Hz. Peygamberin hayatı

Hz. Peygamberin hayatı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Hz. Peygamberin hayatı CEVAPLARI

 1. Hazreti Muhammed’in doğum gecesi olarak kutlanan kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadir Gecesi          B) Miraç Kandili
  C) Berat Kandili          D) Mevlit Kandili
  E) Regaip Kandili

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Mevlit Kandili"dir. Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olarak kutlanan kandil gecesi Mevlit Kandili olarak bilinir. Mevlit Kandili, İslam takvimine göre her yıl farklı bir tarihte kutlanır ve Hz. Muhammed'in doğumunu anma amaçlı özel ibadetler ve dualarla geçirilen bir gecedir. Soru, İslam'ın önemli kandil gecelerinden hangisinin Hazreti Muhammed'in doğumunu kutlamak için kullanıldığını sormaktadır. Doğru cevap Mevlit Kandili'dir, çünkü bu gece Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için özel bir anlam taşır. 3. Bindörtyüz şu kadar sene evveldi;
  Mekke’ye Yemen’den bir düşman geldi.
  Çil yavrularından çokluk ordular,
  Kâbe’yi yıkmaya geliyordular.
  Elverir ki, Allah ol desin:
  Küçük serçe koca kartalı yesin!

  Necip Fazıl Kısakürek’in şiirinde anlattı ve Kur’an-ı Kerim ’de de anlatılan bu olaya İslam tarihinde ne isim verilmiştir?

  A) Ficar Savaşı        B) Fil olayı               C) Eyyâmü’l-Arab  
  D) Bedir savaşı        E) Eşhuru‘l Hurum

 4. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B) Fil olayı

  Açıklama:

  Necip Fazıl Kısakürek'in şiirinde anlatılan ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan olay, İslam tarihinde "Fil Olayı" olarak bilinir. Bu olayda, Yemen valisi Ebrehe, Mekke'yi ve Kâbe'yi yıkmak için bir ordu göndermiştir. Ancak, ordu Mekke'ye yaklaştığında, Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları tarafından taş yağmuruna tutularak yok edilmiştir.

  Bu olay, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu olay, Allah'ın kudretini ve Kâbe'nin kutsallığını bir kez daha göstermiştir. Ayrıca, bu olay, İslam'ın doğuşunun habercisi olarak kabul edilir.

  Diğer seçenekler:

  * Ficar Savaşı: Mekke'de yaşayan iki kabile olan Kureyş ve Kaynuka arasında çıkan savaştır. Bu savaş, İslam tarihindeki ilk savaş olarak kabul edilir.
  * Eyyâmü’l-Arab: Araplar arasında çıkan savaşlara verilen genel isimdir.
  * Bedir Savaşı: Hz. Muhammed'in liderliğindeki Müslümanların, Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk savaştır.
  * Eşhuru‘l Hurum: Haram aylar olarak bilinen aylardır. Bu aylarda savaşmak yasaktır.

 5. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren sebeplerden biri değildir?

  A) İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir.
  B) Dinimizi anlamak için bir kılavuzdur.
  C) İbadet hayatımız için bir rol modeldir.
  D) Güzel ahlakın en halis kaynağıdır.
  E) Kur’an-ı Kerim’i anlamak için bir rehberdir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir" olmalıdır. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren sebepler arasında insanlardan uzak yaşaması değil, tam tersine insanlarla yakın ilişki içinde olması ve insanlara örnek olması yer alır. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek, dinimizi anlamak, ibadet hayatımız için bir rol model bulmak, güzel ahlakı öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir rehber olarak kullanmak amacıyla önemlidir. 7. Allah Resulü, Veda Hutbesinin bir bölümünde şöyle buyurmuştur:
  “Ey insanlar! Sizin Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Haberiniz olsun ki takva dışında hiçbir Arap’ın Arap olmayana, hiçbir Acem’in Arap’a, hiçbir siyahın beyaza, hiçbir beyazın siyaha karşı bir üstünlüğü yoktur. Şüphesiz ki ilahi huzurda en değerliniz en muttaki olanınızdır.”
  Peygamberimiz Veda Hutbesindeki bu sözleriyle Müslümanlara hangi cahiliye âdetini yasaklamıştır?

  A) Şirk/putperestlik         B) Kavmiyetçilik/ırkçılık
  C) Faiz/tefecilik               D) Kanunsuzluk
  E) Yalancılık

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Kavmiyetçilik/ırkçılık. Peygamberimiz Veda Hutbesi'nde, Müslümanlara kavmiyetçilik ve ırkçılık gibi cahiliye dönemine ait anlayışları yasaklamıştır. Veda Hutbesi'nde ifade edilen sözlerle, insanların Allah katında değerlerinin takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) ile ölçüldüğü vurgulanmaktadır. Bu sözlerle, ırk, renk veya etnik köken gibi dışsal faktörlerin insanlar arasında üstünlük sağlamaması gerektiği vurgulanarak, tüm insanların eşitliği ve birlikte yaşama prensibi vurgulanmıştır. 9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimizin Risaletinden önce insanlık en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu.
  B) Araplar arasında uygun görülmediği halde haram aylarda yapılan savaşa Ficar Savaşı denirdi.
  C) Mekke şehri için Kur’an-ı Kerim’de harem yani “saygıya layık” ifadesi kullanılmıştır.
  D) Mekke’nin yönetimi hakkında yapılacak toplantılar için Kâbe’nin yanına Dâru’n-Nedve inşa edildi.
  E) Allah’tan (c.c.) aldıkları emir üzerine Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kâbe’yi ilk kez inşa ettiler.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Gerçekten de "C) Mekke şehri için Kur'an-ı Kerim'de harem yani 'saygıya layık' ifadesi kullanılmıştır." ifadesi yanlıştır. Doğru cevap "E) Allah'tan (c.c.) aldıkları emir üzerine Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kâbe'yi ilk kez inşa ettiler." olmalıdır. Diğer seçenekler doğru bilgiler içermektedir. Ancak, seçenek C yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de Mekke şehri için "harem" ifadesi yerine "mukaddes" veya "kutsal" ifadesi kullanılmaktadır. "Harem" kelimesi daha çok kadınlar için ayrılan özel bir bölgeyi ifade etmektedir. 11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimizin hanımı → Hz. Hatice
  B) Peygamberimizin annesi → Halime
  C) Peygamberimizin amcası → Ebu Talip
  D) Peygamberimizin babası → Abdullah
  E) Peygamberimizin dedesi → Abdulmuttalib

 12. Cevap: B Açıklama:

  B) Peygamberimizin annesi → Halime. Diğer eşleştirmeler doğru bilgiler içermektedir. Ancak, seçenek B yanlıştır. Peygamberimizin annesi Hz. Halime değil, Hz. Aminedir. 13. Aşağıda verilen “peygamber sıfatı - tanım”  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Emanet - Peygamberlikte ve diğer konularda güvenilirlik
  B) Fetanet - Sağlam bir zekâya ve akla sahip olmak
  C) İsmet - Günahsızlık, manevi ve ahlaki temizlik
  D) Sıdk - Sözde ve davranışta yumuşak huyluluk
  E) Tebliğ - Dinî hükümleri tüm insanlara bildirmek

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Sıdk - Sözde ve davranışta yumuşak huyluluk. Peygamber sıfatlarından biri olan "sıdk" doğruluk ve dürüstlüğü ifade eder. Sıdk, söz ve davranışta doğru olmayı, doğruyu söylemeyi ve uygulamayı içerir. Bu sıfat, yumuşak huylulukla ilişkili değildir. Dolayısıyla, "sıdk - sözde ve davranışta yumuşak huyluluk" eşleştirmesi yanlıştır. 15. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama görevine ……………………. ya da ……………………. denir.
  Yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

  A) Risalet - Tefsir            B) Nübüvvet- Ahlak
  C) Risalet- Nübüvvet       D) Tefsir- Ahlak
  E) Nübüvvet- Hadis

 16. Cevap: C Açıklama:

  C) Risalet - Nübüvvet. Risalet, Allah'ın gönderdiği vahiyleri insanlara duyurma görevini ifade ederken, Nübüvvet, Allah'ın seçtiği peygamberlere verilen bu görevi ifade eder. Dolayısıyla, doğru eşleştirme C seçeneğidir. 17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) “Torununa neden atalarımızdan birinin ismini değil de Muhammed ismini verdin?” diye soranlara Abdulmuttalib, “İstedim ki onu gökte Allah (c.c.), yerde de insanlar hayırla yâd etsin; ondan övgüyle bahsetsinler.” dedi.
  B) Allah Resulü, Mekke halkının batıl inançlarını ve kötü ahlakını kabul etmiyordu.
  C) Sevgili Peygamberimiz, Hz. İbrahim’in Hanif dinine göre tek olan Allah’a (c.c.) inanmıştı.
  D) Resulü Ekrem’in Hira Mağarası’na çekilip tefekkür etmesinin nedeni yalnızlığı sevmesiidi.
  E) Mekke halkı, doğruluk ve güvenilirliğinden dolayı Peygamber Efendimize Muhammedü’l-Emin derlerdi.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Resulü Ekrem’in Hira Mağarası’na çekilip tefekkür etmesinin nedeni yalnızlığı sevmesiidi. Hira Mağarası'na çekilip tefekkür etmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın (c.c) vahiyleriyle yakınlaşmak ve ibadet etmek amacıyla yaptığı bir eylemdi. Nedeni yalnızlığı sevmesi değildi, aksine Allah'a yönelik ibadet ve yakınlaşma arayışıydı. Dolayısıyla, "Resulü Ekrem’in Hira Mağarası’na çekilip tefekkür etmesinin nedeni yalnızlığı sevmesi" ifadesi yanlıştır. 19. …………………….; Allah’ın (c.c.) ayetlerini, yarattığı tüm varlıkları ve olayları düşünüp bunlardan ibret almaya gayret etmektir.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Teşekkür        B) Tefekkür        C) Şükür
  D) İbadet             E) Tevekkül

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Tefekkür. Boş bırakılan yere "Tefekkür" kelimesi getirilmelidir. Tefekkür, Allah'ın ayetlerini, yarattığı varlıkları ve olayları düşünüp onlardan ibret almaya gayret etmektir. Bu, derin düşünce, anlama ve manevi bir pratik olarak ifade edilir. Tefekkür, Allah'ın yaratılışındaki hikmetleri kavramaya, O'nun ayetlerini anlamaya ve hayatımıza bu anlayışla yön verme çabasıdır. 21. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeden önce o zamanki dünyayı tanımak niçin gereklidir?

  A) Tarih bilgimizi artırmak için            
  B) Hz. Muhammed’in ailesini tanımak için
  C) İslam’ın insanlığa neler kazandırdığını anlamak için
  D) Mekkelileri tanımak için
  E) Arapçayı daha iyi öğrenmek için

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İslam’ın insanlığa neler kazandırdığını anlamak için. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeden önce o zamanki dünyayı tanımak gereklidir çünkü bu, İslam'ın insanlığa neler kazandırdığını anlamak için önemlidir. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemdeki sosyal, kültürel, siyasi ve dini durumları bilmek, İslam'ın ortaya çıkışını ve yayılışını anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, o dönemdeki toplumun zorlukları, İslam'ın getirdiği reformlar ve insanlık için getirdiği değerler hakkında bilgi sahibi olmak, İslam'ın evrensel mesajını daha iyi anlamamıza katkı sağlar. 23. İslam’dan önce İbrahim’in (a.s.) dinine bağlı olan, Allah’ın (c.c.) birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’ in yanlış inançlarına karşı çıkan kimselere ne denilmekteydi?

  A) Hanif               B) Müslüman           C) Mümin                 
  D) Müşrik             E) Hanefi

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hanif. İslam öncesi dönemde İbrahim'in dinine bağlı olan ve putperestliği reddeden kimselere "hanif" denilmekteydi. Hanifler, Allah'ın birliğine inanır ve Kureyş'in yanlış inançlarına karşı çıkarak saf bir tevhid inancını benimserler. Bu dönemde Müslümanlık terimi henüz kullanılmamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir. 25. Kâinatı yaratan ve idare eden Yüce Allah’ın uluhiyetine ortak koşmaya ……………………. denir ve bu sapkınlığa düşenlere ……………………. adı verilir.
  Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler nelerdir?

  A) Tevhit- Hanif             B) Şirk- Müslüman
  C) Şirk- Müşrik              D) Tevhit- Müşrik
  E) İslam- Mümin

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Şirk- Müşrik. Kâinatı yaratan ve idare eden Yüce Allah'ın uluhiyetine ortak koşmaya "şirk" denir ve bu sapkınlığa düşenlere "müşrik" adı verilir. Şirk, İslam dininde en büyük günah olarak kabul edilir ve Allah'a ortak koşmanın anlamına gelir. Müşrik ise Allah'a ortak koşan kişiyi ifade eder. 27. Kabe'yi ilk kez hangi peygamber inşa etmiştir?

  A) Hz. Adem     B) Hz. İbrahim   C) Hz. Muhammed
  D) Hz. İsa         E) Hz. Musa

 28. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Hz. İbrahim'dir. Hz. İbrahim, Kâbe'yi yeniden inşa etmiş ve bu yapıyı tüm insanlar için ibadet ve ziyaret yeri haline getirmiştir. Hz. Adem ise İslam inancına göre dünyaya gönderildiği zaman Kâbe'nin temellerini atmıştır. Kâbe'nin tam inşası ise Hz. İbrahim döneminde gerçekleşmiştir. 29. I-  Süt annesi   : Halime  
  II-  Annesi        : Amine
  III- Babası       : Abdullah
  IV- Dedesi        : Ebu Talib
  V-  Amcası       : Abdulmuttalib
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

  A) I-II-V         B) II-III-IV          C) I-II-III
  D) IV-V          E) Hepsi

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I-II-III şeklindedir. I-II-III eşleştirmeleri doğrudur. Süt annesi Halime, annesi Amine ve babası Abdullah olarak bilinir. Diğer eşleştirmelerde ise dedesi Ebu Talib ve amcası Abdulmuttalib doğru şekilde belirtilmiştir. 31. Peygamber efendimizin doğum tarihi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 12 Muharrem 571       B) 10 Safer 571  
  C) 15 Ramazan 571        D) 12 Rebiulevvel 571
  E) 18 Recep  571

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 12 Rebiulevvel 571 şeklindedir. Peygamber Efendimizin doğum tarihi İslam tarihinde 12 Rebiulevvel 571 olarak kabul edilir. Diğer seçeneklerde verilen tarihler yanlıştır. 33. ''Peygamberimiz Hz. Hatice (r.a) ile yaklaşık 25 sene evli kalmıştır. Bu evlilikten 6 çocukları olmuştur. Daha sonra 620 yılında Hz. Hatice vefat etmiştir. ''  
  Aşağıdakilerden hangisi bu evlilikten doğan çocuklar arasından yer almaz?

  A) Kasım        B) Rukiye   C) İbrahim
  D) Fatıma       E) Ümmü Gülsüm 

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doğru olan cevap C) İbrahim'dir. Hz. Hatice ile olan evliliklerinden doğan çocukların isimleri Kasım, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. İbrahim ise Hz. Hatice ile olan evlilikleri dışında başka bir eşinden doğmuştur. Dolayısıyla İbrahim bu evlilikten doğan çocuklar arasında yer almaz. 35. I-    Dedesinin vefatı
  II-   Süt anneye verilişi
  III-  Hz. Hatice ile evlenmesi
  IV-  Annesinin vefatı
  V-  Amcasının himayesine girmesi
  Yukarıda Peygamberimizin çocukluk ve gençlik çağındaki bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan doğru şekilde sıralanmış olan seçeneği işaretleyiniz.

  A) II-IV-I-V-III            B) III-I-IV-V-II  
  C) II- I-IV-III-V           D) I-II-III-V-IV
  E) IV-II-I-III-V

 36. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A) II-IV-I-V-III'dir. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik dönemindeki olaylar doğru sıralama şu şekildedir: II- Süt anneye verilişi IV- Annesinin vefatı I- Dedesinin vefatı V- Amcasının himayesine girmesi III- Hz. Hatice ile evlenmesi Bu sıralama, Peygamberimizin hayatındaki önemli olayların kronolojik olarak doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. 37. ''Dini hükümleri tüm insanlara olduğu gibi bildirmesi'' Peygamberlerin sıfatlarından birisi olan bu tanımı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) İsmet    B) Emanet  C) Fetanet   D) Tebliğ  E) Sıdk

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Tebliğ'dir. Tebliğ, peygamberlerin görevlerinden biridir ve dini hükümleri insanlara aktarma, bildirme anlamına gelir. Peygamberler, Allah'ın vahiylerini alarak insanlara Allah'ın emirlerini ve yasaklarını iletmekle sorumludur. Peygamberlerin tebliğ görevi, insanları doğru yola yönlendirmek, onlara Allah'ın mesajlarını ulaştırmak ve dini hükümleri açıklamak amacıyla gerçekleştirilir. 39. Peygamberimize ilk vahiy ne zaman ve nerede  gelmiştir?

  A) 610 Hira Mağarası      B) 622 Hira Mağarası
  C) 571 Medine                 D) 632 Mekke
  E) 610 Taif

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) 610 Hira Mağarası'dır. Peygamberimize ilk vahiy, 610 yılında Hira Mağarası'nda gerçekleşmiştir. Peygamberimize ilk vahiy, 610 yılında Mekke'de bulunan Hira Mağarası'nda gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), o sırada ibadet ve tefekkür için mağaraya çekildiğinde, Cebrail (a.s.) tarafından Allah'ın vahiyleriyle karşılaşmıştır. Bu olay, İslam tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır ve peygamberlik misyonunun başlangıcını işaret eder. 41. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimize  ilk inen ayetler doğru olarak verilmiştir?

  A) Kevser 1-3      B) İhlas 1-4          C) Alak 1-5
  D) Yasin 1-10      E) Müddesir 1-8

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Alak 1-5'tir. Peygamberimize ilk inen ayetler Alak Suresi'nin 1-5. ayetleridir. Bu ayetler, Hz. Muhammed'e (s.a.v) Allah'ın vahiy gönderdiğini bildiren ve onu peygamberlik görevine çağıran ayetlerdir. 43. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

  A)  Hz. Ali                  B) Hz. Ömer         C) Hz. Hatice
  D) Zeyd b. harise      E) Hz. Ebu Bekir

 44. Cevap: B Açıklama:

  cevap anahtarı B) Hz. Ömer'dir. Hz. Ali, Hz. Hatice, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebu Bekir ilk Müslümanlar arasında yer alırken, Hz. Ömer daha sonradan İslam'a katılmıştır. Dolayısıyla, Hz. Ömer ilk Müslümanlar arasında yer almaz. 45. Peygamberliğin onuncu yılına hüzün yılı denmektedir. Bunun sebebi ise Peygamberimizin sevdiği iki kişinin birkaç gün arayla vefat etmesi olmuştur. Bu iki kişinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Hz. Ali- Hz. Hatice            B) Hz. Ömer- Hz. Osman
  C) Hz. Hamza- Ebu Talib      D) Hz. Hatice- Ebu Talib
  E) Hz. Fatıma - Hz. Ali

 46. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D) Hz. Hatice - Ebu Talib'tir. Hüzün yılı olarak bilinen onuncu yılda, Peygamberimiz (s.a.v.) sevgili eşi Hz. Hatice ve koruyucusu Ebu Talib'in vefatlarıyla büyük bir üzüntü yaşamıştır. Hz. Hatice, Peygamberimizin ilk eşi ve İslam'ın ilk müminlerinden biridir. Ebu Talib ise Peygamberimizin amcası ve destekçisidir. 47. İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlar Peygamberin evinde toplanamazdı, çünkü müşrikler Peygamberin evini gözetliyor eve girip çıkanları takibe alıp çeşitli işkenceler yapıyordu. Bu sebepten dolayı İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar nerede toplanmıştır?

  A) Dar'ul Nedve     B) Dar'ul Erkam      C) Dar'ul Bekr   
  D) Kabe                 E) Medine

 48. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Dar'ul Erkam'dır. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar, Peygamberin evinde toplanamadıkları için Dar'ul Erkam adı verilen bir yerde toplanmışlardır. Dar'ul Erkam, Mekke'de bulunan bir ev veya mağaradır. Peygamberimiz (s.a.v.) burada Müslümanlara İslamiyet'i anlatır, ibadetlerini gerçekleştirir ve Müslümanların bir araya gelip destekleşmelerini sağlar. Bu dönemde Dar'ul Erkam, Müslümanlar için önemli bir toplanma ve öğrenme merkezi haline gelmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Hz. Peygamberin hayatı Detayları

Hz. Peygamberin hayatı 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Hz. Peygamberin hayatı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Hz. Peygamberin hayatı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Hz. Peygamberin hayatı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN RİSÂLET ÖNCESİ HAYATI
  1. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu
  2. Peygamberimizin Gençlik Dönemi
  3. Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri
  4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu
  5. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Ayrıca Peygamberimizin Hayatı

Bu soru, İslam dini ve kültürü ile ilgili temel bilgilere dayalı bilgiyi hatırlama ve tanıma yeteneğini ölçer.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenerek dini değerlerimizi daha iyi anlama, ibadet hayatlarında model oluşturma, güzel ahlakı benimseme ve Kur'an-ı Kerim'i anlamada rehberlik etme fırsatı bulurlar.

Peygamberimizin Veda Hutbesindeki sözleriyle kavmiyetçilik ve ırkçılığın yanlış olduğunu anlamak ve insanların takva ile değerlendirilmesi gerektiğini kavramak.

Öğrenciler, İslam tarihine ve Kâbe'nin inşasına ilişkin doğru bilgileri öğrenirken, doğru ve yanlış bilgileri ayırt etme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, Peygamberimiz ve yakın akrabaları hakkında doğru bilgileri öğrenirken, doğru eşleştirmeler yapabilme becerisini geliştirirler.

Peygamber sıfatlarının doğru anlamlarını ve her birinin peygamberlikle ilişkili olduğunu anlamak.

Öğrenciler, İslam dini ve peygamberlik kavramı hakkında doğru bilgilere sahip olurken, terimleri doğru bir şekilde eşleştirme yeteneğini geliştirirler.

Peygamber Efendimizin ibadet, tefekkür ve Allah'a yönelik yakınlaşma arayışlarını anlamak ve değerlendirebilmek.

Tefekkürün önemini kavramak ve Allah'ın yarattığı varlıkları ve olayları düşünerek ibret almaya yönelik bir tefekkür pratiği geliştirebilmek.

İslam'ın insanlığa neler kazandırdığını ve Peygamber Efendimizin hayatının bu kazanımlara nasıl etki ettiğini anlamak.

Öğrenciler, İslam öncesi dönemdeki inanç sistemlerini ve İbrahim'in (a.s.) etkisini anlama ve takdir etme becerisini geliştirirler.

Şirk kavramını anlamak ve Allah'ın uluhiyetini korumanın önemini kavramak.

Öğrenciler, Kâbe'nin inşasında Hz. İbrahim'in rolünü ve Kâbe'nin önemini öğrenerek İslam tarihine ve kutsal mekanlara ilişkin bilgilerini genişletirler.

Hz. Peygamber'in ailesi ve yakın akrabalarının isimlerini doğru şekilde eşleştirebilmek.

Peygamber Efendimizin doğru doğum tarihini bilmek ve bu tarihi doğru şekilde belirtebilmek.

Peygamber Efendimizin çocukları ve aile yapısı hakkında doğru bilgiye sahip olmak.

Olayları doğru sıralayarak Peygamberimizin hayatını daha iyi anlamaları ve onun örnekliklerinden kazanç elde etmeleri hedeflenir.

Ppeygamberlik kavramını ve peygamberlerin temel görevlerinden biri olan tebliği anlamaları hedeflenir.

Peygamberimize ilk vahiyin ne zaman ve nerede geldiğini bilmek ve İslam'ın temel kavramlarından birini anlamak.

İlk inen ayetlerin hangi surede yer aldığını ve peygamberlik görevinin nasıl başladığını anlamaları hedeflenir.

İslam'ın erken dönemine dair Müslümanların kimlerden oluştuğunu anlamak ve Hz. Ömer'in İslam'a katılım sürecini bilmek.

Peygamberimizin hayatındaki önemli olayları ve bu olayların etkilerini anlamaları hedeflenir.

Bu soruyla öğrencilerin, İslam'ın erken dönemlerindeki Müslümanların zorluklarla karşılaştıklarını ve nasıl dayanışma içinde olduklarını anlamaları hedeflenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Hz. Peygamberin hayatı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Hz. Peygamberin hayatı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Hz. Peygamberin hayatı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Hz. Peygamberin hayatı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Hz. Peygamberin hayatı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri