HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi geri kazanılamaz?

  A) Gazete             B) Mukavva
  C) Bozuk süt        D) Meyve suyu şişesi

 2. Cevap: C

 3. Besinlerin en büyük kısmı ..................... alanlarından sağlanır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tarım    B) hava    C) sanayi    D) deniz

 4. Cevap: A

 5. Çevre kirliliğinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Sanayileşme          B) Doğal afetler
  C) Tarım faaliyetleri     D) Atık yönetimi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Doğal afetler olarak verilebilir. Doğal afetler genellikle insanların kontrolü dışında gerçekleşen olaylardır ve çevre kirliliği ile doğrudan ilişkili değildir. Çevre kirliliğinin nedenleri arasında ise sanayileşme, tarım faaliyetleri ve atık yönetimi gibi insan faaliyetleri önemli rol oynamaktadır. Doğal afetler ise genellikle doğal süreçlerin sonucunda ortaya çıkar ve çevre kirliliğiyle ilişkisi daha dolaylı olabilir. 7. Çevre kirliliğinin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İklim değişikliği          B) Su kaynaklarının azalması
  C) Havayı kirletme         D) Biyoçeşitliliğin artması

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Biyoçeşitliliğin artması. Çevre kirliliği, doğal yaşamı etkileyen birçok olumsuz etkiye neden olur. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve havayı kirletme çevre kirliliğinin başlıca etkilerindendir. Ancak biyoçeşitliliğin artması, çevre kirliliği sonucunda ortaya çıkmaz. Çevre kirliliği, habitatlarını kaybeden ve zarar gören canlı türlerinin sayısını azaltır, böylece biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz bir etkiye neden olur. 9. Hangi faaliyet, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder?

  A) Madencilik
  B) Petrol arama
  C) Rüzgar enerjisi santralleri kurmak
  D) Nükleer enerji santralleri kurmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Rüzgar enerjisi santralleri kurmak olarak verilebilir. Rüzgar enerjisi santralleri yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgarı kullanarak elektrik enerjisi üretirler. Bu faaliyet, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder ve sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunur. Madencilik, petrol arama ve nükleer enerji santralleri kurmak ise genellikle fosil yakıtlara veya nükleer enerjiye dayalı enerji üretimini destekler ve çevresel etkileri daha büyük olabilir. 11. Hangi eylem, çevre dostu bir yaşam tarzını benimsememizi sağlar?

  A) Plastik poşetleri çöpe atmak
  B) Atıkları doğaya bırakmak
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
  D) Araçlarla uzun yolculuklar yapmak

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak olarak verilebilir. Çevre dostu bir yaşam tarzı benimsemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek önemlidir. Bu, güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi doğal ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını içerir. Plastik poşetleri çöpe atmak ve atıkları doğaya bırakmak ise çevre kirliliğine neden olur ve doğal yaşam alanlarını olumsuz etkiler. Araçlarla uzun yolculuklar yapmak da fosil yakıt tüketimini artırarak çevresel etkileri artırır. 13. Hangi eylem, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur?

  A) Ağaçları kesmek
  B) Kağıt ve kartonu çöpe atmak
  C) Elektrik kullanımını artırmak
  D) Su tasarrufu yapmak

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Su tasarrufu yapmak olarak verilebilir. Doğal kaynakları korumak için su tasarrufu yapmak önemlidir. Ağaçları kesmek, doğal kaynakların azalmasına ve habitatların yok olmasına neden olabilir. Kağıt ve kartonu çöpe atmak, geri dönüşüm fırsatlarını kaçırmamıza ve daha fazla ağaç kesilmesine yol açabilir. Elektrik kullanımını artırmak ise enerji kaynaklarının daha fazla tüketilmesine ve çevresel etkilerin artmasına neden olabilir. 15. Doğal afetlere hazırlıklı olmak için neler yapabiliriz?

  A) Doğal kaynakları tüketmeye devam etmek
  B) Sigara içmek
  C) Acil durum çantaları hazırlamak
  D) Afet anında evde kalıp beklemek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Acil durum çantaları hazırlamak. Doğal afetlere hazırlıklı olmak için bazı önlemler almak önemlidir. Bunlar arasında acil durum çantaları hazırlamak önemli bir adımdır. Acil durum çantaları, afet durumunda kullanılmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini içerir ve hızlı bir şekilde erişilebilir olmalıdır. Bunun yanı sıra, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, sigara içmekten kaçınmak ve afet anında güvenli bir yerde kalıp yetkililerin talimatlarını takip etmek de önemli adımlardır. 17. Hangisi doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan yapılabilmesine yönelik bir davranıştır?

  A) Kaynakları tasarruflu kullanmak
  B) Kaynakları israf etmek
  C) Yeni kaynaklar keşfetmek
  D) Kaynakları hızlıca tüketmek

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kaynakları tasarruflu kullanmak olarak verilebilir. Kaynakları tasarruflu kullanmak, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması anlamına gelir. Tasarruflu kullanım, enerji, su, gıda ve diğer doğal kaynakların ihtiyaçlara uygun bir şekilde kullanılmasını ve atıkların minimize edilmesini içerir. Bu davranış, dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan doğal kaynakları kullanmaya yönelik bilinçli ve sorumlu bir yaklaşımı temsil eder. 19. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisi nedir?

  A) Azaltır
  B) Arttırır
  C) Değiştirmez
  D) Yoktur

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Arttırır olarak verilebilir. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisi olumlu yönde bir artışa neden olur. Artan nüfus, daha fazla kaynak tüketimi, enerji talebi ve atık üretimiyle sonuçlanır. Bu durum doğal kaynakların aşırı kullanımına, ormanların tahrip edilmesine, su kaynaklarının azalmasına, hava ve su kirliliğine, habitat kaybına ve iklim değişikliğine yol açar. Bu nedenle, nüfusun ve üretim-tüketim faaliyetlerinin sürdürülebilirlik için dikkate alınması ve çevre dostu çözümlerin benimsenmesi önemlidir. 21. Hangisi küresel çevre sorunlarından biri değildir?

  A) Su kirliliği                 B) Toprak kirliliği
  C) Gürültü kirliliği         D) Elektrik kesintileri

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Elektrik kesintileri. Elektrik kesintileri, küresel çevre sorunlarından biri değildir. Diğer seçenekler olan su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği ise çevre üzerinde olumsuz etkileri olan sorunlardır. Su kirliliği su kaynaklarının kirlenmesine ve ekosistemlere zarar verirken, toprak kirliliği tarım verimini düşürür ve ekosistemleri bozar. Gürültü kirliliği ise insan sağlığına olumsuz etkileri olan bir sorundur. 23. Hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Ozon tabakasının incelmesi doğal bir olaydır ve insan faaliyetleriyle ilgisi yoktur.
  B) Küresel ısınmanın nedeni sadece güneşin aktivitesinin artmasıdır.
  C) Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasında bir ilişki yoktur.
  D) Su kaynaklarının azalması canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Su kaynaklarının azalması canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Su kaynaklarının azalması, canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Su, hayatın devamı için temel bir gereksinimdir ve hem ekosistemlerin işleyişi hem de insanların yaşamı için önemlidir. Su kaynaklarının azalması, bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının daralmasına, su kıtlığına, tarım ve gıda üretimi sorunlarına ve ekosistem dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu da canlıların hayatta kalması ve türlerin devamlılığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. 25. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliği ile mücadelede bireylerin üzerine düşen sorumluluk nedir?

  A) Kirlilik yaratmak
  B) Kirliliği azaltmak
  C) Kirliliği arttırmak
  D) Kirliliğe kayıtsız kalmak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kirliliği azaltmak. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliği ile mücadelede bireylerin üzerine düşen sorumluluk, kirliliği azaltmaktır. Bireyler, çevreyi koruma bilinciyle hareket ederek, enerji tasarrufu yapabilir, geri dönüşüm uygulayabilir, su kaynaklarını koruyabilir, gürültü ve ışık kirliliğine karşı duyarlılık gösterebilirler. Bu şekilde bireyler, kirliliği azaltarak çevreye daha az zarar verme sorumluluğunu yerine getirebilirler. 27. Hangisi ormansızlaşmanın sonuçlarından biri değildir?

  A) Toprak erozyonu
  B) İklim değişikliği
  C) Daha fazla yağış
  D) Su kaynaklarının azalması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Daha fazla yağış. Ormansızlaşmanın çeşitli olumsuz etkileri vardır. Toprak erozyonu, ormansızlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ormanlar, toprağı tutar ve erozyonu önler. Ormansızlaşma, bu koruyucu etkiyi azaltır ve toprak erozyonunu artırır. İklim değişikliği de ormansızlaşmanın bir sonucudur. Ormanlar, atmosferdeki karbondioksiti emer ve atmosferin dengesini sağlar. Ormansızlaşma, karbondioksitin atmosfere salınmasını artırarak iklim değişikliğine katkıda bulunur. Su kaynaklarının azalması da ormansızlaşmanın bir sonucudur. Ormanlar, suyu tutar ve su kaynaklarının yenilenmesine yardımcı olur. Ormansızlaşma, bu su tutma kapasitesini azaltır ve su kaynaklarının azalmasına neden olur. 29. Dünyadaki kaynaklar sınırlı olduğundan, aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?

  A) Kaynakları israf etmek
  B) Kaynakları tasarruflu kullanmak
  C) Kaynakları gereksiz yere kullanmak
  D) Kaynakları bilinçsizce kullanmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kaynakları tasarruflu kullanmak. Dünyadaki kaynaklar sınırlıdır ve doğru davranışlar sergileyerek bu kaynakları etkili bir şekilde kullanmamız önemlidir. Kaynakları tasarruflu kullanmak, doğal kaynakları korumak, israfı önlemek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek için gereklidir. Tasarruflu kullanım, enerji, su, yakıt ve diğer kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı içerir. Örneğin, enerji tasarrufu yapmak için aydınlatma sistemlerinde enerji verimli ampuller kullanmak veya su tasarrufu yapmak için muslukları sızdırmaz hale getirmek gibi önlemler almak, kaynakların korunmasına yardımcı olur. 31. Çevre dostu tüketim maddelerinin örnekleri neler olabilir?

  A) Plastik şişeler, tükenmez kalem, sentetik kumaşlar
  B) Organik gıdalar, geri dönüştürülebilir kağıt ürünleri, pamuklu giysiler
  C) Tek kullanımlık bardaklar, metal çöp kutuları, klorlu temizlik malzemeleri
  D) Süpermarket alışveriş torbaları, naylon poşetler, klima filtreleri

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Organik gıdalar, geri dönüştürülebilir kağıt ürünleri, pamuklu giysiler. Çevre dostu tüketim maddeleri, çevreye daha az zarar veren, sürdürülebilir ve doğal kaynakları daha etkin kullanan ürünlerdir. Organik gıdalar, tarımında kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanılmayan, doğal yöntemlerle yetiştirilen ve genellikle sertifikalandırılmış ürünlerdir. Geri dönüştürülebilir kağıt ürünleri, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş kağıt ürünleridir ve doğal kaynakların tüketimini azaltır. Pamuklu giysiler, organik pamuktan üretilen veya sürdürülebilir pamuk tarımı yöntemleriyle elde edilen giysilerdir ve daha az su ve kimyasal kullanımıyla çevre dostu bir seçenektir. Bu çevre dostu tüketim maddeleri, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur, toksik kimyasalların ve zararlı tarım yöntemlerinin kullanımını azaltır. Organik gıdalar, sağlıklı ve besleyici bir seçenek olmasının yanı sıra, tarım alanlarının ve su kaynaklarının korunmasına da yardımcı olur. Geri dönüştürülebilir kağıt ürünleri, kağıt atıklarının yeniden kullanılmasını teşvik ederek ağaç kesimini azaltır. Pamuklu giysiler ise doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını destekler ve tekstil endüstrisindeki çevresel etkileri azaltır. 33. Nüfus, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarına etkisi nedir?

  A) Sorunları azaltır
  B) Sorunları arttırır
  C) Etkisi yoktur
  D) Sorunların nedeni değildir

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Sorunları arttırır. Nüfus, üretim ve tüketim faaliyetleri doğrudan çevre sorunlarına etki eder. Artan nüfus, doğal kaynaklara olan talebi artırır ve bunun sonucunda kaynakların aşırı kullanımına yol açar. Üretim faaliyetleri, endüstriyel atıklar, kirletici emisyonlar ve enerji tüketimi gibi çevresel etkileri beraberinde getirir. Tüketim faaliyetleri ise kaynakların tüketimini ve atık üretimini artırır. Bu durum çevre sorunlarının artmasına ve doğal sistemlerin bozulmasına neden olur. 35. Su kaynaklarının azalması canlılar üzerinde hangi etkileri yapar?

  A) Canlıların yaşam koşullarını iyileştirir
  B) Canlı türlerinin yok olmasına neden olur
  C) Canlıların tükenmesine neden olur
  D) Hiçbir etkisi yoktur

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Canlı türlerinin yok olmasına neden olur. Su kaynaklarının azalması, canlılar üzerinde ciddi etkilere neden olabilir. Su, yaşamın devamı için hayati öneme sahip bir kaynaktır ve birçok canlı türü için gereklidir. Su kaynaklarının azalması, suya bağımlı olan bitki ve hayvanların yaşam alanlarının daralmasına ve besin zincirinin bozulmasına yol açabilir. Azalan su kaynakları, sucul ekosistemlerin kurumasına veya bozulmasına sebep olabilir. Bu durum, suya bağımlı olan canlı türlerinin yaşamını tehdit eder ve nesillerinin devamını zorlaştırır. Su kaynaklarının azalması, göç yolları üzerindeki canlıların da etkilenmesine ve göçlerinin zorlaşmasına neden olabilir. Su kaynaklarının azalması, sucul habitatlardaki biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve sonuç olarak canlı türlerinin yok olmasına katkıda bulunabilir. Bu durum ekosistem dengesini bozar ve doğal yaşamın sürdürülmesini tehlikeye atar. 37. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kimler sorumludur?

  A) Sadece devlet
  B) Sadece bireyler
  C) Hem devlet hem de bireyler
  D) Hiç kimse

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Hem devlet hem de bireyler. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliği gibi çevresel kirliliklerin önlenmesi, hem devletin hem de bireylerin sorumluluğundadır. Devlet, çevre koruma politikaları ve yasal düzenlemeleriyle kirliliği kontrol altında tutmak ve önlemek için gerekli adımları atmalıdır. Çevre koruma kurumları, denetim ve cezalar yoluyla kirlilikle mücadelede önemli bir rol oynar. Bireyler de çevre kirliliğinin önlenmesinde aktif rol oynamalıdır. Çevre dostu davranışlar sergileyerek, doğal kaynakları tasarruflu kullanarak, atıkları doğru bir şekilde yöneterek ve çevre bilincini yayarak kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunabilirler. Bireylerin günlük hayatta aldıkları küçük önlemler, toplum genelinde büyük bir fark yaratabilir. Kirlilikle mücadelede devletin ve bireylerin birlikte hareket etmesi önemlidir. Devletin sağladığı düzenlemeler ve politikalar, bireylerin çevre dostu davranışlarını teşvik ederken, bireylerin bilinçli tercihleri de devletin çevre politikalarını destekler. Ancak bu işbirliğiyle çevre kirliliği önlenerek daha temiz bir yaşam alanı sağlanabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI Detayları

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI 60 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI Testini Çöz tıklayın. HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  2. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  3. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  4. Küresel açlığı engellemek için bireysel olarak kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  5. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  6. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  7. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  8. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca

Çevre kirliliğinin farklı nedenlerini anlamak ve doğal afetlerin çevre kirliliğine etkisini değerlendirebilmek.

Bu soru, çevre kirliliğinin etkilerini anlama ve çevre kirliliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini değerlendirme becerisini sınar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini anlamak ve çevre dostu enerji üretimi konusunda farkındalık geliştirmek.

Çevreye duyarlı bir yaşam tarzının önemini anlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi.

Doğal kaynakları koruma bilincini geliştirme ve su tasarrufunun önemini kavrama.

Bu soru, öğrencilere doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgular ve acil durum çantalarının nasıl hazırlanacağı konusunda bilgi sağlar.

Doğal kaynakları tasarruflu kullanma alışkanlığının önemini kavrama ve sürdürülebilir kaynak yönetimi bilincine sahip olma.

Nüfus artışının ve üretim-tüketim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini anlama ve sürdürülebilirlik açısından bilinçli kararlar alma.

Bu soru, öğrencilerin küresel çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarını artırmayı hedefler.

Bu soru, öğrencilerin su kaynaklarının azalmasının canlılar üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamayı hedefler.

Bu soru, öğrencilerin çevre sorunlarına karşı bireysel sorumluluklarını anlamalarını sağlamayı hedefler.

Bu soru, öğrencilerin ormansızlaşmanın sonuçlarını anlamalarını sağlamayı hedefler.

Kaynakları tasarruflu kullanmak, çevresel etkilerin azaltılmasına, doğal kaynakların daha uzun süreli kullanılmasına ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda ekonomik açıdan da faydalıdır, çünkü tasarruflu kullanım, maliyetleri azaltabilir ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla daha sürdürülebilir bir ekonomik sistem oluşturabilir.

Çevre dostu tüketim maddelerini tanımak, bireylerin daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerine ve çevreye olan etkilerini azaltmalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilerin nüfus, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarına etkisini anlamalarını sağlar.

Su kaynaklarının azalmasının canlılar üzerindeki etkilerini anlamak, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının önemini vurgular ve suyun doğal ekosistemler ve canlı türleri için ne kadar değerli olduğunu gösterir.

Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde devletin ve bireylerin birlikte sorumlu olduğunu anlamak, çevre korumasının kolektif bir çaba gerektirdiğini vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI Testi İstatistikleri

Bu sınav 106 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1270 kere doğru, 258 kere yanlış cevap verilmiş.

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

HİSARCIK BEŞEVLER ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri