Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y CEVAPLARI

 1. Dihibrit çaprazlama ile ilgili olarak;
  I. İki karakter bakımından heterozigot olan bireylerin çaprazlanmasıdır.
  II. Dihibrit çaprazlama ile F2 dölünde oluşan bireylerin fenotip ayrışım oranı 9:3:3:1 şeklinde ortaya çıkar.
  III. F1 dölünü kendi arasında çaprazladığımızda dihibrit çaprazlama yapmış oluyoruz.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I          B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 2. Cevap: E Açıklama:Cevap: (E)

  Açıklama:

  * I. ifade doğrudur. Dihibrit çaprazlama, iki karakter bakımından heterozigot olan bireylerin çaprazlanmasıdır.
  * II. ifade doğrudur. Dihibrit çaprazlama ile F2 dölünde oluşan bireylerin fenotip ayrışım oranı 9:3:3:1 şeklinde ortaya çıkar. Bu, Mendel'in bağımsız açılım ilkesine göre açıklanabilir.
  * III. ifade doğrudur. F1 dölünü kendi arasında çaprazladığımızda, her karakter bakımından iki farklı aleli olan bireyler elde ederiz. Bu nedenle, bu çaprazlama da dihibrit çaprazlama olarak kabul edilir.

  Sonuç olarak, verilen tüm ifadeler doğrudur.

  Cevap: (E)

  Açıklama:

  I. ifade doğrudur. Dihibrit çaprazlama, iki karakter bakımından heterozigot olan bireylerin çaprazlanmasıdır. Bu ifade, dihibrit çaprazlamanın tanımını açıkladığı için doğrudur.

  II. ifade doğrudur. Dihibrit çaprazlama ile F2 dölünde oluşan bireylerin fenotip ayrışım oranı 9:3:3:1 şeklinde ortaya çıkar. Bu ifade, Mendel'in bağımsız açılım ilkesine göre açıklanabilir. Bu ilke, farklı karakterlerin alellerinin gametlere birbirlerinden bağımsız dağılmasını ifade eder. Bu nedenle, dihibrit çaprazlama sonucunda, her karakter bakımından dört farklı fenotip ortaya çıkar. Bu fenotiplerin oranı ise 9:3:3:1 şeklindedir.

  III. ifade doğrudur. F1 dölünü kendi arasında çaprazladığımızda, her karakter bakımından iki farklı aleli olan bireyler elde ederiz. Bu nedenle, bu çaprazlama da dihibrit çaprazlama olarak kabul edilir. Bu ifade, dihibrit çaprazlamanın tanımını açıkladığı için doğrudur.

  Sonuç olarak, verilen tüm ifadeler doğrudur. Bu nedenle, cevabımız (E) olmalıdır.

 3. Eğer bir karakterin farklı özelliklerinin geni bir bireyde bulunursa yalnız biri tam olarak etkisini gösterir.
  Yukarıda verilen Mendel ilkesi daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Benzerlik Yasası          B) Ayrılma İlkesi
  C) Dominantlık yasası    D) Bağımsız Dağılım İlkesi
  E) Bağlı Gen İlkesi

 4. Cevap: E

 5. Bir karakteri oluşturan allel çeşidinin ikiden fazla olmasına .............................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) çok allelik                            B) aglütinasyon
  C) eritroblastosis fetalis       D) gamet
  E) resesif

 6. Cevap: E

 7. Kan uyuşmazlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kan uyuşmazlığında baba Rh+, anne Rh- ve çocuk Rh+’dir.
  B) Rh– bir anne ile Rh+ bir babadan Rh+ grubunda bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar
  C) İlk hamilelikte doğum fetüsün alyuvarları ölür gerçekleşir.
  D) İkinci ve daha sonraki gebeliklerde çocuğun alyuvarları çöker.
  E) Rh uyuşmazlığı olarak da bilinmektedir.

 8. Cevap: E

 9. Kan grubu genetiği ile ilgili olarak;
  I. A, B, AB ve 0 kan gruplarının kalıtımını A, B ve 0 genleri sağlar. 
  II. Alyuvar yüzeyinde A antijeni varsa A grubu, B antijeni varsa B grubu, hem A hem de B antijenleri varsa AB grubu, antijen yoksa 0 (sıfır) grubu oluşur.
  III. A kan grubunun plazmasında anti B, B kan grubunun plazmasında anti A, 0 grubunun plazmasında hem anti A hem de anti B antikorları bulunur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 10. Cevap: E

 11. Gregor Mendel yetiştirdiği bezelyelerle deneyler yaparak temel genetik yasalarını keşfetmeyi başarmıştır. Mendel'in başarılı sonuçlar alması çalışmalarında tesadüfen bezelyeleri seçmiş olmasıyla ilgilidir. Çünkü bezelyeler çaprazlama için uygun özelliklere sahip bitkilerdir.
  Buna göre;
  I. Bezelyeler kısa zamanda döl veren bitkilerdir.
  II. Bezelye çiçekleri, aynı türün farklı bireyleriyle tozlaşma özelliğine sahiplerdir.
  III. Bezelyelerin dışarıdan gözlenebilen çok çeşit içerir.
  yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 12. Cevap: E

 13. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mendel ilkeleri için doğru değildir?

  A) Karakterlerin nesillere aktarılmasını sağlayan birim faktörler (genler) vardır.
  B) Bir özellik bakımından farklı iki arı döl çaprazlanırsa (AA x aa) F1 dölündeki bireylerin hepsi birbirine benzer. 
  C) Bir çift genden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak farklı gametlere geçer.
  D) Eğer bir karakterin farklı özelliklerinin geni bir bireyde bulunursa tüm genler etkisini gösterir. 
  E) Melezlerin kendi aralarında çaprazlanması ile belirli özelliklerin önceden tahmin edilen oranlarda ortaya çıkması gametlerin rastgele birleşmesi ile ilgilidir.  

 14. Cevap: E

 15. Medel ilkelerinde;
  I. Krossing over
  II. Çok alellilik 
  III. Eşbaskınlık
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yoktur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 16. Cevap: E

 17. Gametle ilglili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Gametlerde her bir karakter için sadece bir gen bulunur. 
  B) Gametlerde homolog kromozom bulunur.
  C) Kromozomların gametlere dağılımı rastgele olur.
  D) Mayoz bölünme ile oluşan haploit (n) kromozomlu hücrelere gamet denir.
  E) Ya anneden ya da babadan gelen gene sahiptir.

 18. Cevap: E

 19. I.  Genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüştür.
  II. Kan grubunun belirlendiği genlerdir.
  III. Genotipin dışa yansımış halidir
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri fenotip için doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 20. Cevap: E

 21. Diploit (2n) canlılarda bulunan, biri anneden diğeri babadan gelen aynı özelliğin genlerini taşıyan büyüklük ve şekilleri aynı olan kromozomlara ................................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Homozigot        B) Heterozigot 
  C) Lokus                  D) Homolog kromozom
  E) Resesif

 22. Cevap: E

 23. * Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çiftidir.
  * Her karakter için biri anneden diğeri babadan olmak üzere en az iki tanedir
  Yukarıda özellikleri verilen gen türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Resesif (çekinik) gen    B) Dominant (baskın) gen
  C) Kromozom                    D) Lokus
  E) Allel gen

 24. Cevap: E

 25. Etkisini sadece homozigot iken gösterebilen genlere ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Resesif (çekinik) gen    B) Dominant (baskın) gen
  C) Kromozom                    D) Lokus
  E) Allel gen

 26. Cevap: E

 27. Kromozomlarla ilgili olarak;
  I. DNA ve proteinden oluşur
  II. Yaklaşık 1500 adet nükleotitten oluşur
  III. Kalıtsal bilgileri taşıyan hücredeki yönetimi ve kalıtımı sağlayan yapıdır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III            E) I, II ve III

 28. Cevap: E

 29. Genotip ile ilgili olarak;
  I. CanIının sahip oIduğu genIerin tümüne denir.
  II. Diploit canlıda (2n) genotip vardır
  III. Haploit (n) canlıda ise genotip  ile gösterilir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II     B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 30. Cevap: E

 31. Birincil tüketiciler için;
  I. Üreticilerle beslenen otçul canlılardır.
  II. Enerji kaynağı üreticilerdir.
  III. Alageyik, tavşan, yeşil çekirge bunlara örnektir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) I ve III
  D) I, II ve III        E) II ve III

 32. Cevap: D

 33. Karnivar canlılar için;
  I. Etçil hayvanlardır.
  II. Sindirim kanalları otçul canlılara göre daha kısadır.
  III. Tüketici canlılarla beslenir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II         B) I ve II        C) I ve III
  D) I, II ve III        E) II ve III

 34. Cevap: D

 35. Aşağıdakilerden hangisi cansız faktörlerden değildir?

  A) Enerji kaynağı        B) Sıcaklık        C) İklim
  D) Toprak                    E) Algler

 36. Cevap: E

 37. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tüm alanlara ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) komünite        B) ekosistem        C) biyosfer
  D) biyom             E) popülasyon

 38. Cevap: C

 39. I. Canlıların birbiri ile ve cansız çevreyle etkileşimlerini.
  II. Madde döngülerini,
  III. Enerji döngülerini 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ekoloji dalında incelenir?

  A) I ve II         B) Yalnız III        C) II ve III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 40. Cevap: E

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y Detayları

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y Testini Çöz tıklayın. Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KALITIMIN GENEL İLKELERİ
  1. Kalıtım Ve Biyolojik Çeşitlilik
  2. Modern Genetik Uygulamaları

Ayrıca etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 23 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kuzey Danışmanlık 10. sınıf Biyoloji 2D1Y sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.