Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Popülasyon ve komünite arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 2. Cevap: Popülasyonlar aynı tür canlılardan oluşurken, komüniteler farklı tür canlıların etkileşim içinde yaşadığı gruplardır. Açıklama:

  Popülasyonlar bir araya gelerek komüniteleri oluşturur ve komüniteler de ekosistemin canlı bileşenlerini temsil eder. 3. İnsan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerine üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Orman yangınları * Ormansızlaşma * Su kirliliği Açıklama:

  Bu faaliyetler canlı habitatlarını yok eder, biyolojik çeşitliliği azaltır ve çevre kirliliğine yol açar. 5. Besin ağı terimini açıklayınız.


 6. Cevap: Besin ağı, doğada canlıların birden fazla besin kaynağı tükettiği ve farklı besin zincirlerinde yer aldığı karmaşık bir beslenme ilişkisidir. Canlılar birden fazla besin zincirinde yer aldığı için bu zincirler birbirleriyle bağlantılı olarak bir ağ oluşturur. Açıklama:

  Besin ağları, ekosistemlerin karmaşıklığını ve canlılar arasındaki karşılıklı bağımlılığı gösterir. 7. Biyolojik birikim nedir? Üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Biyolojik birikim, kirleticilerin canlıların dokularında yıllarca kalarak giderek artan konsantrasyonlarda birikmesidir. Örnekler: * DDT * Cıva * PCB'ler Açıklama:

  Biyolojik birikim, ekosistemlerde ciddi sonuçlara yol açabilir ve insan sağlığına da zarar verebilir. 9. Karbon döngüsünde yer alan canlı organizmaları ve gerçekleştirdikleri işlemleri üç örnek vererek açıklayınız.


 10. Cevap: * Bitkiler: Fotosentez yaparak atmosferdeki karbondioksidi kullanır. * Fitoplanktonlar: Sucul ortamlarda fotosentez yaparak suda çözünmüş karbondioksidi kullanır. * Hayvanlar: Solunum yaparak atmosferdeki karbondioksidi açığa çıkarır. Açıklama:

  Karbon döngüsü, atmosfer, okyanuslar, toprak ve canlı organizmalar arasında karbonun dönüşümünü içeren bir döngüdür. 11. Azot bağlayıcı bakteriler hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: * Atmosferik azotu toprağa bağlayan bakterilerdir. * Baklagillerin kök yumrularında bulunurlar. * Örneğin Rhizobium cinsi bakteriler bezelye, fasulye gibi baklagillerin köklerinde yaşar. Açıklama:

  Azot bağlayıcı bakteriler, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan azotu atmosferd 13. Asit yağmurlarının oluşumunu açıklayınız.


 14. Cevap: Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan sülfür dioksit ve azot oksitlerin atmosferde su buharıyla tepkimeye girmesiyle oluşur. Açıklama:

  Asit yağmurları, çevreye ve canlılara zarar veren bir tür hava kirliliğidir. 15. Sera etkisine katkıda bulunan üç gaz örnek veriniz.


 16. Cevap: - Karbondioksit - Metan - Azot oksitler Açıklama:

  Sera gazları, Dünya'nın yüzey sıcaklığını artırarak küresel ısınmaya neden olur. 17. Ekolojik ayak izini küçültmek için alınabilecek üç önlem yazınız.


 18. Cevap: 1. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak. 2. Enerji ve gıda israfını önlemek. 3. Daha az elektrik, kâğıt ve su kullanmak. Açıklama:

  Ekolojik ayak izini küçültmek için bireylerin olumlu değişiklikler yapması gerekmektedir. 19. Ekolojik ayak izi büyüklüğünü etkileyen faktörler nelerdir?


 20. Cevap: 1. Nüfusun yoğunluğu 2. Yaşam tarzı (tüketim alışkanlıkları) 3. Teknolojik gelişmişlik seviyesi Açıklama:

  Ekolojik ayak izi büyüklüğü, çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. 21. Çevre kirliliğinin önlenmesinde biyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi nedir? Üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji * Mikrobiyoloji * Biyoistatistik Açıklama: 23. Biyolojik çeşitliliğin önemini açıklayınız.


 24. Cevap: Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin sağlıklı işleyişi için gereklidir, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur ve gelecek nesillerin haklarını korur. Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, farklı türler ve bunların çevre ile etkileşimlerini içerir. Ekosistemlerin dengede kalmasına, besin zincirlerinin korunmasına ve yenilenebilir kaynakların sağlanmasına katkıda bulunur. 25. Türkiye'de bulunan endemik hayvan türlerinden üç örnek veriniz.


 26. Cevap: Sivas kangal köpeği, Denizli horozu, Ankara tiftik keçisi Açıklama:

  Türkiye, zengin biyolojik çeşitliliği sayesinde çok sayıda endemik hayvan türüne sahiptir. Bu türler, ekonomik ve ekolojik açıdan önemlidir. 27. Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik alınan bazı tedbirler nelerdir?


 28. Cevap: Millî parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları Açıklama:

  Bu alanlar belirli ekosistemlerin ve canlıların korunması amacıyla kurulmuştur. 29. Türkiye Tohum Gen Bankası'nın özellikleri nelerdir?


 30. Cevap: * 250 bin tohum saklama kapasitesi * Bitki, bakteri ve mantar gen kaynaklarını korur * Araştırmacılara örnekleri araştırma için sağlar Açıklama:

  Türkiye Tohum Gen Bankası, yüksek saklama kapasitesine sahip, çok çeşitli gen kaynaklarını koruyan ve araştırmacılara örnek sağlayan önemli bir kurumdur. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Ekosistem, canlı ve cansız bileşenlerden oluşur.
  (.....) 2. Üreticiler fotosentez yapabilir.
  (.....) 3. Tüketiciler besin zincirinde kendi besinlerini üretir.
  (.....) 4. Toprak, su ve ışık ekosistemin cansız bileşenleridir.
  (.....) 5. İklim, canlıların dağılımını etkilemez.
  (.....) 6. Sıcaklık, enzimlerin çalışmasını etkiler.
  (.....) 7. Güneş ışığı tüm sucul ekosistemlerde aynı derinliğe kadar ulaşır.
  (.....) 8. Hayvanlar sıcaklık değişimlerine uyum sağlayabilir.
  (.....) 9. Biyosfer, en büyük ekolojik organizasyon düzeyidir.
  (.....) 10. Ekosistemlerde enerji akışı tek yönlü değildir.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Ekosistemler hem canlı hem de cansız bileşenlerden oluşur. 2. Üreticiler fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. 3. Tüketiciler kendi besinlerini üretemezler ve diğer canlılarla beslenirler. 4. Toprak, su ve ışık ekosistemin cansız bileşenlerindendir. 5. İklim, canlıların dağılımını ve davranışlarını etkiler. 6. Sıcaklık, enzimlerin çalışmasını hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. 7. Güneş ışığı genellikle sucul ekosistemlerde sınırlı derinliklere kadar ulaşır. 8. Hayvanlar sıcaklık değişimlerine uyum sağlamak için çeşitli adaptasyonlar geliştirmiştir. 9. Biyosfer, tüm Dünya'yı kapsayan en büyük ekolojik organizasyon düzeyidir. 10. Ekosistemlerdeki enerji akışı tek yönlüdür ve üreticilerden tüketicilere doğru ilerler. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Doğal kaynaklar insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan canlı ve cansız bileşenlerin tamamına verilen addır.
  (.....) 2. Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerde bulunan canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder.
  (.....) 3. İnsanlar doğal kaynakları kullanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır.
  (.....) 4. Biyosferdeki ekosistemler insan faaliyetlerinden hiçbir şekilde etkilenmez.
  (.....) 5. Ormansızlaşma, tarım arazilerinin artırılması ve endüstriyel atıklar ekosistemleri olumsuz etkileyebilir.
  (.....) 6. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kaynakların yenilenme hızından daha hızlı tüketilmemesini içerir.
  (.....) 7. Gen bankaları, genetik çeşitliliğin korunması için kurulmuştur.
  (.....) 8. Arboretumlar, çeşitli bitki türlerinin kültüre alındığı yerlerdir.
  (.....) 9. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların tüketimini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.
  (.....) 10. Geri dönüşüm projeleri, doğada parçalanması zor atıkların doğaya olan zararlı etkilerini azaltmayı hedefler.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYAMIZ
  1. Biyomlar
  2. Ekosistem Ekolojisi

Ayrıca Lise 10.sınıf biyoloji dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Popülasyon ve komünite kavramlarını ayırdedebilmek

İnsan faaliyetlerinin çevresel sonuçlarını fark etmek

* Besin ağlarının tanımını ve önemini anlar.

* Biyolojik birikimin tanımını ve örneklerini bilir.

Öğrenciler, karbon döngüsünde yer alan canlı organizmaları ve gerçekleştirdikleri işlemleri anlayacaktır.

Asit yağmurlarının oluşum sürecini kavrama.

Sera etkisine katkıda bulunan önemli gazları tanıma.

Ekolojik ayak izini küçültmek için alınacak önlemleri kavramak.

Ekolojik ayak izi büyüklüğünü etkileyen faktörleri anlamak.

Öğrenci, çevre kirliliğiyle mücadelede biyolojinin rolünü ve diğer disiplinlerle ilişkisini anlayacaktır.

Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin önemini ve ekosistemlerdeki rolünü anlarlar.

Öğrenciler, Türkiye'nin endemik hayvan türleri hakkında bilgi edinir ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini anlar.

Biyolojik çeşitliliğin korunması için alınan tedbirleri öğrenmek

Türkiye Tohum Gen Bankası'nın özelliklerini bilmek

* Ekosistemlerin bileşenlerini tanımlayabilme * Canlıların ve ekosistemlerin karşılıklı ilişkilerini anlayabilme * Canlıların çevresel faktörlere uyum sağlama mekanizmalarını açıklayabilme * Ekosistemlerdeki enerji akışını ve madde döngülerini kavrayabilme * Çevresel sorunların ekosistemler üzerindeki etkilerini değerlendirebilme

* Doğal kaynakların öneminin anlaşılması * Biyolojik çeşitliliğin korunmasının gerekliliğinin vurgulanması * Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı bilincinin geliştirilmesi * Gen bankaları ve arboretumlar gibi biyolojik çeşitliliği koruma yöntemlerinin tanıtılması * Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin anlaşılması * Geri dönüşümün çevresel faydalarının vurgulanması

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.