Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti’nin sanat alanında öne çıkan temsilcileri kimlerdir?


 2. Cevap: Osmanlı Devleti’nin sanat alanında öne çıkan temsilcileri şunlardır: * Şeker Ahmet Paşa * Osman Hamdi Bey * İbrahim Çallı Açıklama:

  Bu üç sanatçı, resimlerinde farklı teknikler ve stiller kullanmışlardır. Şeker Ahmet Paşa, doğayı gözlemleyerek yaptığı resimleriyle tanınırken, Osman Hamdi Bey daha çok Doğulu insan figürlerini işlemiştir. İbrahim Çallı ise hem portre ve manzara resimleriyle öze destacan hem daha da tarihsel olayları konu alan tablolar çizmiştir. 3. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk mimarlığının temel özelliklerinden biri nedir?


 4. Cevap: Cumhuriyet Dönemi’nde Türk mimarlığı, geleneksel Türk mimarisinden esinlenerek oluşturulmuştur. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi’nde Türk mimarları, geleneksel Türk mimarisinin özelliklerini modern mimari teknikleriyle birleştirerek yeni bir mimari anlayışı oluşturmuşlardır. Bu anlayış, Türk mimarisinin özgünlüğünü korumasını sağlamıştır. 5. Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde açılan ilk ve ortaöğretim okullarından üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Rüştiye Mektepleri - Darülmuallimin ve Darülmuallimat Okulları - Mekteb-i Sultani Açıklama:

  Bu okullar, Osmanlı Devleti'nin ilk ve ortaöğretim alanında açtığı ilk okullardır. 7. Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde uygulanan Batı tarzı eğitim yöntem ve müfredatın özelliklerini açıklayınız.


 8. Cevap: Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde uygulanan Batı tarzı eğitim yöntem ve müfredatın özellikleri arasında; - Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmesi, - Derslerin teorik ve pratik olarak işlenmesi, - Öğretmenlerin mesleki eğitim alması, - Ders kitaplarının kullanılması, - Sınav sisteminin uygulanması yer alır. Açıklama:

  Bu yöntem ve müfredatın amacı, öğrencilere çağın gereklerine uygun bir eğitim vermektir. 9. Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde yapılan eğitimin modernleştirilmesi çalışmaları nelerdi?


 10. Cevap: Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: * Okul ve sınıf ortamının yeniden düzenlenmesi * Yeni ders araç ve gereçlerinin kullanılmaya başlanması * Genel ve özel yeni öğretim yöntemlerinin denenmesi * Meslek okullarına ayrı bir önem verilmesi * Kız okullarının açılması * Askerî okulların yeniden düzenlenmesi Açıklama:

  Bu çalışmalar, dönemin eğitim sistemine önemli katkılar sağlamış ve eğitimin kalitesinin yükselmesine yardımcı olmuştur. 11. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda yaşadığı ekonomik sorunlardan üç tane örnek veriniz.


 12. Cevap: 1. Yeniçerilerin sayısının artması ve maaşlarının yüksek olması 2. Savaş harcamalarının artması 3. Devlet gelirlerinin yetersiz kalması Açıklama:

  XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, yeniçerilerin sayısının artması ve maaşlarının yüksek olması nedeniyle büyük bir ekonomik yük altına girmiştir. Ayrıca, savaş harcamalarının artması ve devlet gelirlerinin yetersiz kalması da ekonomik sorunlara yol açmıştır. 13. Açıklama: Osmanlı Devleti'nin borçlarının büyük çoğunluğu İngiltere ve Fransa'ya yöneliktir. Bu iki ülkenin borç oranları toplam borçların %88'ini oluşturmaktadır.


 14. Cevap: Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin borçlarının büyük çoğunluğu İngiltere ve Fransa'ya yöneliktir. Bu iki ülkenin borç oranları toplam borçların %88'ini oluşturmaktadır. 15. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik anlayış nasıldı?


 16. Cevap: Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik anlayış, yerli üretimin teşvik edilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve çalışma özgürlüğü sağlanması yönünde olmuştur. Yabancı sermayeye de izin verilmiş, ancak yasalara uymak kaydı ile. Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik anlayış, "Tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlığı da gerektirir." düşüncesine dayanmaktaydı. Atatürk, yabancıların elinde olan işletmeleri millîleştirmek ve özel girişimciliği destekleyerek, ekonomik olarak da bağımsız bir Türkiye oluşturmak istemektedir. 17. Atatürk'ün "tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür." sözünü açıklayınız.


 18. Cevap: Atatürk'ün "tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür." sözü, bir ülkenin siyasi bağımsızlığının ancak ekonomik bağımsızlığıyla birlikte gerçekleşebileceği anlamına gelir. Açıklama:

  Ekonomik bağımsızlık, bir ülkenin kendi ekonomisini yönetme ve kendi kaynaklarını kullanma hakkına sahip olmasıdır. Ekonomik bağımsızlık olmayan bir ülke, ekonomik olarak diğer ülkelere bağımlı hale gelir ve bu da siyasi bağımsızlığını tehdit eder. Atatürk, Türkiye'nin gerçek anlamda bağımsız olması için ekonomik bağımsızlığının da olması gerektiğini vurgulamıştır. 19. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaları açıklayınız.


 20. Cevap: Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de iki farklı ekonomik politika uygulanmıştır. Bunlar, liberal ekonomik politika ve devletçi ekonomik politikadır. Açıklama:

  Liberal ekonomik politika, serbest piyasa şartlarında özel girişimcilerin teşvik edildiği bir ekonomik politikadır. Devletçi ekonomik politika ise, devletin ekonomide daha fazla rol oynadığı ve özel sektörün faaliyetlerini kontrol ettiği bir ekonomik politikadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan ekonomik politikalar, önce liberal ekonomik politika, daha sonra ise devletçi ekonomik politika olmuştur. 21. Tanzimat ve Islahat Fermanlarını vatandaşlık hakları bakımından değerlendiriniz.


 22. Cevap: Tanzimat ve Islahat Fermanları, Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm unsurlara din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin eşit haklar verilerek Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılmıştır. Her iki fermanda da can, mal ve namus güvenliği, vergilerin düzenlenmesi, asker alımının ıslahı ve herkesin malına mülküne istediği gibi tasarruf edebilmesi gibi konular yer almaktadır. Açıklama:

  Tanzimat ve Islahat Fermanları, Osmanlı Devleti'nde azınlık haklarının korunması ve Batı'dan gelen baskıların azaltılması amacıyla çıkarılmıştır. Bu fermanlar, Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm unsurların eşit hak sahibi olduğunu ve devletin bu hakları korumakla yükümlü olduğunu göstermektedir. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan çalışmalar nelerdir?


 24. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan çalışmalar şunlardır: * Medenî Kanun'un kabul edilmesi (1926) * Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi (1926) * Hukuk Fakültelerinin açılması * Avukatlık Kanunu'nun kabul edilmesi (1930) * Yargıtay'ın kurulması (1920) Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan hukuk çalışmaları, Türkiye'de modern bir hukuk sisteminin kurulmasını sağlamıştır. Bu çalışmalar, hukukun üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması gibi konulara odaklanmıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olana D, yanlış olana Y koyunuz.

  1. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle birlikte kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. (D/Y)
  2. XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiği zaman Türklerin ilk anayasası olan kanun-i Esasi kabul edilerek Meşruti Monarşi’ye geçilmiştir. (D/Y)
  3. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılınca tam anlamı ile halk egemenliği gerçekleşmiş, 1921 yılında ilân edilen Teşkilat-ı Esasîye ile yeni Türk devletinin ilk anayasası oluşmuştur. (D/Y)
  4. 1921 Anayasası olarak da bilinen Teşkilat-ı Esasîye, savaş döneminde hazırlandığı için bu Ana- yasa’da temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir. (D/Y)
  5. Mustafa Kemal Paşa, 1 Mart 1922 tarihinde Meclis’in açılışı sı- rasında yaptığı konuşmada, adliye- nin uygar yaşam düzeyine çıkması gerektiğini vurgulayarak mevcut kanun ve usullerin değiştirileceğini belirtmiştir. (D/Y)
  6. Cumhuriyet’in ilân edilmesiyle birlikte Tanzimat Dönemi’nde oluşturulan yeni kanun ve mahkemeler kaldırılarak Mecelle esas alınmaya başlanmıştır. (D/Y)
  7. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk hukuk sistemi, Batı hukuk düzenine göre yeniden düzenlenmiştir. (D/Y)
  8. Cumhuriyet Dönemi’nde ceza hukuku alanında yeni düzenlemeler yapılmış ve Türk Ceza Kanunu çıkarılmıştır. (D/Y)
  9. Cumhuriyet Dönemi’nde ticaret hukuku alanında yeni düzenlemeler yapılmış ve Türk Ticaret Kanunu çıkarılmıştır. (D/Y)
  10. Cumhuriyet Dönemi’nde medenî hukuk alanında yeni düzenlemeler yapılmış ve yeni bir Medenî Kanun çıkarılmıştır. (D/Y)

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle birlikte kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. 2. XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiği zaman Türklerin ilk anayasası olan kanun-i Esasi kabul edilerek Meşruti Monarşi’ye geçilmiştir. 3. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılınca tam anlamı ile halk egemenliği gerçekleşmiş, 1921 yılında ilân edilen Teşkilat-ı Esasîye ile yeni Türk devletinin ilk anayasası oluşmuştur. 4. 1921 Anayasası olarak da bilinen Teşkilat-ı Esasîye, savaş döneminde hazırlandığı için bu Ana- yasa’da temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir. 5. Mustafa Kemal Paşa, 1 Mart 1922 tarihinde Meclis’in açılışı sı- rasında yaptığı konuşmada, adliye- nin uygar yaşam düzeyine çıkması gerektiğini vurgulayarak mevcut kanun ve usullerin değiştirileceğini belirtmiştir. 6. Cumhuriyet’in ilân edilmesiyle birlikte Tanzimat Dönemi’nde oluşturulan yeni kanun ve mahkemeler kaldırılmamış, Mecelle esas alınmaya devam edilmiştir. 7. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk hukuk sistemi, Batı hukuk düzenine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 8. Cumhuriyet Dönemi’nde ceza hukuku alanında yeni düzenlemeler yapılmış ve Türk Ceza Kanunu çıkarılmıştır. 9. Cumhuriyet Dönemi’nde ticaret hukuku alanında yeni düzenlemeler yapılmış ve Türk Ticaret Kanunu çıkarılmıştır. 10. Cumhuriyet Dönemi’nde medenî hukuk alanında yeni düzenlemeler yapılmış ve yeni bir Medenî Kanun çıkarılmıştır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar para ayarında oynamaya (tağşiş) ....
  2. Akçe içindeki gümüş miktarı neredeyse yarı yarıya azaltılarak .... gerçekleştirilmiştir.
  3. XVII. yüzyılda tağşiş uygulamasından sonra maaşları yeni paralarla ödenen ve satın alma gücü azalan Yeniçeriler .... başlamıştır.
  4. XVIII. yüzyıl başlarında akçe temel para ölçü birimi olma özelliğini yitirmiş ve ekonomideki yerini ....
  5. 1760'lardan sonra savaş ve ordu masraflarının artması üzerine mali bunalım sürekli artış ....
  6. Devlet bir yandan sarraflardan borç para alırken diğer taraftan paranın değeri .... devam etmiş,
  7. Dünya ekonomisiyle ilişkilerin arttığı yeni dönemde, ilk defa ...... denilen kâğıt paralar basılmıştır.
  8. Kaime fazla miktarda basılınca bunların da değeri düşmüş, daha sonra da ...... piyasadan çekilmiştir.
  9. 1844'te ...... ismiyle yeni madenî para düzenlemesi yapılmış, bu düzenlemeden sonra bir gram saf gümüşü bulunan birime kuruş, yirmi kuruş değerindeki gümüş paraya mecidiye ve yüz gümüş kuruş değerindeki altına lira adı verilmiştir.
  10. Bu yüzyılda devlet kendi parasının değerini ...... korumadığı için devletin ekonomi üzerindeki denetimi de azalmıştır.

 28. Cevap: 1. mecbur bırakmıştır. 2. devalüasyon 3. ayaklanmaya 4. kaybetmiştir. 5. göstermiştir. 6. düşmeye 7. kaime 8. kaimeler 9. tashih-i ayar 10. koruyamadığı Açıklama:

  Osmanlı ekonomik sisteminde yaşanan olumsuzluklar yetkilileri para ayarında oynamaya mecbur bırakmıştır. Akçe içindeki gümüş miktarı neredeyse yarı yarıya azaltılarak devalüasyon gerçekleştirilmiştir. XVII. yüzyılda tağşiş uygulamasından sonra maaşları yeni paralarla ödenen ve satın alma gücü azalan Yeniçeriler ayaklanmaya başlamıştır. XVIII. yüzyıl başlarında akçe temel para ölçü birimi olma özelliğini yitirmiş ve ekonomideki yerini kaybetmiştir. 1760'lardan sonra savaş ve ordu masraflarının artması üzerine mali bunalım sürekli artış göstermiştir. Devlet bir yandan sarraflardan borç para alırken diğer taraftan paranın değeri düşmeye devam etmiş, dünya ekonomisiyle ilişkilerin arttığı yeni dönemde, ilk defa kaime denilen kâğıt paralar basılmıştır. Kaime fazla miktarda basılınca bunların da değeri düşmüş, daha sonra da kaimeler piyasadan çekilmiştir. 1844'te tashih-i ayar ismiyle yeni madenî para düzenlemesi yapılmış, bu düzenlemeden sonra bir gram saf gümüşü bulunan birime kuruş, yirmi kuruş değerindeki gümüş paraya mecidiye ve yüz gümüş kuruş değerindeki altına lira adı verilmiştir. Bu yüzyılda devlet kendi parasının değerini koruyamadığı için devletin ekonomi üzerindeki denetimi de azalmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise 10.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem başı sınav soruları, yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Devleti’nin sanat alanında öne çıkan sanatçıları ve eserlerini öğrenirler.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi’nde Türk mimarlığının temel özelliklerini örneklerle açıklayabilirler.

Öğrenciler, Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde açılan ilk ve orta öğretim okullarını örneklendirirler.

Öğrenciler, Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde uygulanan Batı tarzı eğitim yöntem ve müfredatın özelliklerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde yapılan eğitimin modernleştirilmesi çalışmalarını açıklayabileceklerdir.

* Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda yaşadığı ekonomik sorunları tanımlayabilecektir. * Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda yaşadığı ekonomik sorunların nedenlerini açıklayabilecektir. * Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda yaşadığı ekonomik sorunların sonuçlarını özetleyebilecektir.

Lozan Antlaşması'nda borçlarla ilgili sorunlar muhtemelen İngiltere ve Fransa ile yaşanmıştır. Bunun sebebi Osmanlı Devleti'nin borçlarının büyük çoğunluğunun bu iki ülkeye yönelik olmasıdır.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik anlayış, ulusal ekonominin güçlendirilmesi ve bağımsız bir ekonomi yaratma hedeflerine dayalıydı.

Öğrenciler, ekonomik bağımsızlığın önemini ve Atatürk'ün bu konudaki görüşlerini anlayacaktır.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaları ve bu politikaların sonuçlarını anlayacaktır.

Tanzimat ve Islahat Fermanları, Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm unsurların eşit hak sahibi olduğunu ve devletin bu hakları korumakla yükümlü olduğunu göstermektedir. Bu fermanlar, Osmanlı Devleti'nde vatandaşlık haklarının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan hukuk çalışmaları, Türkiye'de modern bir hukuk sisteminin kurulmasını sağlamıştır. Bu çalışmalar, hukukun üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması gibi konulara odaklanmıştır.

* Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan hukuk düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olurlar. * Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi’nde Türk hukuk sisteminin Batı hukuk düzenine uygun olarak yeniden düzenlenmesinin önemini kavrarlar. * Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan hukuk düzenlemelerinin Türk toplumunun gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirirler.

Osmanlı'da para politikası ve ekonomik duruma ilişkin bilgileri edinir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri