İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar)

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) sınavı 5.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Elif: …………… …………………… ?
  Şeyma: I have got a cough.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) What should you do?
  B) What is the matter with you?
  C) What is your favourite hobby?
  D) How old are you?

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) What is the matter with you? Elif, Şeyma'ya bir soru soruyor ve Şeyma da bir öksürüğü olduğunu belirtiyor. Elif'in boşluğa hangi seçeneği getirmesi gerektiği soruluyor. "What is the matter with you?" (Senin sorunun ne?) ifadesi, Elif'in Şeyma'nın durumunu sormak için uygun bir seçenektir. 3. Seçenekteki ifadeler gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır?

  A) Recover soon         B) Get well soon
  C) Goodbye                D) Get better soon

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Goodbye Verilen seçenekler içerisindeki ifadeler, birisinin iyileşmesini veya düzelmesini dilemek için kullanılan ifadelerdir. Ancak "Goodbye" ifadesi, bir vedalaşma ifadesidir ve bu gruba ait değildir. 5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) between:bitişiğinde     B) in front of: önünde
  C) next to:arkasında        D) under: altında

 6. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) between: bitişiğinde olacaktır. "Between" ifadesi, iki nesne veya konum arasında yer almayı ifade ederken, "bitişiğinde" ise yan yana, birbirine yakın olmayı ifade eder. Dolayısıyla, "between: bitişiğinde" ifadesi yanlış eşleştirilmiştir. 7. A: Mehmet is old.
  B: He ______ run fast.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) can     B) can’t     C) could     D) is

 8. Cevap: B Açıklama:

  erilen ifadelerde "Mehmet yaşlıdır" ifadesi olduğuna göre, "He can't run fast" şeklinde tamamlanmalıdır. Bu ifade, Mehmet'in hızlı koşamadığını ifade eder. Dolayısıyla, doğru cevap B) can't olacaktır. 9. A: I’m very tired.
  B: You _______ go to bed early.
  Verilen konuşmada boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) shouldn’t      B) should     C) are     D) aren’t

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu konuşmada, "I'm very tired" ifadesine karşılık olarak "You should go to bed early" şeklinde bir öneride bulunulmaktadır. Bu ifade, yorgun olduğunuzda erken yatmanız gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap B) should olacaktır. - Konuşmada, bir kişinin yorgun olduğunu ifade etmesiyle başlar. - Diğer kişi, öneride bulunarak yorgun olan kişinin erken yatması gerektiğini söyler. - Bu durumda, "should" kullanarak bir öneri ve tavsiye ifade edilir. 11. Jane: -------------?
  John: Doing origami, drawing pictures and taking photos.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Do you like playing outdoor games
  B) What are your favorite sports
  C) What are your hobbies
  D) Can you do origami

 12. Cevap: C Açıklama:

  Verilen boşluğa C) What are your hobbies getirilmelidir. Jane, John'a hobilerini sormaktadır. Bu nedenle doğru seçenek "What are your hobbies?" (Hobilerin nelerdir?) olacaktır. Bu soru, John'un hangi aktivitelerle ilgilendiğini sormaktadır. John ise origami yapma, resim çizme ve fotoğraf çekme gibi hobilerini yanıtlamaktadır. 13. A :________________ ?
  B:It is Ankara.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Where is Ankara
  B) What is the capital city of Turkey?
  C) What is the capital city of Greece?
  D) Is Ankara the capital city of Turkey?

 14. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) What is the capital city of Turkey? olacaktır. - Kişi A, Ankara hakkında bir soru sormaktadır. - Kişi B, cevap olarak Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu söylemektedir. - Doğru cevap, kişi A'nın sorduğu soruya uygun olarak "What is the capital city of Turkey?" olmalıdır. 15. Go along this road, _____ left.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) go     B) look     C) turn     D) come

 16. Cevap: C Açıklama:

  Verilen boşluğa C) turn getirilmelidir. Boşluktan sonra "left" (sola) kelimesi yer aldığına göre, boşluğa "turn" (dön) kelimesi gelmelidir. "Go along this road, turn left." cümlesi, "Bu yol boyunca devam et, sola dön." anlamına gelir. 17. %0 - ……………
  P – sometimes
  0 – always
  Yukarıdaki boşluğa hangi kelime getirilmelidir?

  A) often     B) generally     C) usually     D) never

 18. Cevap: D Açıklama:

  Verilen boşluğa D) never getirilmelidir. Verilen ifadede %0 (sıfır) olduğu belirtiliyor ve bu durumu ifade eden kelime aranıyor. İfadeye göre, bu durumun her zaman geçerli olmadığı, yani hiç olmadığı ifade edilmek isteniyor. Bu nedenle, boşluğa "never" (hiçbir zaman) kelimesi gelmelidir. 19. You can’t play ………………. inside the house.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Taboo             B) Dodgeball
  C) chess              D) checkers

 20. Cevap: B Açıklama:

  oğru cevap B) Dodgeball olacaktır. Cümlenin anlamına baktığımızda, evin içinde belirli bir oyunun oynanamadığı ifade ediliyor. Bu durumda, boşluğa uygun bir oyun adı getirmemiz gerekiyor. "Dodgeball" (kaçtop) oyunu, genellikle açık alanda oynanan ve içeride oynanması uygun olmayan bir oyundur. Dolayısıyla, doğru cevap B) Dodgeball'dur. 21. What time does his classes finish?(15.00)

  A) at three o’clock         B) at eight o’clock
  C) at half past eight       D) at half past three.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) at three o'clock olacaktır. - Soruda belirtilen saat 15.00 (üç) olduğu için, sınıfların ne zaman bittiği sorulmaktadır. - "at three o'clock" ifadesi saat üçü belirtir ve cümleye uygun bir cevap olacaktır. 23. Hi! I am Roy. I’m from Italia. I can speak …………………. And English.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Turkish    B) German    C) English    D) Italian

 24. Cevap: D Açıklama:

  Verilen boşluğa D) Italian kelimesi getirilmelidir. Cümlenin başında "I am Roy" ifadesiyle kendini tanıtan bir kişiden bahsedilmektedir. İtalya'dan olduğunu belirtmiş olan bu kişi, kendi dilini ve İngilizce'yi konuşabildiğini söylemektedir. Dolayısıyla, boşluğa kendi dilini ifade eden "Italian" kelimesi getirilmelidir. 25. Lily: Excuse me! …………………………?
  Daniel: Look over there, opposite the pharmacy.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Do you visit the museum
  B) What do you do in the evenings
  C) How can I get to the bakery
  D) Where do you go in the afternoon

 26. Cevap: C Açıklama:

  Verilen boşluğa C) How can I get to the bakery kelimesi getirilmelidir. Lily, bir soru sormaktadır ve Daniel ona bir yönlendirme yapmaktadır. Bu durumda, Lily'nin bir yer hakkında bilgi almak istediği anlaşılmaktadır. Daniel'in verdiği cevap da Lily'ye bir yere nasıl gideceğini anlatmaktadır. Dolayısıyla, boşluğa "How can I get to the bakery" cümlesi getirilmelidir. 27. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Catch - the school bus
  B) Brush - teeth
  C) Have - breakfast
  D) Get - hands and face

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Catch - the school bus olacaktır. - Soruda, bazı fiillerin uygun eşleştirmeleri sorulmaktadır. - "Catch - the school bus" ifadesi, bir otobüse binmek anlamına gelmez ve eşleştirme yanlıştır. - Diğer seçenekler olan "Brush - teeth", "Have - breakfast" ve "Get - hands and face" ifadeleri doğru eşleştirmelerdir. 29. Thomas : Hi, Jack! What classes do we have on Monday? 
  Jack : Maths, ICT and Art. 
  Thomas : .....................? 
  Jack: It’s on Wednesday.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) What’s on Wednesday? 
  B) When is Maths? 
  C) When is Music? 
  D) What’s your favourite class?

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) When is Music? olmalıdır. Thomas, Pazartesi günü hangi dersleri olduğunu sormaktadır. Jack, ona Matematik, BT ve Sanat dersleri olduğunu söylemektedir. Ardından Thomas, "Müzik ne zaman?" diye sormaktadır. Bu şekilde Thomas, Müzik dersinin hangi gün olduğunu öğrenmek istemektedir. Dolayısıyla, doğru cevap C) When is Music? olmalıdır. 31. She likes Maths, but she ............................ Science.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) likes     B) like     C) don’t like     D) doesn’t like

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) doesn't like olmalıdır. Boşluğa "doesn't like" getirilmelidir. Çünkü "She" üçüncü tekil şahıs olduğu için "like" fiilinin üçüncü tekil şahıs hali olan "likes" kullanılmaz. "She likes Maths, but she doesn't like Science." cümlesiyle ifade edilen anlam, Matematik'i sevdiğini ancak Fen Bilimleri'ni sevmediğini belirtmektedir. 33. Circle the correct word.

  1. İmranlı is a country / city.
  2. Sophie arrives at school on / at ten past eight in the morning.
  3. Yuka can speak Japanese / Japan.
  4. My Maths class is in / on Monday and Wednesday.
  5. I can't find my timetable / language. What classes do we have tomorrow?
  6. "American" is a language / nationality.
  7. Kate have / has breakfast every morning.
  8. Tülin and Tülay don't / doesn't like board games.

 34. Cevap:

  Cevap Yok

  Açıklama:

  Verilen cümlelerdeki faaliyetlerin hangi dersle ilişkili olduğunu eşleştirmemiz isteniyor. Buna göre: 1. do gymnastics - D. PE (Physical Education) 2. play the flute - F. Music 3. draw pictures - B. Art 4. solve problems - A. Maths (Mathematics) 5. use the computer - E. Science 6. speak English - C. English 7. do experiments - E. Science 35. Match the words.
  A. Maths    B. Art            C. English
  D. PE         E. Science     F. Music

  1. do gymnastics .........
  2. play the flute .........
  3. draw pictures .........
  4. solve problems ..........
  5. use the computer ..........
  6. speak English ..........
  7. do experiments ......

 36. Cevap:

  1. do gymnastics - D. PE

  2. play the flute - F. Music

  3. draw pictures - B. Art

  4. solve problems - A. Maths

  5. use the computer - E. Science

  6. speak English - C. English

  7. do experiments - E. Science

  Açıklama:

  Verilen cümlelerdeki faaliyetlerin hangi dersle ilişkili olduğunu eşleştirmemiz isteniyor. Buna göre: 1. do gymnastics - D. PE (Physical Education) 2. play the flute - F. Music 3. draw pictures - B. Art 4. solve problems - A. Maths (Mathematics) 5. use the computer - E. Science 6. speak English - C. English 7. do experiments - E. Science 37. Saatlerin okunuşlarını karşısına yazınız.

  1. 10:45
  ................... ............... ...................
  2. 18:30
  ................... ............... ...................
  3. 07:15
  ................... ............... ...................

 38. Cevap:

  1. 10:45 - On ten forty-five.

  2. 18:30 - Eighteen thirty.

  3. 07:15 - Seven fifteen.

  Açıklama:

  Bu soruda, verilen saatleri doğru bir şekilde okumamız istenmektedir. Saatlerin okunuşu genellikle "saat" kelimesi kullanılarak başlar, ardından saat ve dakika ifadesi gelir. Örneğin, "10:45" saati "On ten forty-five" şeklinde okunur. Benzer şekilde diğer saatlerin de doğru okunuşlarını belirlemeliyiz. 39. Fill in the blanks with suitable words.
  DINNER / GOES / GETS UP / RETURNS / WASHES / DRINKS / BRUSHES / COMBS / DOES / HAS

  a. Ayşe ……………..at six o’clock everyday.She ………………her face and ………………..her teeth.
  b. She gets dressed.She………………………..hair. She ………….. a breakfast at 6.30 am.She ……………..milk.
  c. She …………….to school by bus.Her school starts at 7.00 am.She ……………. home at 3.00 pm.
  d. She ……………her homework until 4 pm to 6 pm.She has ……………with her family in the evenings.She goes to bed at 9.00pm.

 40. Cevap:

  a. Ayşe GETS UP at six o’clock everyday.She WASHES her face and BRUSHES her teeth.

  b. She gets dressed.She COMBS her hair. She HAS a breakfast at 6.30 am.She DRINKS milk.

  c. She GOES to school by bus.Her school starts at 7.00 am.She RETURNS home at 3.00 pm.

  d. She DOES her homework until 4 pm to 6 pm.She HAS DINNER with her family in the evenings.She goes to bed at 9.00pm.

  Açıklama:

  Verilen boşluklara uygun kelimeleri yerleştirerek cümleleri tamamlamamız isteniyor. İlgili kelimeler, Ayşe'nin günlük rutin aktivitelerini ifade ediyor. a. Ayşe her gün saat altıda kalkar. Yüzünü yıkar ve dişlerini fırçalar. b. Ayşe giyinir. Saçını tarar. Sabah 6.30'da kahvaltı yapar. Süt içer. c. Ayşe otobüsle okula gider. Okulu saat 7.00'de başlar. Saat 15.00'te eve döner. d. Ayşe ödevini saat 16.00'ten 18.00'e kadar yapar. Akşamları ailesiyle akşam yemeği yer. Saat 21.00'de yatar. 41. Aşağıdaki karışık cümleleri normal cümle yapınız.

  Library/opposite/it’s/the
  ................ .............. ...................
  I/get/at/past/half/up/seven
  .............. ................. ................

 42. Cevap:

  Library is opposite the. (Library, it's the opposite.)

  I get up at half past seven. (I get up at 7:30.)

  Açıklama:

  "Library is opposite the" ifadesi, "Library, it's the opposite." şeklinde düzenlenmelidir. Bu cümle, "Kütüphane, karşısında." anlamına gelir. "I get at past half up seven" ifadesi, "I get up at half past seven." şeklinde düzenlenmelidir. Bu cümle, "Ben yedi buçukta kalkarım." anlamına gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) Detayları

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik


İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GAMES AND HOBBIES
  1. Students will be able to follow a simple story with visual aids.
  2. Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.
  3. Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way.
  4. Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities.
 • MY DAILY ROUTINE
  1. Students will be able to talk about daily routines.
  2. Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines.
  3. Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines.
  4. Students will be able to understand the time.
  5. Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100.
 • HEALTH
  1. Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses.
  2. Students will be able to name the common illnesses in a simple way. Students will be able to express basic needs and feelings about illnesses.
  3. Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings.
 • DOWNTOWN
  1. Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to ask people to compare things.
  2. Students will be able to describe people doing different actions. Students will be able to make comparisons between two things.
  3. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. Students will be able to pick up the expressions in a dialogue comparing things.
  4. Students will be able to understand visually supported, short and simple texts.

Ayrıca İngilizce dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; test, boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularından 5.sınıflar için hazırlanmıştır

İnsanlara sağlık durumları hakkında soru sormayı ve empati göstermeyi öğreniriz.

İyileşme dileklerini ifade eden ifadeleri tanır ve gruplayabiliriz.

İfadeleri doğru bir şekilde eşleştirebilme becerisi.

İki kişi arasında bir konuşma veya etkileşimde uygun ifadeleri kullanabilme becerisi.

Başkalarına öneri ve tavsiyelerde bulunabilme becerisi.

İki kişi arasında hobiler hakkında soru sorma ve yanıtlama becerisi.

Başkent bilgisine ve soruları doğru anlama yeteneğine sahip olma.

Bir yolu tarif ederken dönme talimatı verme becerisi.

Belirli bir durumun hiçbir zaman geçerli olmadığını ifade etme becerisi.

Evin içinde belirli bir oyunun oynanamayacağını ifade etme becerisi.

Saatleri anlama ve ifade etme becerisi.

Kendi dilini ifade edebilme becerisi.

Bir yer hakkında yönlendirme yapabilme becerisi.

Fiillerin anlamlarını ve doğru kullanımlarını anlama becerisi.

Haftanın günleri hakkında soru sorma ve bilgi alma becerisi.

Dilbilgisi kurallarına uygun şekilde üçüncü tekil şahıs için olumsuz bildiren "doesn't like" ifadesini kullanma becerisi.

Kelimelerin doğru şekilde ilgili faaliyetlerle eşleştirilmesi becerisi.

Kelimelerin doğru şekilde ilgili faaliyetlerle eşleştirilmesi becerisi.

Saatlerin doğru bir şekilde okunmasını anlama becerisi.

Günlük rutin aktiviteleri anlama ve ifade etme becerisi.

Cümleleri düzenleme ve anlamlı bir şekilde ifade etme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) sınavı 5.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 103 kere doğru, 81 kere yanlış cevap verilmiş.

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İngilizce 1.Dönem 2.Sınav (5.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.