İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapacağı davranış değildir?

  A) Diğer insanlara iftira atar.
  B) Hoşgörü ile insanlara yaklaşır.
  C) Yargılayıcı olmaz.
  D) Yardımcı olur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Diğer insanlara iftira atar. - Soruda, başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapacağı davranışlar verilmiştir. - Diğer insanlara iftira atmak, bir kişinin başkalarının hakkına saygı duymadığını gösterir. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında hakkına saygı duyan bir kişinin yapmayacağı bir davranıştır. - Diğer seçeneklerde ise hoşgörülü olmak, yargılayıcı olmamak ve yardımcı olmak gibi davranışlar başkalarının hakkına saygı duyan bir kişinin yapabileceği davranışlardır. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?

  A) Yaşama hakkı        B) Barınma hakkı
  C) Düşünce hakkı       D) Zengin olma hakkı

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Zengin olma hakkı. - Soruda, temel haklarımızdan birinin belirlenmesi istenmektedir. - Temel haklar, her insanın doğuştan sahip olduğu ve devlet tarafından korunan haklardır. - Yaşama hakkı, barınma hakkı ve düşünce hakkı, temel insan hakları arasında yer alırken, "zengin olma hakkı" ise temel bir insan hakkı değildir. - Zengin olma, kişinin kişisel çabaları ve fırsatlarla ilişkili bir durumdur, ancak temel bir insan hakkı olarak kabul edilmez. 5. Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı olan sorumluluklarımız arasındadır?

  A) Çöpleri uygun çöp kutularına atmak.
  B) Her gün dişlerimizi fırçalamak.
  C) Ev işlerinde annemize yardım etmek.
  D) Sınıf arkadaşımıza dersinde yardımcı olmak.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Çöpleri uygun çöp kutularına atmak. - Soruda, çevreye karşı olan sorumluluklarımızdan birinin belirlenmesi istenmektedir. - Çevre sorumluluğu, doğal kaynakları koruma, atıkları düzgün şekilde bertaraf etme ve çevreye zarar vermeden yaşama gibi davranışları içerir. - "Çöpleri uygun çöp kutularına atmak" çevre sorumluluğuna örnek bir davranıştır, çünkü çöplerin doğru şekilde ayrıştırılması ve uygun şekilde imha edilmesi çevre kirliliğini önler ve doğal yaşamı korur. - Diğer seçenekler ise kişisel hijyen, aile ilişkileri ve arkadaşlıklarla ilgili sorumlulukları içerir, ancak çevre sorumluluğuyla doğrudan ilgili değildir. 7. I. Özgürlükler devletler tarafından korunur.
  II. Hakkımız ihlal edildiğinde hakkımızı yasal yollardan bulmalıyız.
  III. Tüm bireyler düşünce özgürlüğüne sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) I, II ve III. - Soruda, verilen ifadelerin doğru olanlarının belirlenmesi istenmektedir. - İfade I, "Özgürlükler devletler tarafından korunur" ifadesini içerir ve bu doğrudur. Devletler, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma sorumluluğuna sahiptir. - İfade II, "Hakkımız ihlal edildiğinde hakkımızı yasal yollardan bulmalıyız" ifadesini içerir ve bu da doğrudur. Hakkımızın ihlal edildiği durumlarda yasal yollara başvurma hakkına sahibiz. - İfade III, "Tüm bireyler düşünce özgürlüğüne sahiptir" ifadesini içerir ve bu da doğrudur. Düşünce özgürlüğü, her bireyin temel bir haktır. - Sonuç olarak, tüm ifadeler doğru olduğu için doğru cevap D seçeneğidir. 9. I. Maddi durumu
  II. Dini inancı
  III. Dili
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eşit davranın bir kişi için önem arz etmemektedir?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 10. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) I, II ve III olacaktır. Çünkü bütün ifadeler eşit davranın bir kişi için önem arz etmektedir. Maddi durum, dini inanç ve dil, her bir kişinin kimliğini ve yaşamını etkileyen önemli faktörlerdir. Dolayısıyla, hiçbiri önemsiz veya eşit davranın bir kişi için önemsiz değildir. 11. I. Konuşarak
  II. Yasal yollarla
  III. Kavga ederek
  Sorunların çözümünden yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini kullanmamız gerekmektedir?

  A) I ve II    B) II ve III        C) I ve III    D) I, II ve III

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) I ve II olacaktır. Sorunların çözümünde konuşarak ve yasal yollarla iletişim kurmak ve anlaşmaya çalışmak en uygun yöntemlerdir. Kavga etmek ise sorunları daha da karmaşık hale getirebilir ve çözümü zorlaştırabilir. 13. I. Tüm bireyler 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
  II. Bazı haklar 18 yaşından sonra elde edilir.
  III. Oy kullanma hakkı 18 yaşından sonra elde edilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III        C) I ve III    D) I, II ve III

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap doğru olarak D) I, II ve III olmalıdır. Çünkü tüm bireylerin 18 yaşına kadar çocuk sayılması doğru, bazı hakların 18 yaşından sonra elde edilmesi doğru ve oy kullanma hakkının da 18 yaşından sonra elde edilmesi doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 15. I. En temel hakkımız yaşama hakkıdır.
  II. Temel haklar 18 yaşından sonra elde edilir.
  III. Tüm bireyler temel haklara sahiptir.
  Temel haklarla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I, II ve III olmalıdır. Çünkü en temel hakkımız olan yaşama hakkının doğru olduğu belirtilmiş, temel hakların 18 yaşından sonra elde edildiği ifadesi yanlış olduğu için yanlış ve tüm bireylerin temel haklara sahip olduğu ifadesi de doğru olduğu için doğru cevap D seçeneğidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

  A) Sağlığımıza dikkat etmek
  B) Sokaktaki kedilere yiyecek vermek
  C) Eğitimimize dikkat etmek.
  D) Uygun yaşam standartını yakalamak.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Sokaktaki kedilere yiyecek vermek olmalıdır. Çünkü soru kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan birini sormaktadır, ancak sokaktaki kedilere yiyecek vermek başkalarına karşı olan sorumluluklarımızdan biridir. 19. Erkek ve kadınlar ...................... haklara sahiptir.
  Yukarıda bırakılan boş yere hangisi gelmelidir?

  A) eşit    B) ayrı        C) farklı    D) imkansız

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) eşit olmalıdır. Çünkü ifadede erkek ve kadınlar arasında eşit haklardan bahsedilmektedir. Soru, cinsiyetler arasında eşitlik ilkesini anlamayı ve ifade etmeyi ölçmeyi amaçlamaktadır. 21. Özgürlüğü yanlış yorumlayan Mahmut sınıftaki diğer arkadaşlarının çantalarını izinsiz karıştırıp, arkadaşlarının kalemlerini, silgilerini almaktadır.
  Buna göre Mahmut özgürlüğü hangi yönden yanlış anlamış olabilir?

  A) Mahmut özgürlüğün sınırsız olduğunu düşünmüştür.
  B) Başkalarının özgür olduğunu düşünmemektedir.
  C) Mahmut özgür olmadığını düşünmektedir.
  D) Özgürlüğün sınırlı olduğunu düşünmektedir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Mahmut özgürlüğün sınırsız olduğunu düşünmüştür olmalıdır. Mahmut, diğer arkadaşlarının eşyalarını izinsiz karıştırarak ve onların eşyalarını alarak özgürlük kavramını yanlış anlamıştır. Özgürlük, başkalarının haklarına saygı göstermek ve kendi özgürlüğümüzü başkalarının özgürlüğünü sınırlamadan kullanmak anlamına gelir. Mahmut, sınırsız bir özgürlük anlayışıyla hareket etmektedir, bu da başkalarının haklarına müdahale etmesine ve sınırları aşmasına neden olmaktadır. 23. Özgürlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Bütün insanlar özgürdür.
  B) Dili, dini, rengi ne olursa olsun herkes aynı derecede özgürdür.
  C) Özgürlüğü kendi imkanlarımızla koruruz.
  D) Özgürlüklerimiz devletler tarafından korum altındadır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Özgürlüğü kendi imkanlarımızla koruruz olmalıdır. Özgürlük, bireylerin belirli haklara sahip olması ve bu hakları kendi imkanlarıyla koruma sorumluluğunu taşımaları anlamına gelir. Herkes özgürdür (A), farklı kimliklere sahip insanlar aynı derecede özgürdür (B) ve özgürlüklerimiz devletler tarafından korunur (D) ifadeleri doğrudur. Ancak, özgürlüğü kendi imkanlarımızla korumak, bireylerin kendi haklarını savunma ve özgürlüklerini kullanma sorumluluğunu taşımalarını gerektirir. 25. Hak ve özgürlüklerimiz başkaları tarafında ihlal edildiğinde sorunu ............................. halletmeliyiz.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) şiddete başvurarak    B) yasal yollardan
  C) anlayışla                    D) hukuki yollardan

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) şiddete başvurarak olmalıdır. Hak ve özgürlüklerimiz başkaları tarafından ihlal edildiğinde sorunu şiddete başvurarak çözmek doğru bir yaklaşım değildir. Bunun yerine, yasal yollardan (B), anlayışla (C) veya hukuki yollardan (D) sorunu çözmek daha uygun ve etik bir seçenektir. Şiddete başvurmak, daha fazla çatışmaya ve zarara yol açabilir. 27. Evde kendine ait bir çekmecesi bulunan Ceren kimsenin bu çekmeceyi açmasını istememektedir. Ancak misafirliğe gelen Ceren'in kuzeni Ceren'in izni olmadan çekmeceyi açmıştır. 
  Buna göre Ceren'in kuzeni hangi hakkı ihlal etmiştir?

  A) Yaşam hakkı        B) Eğitim hakkı
  C) Düşünce hakkı     D) Özel yaşam hakkı

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Özel yaşam hakkı olmalıdır. Ceren'in kuzeni, Ceren'in izni olmadan çekmecesini açarak özel yaşam hakkını ihlal etmiştir. Özel yaşam hakkı, kişinin evi ve kişisel eşyaları gibi alanlara izinsiz olarak müdahalede bulunulmamasını ve gizliliğinin korunmasını içerir. Bu durum, başkalarının izinsiz olarak kişisel mülkiyete müdahale etmesiyle ilgili bir örnektir. 29. Ahmet öğretmeninin bu soruyu kim cevaplarsa ona çikolata vereceğini duymuştur. Ahmet çikolatayı almak için parmak kaldırdığında yandaki arkadaşının da parmak kaldırdığını görmüş ve arkadaşının elini zorla aşağı indirmiştir.
  Buna göre Ahmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Arkadaşlarının haklarına saygılı davranmıştır.
  B) Kendi mutluluğu için başkalarının haklarını ihlal etmiştir.
  C) İnsanların hak ve özgürlüklerine saygı duymaktadır.
  D) Toplum kurallarına göre doğru olanı yapmıştır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Kendi mutluluğu için başkalarının haklarını ihlal etmiştir olmalıdır. Ahmet, çikolatayı almak için yarıştığı arkadaşının elini zorla aşağı indirerek arkadaşının haklarını ihlal etmiştir. Bu davranış, kendi mutluluğunu elde etmek için başkalarının haklarına saygısızlık etmek anlamına gelir. Ahmet'in hareketi, başkalarının haklarına önem vermeyen ve kendi çıkarları için başkalarının haklarını ihlal etmeyi göze alan bir davranış sergilediğini gösterir. 31. İlkokul 4. sınıfa giden Eren doğru bulmasa bile duyduğu her öneriye evet demektedir.
  Eren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Eren'in hayır deme hakkı vardır.
  B) Eren hayır deme hakkını kullanmamaktadır.
  C) Eren'in hayır deme hakkı yoktur.
  D) Eren de herkes gibi hayır deme hakkına sahiptir ve bu hakkı kullanmalıdır.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Eren'in hayır deme hakkı yoktur olmalıdır. Soruda belirtilen duruma göre Eren, doğru bulmasa bile her öneriye evet demektedir. Bu durumda Eren'in hayır deme hakkını kullanmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, her bireyin hayır deme hakkı vardır ve bu hak önemlidir. Bu nedenle, Eren'in hayır deme hakkının olmadığı ifadesi doğru değildir. Eren, herkes gibi hayır deme hakkına sahiptir ve bu hakkı kullanmalıdır. 33. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun olarak tamamlayınız.
  düşünme-- sorumlu -- çocuk -- yaşama hakkı -- temel haklar

  1. Tüm ülkelerde 18 yaşından olanlar .......................... olarak tanımlanır.
  2. İnsanlar hem kendilerine hem de çevresine karşı ..................... dur.
  3. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği .............. 'sidir.
  4. ............................. olmadan diğer haklarımız kullanılamaz.
  5. Kişiler ........................... başkalarına devredemezler.

 34. Cevap:

  1. Tüm ülkelerde 18 yaşından olanlar **yetişkin** olarak tanımlanır.

  2. İnsanlar hem kendilerine hem de çevresine karşı **sorumlu** dur.

  3. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği **düşünme**sidir.

  4. **Temel haklar** olmadan diğer haklarımız kullanılamaz.

  5. Kişiler **yaşama hakkını** başkalarına devredemezler.

  Açıklama:

  Bu soru, verilen kelimelerin doğru bir şekilde cümlelerde kullanılmasını ve temel haklarla ilgili temel kavramların anlaşılmasını test etmektedir. 35. Aşağıdaki Cümlelerden Doğru Olanın Başına ‘D’ Yanlış Olanın Başına ‘Y’ Yazınız.

  [.....] İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
  [.....] Hak ve özgürlük sadece bizim için vardır.
  [.....] Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
  [.....] Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
  [.....] Kişilerin adaletsizliği yalnızca kendilerini ilgilendirir.
  [.....] Çocuk haklarına göre çocuklar asker olabilir.
  [.....] Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
  [.....]  İstediğimiz müziği dinleyebilmek bir özgürlük göstergesidir
  [.....] Arkadaşımız gözlük taktığı için onunla alay edebiliriz.
  [.....] Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.
  [.....] Temel haklar başkasına devredilebilir.
  [.....] On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
  [.....] Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
  [.....] Başkalarının davranışlarına anlayış gösteren duyguya hoşgörü denir.
  [.....] Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.

 36. Cevap:

  1. [Y] İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır. 2. [D] Hak ve özgürlük sadece bizim için vardır. 3. [D] Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır. 4. [D] Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. 5. [Y] Kişilerin adaletsizliği yalnızca kendilerini ilgilendirir. 6. [Y] Çocuk haklarına göre çocuklar asker olabilir. 7. [D] Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. 8. [D] İstediğimiz müziği dinleyebilmek bir özgürlük göstergesidir. 9. [Y] Arkadaşımız gözlük taktığı için onunla alay edebiliriz. 10. [D] Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız. 11. [Y] Temel haklar başkasına devredilebilir. 12. [D] On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. 13. [D] Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz. 14. [D] Başkalarının davranışlarına anlayış gösteren duyguya hoşgörü denir. 15. [D] Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.

  Açıklama:

  Bu soruda, verilen cümlelerin doğruluğu değerlendirilmekte ve doğru cümlelere 'D' (doğru), yanlış cümlelere 'Y' (yanlış) işareti konulmaktadır. Soru, öğrencilerin temel haklar, sorumluluklar, eşitlik, özgürlük ve hoşgörü gibi kavramları anlamalarını ve bu kavramları doğru bir şekilde uygulayabilmelerini ölçmeyi hedeflemektedir. 37. Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ,baş kısmındaki numarayı yazarak ilişkilendiriniz.
  1. Hak
  2. Özgürlük
  3. Sorumluluk

  [.....] Odamızın tertip ve düzenli olmasını sağlamak
  [.....] İstediğimiz müziği dinleyebilmek
  [.....] Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek
  [.....] Zil çaldığında teneffüse çıkmak
  [.....] Kantinde alışveriş için sıraya girmek.

 38. Cevap:

  1. [3] Odamızın tertip ve düzenli olmasını sağlamak. 2. [2] İstediğimiz müziği dinleyebilmek. 3. [1] Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek. 4. [3] Zil çaldığında teneffüse çıkmak. 5. [3] Kantinde alışveriş için sıraya girmek.

  Açıklama:

  Bu soruda, verilen davranışlar hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ilişkilendirilmelidir. İlgili davranışlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Odamızın tertip ve düzenli olmasını sağlamak - Sorumluluk 2. İstediğimiz müziği dinleyebilmek - Özgürlük 3. Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek - Hak 4. Zil çaldığında teneffüse çıkmak - Sorumluluk 5. Kantinde alışveriş için sıraya girmek - SorumlulukYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi Detayları

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi Testini Çöz tıklayın. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Hak, Özgürlük ve Sorumluluk
  1. Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.
  2. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir.
  3. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
  4. Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder
  5. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
  6. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
  7. Hak, özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • Adalet ve Eşitlik
  1. Adalet ve eşitlik kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak açıklar.
  2. Adaletin veya eşitliğin sağlandığı ve sağlanamadığı durumları karşılaştırır
  3. Adil veya eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.
  4. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini açıklar
  5. İnsanların farklılıklarına saygı gösterir
  6. İnsanların farklılıklarına saygı gösterir
  7. İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu bilir.

Ayrıca 4.sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1.dönem sonu testi; cevap anahtarlı olarak farklı türde sorulardan hazırlanmıştır

Empati yapabilme ve başkalarının haklarına saygı duyma becerisi.

Temel insan haklarını anlama ve ayırt etme yeteneği.

Çevreye karşı sorumluluklarımızı anlama ve uygulama yeteneği.

Temel hak ve özgürlükleri anlama ve değerlendirme yeteneği.

Sorunlara yapıcı ve barışçıl çözümler bulma becerisini ölçmektedir.

Yaşa bağlı hakların anlaşılması ve yasal düzenlemelerin farkındalığını ölçmektedir.

Temel haklar kavramını anlama ve temel insan haklarına ilişkin farkındalığı ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel sorumlulukları ve başkalarına karşı sorumlulukları ayırt etme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Cinsiyet eşitliği kavramını anlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Özgürlük kavramını doğru anlamayı ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi ölçmeyi hedeflemektedir.

Özgürlük kavramını anlama ve özgürlüklerimizi koruma becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Hak ihlallerine karşı doğru tepkiyi değerlendirme ve sorunları barışçıl yollarla çözebilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Özel yaşam hakkının önemini ve ihlal edildiğinde nasıl tepki verilmesi gerektiğini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Başkalarının haklarına saygı duyma ve başkalarının haklarını ihlal etme konusundaki farkındalığı değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bireylerin kendi fikirlerini ifade etme ve hayır deme hakkını anlama ve değerlendirme yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin temel haklar ve sorumluluklar kavramlarını anlamalarını ve bu kavramları cümle içinde kullanma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin temel haklar, sorumluluklar, eşitlik ve hoşgörü gibi kavramları anlamalarını ve bu kavramları cümlelerde doğru bir şekilde değerlendirebilmelerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarını anlamalarını ve çeşitli davranışları bu kavramlara göre sınıflandırabilmelerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi Testi İstatistikleri

Bu sınav 20 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 187 kere doğru, 89 kere yanlış cevap verilmiş.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Testi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri