Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular)

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) CEVAPLARI

 1. Kültürün temel unsurlarından bahsediniz.


 2. Cevap: Dil, sanat ve edebiyat, değerler ve inançlar, gelenek ve görenekler, teknoloji ve bilim, gıda ve giyim, eğitim ve iletişim Açıklama:

  Kültür, bu temel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur ve bir toplumun yaşam biçimini, değerlerini ve kimliğini şekillendirir. 3. Gelenek ve görenekler kültürün nasıl bir yönünü yansıtır?


 4. Cevap: Toplumun alışkanlıklarını, ritüellerini ve özel günlerini Açıklama:

  Gelenek ve görenekler, bir toplumun geçmişinden gelen uygulamalarıdır ve kültürel kimliği şekillendirerek toplumsal bağları güçlendirir. 5. Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumlar için üç örneğini veriniz.


 6. Cevap: * Toplumsal bağları güçlendirir ve birlik duygularını destekler. * Farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörü yaratır. * Turizm yoluyla ekonomik faaliyetleri teşvik ederek toplulukların sürdürülebilirliğini destekler. Açıklama:

  Kültürel mirasa sahip çıkmak, toplumlara çeşitli şekillerde fayda sağlar, sosyal uyumu, ekonomik büyümeyi ve kültürel değişimle ilgili zorluklarla başa çıkma yeteneğini artırır. 7. Kültürel mirasın çeşitlerini belirtiniz.


 8. Cevap: * Somut miras: Arkeolojik alanlar, tarihi binalar, müzeler, sanat eserleri * Somut olmayan miras: Gelenekler, müzik, dans, dil, inançlar Açıklama:

  Kültürel miras, hem fiziksel hem de soyut unsurlarla zengin ve çeşitli bir karaktere sahiptir. 9. Teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 10. Cevap: Teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini daha verimli hale getirerek ekonomik büyümeyi tetikler. Otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojiler üretkenliği artırır. Ayrıca inovasyon ve yenilikçilik, rekabet avantajı sağlar ve bilgi tabanlı ekonomilerin oluşumuna katkı sunar. Açıklama:

  Ekonomik büyüme, bir ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış olarak tanımlanır. Teknolojik gelişmeler, bu kapasiteyi artırarak büyümeyi destekler. 11. Sosyal adaletin bir medeniyetin sosyal yapısı üzerindeki önemini açıklayınız.


 12. Cevap: Sosyal adalet, toplum içindeki bireyler arasında adil bir paylaşımın sağlanmasını ifade eder. Sosyal adaletin sağlanması, toplumdaki gelir eşitsizliği, fırsat eşitsizliği ve sosyal sınıf ayrımlarını azaltmaya yardımcı olur. Bu da daha adil, eşitlikçi ve huzurlu bir medeniyetin oluşmasına katkı sunar. Açıklama:

  Sosyal adalet, bir toplumda herkesin eşit haklara sahip olması ve sosyal kaynaklara adilce erişebilmesi anlamına gelir. Bu, medeniyetin sosyal uyumunu ve istikrarını artırır. 13. Yunus Emre'nin tasavvufi düşüncesinin Anadolu'daki yayılmasına etkilerini sayınız.


 14. Cevap: * Tasavvufi ideallerin anlaşılır bir dilde anlatılması * Evrensel sevgi ve hoşgörü mesajının yayılması * Allah sevgisi ve İslamî değerlerin vurgulanması * Sade ve anlaşılır dil kullanımı Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, tasavvufi düşünceyi Anadolu'daki halka daha erişilebilir hale getirmiş ve bu düşünce sisteminin benimsenmesine katkı sağlamıştır. 15. Yunus Emre'nin Türk halk şiiri geleneğine yaptığı katkıları açıklayınız.


 16. Cevap: Yunus Emre, Türk halk şiiri geleneğini İslam'ın tasavvufi öğretileriyle birleştirerek insanların manevi değerleri anlamalarına yardımcı oldu. Açıklama:

  Yunus Emre, halk şiiri tarzını kullanarak İslam'ın ahlaki değerlerini ve manevi yönlerini anlattı. 17. Karacaoğlan'ın halk edebiyatına katkılarından üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Karacaoğlan'ın halk edebiyatına katkılarından üç örnek veriniz.aoğlan'ın halk edebiyatına katkılarından üç örnek veriniz. Açıklama:

  Karacaoğlan'ın halk edebiyatına katkılarından üç örnek veriniz. Cevap: * Yalın dilin benimsenmesi * Halk müziğine yaptığı katkılar * Destanlarında halk destanlarına katkıan'ın halk edebiyatına katkılarından üç örnek veriniz. Cevap: * Yalın dilin benimsenmesi * Halk müziğine yaptığı katkılar * Destanlarında halk destanlarına katkı 19. Âşık Veysel'in Türk kültürüne yaptığı katkılardan üç tanesini açıklayınız.


 20. Cevap: Âşık Veysel'in Türk kültürüne yaptığı katkılardan üç tanesini açıklayınız.Veysel'in Türk kültürüne yaptığı katkılardan üç tanesini açıklayınız. Açıklama:

  Âşık Veysel'in Türk kültürüne yaptığı katkılardan üç tanesini açıklayınız. Cevap: * Efsanevi âşık figürü olma * Türk halk müziğine yenilikler getirmesi * Yaşam felsefesiyle insan sevgisini ve doğa saygısını aşılamasıel'in Türk kültürüne yaptığı katkılardan üç tanesini açıklayınız. Cevap: * Efsanevi âşık figürü olma * Türk halk müziğine yenilikler getirmesi * Yaşam felsefesiyle insan sevgisini ve doğa saygısını aşılaması 21. Âşık Veysel'in sanatı engelli bireyler için neden ilham kaynağıdır?


 22. Cevap: Azmi, yeteneği, toplumda yer alma iradesi, sanatın gücü Açıklama:

  Âşık Veysel, görme engeline rağmen mücadeleci bir ruhla hayatını sürdürmüş, yeteneklerini kullanmış ve sanatın engellilerin kendini ifade etmesi için güçlü bir araç olduğunu göstermiştir. 23. Medeniyet Kavramını açıklayınız.


 24. Cevap: Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Karacaoğlan, Türk halk müziğinin bir temsilcisidir.
  (.....) 2. Dede Korkut, kahramanlık öyküleriyle tanınan bir halk kahramanıdır.
  (.....) 3. Köroğlu, cesaretini ve adalet anlayışını anlatan destanların kahramanıdır.
  (.....) 4. Gevheri, XVII. yüzyılda yaşamış bir kadın âşıktır.
  (.....) 5. Âşık Dertli, genç nesillere öğüt veren şiirler yazmıştır.
  (.....) 6. Dadaloğlu, halkın yaşadığı zorlukları dile getiren destanlar söylemiştir.
  (.....) 7. Âşık edebiyatı, duyguları yalın bir dille ifade eden bir edebiyat türüdür.
  (.....) 8. Karacaoğlan, aşkı ve doğayı şiirlerinde işleyen önemli bir âşıktır.
  (.....) 9. Halk müziği, halkın günlük yaşamından izler taşır.
  (.....) 10. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun eserleri, Türk halk kültürünün zenginliğini yansıtır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Yunus Emre
  2. Türkçe Gelişimi
  3. Tasavvuf
  4. Evrensel Değerler
  5. Hoşgörü Mesajları
  6. Anadolu Kültürü
  7. Eğitim ve İlim
  8. Türk Müziği
  9. Anadolu Medeniyeti
  10. Halk Kültürü
  a) Anadolu'ya yerleşen Türklere medeniyet kurmalarında destek
  b) Yunus Emre'nin eserlerindeki dil
  c) Yunus Emre'nin eserlerindeki temel tema
  d) Anadolu'da farklı etnik grupların bir arada yaşamasını kolaylaştırma
  e) Yunus Emre'nin eserlerinde yansıyan
  f) Yunus Emre'nin hayatının ve eserlerinin kapsadığı dönem
  g) Yunus Emre'nin eserlerinin yaygınlaşmasına katkı
  h) Anadolu Türkçesi'nin oluşumuna etkisi
  ı) Yunus Emre'nin eserlerinde vurgulanan
  i) Anadolu halkının yaşam tarzını yansıtması

 28. Cevap: 1. c 2. h 3. i 4. ı 5. a 6. e 7. f 8. g 9. a 10. e Açıklama: 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Medeniyetin temel yapı taşları ve toplumların gelişmesine katkıda bulunan unsurlarına .......... denir.
  2. Gelişmiş teknolojilerin üretim süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmesine .......... adı verilir.
  3. Yeni teknolojiler ve ilerlemeler sayesinde medeniyetin inovasyon potansiyeli .......... olur.
  4. İnternet ve diğer dijital araçlar, bilgiye erişimi kolaylaştırarak toplumun .......... düzeyini artırır.
  5. Sanayileşme, yeni .......... alanları yaratır ve ekonomiyi .......... eder.
  6. Bir medeniyetin istihdam sağlaması ve ekonomik büyümeyi desteklemesine .......... denir.
  7. Gelişmiş bir ekonomik yapı, toplumun .......... düzeyini yükseltir.
  8. Medeniyetin ekonomik yönü, ticaret ve .......... sistemiyle bağlantılıdır.
  9. Ekonomik büyüme ve refah, inovasyon ve .......... ile yakından ilişkilidir.
  10. Bir medeniyetin sosyal adalet, eşitlik ve insan haklarına verdiği önem, sosyal .......... olarak tanımlanır.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Biygiyfuyf
05 Haziran 2024

15 soruda 13 D 1 B 1Y


Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) Detayları

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Kültürün temel unsurlarını tanımlayabilmek.

Gelenek ve göreneklerin kültürün şekillenmesindeki rolünü anlayabilmek.

Öğrenciler, kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarını korumadaki çok yönlü önemini anlayacaklar.

Öğrenciler, kültürel mirasın somut ve somut olmayan biçimlerini ayırt edebilecekler.

Öğrenci, teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkilerini anlayacaktır.

Öğrenci, sosyal adaletin bir medeniyetin sosyal yapısı için taşıdığı önemi kavrayacaktır.

Yunus Emre'nin tasavvufi düşüncesinin Anadolu üzerindeki etkisini anlayabilmek.

Yunus Emre'nin Türk halk şiiri geleneğine katkılarını öğrenerek kültürel zenginliğimizi daha iyi anlayabiliriz.

Karacaoğlan'ın halk edebiyatına yaptığı katkılar hakkında bilgi edinmek

Âşık Veysel'in Türk kültürüne katkılarını anlamak

Âşık Veysel'in engelli bireylere ilham veren yönlerini kavrama.

* Türk halk müziği ve âşık edebiyatının önemli isimlerini öğrenmek. * Âşık edebiyatının özelliklerini anlamak. * Karacaoğlan'ın Türk kültürüne katkılarını kavramak. * Halk müziğinin ve halk edebiyatının toplumdaki rolünü değerlendirmek. * Âşık Veysel Şatıroğlu'nun kültürel mirasımıza yaptığı katkıları incelemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kültür ve medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı (Açık Uçlu Sorular) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.