Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Divan üyelerinin görev ve yetkilerini açıklayınız.


 2. Cevap: * Vezir-i Azam: Devletin iç ve dış siyasetinin yürütülmesinden, devlet politikalarının belirlenmesinden sorumluydu. Askerî ve siyasi konularda geniş yetkilere sahipti. * Vezirler: Vezir-i âzama yardımcı olmakla görevliydi. Vezir-i âzam sefere çıktığında ikinci vezir, onun vekili olur ve kaymakam olarak İstanbul’da kalırdı. * Defterdar: Mali işlerden sorumluydu. Mali meseleler görüşülürken defterdarın görüşü esas alınırdı. * Kazasker: Devletin adli ve hukuki meselelerine bakardı. Kazilerin atanması ve denetlenmesi gibi görevler kazaskerin görevleri arasında sayılırdı. * Nişancı: Divana ait yazışmaları yapmak, padişah fermanlarına tuğra çekmek ve tahrir işlerini yürütmekle görevliydi. Divan kararlarını mühimme defterlerine kaydederdi. * Reisülküttap: Nişancıya bağlı olan reisülküttap divan kâtiplerinin yetkilisi konumundaydı. Divanın asli üyesi olmamakla birlike divan toplantılarının bir düzen içerisinde yapılması, toplantılardan önce gerekli evrakların hazırlanması ve divanda alınan kararların uygulanması için gerekli işlemlerin yapılmasından sorumluydu. * Yeniçeri Ağası: Yeniçeri Ocağının komutanıydı. Yeniçeri ağası arz günlerinde, protokolda vezir-i âzamın önünde padişahın huzuruna çıkma hakkına sahipti. * Şeyhülislam: Başkent müftüsü de sayılan şeyhülislamın görevi, Müslümanların şer'i konularda veya dinle ilgili diğer mevzularda karşılaştığı meselelere çözüm bulmak ve dinî suallere cevap olarak İslam dininin görüşlerini açıklamaktı. Açıklama:

  Divan üyeleri, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde önemli rollere sahipti. Divan üyelerinin görev ve yetkileri, devletin idaresinde etkiliydi. 3. İstanbul'un Fethi'nin ekonomik nedenleri nelerdir?


 4. Cevap: İstanbul'un Fethi'nin ekonomik nedenleri arasında İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi olması ve fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki ticarette söz sahibi olması yer almaktadır. Ayrıca, İstanbul'un fethiyle birlikte Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları Osmanlıların eline geçeceği için Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan güçlenecektir. Açıklama:

  İstanbul'un Fethi'nin ekonomik nedenleri, İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi olması ve fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki ticarette söz sahibi olmasıyla yakından ilgilidir. Ayrıca, İstanbul'un fethiyle birlikte Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları Osmanlıların eline geçeceği için Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan güçlenecektir. 5. İstanbul'un Fethi'nin ekonomik sonuçlarından üç örnek veriniz.


 6. Cevap: İstanbul'un Fethi'nin ekonomik sonuçlarından üç örnek şunlardır: * İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin ticari gelirleri artmış, ekonomik durumu kuvvetlenmiştir. * İstanbul'un fethiyle beraber ilim ve sanatta ilerleme kaydedilmiştir. * İstanbul'un fethi, Türk denizciliğinin kuvvetlenmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Karadeniz'de hâkimiyet kurmasına zemin hazırlamıştır. Açıklama:

  İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı Devleti'nin ticari gelirleri artmış, ekonomik durumu kuvvetlenmiştir. İstanbul'un fethiyle beraber ilim ve sanatta ilerleme kaydedilmiştir. İstanbul'un fethi, Türk denizciliğinin kuvvetlenmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Karadeniz'de hâkimiyet kurmasına zemin hazırlamıştır. 7. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Anadolu'da yaşayan Türkmen ve Kürt aşiretlerinin Osmanlı Devleti'ne bağlanmasıyla oluşan birlik ne olarak adlandırılır?


 8. Cevap: Anadolu Türk Siyasi Birliği Açıklama:

  Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Zaferi'nden sonra Doğu Anadolu'yu tamamıyla ülkesine katmış ve bölgedeki Türkmen ve Kürt aşiretlerini Osmanlı Devleti'ne bağlamıştır. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. 9. Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kara devleti olmasının nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kara devleti olmasının nedenleri şunlardır: * Merkezî otoritesini güçlü tutması * Birçok devlet ve beylikle savaşarak topraklarını genişletmesi * İstanbul'un fethiyle jeopolitik konumunu güçlendirmesi * Ordusunu sürekli yenilemesi ve güçlü silahlarla donatması * Başta İstanbul olmak üzere birçok eyalette tophaneler ve baruthaneler inşa ettirmesi Açıklama:

  Osmanlı Devleti, güçlü bir kara devleti olarak ortaya çıkabilmek için birçok adım atmıştır. Bu adımlar sayesinde Osmanlı Devleti, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olmuştur. 11. Hacı Bektâş-ı Velî'nin hayatı hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Hacı Bektâş-ı Velî, Anadolu'ya gelen sûfîlerden biridir. Horasan Melami ekolündendir. XIII. yüzyılda Moğol İstilası sebebiyle derviş göçleri arasında, Haydari dervişlerinden biri olarak aşiretiyle Anadolu’ya gelmiştir. Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Orta Anadolu’nun bazı yörelerinde Bektaşilik anlayışını yaymıştır. Hacı Bektâş-ı Velî, tasavvuf görüşlerini yaymaya çalışmış, hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te geçirmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. Açıklama:

  Hacı Bektâş-ı Velî, Bektaşilik tarikatının piri olarak görülen önemli bir mutasavvıftır. Hayatı ve görüşleri hakkında çeşitli kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır. 13. Yunus Emre'nin şiirlerinin özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: Yunus Emre'nin şiirleri sade ve derindir. İdealize ettiği örnek insan, insanıkâmildir. Ahlakı, insani olmayan davranışları terk edip ilahi yaratılışa yönelmek olarak görür. Zararlı davranışların faydalı davranışlara dönüştürülmesini insanıkâmil olmanın esası olarak algılar. İnsan sevgisini, tamamıyla İslam’ın esaslarına dayandırmaktadır. Tasavvuf anlayışını; İslami, insani ve ahlaki değerler üzerine bina etmiştir. O, aslını ve Allah’ı ararken ilahi değerlere sadık olduğu gibi toplumdan da kopmamıştır. Yunus Emre eserlerinde, derin ve ince düşünceleri sade bir dille anlatmıştır. Şiirleri kendine has millî ve İslami bir yapı sergilemektedir. Açıklama:

  Yunus Emre, Anadolu'nun en önemli şairlerinden biridir. Şiirleri, sade ve derin yapısıyla dikkat çekmektedir. İnsan sevgisi ve tasavvufi düşünceleri şiirlerinde önemli yer tutmaktadır. 15. Osmanlı Devleti’nde ahşap sanatında kullanılan teknikleri üç tane örnek veriniz.


 16. Cevap: Oyma, şebekeli oyma ve kündekârî. Açıklama:

  Ahşap sanatında oyma tekniği ile geometrik ve stilize edilmiş bitkisel motifler işlenirken, şebekeli oyma tekniği ile ahşap üzerine çeşitli desenler oluşturulur. Kündekârî tekniği ise farklı renklerdeki ahşap parçalarının birbirine geçmesiyle oluşturulan oyma tekniğidir. 17. Osmanlı Dönemi’nde saray ve konakların toplum hayatına etkisi ne olmuştur?


 18. Cevap: Osmanlı Dönemi’nde saray ve konaklar, ilim ve sanat adamlarının himaye edildiği ve kültür faaliyetleri konusunda halka öncülük edilen yerler olmuştur. Bu sayede yemek kültürü, güzel konuşma, şiir, musiki vb. alanlarında saray ve konaklar, bulundukları çevreyi etkilemişlerdir. Açıklama:

  Saray ve konaklarda oluşan Osmanlı kültürü, doğal olarak şehir kültürüdür. Bu anlamda Osmanlı başkentleri kozmopolit yapısı ile geniş Osmanlı coğrafyasının her yöresinden birçok unsuru bünyesinde barındırmıştır. 19. Devşirme sistemi nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Devşirme sistemi; Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan tebaasından belli kurallar dâhilinde topladığı çocukları eğiterek kabiliyetlerine göre başta askerlik olmak üzere çeşitli devlet kadrolarında istihdam etmelerine “devşirme sistemi” denir. Açıklama:

  Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerde sadece yaya ve müsellemlerden oluşan askerî birlikleri çeşitlendirmek, asker ihtiyacını karşılamak ve orduyu güçlendirmek maksadıyla başvurulmuş bir yöntemdir. 21. Yeniçeri Ocağı’nın özellikleri nelerdir? Üç özellik yazınız.


 22. Cevap: - Yeniçeri Ocağı, padişaha bağlı daimî bir ordudur. - Yeniçeriler, devşirme usulüyle toplanan gençlerden oluşturulur. - Yeniçeriler, Yeniçeri Ocağı’nda eğitim görür ve askerlik hizmetinde bulunurlar. Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti’nin en önemli askerî birliklerinden biridir. Yeniçeriler, disiplinli ve iyi eğitimli askerlerdir. Yeniçeri Ocağı, yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin sınırlarını korumuştur. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti, Yeniçeri Ocağını diğer bazı müesseselerde olduğu gibi Selçuklular ve Memlûkleri örnek alarak oluşturmuştur.
  2. (.....) Yeniçeriler, savaş ve barış zamanında maaş alan daimî bir ordu değildir.
  3. (.....) Osmanlı Beyliği’ni diğer Anadolu beyliklerinden ayıran icraatların en önemlisi, ilk dönemlerden itibaren düzenli bir askerî teşkilatın kurulmasıdır.
  4. (.....) Avrupa’da Orta Çağ’dan itibaren derebeylik (feodalite) sistemi vardır.
  5. (.....) Bu sistemde askerler genellikle sürekliliği olmayan milis kuvvetlerdir.
  6. (.....) Avrupa’da krallık rejiminde sadece kralın özel kuvvetleri vardır ve bunlar sayıca fazladır.
  7. (.....) Savaş zamanında halk arasından toplanan askerlerin eğitim ve muharebe kabiliyetleri çok iyiydi.
  8. (.....) Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında Çandarlı Kara Halil etkili olmamıştır.
  9. (.....) Yeniçeriler maaş alan daimî bir ordu olmayıp maaşları aylık olarak değil yıllık olarak ödeniyordu.
  10. (.....) Orhan Bey’in düzenli hareket hâlinde olan kuvvetli bir askerî gücünün olduğu İbn Battûta tarafından belirtilmemiştir.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  1. Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden biri.
  2. Coğrafi Keşifler'in sonuçlarından biri.
  3. Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından biri.
  4. Avrupa'nın en önemli liman şehirlerinden biri.
  5. Osmanlı Devleti'nin ticari politikalarından biri.
  6. Osmanlı Devleti'nin ticari faaliyetlerinin merkezi.
  7. Avrupa'nın en önemli sömürgeci devletlerinden biri.
  8. Avrupa'nın en önemli sömürgelerinden biri.
  9. Avrupa'nın en önemli ticaret şirketlerinden biri.
  10. Avrupa'nın en önemli bankalarından biri.
  Önermeler:
  a. İpek Yolu
  b. Baharat Yolu
  c. Ümit Burnu
  d. İstanbul
  e. Venedik
  f. Kapitülasyonlar
  g. Osmanlı-Açe ittifakı
  h. Portekiz
  i. Hindistan
  j. Hollanda
  k. İspanya
  l. İngiltere
  m. Fransa
  n. Levant Kumpanyası
  o. Medici Bankası

 26. Cevap: 1. c 2. d 3. b 4. e 5. g 6. d 7. h 8. i 9. n 10. o Açıklama:

  1. Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden biri, Doğu'nun zenginliklerini ve medeniyetini tanıyan Avrupalıların, Doğu'ya ulaşmak için yeni yollar aramasıdır. 2. Coğrafi Keşifler'in sonuçlarından biri, yeni ticaret yollarının bulunması ve yeni kıtaların, yeni ülkelerin tanınmasıdır. 3. Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından biri, İpek Yolu'dur. 4. Avrupa'nın en önemli liman şehirlerinden biri, Venedik'tir. 5. Osmanlı Devleti'nin ticari politikalarından biri, kapitülasyonlardır. 6. Osmanlı Devleti'nin ticari faaliyetlerinin merkezi, İstanbul'dur. 7. Avrupa'nın en önemli sömürgeci devletlerinden biri, Portekiz'dir. 8. Avrupa'nın en önemli sömürgelerinden biri, Hindistan'dır. 9. Avrupa'nın en önemli ticaret şirketlerinden biri, Levant Kumpanyası'dır. 10. Avrupa'nın en önemli bankalarından biri, Medici Bankası'dır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yönetici sınıfın ilk kısmı ................... .
  2. Osmanlı Devleti, fetih ve gaza temeli üzerine kurulduğu için uzun süre seyfiye, ilmiyeyle beraber yönetici sınıfın en etkili kanadını .................. .
  3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren seyfiyeyle beraber üstünlüğü elinde tutan .................., yönetici sınıfın ikinci büyük kanadını oluşturmaktadır.
  4. İlmiye sınıfının başı .................. .
  5.Ulemanın şeyhülislamdan sonraki yetkili kişisi .................. .
  6. İlmiye sınıfının bütün üyelerini yetiştiren kurum ................... .
  7. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye birimlerinden oluşan Osmanlı bürokrasisinde dikkat çekici durumlardan biri de bütün bürokratların padişah ve onun yetkilendirdiği görevli tarafından .................. .
  8. Akşemseddin, Mâddetü’l-Hayât adlı eserinde, mikrobun kalıtımını ve .................. ..... .
  9. Uluğ Bey, Semerkant’ta bir medrese bir de .................. yaptırılmıştır.
  10. Ali Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylamını tespit etmiş, 1473’te Fatih Camisi’ne bir .................. yapmıştır.

 28. Cevap: 1. seyfiye 2. oluşturmuştur 3. ilmiye 4. şeyhülislamdır 5. kazaskerdir 6. medreselerdir 7. atanmış olmasıdır 8. bulaşmasını 9. rasathane 10. güneş saati Açıklama:

  1. Seyfiye, kılıç sahipleridir ve yönetici sınıfın ilk kısmını oluştururlar. 2. Osmanlı Devleti, fetih ve gaza temeli üzerine kurulduğu için uzun süre seyfiye, ilmiyeyle beraber yönetici sınıfın en etkili kanadını oluşturmuştur. 3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren seyfiyeyle beraber üstünlüğü elinde tutan ilmiye, yönetici sınıfın ikinci büyük kanadını oluşturmaktadır. 4. İlmiye sınıfının başı şeyhülislamdır. 5. Ulemanın şeyhülislamdan sonraki yetkili kişisi kazaskerdir. 6. İlmiye sınıfının bütün üyelerini yetiştiren kurum medreselerdir. 7. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye birimlerinden oluşan Osmanlı bürokrasisinde dikkat çekici durumlardan biri de bütün bürokratların padişah ve onun yetkilendirdiği görevli tarafından atanmış olmasıdır. 8. Akşemseddin, Mâddetü’l-Hayât adlı eserinde, mikrobun kalıtımını ve bulaşmasını ele almıştır. 9. Uluğ Bey, Semerkant’ta bir medrese bir de rasathane yaptırılmıştır. 10. Ali Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylamını tespit etmiş, 1473’te Fatih Camisi’ne bir güneş saati yapmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklayabilir.
  2. II. Osman'ın ıslahat arayışlarını, IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini karşılaştırabilir.
  3. Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirebilir.
  4. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir, merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir.
  5. XVII. Yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklayabilir.
  6. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  7. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  8. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, mimari ve bilim alandaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca Lise 10.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Divan üyelerinin görev ve yetkilerini öğrenecek ve Osmanlı Devleti'nin yönetiminde Divan üyelerinin önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin ekonomik nedenlerini öğrenecek ve bu fethin İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi olması ve fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki ticarette söz sahibi olmasıyla yakından ilgili olduğunu anlayacaklardır. Ayrıca, öğrenciler, İstanbul'un fethiyle birlikte Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları Osmanlıların eline geçeceği için Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan güçleneceğini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin ekonomik sonuçlarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Anadolu'da yaşayan Türkmen ve Kürt aşiretlerinin Osmanlı Devleti'ne bağlanmasıyla oluşan birliğin adını ve bu birliğin önemini kavrayabilirler.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin güçlü bir kara devleti olmasının nedenlerini öğrenerek, Osmanlı Devleti'nin tarihteki önemini daha iyi anlayabilirler.

Öğrenciler, Hacı Bektâş-ı Velî'nin hayatı ve görüşleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin şiirlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Osmanlı ahşap sanatında kullanılan teknikleri öğrenmiş olur.

Öğrenciler, Osmanlı Dönemi’nde saray ve konakların toplum hayatına etkisini öğrenmiş olur.1. Osmanlı

Devşirme sisteminin ne olduğunu ve neden uygulandığını öğrenmiş olur.

Yeniçeri Ocağı’nın özelliklerini öğrenmiş olur.

1. Öğrenciler, Yeniçeri Ocağının kuruluş sürecini ve örnek alınan devletleri bilirler. 2. Öğrenciler, Yeniçerilerin daimî bir ordu olmadığını ve maaşlarının aylık değil yıllık olarak ödendiğini bilirler. 3. Öğrenciler, Osmanlı Beyliği'nin diğer Anadolu beyliklerinden en önemli farkının, düzenli bir askerî teşkilata sahip olması olduğunu bilirler. 4. Öğrenciler, Avrupa'da Orta Çağ'dan itibaren derebeylik sisteminin olduğunu ve askerlerin genellikle sürekliliği olmayan milis kuvvetler olduğunu bilirler. 5. Öğrenciler, Avrupa'daki krallık rejiminde sadece kralın özel kuvvetlerinin olduğunu ve bunların sayıca az olduğunu bilirler. 6. Öğrenciler, savaş zamanında halk arasından toplanan askerlerin eğitim ve muharebe kabiliyetlerinin yeterli olmadığını bilebilirler. 7. Öğrenciler, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında Çandarlı Kara Halil'in etkili olduğunu bilirler. 8. Öğrenciler, Orhan Bey'in düzenli hareket hâlinde olan kuvvetli bir askerî gücünün olduğunu ve bunu İbn Battûta'nın da belirttiğini bilirler.

* Öğrenciler, Coğrafi Keşifler'in nedenlerini ve sonuçlarını öğrenir. * Öğrenciler, Avrupa'nın en önemli ticaret yollarını ve liman şehirlerini öğrenir. * Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin ticari politikalarını ve ticari faaliyetlerinin merkezini öğrenir. * Öğrenciler, Avrupa'nın en önemli sömürgeci devletlerini, sömürgelerini, ticaret şirketlerini ve bankalarını öğrenir.

- Seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıflarının Osmanlı yönetici sınıfındaki yerini ve rollerini öğrenmek. - Medreselerin ilmiye sınıfını yetiştirmedeki rolünü anlamak. - Akşemseddin ve Uluğ Bey gibi bilim insanlarının çalışmalarının önemini kavramak. - Osmanlı bilim dünyasına Ali Kuşçu’nun katkılarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri