Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir?

  A) Demirin paslanması    B) Odunun yanması       
  C) Buzun erimesi         D) Tütünün yanması      

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Buzun erimesi"dir. Fiziksel bir değişim, bir maddenin fiziksel durumunda (örneğin katıdan sıvıya) veya görünümünde (örneğin buzun erimesi) değişikliklerin meydana geldiği ancak kimyasal bileşiminde herhangi bir değişiklik olmadığı bir olaydır. Fiziksel değişimler, maddeyi yeni bir maddeye dönüştürmezler. 3. Kimyasal bir değişim gerçekleştiğini nasıl anlarsınız?

  A) Yeni bir madde meydana gelir    B) Maddelerin rengi değişir       
  C) Maddeler ısınır veya soğur      D) Tüm seçenekler doğrudur        

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği olarak verilmiş, yani hepsi doğrudur. Kimyasal bir değişim gerçekleştiğini anlamak için farklı göstergeler kullanılabilir. Yeni bir madde meydana gelmesi, maddelerin renginin değişmesi, ısı değişiklikleri gibi fiziksel değişiklikler, kimyasal değişim olabileceğinin işaretleridir. 5. Bir maddenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde değişir?

  A) Fiziksel değişimde
  B) Kimyasal değişimde
  C) Hem fiziksel hem kimyasal değişimde
  D) Herhangi bir değişimde değişmez

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Kimyasal değişimde'dir. Maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal bir değişim sırasında değişir. Kimyasal değişim, maddeyi farklı bir maddeye dönüştüren bir reaksiyon olduğu için, özellikleri değişir. Örneğin, demirin paslanması kimyasal bir değişimdir ve bu sırasında demirin özellikleri değişir. 7. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimin belirtisidir?

  A) Buharlaşma                         B) Yoğunlaşma                        
  C) Maddelerin renginin değişmesi      D) Maddelerin sıcaklık değişikliği   

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan "Maddelerin renginin değişmesi" kimyasal bir değişimin belirtisidir. Kimyasal bir değişim, maddenin kimliğinin değiştiği bir reaksiyondur ve genellikle enerji açığa çıkar veya tüketir. Bu tür değişimlerde, maddenin fiziksel özellikleri, örneğin rengi veya kokusu gibi, değişebilir. 9. Bir madde kimyasal olarak değiştiğinde, ne olur?

  A) Farklı bir maddeye dönüşür    B) Aynı madde olarak kalır      
  C) Kütle ve hacim değişir        D) Tüm seçenekler yanlıştır     

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Farklı bir maddeye dönüşür. Kimyasal değişim, bir maddenin moleküler yapılarının değiştiği ve yeni bir maddenin oluştuğu bir reaksiyondur. Bu reaksiyon sonucu orijinal maddenin kimyasal özellikleri tamamen değişebilir ve yeni bir madde oluşabilir. Kimyasal değişimlerin bazı örnekleri arasında yanma, asit-baz reaksiyonları ve paslanma yer alır. Bu tür reaksiyonlar, maddenin kimyasal özellikleri hakkında fikir edinmek ve maddeyi yeni bir forma dönüştürmek için kullanılabilir. 11. Fiziksel bir değişim ile kimyasal bir değişim arasındaki fark nedir?

  A) Fiziksel değişimde, maddenin kimyasal bileşimi değişmezken kimyasal değişimde kimyasal bileşim değişir.
  B) Fiziksel değişimde, maddenin kimyasal bileşimi değişerken kimyasal değişimde kimyasal bileşim değişmez.
  C) Fiziksel değişimde, maddenin hacmi değişmezken kimyasal değişimde maddenin hacmi değişir.
  D) Fiziksel değişimde, maddenin şekli değişmezken kimyasal değişimde maddenin şekli değişir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A'dır. Fiziksel bir değişimde, madde fiziksel olarak değişir, ancak kimyasal bileşimi değişmez. Örneğin, buzun sıvıya dönüşmesi bir fiziksel değişimdir, çünkü buz ve su molekülleri aynıdır, sadece moleküllerin düzeni değişir. Diğer yandan, kimyasal bir değişimde, madde kimyasal olarak değişir ve bileşimi değişir. Örneğin, bakırın havada oksitlenmesi bir kimyasal değişimdir, çünkü bakır ve bakır oksit molekülleri farklıdır. 13. Bir çayın soğuması fiziksel bir değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

  A) Fiziksel bir değişimdir.
  B) Kimyasal bir değişimdir.
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
  D) Değişim yoktur.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Fiziksel bir değişimdir. Çayın soğuması, sıcaklığının azalması nedeniyle bir faz değişikliği olarak kabul edilir. Çayın kimyasal bileşimi değişmeden sadece fiziksel özellikleri (sıcaklık, yoğunluk, viskozite vb.) değişir. 15. Buharlaşma bir fiziksel değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

  A) Fiziksel bir değişimdir.
  B) Kimyasal bir değişimdir.
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
  D) Değişim yoktur.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Fiziksel bir değişimdir." Buharlaşma, sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi işlemidir. Bu işlem sırasında madde kimyasal olarak değişmez, yalnızca fiziksel özellikleri değişir. Buharlaşma, maddenin sıvı hâlden gaz hâline geçtiği fiziksel bir değişimdir. 17. Paslanma bir fiziksel değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

  A) Fiziksel bir değişimdir.
  B) Kimyasal bir değişimdir.
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
  D) Değişim yoktur.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Paslanma, kimyasal bir değişimdir. Paslanma, demir gibi metallerin havadaki oksijen ile etkileşime girerek metal yüzeyindeki demir oksit tabakasının oluşmasıyla gerçekleşir. 19. Bir tabakta servis edilen bir yemeğin kokusunun değişmesi fiziksel bir değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

  A) Fiziksel bir değişimdir.
  B) Kimyasal bir değişimdir.
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
  D) Değişim yoktur.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kimyasal bir değişimdir. Yemeğin kokusunun değişmesi, yemekte bulunan moleküllerin kimyasal yapılarında değişikliklerin oluşması sonucu gerçekleşir. Bu nedenle, bu bir kimyasal değişimdir. Fiziksel değişimler, maddeye uygulanan fiziksel bir etki sonucu gerçekleşirler ve madde, kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yaşamaz. 21. Periyodik sistemde bulunan elementlerin sıralanması, belirli özelliklerinin benzerliği ve düzenli tekrarlanması prensibi üzerine kurulmuştur. Bu özelliklerin belirlenmesi için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tepkime denklemleri yazma
  B) İzotoplar arasındaki farklılıkları inceleme
  C) Elementlerin atom numaralarına göre sıralanması
  D) Elektron dizilimlerinin incelenmesi

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani elementlerin atom numaralarına göre sıralanmasıdır. Periyodik tablo, elementlerin benzer özelliklerinin düzenli tekrarlanması prensibi üzerine kurulmuştur ve bu düzen sıralamanın atom numarasına göre yapılmasıyla elde edilir. Atom numarası arttıkça elektronların enerji seviyelerindeki artış, kimyasal ve fiziksel özelliklerdeki tekrarlanmayı açıklar. 23. Periyodik tabloda yatay satırlara periyot, dikey sütunlara grup adı verilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Periyot sayısı arttıkça elementlerin kimyasal özellikleri benzer hale gelir.
  B) Bir grupta yer alan elementlerin tamamı aynı sayıda protona sahiptir.
  C) Periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe elementlerin atom yarıçapları azalır.
  D) Grup 1A elementleri tuz yapımında kullanılır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "Bir grupta yer alan elementlerin tamamı aynı sayıda protona sahiptir" şeklindedir. Periyodik tabloda gruplar dikey sütunları, periyotlar ise yatay satırları ifade eder. Her bir grup, aynı sayıda elektrona sahip elementleri içerir ve kimyasal özellikleri benzerdir. Atom yarıçapları periyot boyunca artarken, grup boyunca artar. Grup 1A elementleri tuz yapımında kullanılmakla birlikte, genel olarak grupları tek bir özellikle ilişkilendirmek yanıltıcı olabilir. 25. Periyodik tabloda elementlerin yerleştirildiği sütunlar gruplar olarak adlandırılır. Hangi grup elementleri, elektron almak yerine elektron verme eğilimindedirler?

  A) 1A grubu    B) 2A grubu    C) 7A grubu    D) 8A grubu

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) 1A grubudur. Bu grup elementleri, valans elektronlarını kolayca kaybederek pozitif yüklü iyonlara dönüşme eğilimindedirler. Bu davranışı nedeniyle bu grup elementleri, kimyasal reaksiyonlarda iyi birer indirgeyici ajan olarak hareket ederler. 27. Periyodik tabloda elementlerin yerleştirildiği sütunlar gruplar olarak adlandırılır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Grup 18 elementleri inert gazlar olarak da bilinir.
  B) Grup 1A elementleri yüksek elektronegatiflik gösterirler.
  C) Grup 7A elementleri bazik özellik gösterirler.
  D) Grup 3A elementleri metallerdir ve genellikle 3 değerliklidirler.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Grup 18 elementleri inert gazlar olarak da bilinir. Periyodik tabloda, dikey olarak düzenlenen sütunlara gruplar denir ve bu gruplar benzer özellikler gösteren elementleri içerir. Grup 18 elementleri, yani soy gazlar veya inert gazlar olarak da bilinen elementler, tam dolu valans elektron yörüngelerine sahiptirler ve kimyasal olarak son derece kararsızdırlar. Buna karşılık, Grup 1A elementleri (alkali metaller), yüksek elektronegatiflik göstermezler ve bazik özellikleri olan Grup 7A elementleri (halojenler) bulunmaktadır. Grup 3A elementleri ise metalik özellik gösterirler ve genellikle 3 değerliklidirler. 29. Periyodik tabloda elementlerin yerleştirildiği sütunlar gruplar olarak adlandırılır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Grup 2A elementleri yüksek elektronegatiflik gösterirler.
  B) Grup 7A elementleri asidik özellik gösterirler.
  C) Grup 18 elementleri tamamen reaktiflerdir.
  D) Grup 3A elementleri ametaldir ve genellikle 3 değerliklidirler.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Grup 2A elementleri yüksek elektronegatiflik gösterirler şeklindedir. Grup 2A elementleri, alkaline toprak elementleri olarak da bilinir ve yüksek iyonik karakterleri vardır. Bu yüzden yüksek elektronegatiflik gösterirler. Grup 7A elementleri ise halojenler olarak bilinir ve genellikle asidik özellik gösterirler. Grup 18 elementleri inert gazlar olarak bilinir ve tamamen reaktif değillerdir. Grup 3A elementleri ise genellikle metallik karakter gösterirler ve üç değerliklidirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar Detayları

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca Fen bilimleri dersi 2.dönem sonu yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkı anlamaları gerekmektedir.

Kimyasal değişimin belirtilerini ve tanımlarını açıklayabilme becerisi kazanılır.

Bir maddenin kimyasal özellikleri, kimyasal bir değişim sırasında değişir.

Kimyasal değişimlerin belirtilerini tanımak ve kimyasal değişimlerin fiziksel değişimlerden nasıl farklı olduğunu anlamaktır.

Kimyasal değişim kavramını tanımlamak ve maddeyi kimyasal olarak değiştiren reaksiyonları tanımlayabilmek.

Maddenin farklı tipleri arasındaki farklılıkları anlamak için önemlidir.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkı anlamaktır.

Maddenin farklı hallerindeki özelliklerini tanımlayabilme ve fiziksel/kimyasal değişimler arasındaki farkı anlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenir.

Paslanma kimyasal bir değişimdir ve demirin kimyasal özelliklerinin değişmesiyle sonuçlanır. Bu soruyu cevaplayarak, kimyasal değişim kavramını anlamak mümkündür.

Bir olayın fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu ayırt edebilme becerisi.

Periyodik tablonun yapısını ve kullanımını anlamalarını sağlar.

Periyodik tabloyu anlamak, elementlerin özelliklerini anlamak için temel bir araçtır.

Periyodik tabloda yer alan grupların kimyasal özelliklerine dair temel bilgiler edinebilirler.

Öğrencilerin, periyodik tablonun gruplarını ve bu grupların benzer özellikler gösteren elementleri içerdiğini anlamaları ve bu gruplardaki elementlerin özelliklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Periyodik tablodaki elementlerin yerleştirildiği grupları ve özelliklerini anlama becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları - 8.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri