Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik)

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) CEVAPLARI

 1. Tümevarım akıl yürütmeye bir örnek veriniz.


 2. Cevap: "Gözlemlediğim tüm kuğular beyazdır, dolayısıyla tüm kuğular beyazdır." Açıklama:

  Bu örnekte, tümevarım akıl yürütme kullanılmıştır. Gözlemci, gördüğü tüm kuğuların beyaz olduğunu fark etmiş ve buradan tüm kuğuların beyaz olduğu sonucunu çıkarmıştır. Ancak, bu sonuç kesin değildir, çünkü gözlemci tüm kuğuları görmemiştir. 3. Analojiye dayalı bir akıl yürütme örneği veriniz.


 4. Cevap: "Dünya'da yaşam vardır ve Dünya bir gezegendir. Mars da bir gezegendir, dolayısıyla Mars'ta da yaşam olabilir." Açıklama:

  Bu örnekte, analojiye dayalı bir akıl yürütme kullanılmıştır. Dünya'da yaşam olduğu ve Dünya'nın bir gezegen olduğu biliniyor. Mars da bir gezegendir, dolayısıyla Mars'ta da yaşam olabilir. Ancak, bu sonuç kesin değildir, çünkü Mars'ta yaşam olup olmadığı henüz bilinmiyor. 5. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemi nedir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: 1. Dil, düşüncelerimizi ifade etmek ve başkalarıyla iletişim kurmak için gereklidir. 2. Dil, düşüncelerimizi düzenlememize, analiz etmemize ve eleştirmemize yardımcı olur. 3. Dil, yeni bilgiler öğrenmemizi ve bunları başkalarıyla paylaşmamızı sağlar. Açıklama:

  Dil, düşüncelerimizi ifade etmek ve başkalarıyla iletişim kurmak için gereklidir. Düşüncelerimizi kelimeler aracılığıyla ifade ederiz ve başkalarıyla paylaşırız. Dil, düşüncelerimizi düzenlememize, analiz etmemize ve eleştirmemize de yardımcı olur. Ayrıca dil, yeni bilgiler öğrenmemizi ve bunları başkalarıyla paylaşmamızı sağlar. 7. Dilin düşünceye etkileri nelerdir?


 8. Cevap: Dilin düşünceye etkileri şunlardır: - Dil, düşüncelerimizi ifade etmek ve başkalarıyla iletişim kurmak için gereklidir. - Dil, düşüncelerimizi düzenlememize, analiz etmemize ve eleştirmemize yardımcı olur. - Dil, yeni bilgiler öğrenmemizi ve bunları başkalarıyla paylaşmamızı sağlar. - Dil, düşüncelerimizin gelişimini etkiler. Açıklama:

  Dil, düşüncelerimizi ifade etmek ve başkalarıyla iletişim kurmak için gereklidir. Düşüncelerimizi kelimeler aracılığıyla ifade ederiz ve başkalarıyla paylaşırız. Dil, düşüncelerimizi düzenlememize, analiz etmemize ve eleştirmemize de yardımcı olur. Ayrıca dil, yeni bilgiler öğrenmemizi ve bunları başkalarıyla paylaşmamızı sağlar. Dil, düşüncelerimizin gelişimini de etkiler. Dilin zenginliği ve çeşitliliği, düşüncelerimizin zenginliğini ve çeşitliliğini de etkiler. 9. Yarısı boş bardak mı yoksa yarısı dolu bardak mı?


 10. Cevap: Hem yarısı boş bardak hem de yarısı dolu bardak. Bu bir bakış açısı meselesidir. Bazı insanlar bardağın yarısının boş olduğunu düşünürken, bazı insanlar bardağın yarısının dolu olduğunu düşünür. Bu, kişinin olumlu veya olumsuz düşünme eğilimine göre değişebilir. Açıklama: 11. Varlık var mıdır?


 12. Cevap: Varlık, felsefede en temel sorulardan biridir. Varlık, var olan her şeydir. Varlık var mıdır sorusu, varlığın gerçek olup olmadığını veya sadece bir yanılsama mı olduğunu sorar. Bu soruya verilen cevaplar, felsefenin temel görüşlerini oluşturur. Açıklama: 13. Varlığın mahiyeti sorunu felsefe tarihinde ilk filozoflar tarafından ele alınmıştır. Bu filozofların ele aldığı arkhe sorunu, onları varlığın ilk nedeni ve ana maddesini doğanın içinde aramaya yönlendirdi. Varlığın mahiyeti sorunu, günümüzde de tartışılmaya devam ediyor. Günümüzde, varlığın mahiyeti sorusuna verilen yanıtlar, genellikle iki ana anlayışa ayrılmaktadır: idealizm ve materyalizm.


 14. Cevap: İdealizm, varlığın temelinde idea (fikir-düşünce) olduğunu savunur. Materyalizm ise, varlığın temelinde madde olduğunu savunur. Bu iki ana anlayışın yanı sıra, varlığın mahiyeti konusunda düalist (ikici) görüş de vardır. Düalizm, varlığın hem idea hem de madde olmak üzere iki temel bileşenden oluştuğunu savunur. Açıklama:

  Varlığın mahiyeti sorunu, felsefenin en temel sorunlarından biridir. Bu sorunun cevabı, varlığın doğasını ve yapısını anlamak için büyük önem taşır. Varlığın mahiyeti sorusuna verilen yanıtlar, felsefede birçok farklı felsefi akımı ve görüşü doğurmuştur. Bunlar arasında Platon'un idealizmi, Aristoteles'in hilemorfizmi ve Descartes'in düalizmi gibi önemli felsefi görüşler yer almaktadır. 15. İdealizm felsefesinin temel ilkeleri nelerdir?


 16. Cevap: İdealizm felsefesine göre, var olan tek şey ideadır. Madde, ruh ve beden gibi kavramlar, ideaların bir yansımasıdır. Açıklama:

  İdealist filozoflar, gerçekliğin özünün zihinsel olduğunu savunurlar. Onlara göre, var olan her şey, zihnin bir ürünüdür. Bu nedenle, maddeye veya nesnel dünyaya dayalı olarak varoluş hakkında bilgi edinmek mümkün değildir. 17. Felsefenin, bilimin somut, duyumlanabilir ve gözlemlenebilir alanla sınırlı kalmasına karşın, düşünülebilir ve "ide" ve "ideal" olanın bilgisiyle ilgili olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.


 18. Cevap: Evet, felsefenin, bilimin somut, duyumlanabilir ve gözlemlenebilir alanla sınırlı kalmasına karşın, düşünülebilir ve "ide" ve "ideal" olanın bilgisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Açıklama:

  Felsefe, bilimin aksine, maddi dünyanın ötesindeki kavramları ve ilkeleri araştırır. Bu kavramlar ve ilkeler arasında hak, adalet, özgürlük, iyilik ve güzellik gibi soyut durumlar yer alır. Felsefe bu kavramları ve ilkeleri ele alarak, bunların anlamını ve önemini araştırır. 19. İyi ve kötü eylemleri ne belirler?


 20. Cevap: İrade ve seçme. Açıklama:

  İyi ve kötü eylemleri belirleyen en önemli faktör, irade ve seçme gücüdür. Bir eylemin ahlaki olarak değerlendirilebilmesi için, o eylemin bilinçli olarak ve özgür bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde, eylem ahlaki olarak değerlendirilemez. 21. Mutluluğun ölçümü için hangi faktörler dikkate alınmaktadır?


 22. Cevap: Ekonomik ve sosyal yaşam kalitesi, sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal destek ve özgürlükler gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Açıklama:

  Ekonomik ve sosyal yaşam kalitesi, insanların yaşam standartlarını belirleyen önemli bir faktördür. Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel hizmetlere erişim de mutluluğu etkileyen önemli faktörlerdir. Sosyal destek ve özgürlükler gibi faktörler de insanların kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları için önemlidir. 23. Siyaset felsefesinde yer alan temel kavramlarını açıklayınız.


 24. Cevap: Siyaset felsefesi, siyasetin ilgi alanı olan her konunun araştırılmasıdır. Siyaset felsefesinde hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağının ne olduğu ve ideal devlet düzeni olup olamayacağı konuları öne çıkan problemlerdendir. Hak, hukuk düzeninin insanlara sağladığı yetkilerdir ve kişi menfaatlerinin hukuk kurallarınca korunması anlamına gelir. Adalet, her kimseye ne gerekiyorsa onun sağlanması ve hakkının verilmesidir. Eşitlik ilkesi içerisinde insanların haklarını kullanabilmesini sağlar. Özgürlük ise kişinin sahip olduğu yeteneklerini veya güçlerini bütünüyle kullanabilmesidir. Açıklama:

  Siyaset felsefesinde hak, adalet ve özgürlük kavramları sıklıkla birlikte ele alınır. Çünkü hak, adalet ve özgürlük birbirleriyle yakından ilişkilidir. Hak, kişinin sahip olduğu ve kullanabileceği yetenek veya güçtür. Örneğin hayat hakkı, düşünce özgürlüğü gibi. Adalet, haklı ve doğru olan davranış biçimidir. Özetle, adalet her insana hak ve yükümlülüklerini adil bir şekilde paylaştırarak karşılıklı saygıya, sevgiye ve anlayışa dayalı mutlu, huzurlu bir toplum oluşturulmasını sağlar. Özgürlük ise kişinin yeteneklerini veya güçlerini bütünüyle kullanabilmesidir. Örneğin düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi. 25. Gerçekçi sanatçı hangi özelliğe sahiptir?


 26. Cevap: Gerçekçi sanatçı, olası olanın peşindedir. Açıklama:

  Gerçek yaratma, doğal olanın aşıldığı yerde başlar. Gerçekçi sanatçı, verilmiş olandan, önünde durup durandan, geçmişin bir başka örneği gibi görünenden çok olmayan ama olabilecek olanla ilgilenir. Onun işi gözlemlemekten çok tasarlamaktır ya da gözlemlerken tasarlamaktır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İnsanlar özgür iradesiyle hareket edemezler.
  2. (.....) Özgürlük, sorumluluk getirir.
  3. (.....) Kurallar, özgürlüğümüzü kısıtlar.
  4. (.....) Özgürlük, başkalarının haklarına saygı gösterilmesini gerektirir.
  5. (.....) Sorumluluk, özgürlüğümüzü sınırlar.
  6. (.....) Kurallar, düzenli bir toplum için gereklidir.
  7. (.....) Özgürlük, başkalarına zarar verme hakkını vermez.
  8. (.....) Sorumluluk, başkalarının haklarını korumak anlamına gelir.
  9. (.....) Kurallar, toplumda güvenliği sağlar.
  10. (.....) Özgürlük, başkalarının özgürlüğüne saygı gösterilmesini gerektirir.

 28. Cevap: 1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.Y, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.D Açıklama:

  Özgürlük, insanların kendi kararlarını verebilme ve kendi eylemlerinden sorumlu tutulabilme yeteneğidir. Sorumluluk, özgürlüğün doğal bir sonucudur. Özgürlük, başkalarının haklarına saygı gösterilmesini gerektirir. Kurallar, düzenli bir toplum için gereklidir. Özgürlük, başkalarına zarar verme hakkını vermez. Sorumluluk, başkalarının haklarını korumak anlamına gelir. Kurallar, toplumda güvenliği sağlar. Özgürlük, başkalarının özgürlüğüne saygı gösterilmesini gerektirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) Detayları

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Felsefe 2.dönem başı sınav soruları, lise 10.sınıflar için cevap ve açıklamalı sorulardan klasik türde hazırlanmıştır

Öğrenciler, tümevarım akıl yürütmeye örnek verebileceklerdir.

Öğrenciler, analojiye dayalı bir akıl yürütmeye örnek verebileceklerdir.

Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemini anlamak, dili etkili bir şekilde kullanmak ve yeni bilgiler öğrenmek için gereklidir.

Dilin düşünceye etkilerini anlamak, dili etkili bir şekilde kullanmak ve düşüncelerimizi geliştirmek için gereklidir.

Varlığın mahiyeti sorunu, felsefenin temel sorunlarından biridir. Bu sorunun cevabı, varlığın doğasını ve yapısını anlamak için büyük önem taşır. Varlığın mahiyeti sorusuna verilen yanıtlar, felsefede birçok farklı felsefi akımı ve görüşü doğurmuştur.

İdealizm felsefesinin temel ilkelerini öğrenerek, varoluşun doğası hakkındaki farklı bakış açılarını anlayabiliriz.

Öğrenciler, felsefenin ve bilimin farklı alanlarda bilgi ürettiğini ve bu iki disiplinin farklı yöntemler kullandığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, iyi ve kötü eylemleri belirleyen faktörleri anlayabileceklerdir.

Bu faktörlerin önemi anlaşılır ve mutluluğun ölçümü için doğru bir yaklaşım geliştirilir.

Öğrenci, siyaset felsefesinde yer alan temel kavramları açıklayabilir.

Öğrenci, gerçekçi sanatçının özelliğini açıklayabilir.

Özgürlük, sorumluluk ve kural kavramlarını anlama. Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kavrama. Özgürlüğün sınırlarını ve sorumlulukların önemini kavrama. Kuralların düzenli bir toplum için gerekliliğini kavrama. Başkalarının haklarına saygı göstermenin önemini kavrama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Felsefe 2.Dönem Başı Sınav - 10.Snııflar (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.