İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) IX. yüzyılda İslam dünyasında matematik, astronomi ve tıp alanlarında önemli gelişmeler olmuştur.
  2. ( ) IX. yüzyılda İslam dünyasında çeviri faaliyetleri hız kazanmıştır.
  3. ( ) Beni Musa Kardeşler, astronomi ve mekanik alanlarında çalışmalar yapmışlardır.
  4. ( ) Sıfırın keşfi ve matematikte kullanımı, matematik biliminde büyük bir dönüm noktası olmuştur.
  5. ( ) El Hârizmî, cebir ve denklem biliminin kurucusu olarak kabul edilir.

 2. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) Açıklama:

  1. Cümle, İslam dünyasında IX. yüzyılda matematik, astronomi ve tıp alanlarında önemli gelişmeler olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, İslam bilim geleneğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle cümle doğrudur. 2. Cümle, IX. yüzyılda İslam dünyasında çeviri faaliyetlerinin hız kazandığını ifade etmektedir. Bu durum, İslam bilim geleneğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle cümle doğrudur. 3. Cümle, Beni Musa Kardeşlerin astronomi ve mekanik alanlarında çalışmalar yaptığını ifade etmektedir. Bu durum, İslam bilim geleneğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle cümle doğrudur. 4. Cümle, sıfırın keşfi ve matematikte kullanımının matematik biliminde büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, İslam bilim geleneğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle cümle doğrudur. 5. Cümle, el Hârizmî'nin cebir ve denklem biliminin kurucusu olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Bu durum, İslam bilim geleneğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle cümle doğrudur. 3. İslam bilimi, gerçekçilik, faydacılık ve gayecilik gibi üç temel kavram esas almıştır. Bu kavramlardan hangisi, bilim insanlarının çalışmalarının insanlığın yararına olmasını amaçladığını gösterir?

  A) Gerçekçilik    B) Faydacılık    C) Gayecilik    D) Hepsi    E) Hiçbiri    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Faydacılık, bilim insanlarının çalışmalarının insanlığın yararına olmasını amaçladığını gösterir. 5. İslam bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla hangi bilim dallarının gelişmesine katkı sağlamıştır?

  A) Tıp, matematik, astronomi, kimya
  B) Fizik, edebiyat, tarih, felsefe
  C) Din, hukuk, siyaset, sanat
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: A Açıklama:

  İslam bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla tıp, matematik, astronomi ve kimya gibi bilim dallarının gelişmesine katkı sağlamışlardır. 7. el-Fihrist adlı eserde hangi konulara yer verilmiştir?

  A) Dinler, mezhepler, ilimler ve sanatlar
  B) Matematik, astronomi ve tıp
  C) Felsefe ve edebiyat
  D) Tarih ve coğrafya
  E) Hepsi

 8. Cevap: E Açıklama:

  el-Fihrist adlı eser, çeşitli dinler, mezhepler, ilimler ve sanatlar hakkında bilgi vermektedir. 9. el-Fihrist adlı eser, İslam bilim tarihi açısından hangi öneme sahiptir?

  A) İslam dünyasında yazılan eserlerin adlarını, yazarlarını ve konularını günümüze kadar taşımıştır.
  B) Orta Çağ İslam kültürü ve o dönemin edebi kişilikleri hakkında bilgi vermektedir.
  C) Bilim tarihi alanında yazılmış ilk eserdir.
  D) İslam biliminin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.
  E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  el-Fihrist adlı eser, İslam dünyasında yazılan eserlerin adlarını, yazarlarını ve konularını günümüze kadar taşımıştır. Orta Çağ İslam kültürü ve o dönemin edebi kişilikleri hakkında bilgi vermektedir. Bilim tarihi alanında yazılmış ilk eserdir. İslam biliminin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 11. İslam biliminin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en önemli etkenlerden biri değildir?

  A) İslam dininin bilime verdiği önem
  B) İslam medeniyetinin kültürel zenginliği
  C) İslam fetihleri
  D) İslam bilim adamlarının çalışmaları
  E) İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşimi

 12. Cevap: E Açıklama:

  İslam biliminin oluşumunda İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşimi önemli bir etkendir. Ancak bu etken, İslam biliminin oluşumunda en önemli etkenlerden biri değildir. 13. İslam biliminin oluşmasında etkili olan medeniyetlerden biri hangisidir?

  A) Mısır    B) Çin    C) Hint    D) Antik Yunan    E) Türk    

 14. Cevap: D Açıklama:

  İslam biliminin oluşmasında en önemli etkenlerden biri Antik Yunan bilimidir. Yunancadan Arapçaya çevrilen eserler sayesinde İslam bilim insanları Antik Yunan biliminin mirasını sahiplenmişlerdir. 15. Arapçanın bilim dili olarak kullanılmasında şiir ve filolojinin katkıları nelerdir?

  A) Şiir ve filoloji Arapçanın zengin bir dil olmasını sağlamıştır.
  B) Şiir ve filoloji Arapçanın yaygınlaşmasını sağlamıştır.
  C) Şiir ve filoloji Arapçanın anlaşılır olmasını sağlamıştır.
  D) Şiir ve filoloji Arapçanın bilimsel terimlerin geliştirilmesini sağlamıştır.
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  İslam öncesi dönemde Araplarda sözlü anlatım, özellikle de şiir çok gelişmiştir. Şairler, kabilenin propaganda aracı gibi görülmüş ve kabile başkanından sonra en çok saygı gören kişiler olmuşlardır. Bu durum pek çok insanı şiir söylemeye ve tanınmış şairlerin şiirlerini ezberlemeye sevk etmiştir. Böylece şiir, Arapların ilim hazinesi olmuş, ilmî ve ahlaki değerlere ait bilgiler şiir vasıtasıyla sonraki nesillere aktarılmıştır. Şairlerin Arap toplumunda bu denli kabul görmesi filolojiyi (dil bilimi) de olumlu etkileyerek Arapçanın bilim ve sanat dili olmasına katkı sağlamıştır. 17. Emeviler Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmalar nelerdir?

  A) Matematik, astronomi, coğrafya ve tıp alanında çalışmalar yapılmıştır.
  B) Kur'an ve hadis bilimleri alanında çalışmalar yapılmıştır.
  C) Siyaset ve idare alanında çalışmalar yapılmıştır.
  D) Sanat ve edebiyat alanında çalışmalar yapılmıştır.
  E) Felsefe ve kelam alanında çalışmalar yapılmıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Emeviler Dönemi'nde bilim alanında yapılan en önemli çalışmalar matematik, astronomi, coğrafya ve tıp alanında olmuştur. Bu dönemde birçok matematikçi, astronom, coğrafyacı ve hekim yetişmiştir. Bu bilim insanları, Yunan ve Hint biliminden yararlanarak yeni çalışmalar yapmışlardır. Emeviler Dönemi'nde yapılan bilim çalışmaları, İslam biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 19. Kimya alanındaki ilk çalışmalar hangi medeniyetlerde başlamıştır?

  A) Çin ve Mısır medeniyetlerinde
  B) Hint ve Yunan medeniyetlerinde
  C) Yunan ve Roma medeniyetlerinde
  D) Arap ve Hint medeniyetlerinde
  E) Arap ve Çin medeniyetlerinde

 20. Cevap: B Açıklama:

  Kimya alanındaki ilk çalışmalar Antik Yunan ve Hint medeniyetlerinde başlamıştır. Bu medeniyetlerde kimya, felsefe ile ilişkilendirilmiş ve metalleri altına çeviren felsefe taşı gibi değişik felsefi görüşlerden oluşmaktaydı. 21. Câbir bin Hayyân'ın kimya bilimine katkılarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarını kurmuştur.
  B) Önemli kimyasal maddelerin sentezini açıklamıştır.
  C) Maddelerin bileşenlerine ayırırken kullanılan temel işlemleri tanımlamıştır.
  D) Civa-kükürt teorisini ilk defa kullanmıştır.
  E) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Câbir bin Hayyân, kimya alanında çok sayıda eseri olan bir bilim insanıdır. Dünyada bilinen ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Bu laboratuvarda yaptığı çalışmalar ile kimya biliminin deneysel açıdan gelişimine katkı sağlamıştır. 23. Ed-Dînaverî'nin "Kitâb'ün-Nebât" adlı eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bu eser, İslam botaniği konusunda yazılmış son eserdir.
  B) Bu eser, botanik biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
  C) Bu eser, bitkiler ve bitkilerin morfolojik olarak sınıflandırılmasına yer vermemiştir.
  D) Bu eser, hayvanların iyileştirici özelliklerinden yararlanmak için yazılmıştır.
  E) Bu eser, hayvanların morfolojik ve anatomik yapılarını incelemektedir.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Ed-Dînaverî'nin "Kitâb'ün-Nebât" adlı eseri, İslam botaniği konusunda yazılmış ilk eserlerden biridir. Bu eser, botanik biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 25. Beytü'l-Hikme'nin bilimin gelişmesine katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilimsel eserlerin Arapçaya çevrilmesini sağlamıştır.
  B) Bilimsel araştırmaların yapılması için gerekli ortam ve koşulları sağlamıştır.
  C) Bilim insanlarının maddi ve manevi desteklerini sağlamıştır.
  D) Bilimsel eserlerin yazılmasını ve yayınlanmasını teşvik etmiştir.
  E) Hepsi

 26. Cevap: E Açıklama:

  Beytü'l-Hikme, bilimsel eserlerin Arapçaya çevrilmesini, bilimsel araştırmaların yapılması için gerekli ortam ve koşulların sağlanmasını, bilim insanlarının maddi ve manevi desteklerinin sağlanmasını ve bilimsel eserlerin yazılmasını ve yayınlanmasını teşvik etmiştir. Bu nedenle, bu seçenek doğrudur. 27. Beni Musa Kardeşler'in çalışmaları, aşağıdaki bilim dallarından hangisinde daha çok etkili olmuştur?

  A) Matematik    B) Astronomi    C) Tıp    D) Kimya    E) Fizik    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Beni Musa Kardeşler, matematik alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar, geometri, aritmetik, trigonometri, cebir gibi farklı matematik alanlarını kapsamaktadır. Beni Musa Kardeşler, bu çalışmalarda, önceki bilim insanlarının çalışmalarını geliştirmiş ve yeni kavramlar ortaya koymuşlardır. Bu nedenle, Beni Musa Kardeşler'in çalışmaları matematik alanında daha çok etkili olmuştur. 29. İslam dünyasında matematik alanında yapılan çalışmalardan biri de sıfırın keşfi ve matematikte kullanımıdır. Sıfırın keşfi ve kullanımının matematik biliminde ne gibi bir etkisi olmuştur?

  A) Matematik işlemlerini kolaylaştırmıştır.
  B) Pozitif ve negatif sayıların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  C) Denklemlerin çözümünü kolaylaştırmıştır.
  D) Matematiksel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
  E) Tümü

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sıfırın keşfi ve kullanımıyla birlikte matematik işlemlerini yapmak daha kolay hale gelmiştir. Örneğin, bir sayıya sıfır eklemek veya çıkarmak, bir sayıyı sıfırla çarpmak veya bölmek artık sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. 31. X. yüzyılda İslam dünyasında matematik alanındaki en önemli çalışmalardan birini yapan Ebû Sehl el-Kûhî, aşağıdaki alanlardan hangisinde özgün çalışmalar yapmıştır?

  A) Trigonometri         B) Geometri            
  C) Cebir                D) Analitik geometri   
  E) İstatistik                                  

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ebû Sehl el-Kûhî, trigonometride tanjant ve kotanjant kavramlarını ortaya koymuş, küresel trigonometride önemli çalışmalar yapmıştır. 33. X. yüzyılda İslam dünyasında tıp alanındaki en önemli çalışmalardan birini yapan El-Mecûsî, aşağıdakilerden hangisini ilk kez öne sürmüştür?

  A) Kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu
  B) Kan kapiller sisteminin varlığını
  C) Uterusun doğum sırasındaki hareketlerini
  D) Psikosomatik hastalıkların varlığını
  E) Hipokrat'ın dört unsur kuramını

 34. Cevap: B Açıklama:

  El-Mecûsî, Aristo ve Galen tarafından öne sürülen, kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu ima eden klasik görüşü reddeden ilk bilim insanlarındandır. 13-15 nabız gibi atan ve atmayan damarlar arasında gözenekler bulunduğu açıklamasıyla da kan kapiller sisteminin varlığını öneren ilk kişi olarak kabul edilmektedir. 35. X. yüzyılda yaşamış İslam coğrafyacısı el-Mevsılî'nin katarakt ameliyatındaki başarısının nedenleri nelerdir?

  A) El-Mevsılî, katarakt ameliyatında eski teknikleri kullanmıştır.
  B) El-Mevsılî, ameliyatta kullandığı aletlerin tasarımını kısıtlamıştır.
  C) El-Mevsılî, ameliyat öncesinde hastayı kapsamlı bir şekilde muayene etmiştir.
  D) El-Mevsılî, ameliyat sırasında dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmıştır.
  E) El-Mevsılî, ameliyat sonrasında hastanın iyileşmesine özen göstermiştir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  El-Mevsılî, katarakt ameliyatında hastayı kapsamlı bir şekilde muayene ederek ameliyatın risklerini ve olası komplikasyonları belirlemiştir. Ayrıca, ameliyat sırasında dikkatli ve titiz bir şekilde çalışarak hastanın ameliyattan en az zararla kurtulmasını sağlamıştır. 37. İslam coğrafya okulları arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

  A) Irak Coğrafya Okulu genel ve tasvirî coğrafya üzerine yoğunlaşırken, Belh Coğrafya Okulu bölgesel coğrafya üzerine yoğunlaşmıştır.
  B) Irak Coğrafya Okulu haritalarında boylamsal ölçümlere önem verirken, Belh Coğrafya Okulu haritalarında enlemsel ölçümlere önem vermiştir.
  C) Irak Coğrafya Okulu haritalarında siyasi sınırları dikkate alırken, Belh Coğrafya Okulu haritalarında dini ve kültürel sınırları dikkate almıştır.
  D) Irak Coğrafya Okulu haritalarında çeşitli menziller arasındaki mesafeleri eşitlerken, Belh Coğrafya Okulu haritalarında çeşitli menziller arasındaki mesafeleri farklı göstermiştir.
  E) Irak Coğrafya Okulu haritalarında renkli ve canlı tonlar kullanırken, Belh Coğrafya Okulu haritalarında sade ve siyah-beyaz tonlar kullanmıştır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Irak Coğrafya Okulu, genel ve tasvirî coğrafya üzerine yoğunlaşmıştır. Bu okula mensup coğrafyacılar, dünyanın farklı bölgelerini ve özelliklerini incelemişlerdir. Belh Coğrafya Okulu ise bölgesel coğrafya üzerine yoğunlaşmıştır. Bu okula mensup coğrafyacılar, İslam dünyasının farklı bölgelerini incelemişlerdir. 39. İbn Heysem'in odada bulunan mumların ışıklarının delikten geçerek duvara yansıması ile yaptığı deney, hangi bilim dalının gelişimine katkı sağlamıştır?

  A) Astronomi    B) Botanik    C) Fizik    D) Kimya    E) Matematik    

 40. Cevap: C Açıklama:

  İbn Heysem'in deneyinde, ışığın düz çizgiler üzerinde yayıldığı ve ışıkların ve renklerin birbirine karışmadığı gibi fizik bilimi ile ilgili önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu nedenle, bu deney fizik biliminin gelişimine katkı sağlamıştır. 41. İbn Heysem'in geliştirdiği karanlık oda düzeneği, günümüzde fotoğraf makinesinin çalışma sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu düzenekte ışığın, dar bir delikten geçerek karanlık bir kutunun içindeki bir yüzeye yansıtılması sonucunda görüntü elde edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, karanlık oda düzeneğinin çalışma prensibinin bir sonucudur?

  A) Işık, ışın şeklinde yayılır.
  B) Işığın, ışınlar halindeki hareketi, görüntü oluşmasını sağlar.
  C) Işığın, ışınlar halindeki hareketi, görüntünün ters oluşmasını sağlar.
  D) Işığın, ışınlar halindeki hareketi, görüntünün düz oluşmasını sağlar.
  E) Işığın, ışınlar halindeki hareketi, görüntünün net oluşmasını sağlar.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Karanlık oda düzeneğinde, ışık ışınlar halinde dar bir delikten geçerek karanlık bir kutunun içindeki bir yüzeye yansıtılır. Bu yansıma sonucunda, delikten geçen ışık ışınlarının oluşturduğu görüntü elde edilir. Bu görüntünün ters oluşmasının sebebi, ışığın düz bir doğru boyunca yayılması ve delikten geçen ışık ışınlarının, kutunun içindeki yüzeye dik olarak çarpmasıdır. 43. 12. yüzyılda yaşamış ve matematik, astronomi ve fizik alanında önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanı kimdir?

  A) İbn Sina                 B) Ömer Hayyam             
  C) Abdurrahman el-Hâzinî    D) Biruni                  
  E) Takiyüddin                                          

 44. Cevap: C Açıklama:

  Abdurrahman el-Hâzinî, 12. yüzyılda yaşamış ve matematik, astronomi ve fizik alanında önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Mizan el-Hikme adlı eserinde suyun özgül ağırlığının sıcaklığa bağlı olduğunu, dakikaları ölçmek için terazi prensibine göre çalışan bir su saati icat ettiğini ve sıvıların yerçekimi merkezine göre hacimlerinin değiştiğini tespit ettiğini belirtmiştir. 45. İbn Sina'nın Kânûn fi't-Tibb adlı eseri hangi bilim dalına katkı sağlamıştır?

  A) Matematik    B) Astronomi    C) Fizik    D) Tıp    E) Felsefe    

 46. Cevap: D Açıklama:

  İbn Sina'nın Kânûn fi't-Tibb adlı eseri tıp bilimine katkı sağlamıştır. Bu eser, tıp tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eser, beş ciltten oluşmaktadır ve insan vücudunun yapısını, hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. 47. Gazali'ye göre âlim kişinin özellikleri nelerdir?

  A) Her zaman ilme devam etmesi, ilmiyle amel etmesi, bilmiyorum demekten çekinmemesi, itirazları dikkate alıp soruları cevaplarken ve konuları anlatırken zor yollara girmemesi gerekir.
  B) Talebelerine yumuşak ve anlayışlı davranması, zor anlayan öğrenciye konuları basitleştirmesi gerekir.
  C) Talebenin de önce dünya ile alakasını ve meşguliyetini azaltması, hocasına daima saygılı olması ve hocasının yanındayken az konuşması gerekir.
  D) Öğrenilmesi gereken ilimleri şeri ilimler (fıkıh, kelam, tefsir vb.) ve şeri olmayan ilimler (tıp, matematik, tarih vb.) olmak üzere tasnif etmesi gerekir.
  E) Yetkin bir âlimin rehberliğinde talebelerin yaş grubu ve ferdi farklılıkları dikkate alınarak karar aşamasında talebeyi hür bırakan ama aynı oranda talebeye sorumluluk yükleyen, öğrendiğini uygulayan ve Allah'tan yardım istemeyi unutmayan talebelerin yetiştiril-diği bir ilmî faaliyetler sistemini tavsiye etmesi gerekir.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Gazali'ye göre âlim kişinin özellikleri şunlardır: * Her zaman ilme devam etmesi, ilmiyle amel etmesi, bilmiyorum demekten çekinmemesi, itirazları dikkate alıp soruları cevaplarken ve konuları anlatırken zor yollara girmemesi gerekir. 49. Gazali'nin ilim faaliyetlerinin tasnifi nasıldır?

  A) Şeri ilimler (fıkıh, kelam, tefsir vb.) ve şeri olmayan ilimler (tıp, matematik, tarih vb.) olarak tasnif etmiştir.
  B) İbadetlerin açıklanması olarak tasnif etmiştir.
  C) İnsanın nefsini arıtması ve yaratıcısına daha çok yaklaşması olarak tasnif etmiştir.
  D) Güç ve mal elde edilmesi olarak tasnif etmiştir.
  E) Hakikati, helali ve Allah'ın rızasını umarak kişinin ilim öğrenmesi olarak tasnif etmiştir.

 50. Cevap: A Açıklama:

  Gazali, ilim faaliyetlerini şeri ilimler (fıkıh, kelam, tefsir vb.) ve şeri olmayan ilimler (tıp, matematik, tarih vb.) olmak üzere iki gruba ayırmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 Detayları

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 Testini Çöz tıklayın. İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* IX. yüzyılda İslam dünyasında matematik, astronomi ve tıp alanlarında önemli gelişmeler olduğunu kavrar. * IX. yüzyılda İslam dünyasında çeviri faaliyetlerinin hız kazandığını kavrar. * Beni Musa Kardeşlerin astronomi ve mekanik alanlarında çalışmalar yaptığını kavrar. * Sıfırın keşfi ve matematikte kullanımının matematik biliminde büyük bir dönüm noktası olduğunu kavrar. * el Hârizmî'nin cebir ve denklem biliminin kurucusu olarak kabul edildiğini kavrar.Elbette, bu formatta 10 adet soru ve cevaplarını, kazanımlarını yazabilirim.

* İslam biliminin temel kavramlarını açıklar

* İslam biliminin gelişmesine katkı sağlayan bilim insanlarını ve çalışmalarını tanır.

* İslam bilim tarihi alanındaki birincil kaynakların içeriğini tanır.

* İslam bilim tarihi alanındaki birincil kaynakların önemini kavrar.Soru 1

İslam biliminin oluşumundaki etkenleri kavrar.

2.1.1. İslam biliminin oluşumunda etkili olan medeniyetleri ve etkilerini kavrar.

10.2.1. İslam bilim tarihi ve bilime katkıları hakkında araştırma yapar ve sunar.

10.2.2. İslam bilim tarihinin dönemlerini ve bu dönemlerdeki bilim insanlarını tanır.

Kimya biliminin gelişimine katkı sağlayan medeniyetleri açıklar.

Câbir bin Hayyân'ın kimya bilimine katkılarını açıklar.

Erken Abbasiler Dönemi'nde Ed-Dînaverî'nin yaptığı botanik alanındaki çalışmaları açıklar. Halife el-Me'mun Dönemi'nde Beytü'l-Hikme'de yapılan bilimsel çalışmalardan hangileri ile ilgili bilgi verilebilir? A) Astronomi B) Matematik C) Tıp D) Felsefe E) Hepsi Cevap: E) Hepsi Açıklama: Beytü'l-Hikme'de astronomi, matematik, tıp, felsefe ve kimya gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle, bu seçenek doğrudur. Kazanım: Beytü'l-Hikme'de yapılan bilimsel çalışmaları açıklar.

Beytü'l-Hikme'nin bilimin gelişmesine katkısını açıklar.

* Beni Musa Kardeşler'in matematik alanındaki çalışmalarını kavrar.

9.2.2.2. İslam dünyasında matematik alanında yapılan çalışmalardan örnekler verir.

* X. yüzyılda İslam dünyasında matematik alanındaki gelişmeleri açıklar.

* X. yüzyılda İslam dünyasında tıp alanındaki gelişmeleri açıklar.

* İslam bilim tarihindeki önemli bilim insanlarını ve eserlerini tanır. * İslam biliminin farklı alanlara katkılarını açıklar. * İslam biliminin günümüze olan etkilerini değerlendirir.

* İslam bilim tarihindeki önemli bilim insanlarını ve eserlerini tanır. * İslam biliminin farklı alanlara katkılarını açıklar

İbn Heysem'in fizik biliminin gelişimine katkı sağlayan çalışmalarını açıklar.

İbn Heysem'in karanlık oda düzeneğinin çalışma prensibini açıklar.

* 12. yüzyılda yaşamış önemli bilim insanlarını tanır.

* 11. yüzyılda yaşamış önemli bilim insanlarını ve eserlerini tanır.

Gazali'nin âlim kişisine göre özelliklerini açıklar.

Gazali'nin ilim faaliyetlerinin tasnifini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Hazırlık Test Soruları 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri