Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Argüman nedir?


 2. Cevap: Argüman nedir?an nedir? Açıklama:

  Argüman nedir? Cevap: Argüman, belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır.edir? Cevap: Argüman, belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır. 3. Akıl yürütme türleri nelerdir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Akıl yürütme türleri üçtür. Bunlar; • Tümdengelim akıl yürütme: Bilinen genelden bilinmeyen özele doğru bir akıl yürütme türü olup zorunlu sonuç çıkar. • Tümevarım akıl yürütme: Bilinen özelden bilinmeyen genele doğru bir akıl yürütme türü olup olası sonuç çıkar. • Analoji akıl yürütme: Öz bakımından benzer olan birtakım nesnelerden ortak bir özelliği dikkate alarak sonuca ulaşma türüdür. Açıklama:

  Akıl yürütme türleri, günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir öğrenci sınavda başarılı olmak için daha fazla çalışmalıdır. Bu akıl yürütme türü, tümdengelim akıl yürütmedir. Başka bir örnek olarak, bir doktor, hastanın semptomlarını göz önünde bulundurarak hastalığını teşhis eder. Bu akıl yürütme türü, tümevarım akıl yürütmedir. Son olarak, bir öğretmen, öğrencilerine örümcek hakkında bilgi verirken örümceğin sekiz bacağı olduğunu ve böceklerin de altı bacağı olduğunu söyleyerek örümcek ve böceklerin ortak özelliğini kullanarak örümceğin böcek olmadığı sonucuna ulaşır. Bu akıl yürütme türü, analoji akıl yürütmesidir. 5. Gerçeklik ve doğruluk arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Gerçeklik, var olan her şeydir. Doğruluk ise, bir önermenin gerçeklikle uyumlu olmasıdır. Gerçeklik ve doğruluk arasındaki ilişki, bir önermenin gerçeklikle uyumlu olması durumunda o önermenin doğru olmasıdır. Açıklama:

  Örneğin, "Dünya yuvarlaktır." önermesi gerçeklikle uyumludur. Çünkü dünya gerçekten yuvarlaktır. Bu nedenle, "Dünya yuvarlaktır." önermesi doğrudur. Başka bir örnek olarak, "Ay'ın yüzeyinde su vardır." önermesi gerçeklikle uyumlu değildir. Çünkü Ay'ın yüzeyinde su yoktur. Bu nedenle, "Ay'ın yüzeyinde su vardır." önermesi yanlıştır. 7. Konuşma ve düşünme arasındaki yakın ilişkiyi açıklayınız.


 8. Cevap: Konuşma, düşünülen şeyleri başkalarına aktarma anlamına gelir. Konuşma sayesinde ferdin zihin dünyasından koparak insanlığa mal olan düşünceler, "yazma" yoluyla kalıcı hâle gelmekte ve nesilden nesile intikal etmesi sağlanmaktadır. Açıklama:

  Konuşma, düşünmeye dayalı bir faaliyettir. Düşünce, zihinsel bir faaliyettir. İnsanın zihin dünyasını tamamen kontrol altında tutması zor olsa da düşüncelerin sınırlandırılması ve yönlendirilmesi bir yere kadar insanın elindedir. 9. İmâm-ı Gazâlî'ye göre iletişimi sağlayan en önemli araç nedir?


 10. Cevap: İmâm-ı Gazâlî'ye göre iletişimi sağlayan en önemli araç konuşmadır. Açıklama:

  Konuşma, insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmasını sağlayan bir araçtır. Konuşma sayesinde insanlar birbirlerini anlayabilir ve iş birliği içinde çalışabilirler. 11. Uzaylılar var mıdır?


 12. Cevap: Uzaylılar, Dünya dışındaki akıllı canlılardır. Uzaylıların var olup olmadığı sorusu, yüzyıllardır tartışılan bir sorudur. Bu soruya kesin bir cevap henüz bulunmamıştır, ancak birçok bilim insanı uzaylıların var olma olasılığının yüksek olduğunu düşünmektedir. Açıklama: 13. Argüman ağacı nedir ve nasıl oluşturulur?


 14. Cevap: Argüman ağacı nedir ve nasıl oluşturulur?an ağacı nedir ve nasıl oluşturulur? Açıklama:

  Argüman ağacı, bir görüşü destekleyen argümanları ve bu argümanların alt argümanlarını gösteren bir diyagramdır. Argüman ağacı oluşturmak için, öncelikle görüşü belirlemek gerekir. Ardından, bu görüşü destekleyen ana argümanlar belirlenir. Ana argümanlar, alt argümanlara bölünür ve bu şekilde ağacın yapısı oluşturulur. 15. Bilginin mutlak olarak mümkün olduğunu savunan felsefi görüş nedir?


 16. Cevap: Dogmatizm Açıklama:

  Dogmatizm, kesin ve değişmez bilginin mümkün olduğunu savunan felsefi görüştür. Bu görüşe göre, bilgi duyular aracılığıyla elde edilir ve duyular bize gerçeği olduğu gibi gösterir. Dolayısıyla, duyular aracılığıyla elde edilen bilgiler mutlak ve değişmezdir. 17. İnsanın bilgisinin ayırt edici özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: İnsan bilgisinin ayırt edici özellikleri şunlardır: * İnsan bilgiye bilinçli bir şekilde sahip olabilir ve bunu aktarabilen bir varlıktır. * İnsanlar içgüdüden öteye, içsel durumlarını kavramlarla bilebilir. * İnsanın sahip olduğu bilgiyi dil ve kavramlar aracılığıyla ifade edebilmesi açısından diğer bilgilerden (özel anlamda diğer canlıların sahip olduğu bilgilerden) bir farkı olduğu söylenebilir. Açıklama:

  İnsanın bilgisinin ayırt edici özellikleri, onu diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerdir. Bu özellikler sayesinde insan, daha karmaşık düşünceler üretebilir, daha etkili iletişim kurabilir ve daha gelişmiş bir kültür yaratabilir. 19. Evrensel ahlak yasasının temel unsurları nelerdir?


 20. Cevap: Evrensel ahlak yasasının temel unsurları şunlardır: 1. Özgür irade 2. Akıl ve düşünme yetisi 3. İyi ve kötü arasında seçim yapabilme 4. Eylemlerimizin sonuçlarını hesaplayabilme 5. Başkalarının haklarına ve özgürlüklerine saygı duyma Açıklama:

  Evrensel ahlak yasası, tüm insanlar için geçerli olan ahlaki ilkeler bütünüdür. Evrensel ahlak yasasının temelinde, insanların özgür iradeye sahip olması ve akıl ve düşünme yetisine sahip olması yatar. İnsanlar, özgür iradeleri sayesinde iyi ve kötü arasında seçim yapabilirler. Akıl ve düşünme yetileri sayesinde de eylemlerimizin sonuçlarını hesaplayabilirler. Başkalarının haklarına ve özgürlüklerine saygı duyma, evrensel ahlak yasasının temel unsurlarından biridir. 21. Ahlaki eylemin amacı ne olmalıdır?


 22. Cevap: Fayda Açıklama:

  Faydacılığa göre ahlaki eylemin amacı, mümkün olduğunca çok sayıda insan için fayda sağlamaktır. 23. İdeal devlet düzeni olabileceğini savunan üç görüşten biri özgürlüğün temelde olması gerektiğini savunur. Bu görüşe göre ideal devlet düzeninde özgürlük nasıl sağlanabilir?


 24. Cevap: İdeal devlet düzeninde özgürlük, insanların kendi iradeleriyle hareket etmeleri ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleriyle sağlanabilir. Devlet, insanların özgürlüklerini kısıtlamamalı ve onları belirli düşünceleri benimsemeye zorlamamalıdır. Açıklama:

  İdeal devlet düzeninde özgürlük, insanların kendi hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilmeleri ve kendi kararlarını kendilerinin verebilmeleri anlamına gelir. Devlet, insanların özgürlüklerini kısıtlamamalı ve onları belirli düşünceleri benimsemeye zorlamamalıdır. Özgürlük, insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve mutlu bir hayat sürmeleri için olmazsa olmaz bir unsurdur. 25. Kadına yönelik şiddetin nedenleri nelerdir?


 26. Cevap: Kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında cinsiyet eşitsizliği, toplumsal normlar, eğitim eksikliği, yoksulluk ve işsizlik yer almaktadır. Açıklama:

  Cinsiyet eşitsizliği, kadınların erkeklerden daha düşük bir konumda görülmesi ve kadınların haklarının ihlal edilmesidir. Toplumsal normlar, toplum tarafından kabul edilen ve uyulması beklenen davranışlardır. Eğitim eksikliği, kadınların eğitim düzeyinin düşük olması ve toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmamasıdır. Yoksulluk, yeterli gelir elde etmemek ve temel ihtiyaçları karşılayamamaktır. İşsizlik, çalışamamak ve gelir elde edememektir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (...) Platon'a göre devlet, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur.
  2. (...) Aristoteles'e göre devlet, insanların birlikte erdemli bir hayat yaşayabilmeleri için kurulmuştur.
  3. (...) İnsanların toplumsal yaşantı üzerine geliştirdiği düşünce ve eylemler, siyaseti ortaya çıkarmıştır.
  4. (...) Siyaset kavramı tek başına kullanıldığında geniş bir alanı içerir.
  5. (...) Siyaset, bütün bu kapsayıcılığına rağmen birey ve toplumun üstünde veya onlardan bağımsız değildir.
  6. (...) İnsanların etkilediği, oluşturduğu ve değiştirebildiği alanların hepsi aynı zamanda siyasi alandır.
  7. (...) Siyaset felsefesi, siyasetin ilgi alanı olan her konunun araştırılmasıdır.
  8. (...) Siyaset felsefesi siyaseti oluşturan yapıyı, egemenliğin ve iktidarın kaynağını anlamaya çalışmakla birlikte, öneri sunmayı da hedefler.
  9. (...) Siyaset felsefesinde hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağının ne olduğu ve ideal devlet düzeninin olup olamayacağı konuları öne çıkan problemlerdendir.
  10. (...) Siyaset bilimi, somut toplumsal durumları incelerken siyaset felsefesinin çözümlemelerine başvurur.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Platon, devlet olmaksızın insanların ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, devletin insanlara yiyecek, barınacak ve güvenlik sağlayacağını düşünüyordu. 2. Aristoteles, insanın toplumsal bir varlık olduğunu, ancak yalnızca devlette erdemli bir hayat yaşayabileceğini düşünüyordu. 3. Siyaset, insanların toplumsal yaşantı üzerine geliştirdiği düşünce ve eylemlerle ortaya çıkar. 4. Siyaset kavramı tek başına kullanıldığında, yönetim, ekonomi, savaş, barış, yasa ve ortak yaşamı ilgilendiren hemen hemen bütün konuları kapsar. 5. Siyaset, bütün bu kapsayıcılığına rağmen birey ve toplumun üstünde veya onlardan bağımsız değildir. 6. İnsanların etkilediği, oluşturduğu ve değiştirebildiği alanların hepsi aynı zamanda siyasi alandır. 7. Siyaset felsefesi, siyasetin ilgi alanı olan her konunun araştırılmasıdır. 8. Siyaset felsefesi siyaseti oluşturan yapıyı, egemenliğin ve iktidarın kaynağını anlamaya çalışmakla birlikte, öneri sunmayı da hedefler. 9. Siyaset felsefesinde hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağının ne olduğu ve ideal devlet düzeninin olup olamayacağı konuları öne çıkan problemlerdendir. 10. Siyaset bilimi, somut toplumsal durumları incelerken siyaset felsefesinin çözümlemelerine başvurur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 10.sınıflar felsefe dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Argüman kavramını anlamak.

Akıl yürütme türlerini öğrenciler açıklayabilir.

Öğrenciler gerçeklik ve doğruluk arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

Öğrenciler, düşünce ve konuşma arasındaki ilişkiyi anlayacaklar.

Öğrenciler, İmâm-ı Gazâlî'nin iletişim anlayışını öğrenecekler.

Öğrenciler, argüman ağacının yapısını ve nasıl oluşturulacağını öğrenirler.

Öğrenciler, dogmatizm felsefi görüşünü kavramış olurlar. Bilginin doğruluğunu ölçmek için kullanılan yöntemlerden birini açıklayınız. Cevap: İnsanların doğruluk ölçülü olarak karşılaştırmalı bir şekilde kullanmasıyla bilginin doğruluk değerinin ortaya konulması ve ölçülmesidir. Açıklama: Doğruluk ölçütü, insan aklının nesneleri doğru olarak bilme yeteneğidir. Yani objektif olan gerçeklikle özne olan akıl arasındaki uyuşmadır. Kazanım: Öğrenci, bilginin doğruluğunu ölçmek için kullanılan yöntemlerden birini açıklayabilir.

İnsanın bilgisinin ayırt edici özelliklerini öğrenen öğrenciler, insanın bilgiye sahip olma ve onu kullanma becerisinin önemini daha iyi anlayabilirler. Ayrıca, bu özellikler sayesinde insanın diğer canlılardan nasıl farklılaştığını ve bu farklılığın önemini kavrayabilirler.

Evrensel ahlak yasasının temel unsurlarını öğrenciler açıklayabilir.

Öğrenciler, faydacılığın temel ilkelerini ve ahlaki eylemin amacı hakkındaki görüşünü anlarlar.

Öğrenciler, ideal devlet düzeninde özgürlüğün nasıl sağlanabileceğini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, kadına yönelik şiddetin nedenlerini anlayabilir ve bu sorunun çözümü için neler yapılabileceğini tartışabilirler.

* Öğrenciler, siyasetin temel kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenecektir. * Öğrenciler, siyasetin önemini ve insanların toplumsal yaşantısındaki rolünü anlayacaktır. * Öğrenciler, siyaset felsefesinin temel problemlerini öğrenecektir. * Öğrenciler, siyaset felsefesinin siyaset bilimi ile ilişkisini anlayacaktır. * Öğrenciler, siyaset felsefesinin günümüzdeki önemini anlayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.