Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde ilk reformların hangi alanda yapıldığı metinde belirtilmektedir?

  A) Sivil    B) Askerî    C) Ekonomik    D) Siyasi    E) Kültürel    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Osmanlı Devleti'nin ilk reformlarını askerî alanda yaptığı belirtilmektedir. 3. Metne göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın modernleşmesinde önemli bir rol oynamamıştır?

  A) Tercümeler
  B) Sefaretnameler
  C) Askerî okullar
  D) Dini okullar
  E) Batı tarzı eğitim metotları

 4. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, dini okulların Osmanlı'nın modernleşmesinde rol oynamadığı belirtilmektedir. 5. Osmanlı'da mesleki yüksek eğitim veren ilk okul hangisidir?

  A) Ameli Ziraat Mektebi
  B) Mühendishane-i Bahri Hümayun
  C) Orman Mektebi
  D) Mühendishane-i Berri-i Hümayun
  E) Mekteb-i Hukuk-ı Şahane

 6. Cevap: A Açıklama:

  Ameli Ziraat Mektebi, 1847 yılında açılan tarımı geliştirmek amacıyla kurulan ilk mesleki yüksek eğitim okuludur. 7. Osmanlı'da bakteriyoloji alanında büyük gelişmeler yaşanmasını sağlayan kurum hangisidir?

  A) Rasathane-i Amire
  B) Bakteriyolojihane-i Şahane
  C) Darülfünun
  D) Ameli Ziraat Mektebi
  E) Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bakteriyolojihane-i Şahane, Osmanlı'nın ilk modern bilimsel araştırma merkeziydi ve bakteriyoloji alanında önemli çalışmalar yürütülmüştür. 9. XVIII. yüzyılda Osmanlı mühendishanelerinde ders veren Fransız subaylardan biri kimdir?

  A) M.Benoit                    B) İshak Efendi               
  C) Lafitte-Clavé               D) Hüseyin Rıfkı Tamani       
  E) Şanizade Ataullah Efendi                                  

 10. Cevap: C Açıklama:

  Lafitte-Clavé, istihkâmcılık üzerine ders veren Fransız subaydır. 11. Modern kimya biliminin temellerini Osmanlı'da atan kişi kimdir?

  A) Gelenbevi İsmail Efendi    B) Derviş Paşa               
  C) Hüseyin Rıfkı Tamani       D) Aziz Bey                  
  E) Fatin Gökmen                                            

 12. Cevap: B Açıklama:

  Derviş Paşa, inorganik kimya alanında önemli çalışmalar yapmış ve Usul-i Kimya adlı eseri ile modern kimya biliminin temellerini Osmanlı'da atmıştır. 13. Hangisi, Sabuncuoğlu Şerafeddin'in Cerrahiyetü'l-haniye adlı eserinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Tedavi resimleri içermesi
  B) Anestezi yöntemlerinin anlatılması
  C) Deri kanseri bilgilerine yer verilmesi
  D) Plastik cerrahi tekniklerinin açıklanması
  E) Cerrahi aleti resimleri bulunması

 14. Cevap: D Açıklama:

  Paragrafta Cerrahiyetü'l-haniye'nin plastik cerrahi tekniklerini içermediği belirtilmektedir. 15. XV. yüzyılda İstanbul'u bir bilim ve sanat merkezine dönüştüren padişah kimdir?

  A) II. Bayezid            B) Fatih Sultan Mehmet   
  C) III. Selim             D) IV. Murad             
  E) I. Süleyman                                     

 16. Cevap: B Açıklama:

  Paragrafta Fatih Sultan Mehmet'in dönemindeki bilimsel gelişmelerin ve İstanbul'un bir bilim merkezi haline gelmesinin anlatıldığı belirtilmektedir. 17. Osmanlı'da XV. yüzyılda yaşamış ve tıp alanında çalışmalarıyla tanınan bilim insanı kimdir?

  A) Ali Kuşçu       B) Takiyüddin     
  C) Akşemsettin     D) Molla Gürani   
  E) Hocazade                          

 18. Cevap: C Açıklama:

  Akşemsettin, Osmanlı döneminde tıp, biyoloji ve eczacılık alanlarında önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. 19. Ali Tûsî ve Hocazade Muslihuddin Efendi'nin ortak çalışması sonucu ortaya çıkan eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tehâfütü'l-Felâsife    B) Ez-Zahîre             
  C) Tahâfut                D) Tahâfütü'l-İslâm      
  E) Melâhatü'l-Fıkr                                 

 20. Cevap: C Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine Ali Tûsî ve Hocazade, Gâzâlî'nin Tehâfütü'l-Felâsife adlı eserine benzer bir eser yazmış ve bu esere "Tahâfut" adını vermişlerdir. 21. Avrupalı astronomların İslam astronomisinden etkilenmesini sağlayan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Müslüman astronomların kitaplarının tercümesi
  B) İslam ülkelerinde kurulan gözlemevleri
  C) Müslüman astronomların yaptıkları keşifler
  D) Hıristiyanlığın astronomiye karşı çıkması
  E) Rönesans'ın etkisi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Avrupalı astronomların İslam astronomisinden etkilenmesinde Müslüman astronomların kitaplarının tercümesinin büyük rolü olmuştur. 23. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinde İslam astronomlarının hangi katkısı bulunmaktadır?

  A) Dünyanın yörünge ekseninin eğikliğini hesaplama
  B) Gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğu görüşünü ortaya koyma
  C) Güneş'in evrenin merkezinde olduğunu ileri sürme
  D) Yer Merkezli Evren modelini çürütme
  E) Teleskopun icadı

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kopernik'in teorisinde İslam astronomlarının gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğu görüşü etkili olmuştur. 25. İslam denizciliğinin Avrupa denizciliği üzerinde hangi etkisi olmuştur?

  A) Pusulanın geliştirilmesi
  B) Telsizin icadı
  C) Radar sisteminin kurulması
  D) Müslüman denizcilerin Avrupalı denizcilere yol göstermesi
  E) Pusulanın Çin'den getirilmesi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, Müslüman denizcilerin yön bulma, açık denizlerde mesafe ölçümü ve diğer konularda bilgi ve yöntemlerini Avrupalı denizcilere aktardığı belirtilmektedir. 27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, İslam denizcilik tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilir?

  A) Habeşistan'a yapılan hicret sırasında denizden faydalanılması
  B) Mekke'nin Şuaybe Limanı açıklarında korsanlarla yapılan mücadele
  C) Zatü's-Savari Savaşı
  D) Umayyad Halifesi II. Velid döneminde ilk İslam donanmasının oluşturulması
  E) Abbasi Halifesi Harun er-Reşid döneminde deniz ticaretiyle uğraşılması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, İslam denizcilik tarihinin başlangıç noktasının Mekke'nin Şuaybe Limanı açıklarında görülen korsanlarla verilen mücadele olduğu belirtilmektedir. 29. "Torquetum" adlı alet hangi amaçla kullanılıyordu?

  A) Bir yıldızın yüksekliğini ve azimutunu belirlemek
  B) Bir yerin yönünü ve yüksekliğini tespit etmek
  C) Gezegenlerin hareketlerini izlemek
  D) Güneş tutulmalarını tahmin etmek
  E) Ay tutulmalarını gözlemlemek

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metin, "Tûsî ise bir yerin yönünün ve yüksekliğinin tespitinde kullanılan "torquetum"(torkidum) adlı bir alet icat etmiştir." demektedir. 31. Merâga Rasathanesi, hangisiyle aynı dönemde faaliyet göstermiştir?

  A) Toledo Tercüme Okulu     B) Bağdat Beytülhikmesi    
  C) İsfahan Rasathanesi      D) Kâhire Rasathanesi      
  E) Semerkant Rasathanesi                               

 32. Cevap: C Açıklama:

  Metin, "Merâga Rasathanesi, çalışmaları ve ihtiva ettiği gözlem aletleriyle Batı'da olduğu gibi Doğu'da da (Pekin, Semerkant ve İstanbul) gözlemevlerine örnek olmuştur." demektedir. 33. Hastalığa göre hangi koğuşlar hastanelerde yer alıyordu?

  A) Kadın ve erkekler           B) Zengin ve fakirler         
  C) Maddi durumu iyi ve kötü    D) Hastalığının türüne göre   
  E) Yaşlı ve gençler                                          

 34. Cevap: D Açıklama:

  Hastanelerde, farklı hastalık türleri için özel koğuşlar bulunmaktaydı. 35. Doktor-hasta ilişkisinde hangi adım, tedavi sürecinde bir sorun olduğunun tespiti için kullanılıyordu?

  A) Hastayı ilk gün ziyaret etmek
  B) Reçeteyi kaydetmek
  C) İkinci gün hastayı kontrol etmek
  D) Üçüncü gün hastayı taburcu etmek
  E) Hasta öldüğünde reçeteyi incelemek

 36. Cevap: E Açıklama:

  Hasta öldüğünde, doktorun uyguladığı tedavi doğru değilse, hasta velisi reçeteyi baştabibe götürerek inceletirdi. 37. Aşağıdakilerden hangisi El-Mustansiriye Medresesi'nde okutulan eserlerden biridir?

  A) Kitab-üş-Şifa                 B) Kanun                        
  C) Kitab-ül-Havayi               D) Risale fi Terkib el-Edviye   
  E) Esbab ve Alamet                                               

 38. Cevap: B Açıklama:

  Kanun, İbn Sînâ'nın en önemli eseridir ve El-Mustansiriye Medresesi'nde okutulmuştur. 39. İslam dünyasında eczacılığın gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Tedavi sürecinde ilaç ihtiyacı
  B) Hekimlerin eczacılık eğitimi alması
  C) Eczanelerin dini kurallara uygun olması
  D) İslam bilginlerinin icat ettiği ilaçlar
  E) Batı dünyasından alınan bilgiler

 40. Cevap: A Açıklama:

  Tedavi sürecinde hastalar için ilaçlara ihtiyaç duyulması, eczacılığın gelişmesinin temel nedenlerinden biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 Detayları

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 10.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı'nın modernleşme sürecini takip etmek

Modernleşme sürecinde Avrupa'nın etkisini tespit etmek

Osmanlı'da mesleki eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikleri anlamak.

Osmanlı'da bilimsel gelişmelerin araştırma ve keşif faaliyetleri üzerindeki etkilerini kavramak.

Osmanlı ordusunun modernleştirilmesi sürecinde yabancı uzmanların rolü

Osmanlı Devleti'nde bilimsel ilerlemeye katkı sağlayan önemli bilim insanları

Sabuncuoğlu Şerafeddin'in Cerrahiyetü'l-haniye eserini tanımak

Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan bilimsel çalışmaları bilmek

Osmanlı dönemindeki tıp alanındaki bilimsel gelişmeler

Osmanlı dönemindeki felsefi tartışmalar ve bilimsel gelişmeler

İslam astronomisinin Batı dünyasına etkilerini anlamak.

İslam astronomisinin Batı dünyasına etkilerini anlamak.

İslam medeniyetinin dünya bilim tarihine katkılarını değerlendirir.

İslam medeniyetinin denizcilik alanındaki gelişimini takip eder.

İslam bilim insanlarının gökcisimlerinin konumlarını belirleme konusundaki çalışmalarını anlama.

İslam dünyasında kurulmuş önemli rasathaneleri tanıma.

XIII. yüzyıl İslam hastanelerinin hastalara sunduğu hizmetleri incelemek.

XIII. yüzyıl İslam dünyasındaki doktor-hasta ilişkisinin özelliklerini belirlemek.

İslam dünyasında ünlü tıp bilginleri ve eserlerinin belirlenmesi.

İslam dünyasında eczacılığın tarihsel gelişimini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri