurumudur.
  6. (.....) Yerli motor, araçlara farklı balistik koruma sistemleri eklenmesini sağlar.
  7. (.....) ASELSAN, IDEF 2017'de HİSAR Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Sistemleri'ni sergilemiştir.
  8. (.....) Lagari uydusu, renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetine sahiptir.
  9. (.....) İsimleri öz Türkçe savunmayı hedefleyen askerî ikonlardan alınan "Alpagu", "Kargu" ve "Togan" insansız hava araçlarıdır.
  10. (.....) Sanayi sektörünün gayrisafi millî hasıladaki payı son yıllarda azalmıştır.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Maden işleme tesisleri genellikle büyük sanayi tesislerinden oluşur. 2. Türkçe metinde bahsedildiği gibi, Türkiye'nin maden işleme tesisleri demir, bakır, krom, boksit, kuşun-çinko ve bor mineralleri madenlerine bağlı olarak kurulmuştur. 3. Traktör fabrikası, metinde belirtildiği gibi, makinelerin üretildiği yerlerden biridir. 4. Türkçe metinde, gemi yapım sanayisinin hem askeri hem de sivil gemilerle ilgilendiği belirtilmektedir. 5. HAVELSAN, Türkçe metinde savunma sanayisinin başlıca kurumlarından biri olarak listelenmiştir. 6. Türkçe metinde, yerli motorun araca farklı silah ve balistik koruma sistemleri eklenmesini engellediği belirtilmektedir. 7. Türkçe metinde, ASELSAN'ın IDEF 2017'de HİSAR Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Sistemleri'ni sergilediği belirtilmektedir. 8. Türkçe metinde, Lagari uydusunun renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetine sahip olduğu belirtilmektedir. 9. Türkçe metinde, "Alpagu", "Kargu" ve "Togan" isimlerinin öz Türkçe savunmayı hedefleyen askerî ikonlardan alındığı belirtilmektedir. 10. Türkçe metinde, sanayi sektörünün gayrisafi millî hasıladaki payının sürekli arttığı belirtilmektedir. 27. Eşleştirmeleri yapın:

  a) KEİ Deklarasyonu'nda belirtilen ortak proje alanlarından biri
  b) BDT'ye ilk katılan ülkelerden biri
  c) Nüfus politikalarının amaçlarından biri
  d) Japonya'da nüfus artış hızını azaltmak için uygulanan politika
  e) Nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgelerde uygulanan nüfus politikası
  f) Nüfus artış hızı düştüğünde uygulanan nüfus politikası
  g) BDT'ye üye ülkelerden biri olmayan ülke
  h) Nüfus politikalarının uygulanma biçimlerinden biri
  ı) KEİ'nin merkezi olan ülke
  i) Nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan ülkelerde uygulanan nüfus politikası
  Önermeler:
  1. Ulaştırma-haberleşme
  2. Türkiye
  3. Nüfus artış hızını azaltmak
  4. Aile planlaması
  5. Nüfus artış hızını yükseltmek
  6. Nüfusu korumak ve niteliğini iyileştirmek
  7. Ukrayna
  8. Üç farklı şekilde uygulanma
  9. Rusya
  10. Aileleri çok çocuklu olmaları konusunda teşvik etmek

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama: 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yapay gübrelere ........ denir.
  2. Kereste fabrikaları ......... bölgede yoğunlaşmıştır.
  3. ......... ilaç sanayisinin bir kolu olarak tanımlanır.
  4. ....... motorlu taşıtlara lastik üreten fabrikalardır.
  5. Çimento endüstrisi, Türkiye'nin ....... üretim alanlarından biridir.
  6. Cam üretiminin ham maddesi ....... olarak adlandırılan ...... 'dır.
  7. ...... artan konut ihtiyacını karşılamak için gelişmiştir.
  8. Seramik üretiminde ...... ham madde olarak kullanılır.
  9. ...... Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biridir.
  10. Otomobil fabrikaları ....... illerde bulunmaktadır.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
  1. DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
  2. DÜNYA'NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSSİ: TURİZM
  3. KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ
  4. KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ELEMANI: HAMADDE, ÜRETİM, PAZAR
  5. TÜRKİYE'DE SANAYİ
  6. TÜRKİYE'DEKİ BÖLGE SINIFLANDIRILMASI
  7. ÜLKELER ARASI İLETİŞİM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, coğrafi faktörlerin medeniyetlerin gelişmesindeki etkisini anlayabilecektir.

* Öğrenciler, Batı Kültür Bölgesi'nin alt kültür bölgelerini tanımlayabilir.

Öğrenci, Almanya'nın sanayileşme sürecinin başlangıç dönemini anlar.

Öğrenciler, Fransa ve Somali'de tarımsal faaliyetler arasındaki farkları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye'nin nüfus politikalarının zaman içindeki değişimini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Tokyo'nun küresel bir şehir olarak nitelendirilmesinin nedenlerini ve sahip olduğu işlevsel özellikleri anlar.

Öğrenciler, tarım ürünlerinin dağıtımında tüketimin rolünü ve bu rolün ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, yenilenebilir doğal kaynakların önemini ve çeşitlerini anlar.

Öğrenciler, Türkiye'de tütün yetiştiriciliği yapılan başlıca illeri öğrenecek ve bu illerin üretimdeki önemini kavrayacaktır.

Jeotermal enerjinin Türkiye'de tarımsal üretimde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak. Türkiye'de yetiştirilen büyükbaş hayvan türlerini yazınız. Cevap: Sığır, manda, at Açıklama: Büyükbaş hayvancılık, Türkiye'nin hemen her bölgesinde yapılıyor ve sığır, manda ve at olmak üzere çeşitli türler yetiştiriliyor. Kazanım: Öğrenciler, Türkiye'de yetiştirilen büyükbaş hayvan türlerini öğrenecekler.

Öğrenciler, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarındaki değişimi ve bu değişime neden olan faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, Türkiye'de gıda sanayisinin dalları hakkında bilgi edinirler.

1. Maden işleme tesislerinin nitelikleri hakkında bilgi edinmek. 2. Türkiye'deki maden işleme tesislerinin konumları hakkında bilgi edinmek. 3. Traktör üretiminin Türkiye'deki önemini anlamak. 4. Gemi yapım sanayinin kapsamını öğrenmek. 5. Türk savunma sanayinde önemli bir kurum olan HAVELSAN'ı tanımak. 6. Yerli motorun avantajlarını öğrenmek. 7. ASELSAN'ın IDEF 2017'de sergilediği savunma sistemleri hakkında bilgi edinmek. 8. Lagari uydusunun yetenekleri hakkında bilgi edinmek. 9. Yeni nesil insansız hava araçlarının özelliklerini öğrenmek. 10. Sanayi sektörünün Türkiye ekonomisindeki rolünü anlamak.

* Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) hakkında bilgi edinmek * Nüfus politikalarının çeşitlerini ve uygulanma biçimlerini anlamak * Japonya'nın nüfus politikalarının tarihsel gelişimini kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.