Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sporun siyasi ve kültürel boyutlarını açıklayınız.


 2. Cevap: Spor, ulusal kimliklerin oluşturulması, milletlerarası mücadele ve küreselleşmenin yayılması gibi siyasi ve kültürel süreçlerde önemli bir rol oynar. Açıklama:

  Sportif faaliyetler, birlik ve beraberlik duygusu oluşturarak ulusal kimliklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca milletlerarası müsabakalar, rekabet ve gerilim yaratabilirken, aynı zamanda kültürel değişim ve anlayışa da yol açabilir. 3. Varlığın varlık sebebiyle ilgili teolojik, kozmolojik ve hümanist açıklamaları özetleyiniz.


 4. Cevap: Teolojik: Tanrı'nın varlığına dayalı olarak varlıkların yaratımı veya tasarımı ile açıklanır. Kozmolojik: Evrenin fiziksel yasalarının, canlılığın ve akılsal yapının oluşmasına yol açtığını savunur. Hümanist: İnsanların amaç belirleme ve eylemlerine yön verme kapasitesine vurgu yapar. Açıklama:

  Metin, varlığın varlık sebebiyle ilgili farklı görüşleri özetlemektedir. Bu görüşler, teolojikinançlara dayalı açıklamalar, bilimsel temelli kozmolojik açıklamalar ve insan odaklı hümanist açıklamalar şeklinde sınıflandırılabilir. 5. Bilginin doğruluğu için algı yanılmalarının oluşturduğu şüpheyi açıklayınız.


 6. Cevap: Algı yanılmaları, duyularımızın bizi yanıltması sonucu ortaya çıkar. Bu yanılmalar, bize gerçekte olduğundan farklı bir görüntü sunar. Örneğin, suya batırılan bir çubuk kırık görünür. Bu tür yanılmalar, duyularımıza güvenerek edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu sorgulatır. Açıklama:

  Algı yanılmaları, duyularımızın sınırlı ve yanılabilir olduğunu gösterir. Bilginin doğruluğunu sağlamak için, sadece duyularımıza güvenmek yerine, aklımızı ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmamız gerekir. 7. Bilim, “Varlık var mıdır?” sorusunu felsefenin sorduğu gibi neden sormaz?


 8. Cevap: Bilim, “Varlık var mıdır?” sorusunu felsefenin sorduğu gibi neden sormaz?, “Varlık var mıdır?” sorusunu felsefenin sorduğu gibi neden sormaz? Açıklama: 9. Bilgi dediğimiz şey neyin bilgisi olarak adlandırılır?


 10. Cevap: Nesnelerin bilgisi Açıklama:

  Bilgi, evrendeki tüm nesnelerin yani kendimiz ve zihinsel süreçlerimiz de dâhil olduğu fiziksel nesnelerin bilgisi olarak tanımlanır. 11. Bilgiyi yanıltan nedenler nelerdir?


 12. Cevap: İnsan yetileri ve nesnenin doğası Açıklama:

  İnsan yetileri, bilginin eksik veya yanlış olmasına neden olabilirken, nesnenin doğası da bilgiyi yanıltıcı hâle getirebilir. 13. Bilgiye yönelik eleştirel bir görüş bildiriniz.


 14. Cevap: Bilgiye yönelik eleştirel görüşler, bilginin sınırları ve doğruluğu konusunda şüpheci bir yaklaşım içerir. Bu görüşler, insanın bilgiyi yalnızca kendisine göründüğü şekliyle bilebileceğini ve gerçek nesneleri olduğu gibi algılamanın mümkün olmadığını savunur. Açıklama:

  Bilgiye yönelik eleştirel görüşler, bilginin kesinliğini ve evrensel geçerliliğini sorgular. Bu görüşler, insan algısının öznelliği ve bilginin bağlama bağlılığına vurgu yapar. 15. Bilimin felsefeden ayrılmasında ortak olan iki noktayı açıklayınız.


 16. Cevap: (1) Sınırları aşağı yukarı belli bir inceleme alanı (2) Bu alana uygulanan özel yöntemler Açıklama:

  Bilimler, felsefeden ayrılırken, inceleyecekleri belli alanlara odaklandılar ve bu alanlarda kendilerine özgü yöntemler geliştirdiler. 17. Hırsızlığın ahlaki sorumluluğu ile ilgili ahlak felsefesinde yer alan belirlenimcilik görüşünü açıklayınız.


 18. Cevap: Belirlenimcilik, kişilerin ahlaki kararlarının daha önceki olaylar tarafından belirlendiğini ve dolayısıyla özgür iradeye sahip olmadıklarını savunan bir görüştür. Bu görüşe göre, hırsızlık yapan kişi, davranışını etkileyen önceki nedenlere bağlı olarak hareket etmiştir ve özgür iradesiyle hırsızlık yapmamış, yapmak zorunda kalmıştır. Açıklama:

  Belirlenimcilik, hırsızlık eyleminde sorumluluğun kişinin iradesine değil, onu etkileyen nedenlere ait olduğunu öne sürer. 19. Felsefede konu edinme ve yöntemlerdeki temel farkları açıklayınız.


 20. Cevap: Bilimin konusu somut olgular ve olaylardır, yöntemi objektiftir. Felsefenin konusu ise düşünülebilir olanın ve ideallerin bilgisidir, yöntemi akıl yürütme ve analitik düşüncedir. Açıklama:

  Bilimin amacı, somut dünyayı betimlemek ve açıklamakken, felsefenin amacı soyut kavramları sorgulamak ve anlamaktır. 21. Ahlaki eylemin nihai amacına yönelik, bireysel mutluluk ve toplumsal mutluluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 22. Cevap: Ahlaki eylemin nihai amacı olarak bireysel mutluluk, kişinin kendi çıkarlarına ve hazzına öncelik verdiği bir yaklaşımı temsil eder. Toplumsal mutluluk ise tüm toplumun iyiliğini ve refahını göz önünde bulunduran bir bakış açısıdır. Bu iki yaklaşım arasında, bireyin çıkarlarının toplumsal çıkarlarla çatışma potansiyeli vardır. Açıklama:

  Ahlak, bireysel ve toplumsal çıkarlar arasında denge kurmayı gerektirir. Bireysel mutluluk önemli olsa da, toplumsal mutluluğun da göz ardı edilmemesi gerekir. Ahlaki eylemler, bu iki hedefi uyumlu hale getirmeyi amaçlamalıdır. 23. Din felsefesinin temel sorularından üçünü belirtiniz.


 24. Cevap: * Tanrı'nın varlığı ve doğası * Ahlakın kaynağı ve doğası * İnsan hayatının anlamı ve amacı Açıklama:

  Din felsefesi, dinsel inancın mantıksal yönlerini araştıran bir felsefe dalıdır. Temel soruları, dinin temel kavramlarına odaklanır ve bu kavramların doğasını ve aralarındaki ilişkileri inceler. 25. Siyaset felsefesinin incelediği problemleri üç örnek veriniz.


 26. Cevap: * İktidarın kaynağı * Hak ve adaletin tanımı * İdeal devlet düzeni Açıklama:

  Siyaset felsefesi, siyasetin doğasını, ilkelerini ve amaçlarını araştıran bir felsefe dalıdır. Bu problemler, siyaset felsefesinin temel sorularından bazılarını temsil eder. 27. Egemenliğin temel hak ve özgürlükler açısından önemini açıklayınız.


 28. Cevap: Egemenlik, bir devletin veya topluluğun kendi işlerini yönetme ve kararlar alma konusundaki nihai yetkisidir. Temel hak ve özgürlükler, egemenlik yoluyla korunur ve güvence altına alınır. Çünkü egemen devletler, vatandaşlarının haklarını yasalar ve politikalar yoluyla tanır ve korur. Açıklama:

  Temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkı gibi bireylerin temel haklarıdır. Egemenlik, bu hakların korunmasını sağlayan yasal ve toplumsal yapının oluşturulmasını mümkün kılar. 29. İki farklı görüşü açıklayınız.


 30. Cevap: * Öznelci Görüş: Estetik değerler ve güzel yargısı, sanatsal ürüne yönelen kişiye göre değişir. Sanat eserinin kendisi estetik bir değer taşımaz, alımlayıcının beğenileri belirleyicidir. * Nesnelci Görüş: Sanatsal güzellik, sanat eserinin özelliğidir. Alımlayıcı değer yargıları oluştursa da asıl ölçüt eserin kendindedir. Açıklama:

  Estetik değerlerin öznel mi nesnel mi olduğu felsefede tartışılan bir konudur. 31. Sanat eserinin özelliklerini üç örnek vererek açıklayınız.


 32. Cevap: * Öznel bir yorumun sonucudur. Örnek: Aynı manzarayı çizen iki ressamın tabloları birbirinden farklıdır. * Özgün ve biriciktir. Örnek: Bir heykelin kalıbı kullanılarak yapılan diğer heykelleriyle bile aynı değildir. * Estetik kaygılar sonucu oluşur. Örnek: Bir tabloda renklerin uyumu, bir şiirde sözcüklerin ritmi estetik kaygılar sonucudur. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin sanat eserinin ayırt edici özelliklerini anlamalarını ve örneklerle pekiştirmelerini sağlar. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hak, hukuk düzeninin kişiye sağladığı yetkilerdir.
  (.....) 2. Kişisel haklar, bireyi toplum ve devlete karşı koruyan haklardır.
  (.....) 3. Adalet, her kimseye ne gerekiyorsa onun sağlanmasıdır.
  (.....) 4. Özgürlük, yalnızca davranışların serbestliğini ifade eder.
  (.....) 5. İktidarın kaynağı Tanrısal buyruklar olabilir.
  (.....) 6. Toplumsal sözleşme, insanların ortak uzlaşısıdır.
  (.....) 7. Madde 13, kişinin kendi ülkesine dönme hakkını içermez.
  (.....) 8. Madde 21, ülkenin yönetimine katılma hakkını vurgular.
  (.....) 9. Madde 22, sosyal güvenlik hakkını garanti eder.
  (.....) 10. Siyaset felsefesinde özgürlük, yalnızca ahlaki bir kavram olarak ele alınır.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  Bu sorular, siyaset felsefesinin temel kavramlarını ve problemlerini anlamaya yardımcı olur. 35. Aşağıdaki soruları ilgili eşleştirmelerle tamamlayınız:

  a. Felsefi denemelerde ele alınan konuyla ilgili yazılacak olan denemenin ana problemi öncelikle _____.
  b. Denemede ileri sürülen görüşler ______ ve mantıksal olarak ikna edicidir.
  c. Felsefi denemelerde kavramlara ______ de yüklenebilir.
  d. Dünyada felsefe olimpiyatları her yıl ____ tarafından düzenlenir.
  e. Felsefi denemenin yazımı için problemin ______ ile ilgili okumalar yapmak gerekir.
  f. Spinoza'nın "özgürlük" tanımlaması, gündelik dilde daha çok ______ dediğimiz şeyleri karşılar.
  g. Aydınlanma Felsefesi, sözcüklere ______ kesinlik kazandırmayı amaçlamıştır.
  h. Modern felsefenin yapıbozumuna girişirken ______ de yeniden yapılandırmaya kalkar.
  ı. Heidegger, felsefeyi ele alırken "Felsefe nedir?" diye sormak yerine tümcesini "______" diye düzenlemiştir.
  i. XX. yüzyıl boyunca felsefede ortaya çıkan yeni yapılanmaların kaynağı, ______ ya da tanımlamaların bütününe karşı duruşlardır.
  Eşleştirmeler:
  1. Temellendirilir
  2. Türkiye Felsefe Kurumu
  3. Bilinen anlamlarının dışında yeni anlamlar
  4. Zorunluluk ya da belirlenmişlik
  5. Tanıtılır
  6. Felsefi okuma
  7. Dil
  8. Nedir bu felsefe?
  9. Felsefe dilindeki anlamlarına
  10. Yeni tanımlamalar ya da tanımlamaların bütününe karşı duruşlardır

 36. Cevap: a. Tanıtılır b. Temellendirilir c. Bilinen anlamlarının dışında yeni anlamlar d. Türkiye Felsefe Kurumu e. Felsefi okuma f. Zorunluluk ya da belirlenmişlik g. Felsefe dilindeki anlamlarına h. Dil ı. Nedir bu felsefe? i. Yeni tanımlamalar ya da tanımlamaların bütününe karşı duruşlardır Açıklama:

  Felsefi denemelerin yazımı için öncelikle ele alınan konunun ana problemi tanıtılır. İleri sürülen görüşlerin temellendirilmesi ve kavramların farklı anlamlarda kullanılabileceği vurgulanır. Türkiye Felsefe Kurumu, felsefe olimpiyatlarını düzenleyen kurumdur. Yazım aşamasında, ilgili konuyla ilgili okumalar yapılır ve argümanların sağlam bir temele oturtulması gerekir. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Egemenlik, bir grup veya toplumun gücü kullanma yetkisi ve iradesiyle ilgili olup toplulukların ortak varlıklarını sürdürebilmesinin temel şart..........
  2. Egemenlik, bir grup, toplum veya ülkede nihai kararı veren ......... ifade etmektedir.
  3. Bütün egemenliklerin üzerinde de en üst egemenliğin ....... ait olduğu ileri sürülmektedir.
  4. Devlet biçimleri arasındaki farklılıklar, egemen olup olmamalarıyla değil egemenliğin kaynağı, meşruiyeti ve kullanım şekilleriyle ........
  5. Egemenlik, bir devlet tarafından sahip olunan yetki ve iradenin en yüksek .................
  6. Egemenlik, bir devletin iç ve dış ilişkilerinde bağımsız ve ................. olduğu anlamına gelir.
  7. Egemenlik, bir devletin sınırları içinde yaşayan ........... üzerindeki mutlak yetkisidir.
  8. Egemenlik, bir devletin diğer devletler veya uluslararası örgütler tarafından tanınması ve ......... bir süreçtir.
  9. Egemenlik, bir devletin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi ve ........ bir yönetim sergilemesiyle meşrulaşır.
  10. Egemenlik, bir devletin varlığının ve bağımsızlığının .................

 38. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise 10.sınıf felsefe dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda siyasi ve kültürel etkileri olan önemli bir sosyal fenomen olduğunu anlamak.

Öğrenci, varlığın varlık sebebiyle ilgili ana görüşleri ayırt edebilecek ve açıklayabilecektir.

Öğrenciler, algı yanılmalarının bilgi edinimi üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

Öğrenciler, bilginin nesneler hakkındaki bilgi olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, bilginin yanıltıcı oluşunun nedenlerini anlar.

Bilgiye yönelik eleştirel görüşlerin, bilginin doğasını ve sınırlarını anlamamıza yardımcı olduğu anlaşılır.

Öğrenciler, bilimin felsefeden ayrılmasında ortak olan iki noktayı anlayacaktır.

Öğrenciler, ahlaki felsefede belirlenimcilik görüşünü ve bunun ahlaki sorumlulukla ilişkisini anlarlar.

Öğrenciler, felsefe ve bilim arasındaki temel farkları kavrarlar.

Öğrenciler, ahlaki eylemin nihai amacına yönelik bireysel mutluluk ve toplumsal mutluluk arasındaki ilişkiyi anlayacaktır.

* Öğrenciler din felsefesinin temel sorularını anlayabilecektir.

Öğrenciler, siyaset felsefesinin önemli problemlerine ilişkin temel bir anlayış geliştirirler.

Öğrenciler, egemenliğin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınması için hayati bir önem taşıdığını anlarlar.

Öğrenciler, sanattaki güzelliğin farklı görüşlerini anlayacak ve estetik değerlerin doğası hakkında düşünme becerisi geliştireceklerdir.

Öğrenciler, sanat eserlerinin özelliklerini belirleyebilir ve bunları örneklerle açıklayabilir.

Bu soruları cevaplayarak öğrenciler: * Hak, adalet, özgürlük kavramlarını anlayacaklar. * İktidarın kaynağı problemini inceleyecekler. * İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin bazı maddelerinin içeriğini öğrenecekler. * Siyaset felsefesinde özgürlüğün önemini takdir edecekler.

Öğrenciler, felsefi denemelerin yapısı ve yazım aşamaları hakkında bilgi edinirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.