EDEBIYAT

EDEBIYAT sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. EDEBIYAT CEVAPLARI

 1. Türk şiirinde kullanılan üç ana nazım biçimi kategorisi nelerdir? Bu kategoriler arasındaki temel farklar nelerdir?


 2. Cevap: Türk şiirinde kullanılan üç ana nazım biçimi kategorisi şunlardır: Halk Şiiri, Divan Şiiri ve Batı Etkisindeki Türk Şiiri. Halk Şiiri, anonim halk şiiri, âşık tarzı halk şiiri ve aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri gibi alt kategorilere ayrılır. Divan Şiiri, beyitlerle kurulanlar ve bentlerle kurulanlar olarak iki alt kategoriye ayrılır. Açıklama:

  Bu soru, Türk şiirinde kullanılan nazım biçimi kategorilerini ve bu kategorilerin alt dallarını anlamayı amaçlar. 3. Bir şiirin nazım türü ve nazım biçimi arasındaki fark nedir? Nazım türünün belirlenmesi için hangi özelliklere odaklanılır?


 4. Cevap: Nazım türü, bir şiirin işlediği konuya göre aldığı ismi ifade eder, genellikle içeriğe dayanır. Nazım biçimi ise bir şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsü gibi biçimsel özelliklerini ifade eder. Nazım türünün belirlenmesi için içerik, tema ve konu önemlidir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin nazım türü ve nazım biçimi kavramlarını ayırt etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. 5. Nazım biçimi nedir ve hangi özellikleri ifade eder? Nazım biçiminin bir şiirin okuyucu üzerindeki etkisi nedir?


 6. Cevap: Nazım biçimi, bir şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsü gibi biçimsel özelliklerini ifade eder. Nazım biçimi, bir şiirin ritmi ve düzenini belirler, okuyucunun şiiri algılama şeklini etkiler. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere nazım biçiminin şiirin yapısına ve okuyucuya olan etkisine dair anlayış kazandırmayı amaçlar. 7. Türk şiirinde kullanılan ana nazım biçimi kategorileri nelerdir ve her biri hangi alt türleri içerir?


 8. Cevap: Türk şiirinde kullanılan ana nazım biçimi kategorileri Halk Şiiri, Divan Şiiri ve Batı Etkisindeki Türk Şiiri olarak sıralanır. Halk Şiiri altında anonim halk şiiri, âşık tarzı halk şiiri ve aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri bulunur. Divan Şiiri, beyitlerle kurulanlar ve bentlerle kurulanlar olmak üzere iki ana alt kategoriye ayrılır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere Türk şiirinin ana nazım biçimi kategorilerini ve bu kategorilerin alt türlerini tanıtmayı amaçlar. 9. Mahlas nedir ve şiirde nasıl kullanılır? Kaldırımlar şiirinde şairin bir mahlas kullanıp kullanmadığını belirlemek için hangi satırlara bakmalıyız?


 10. Cevap: Mahlas, divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma isimdir. Şairler, mahlaslarını genellikle son beyitte söyler. Kaldırımlar şiirinde şair mahlas kullanmamıştır, dolayısıyla mahlası belirlemek için belirli bir satıra bakmamıza gerek yok. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere mahlas kavramını ve şairlerin mahlaslarını şiirlerinde nasıl kullandıklarını anlatmayı amaçlar. 11. Tapşırma nedir ve halk şiirinde nasıl kullanılır? Örnek bir tapşırma içeren bir dize ya da dörtlük yazın.


 12. Cevap: Tapşırma, halk şiirinde âşıkların mahlas almalarına ve adlarını kullanmalarına verilen addır. Ozanlar, genellikle son dörtlükte adlarını veya mahlaslarını kullanırlar. Örnek bir tapşırma: "Ben yarimi aldım elime, yaz yarim mahlasını örmedik sevdaya." Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere halk şiirinde tapşırma kavramını anlatmayı ve örnek bir tapşırma oluşturmayı amaçlar. 13. Şiirde ahenk neden önemlidir? Ahenk unsurlarından biri olan "ölçü" (vezin) kavramı nedir ve Türk şiirinde hangi ölçüler kullanılmıştır?


 14. Cevap: Ahenk, şiirin seslerin hoş bir şekilde bir araya gelmesi ile ilgilidir ve şiirin ritmi ve düzeni üzerinde büyük etkisi vardır. Ölçü (vezin) ise Türk şiirinde dizelerin hece sayısının eşitliğine dayanan bir ölçüdür. Türk şiirinde kullanılan ölçüler arasında hece ölçüsü, aruz ölçüsü ve serbest ölçü bulunur. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere ahenk ve ölçü kavramlarını anlatmayı ve Türk şiirinde kullanılan ölçüler hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. 15. Aruz ölçüsü nedir? Hangi ölçü türü dizelerdeki hecelerin açık ve kapalı oluşlarına dayanır? Türk edebiyatında aruz ölçüsü hangi dönemlerde kullanılmıştır?


 16. Cevap: Aruz ölçüsü, dizelerdeki hecelerin açık (kısa) ve kapalı (uzun) oluşlarına dayanan bir ölçü türüdür. Ünlü ile biten heceler açık (•) olarak gösterilirken, ünsüzle veya uzun ünlü ile biten heceler kapalı (—) olarak gösterilir. Türk edebiyatında aruz ölçüsü Arap edebiyatından İran edebiyatına, oradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Divan, Servetifünun ve Fecriati şiirlerinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere aruz ölçüsü kavramını anlatmayı ve Türk edebiyatında kullanımını değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. 17. Serbest ölçü nedir ve hangi ölçü kurallarına bağlı kalmaz? Serbest ölçüde ahenk nasıl sağlanır?


 18. Cevap: Serbest ölçü, dizelerdeki hece sayılarının eşitliği, hecelerin açık-kapalı olması gibi kurallara bağlı kalmayan ölçü çeşididir. Serbest ölçüde ahenk vurgu, tonlama, aliterasyon ve asonans gibi unsurlarla sağlanır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere serbest ölçü kavramını anlatmayı ve serbest ölçüdeki ahenk unsurlarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. 19. Redif nedir? Şiirde redif hangi unsurları içerebilir ve nasıl kullanılır? Bir örnek ile redif kavramını açıklayınız.


 20. Cevap: Redif, dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan, aynı görev ve anlamdaki ekler, kelimeler ve kelime gruplarıdır. Redif içerebilecek unsurlar eki, kelimeyi veya kelime grubunu kapsar. Örnek: "Akıncılar yollar açar, Altınordu iller açar..." Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere redif kavramını anlatmayı ve bir örnek üzerinden redifin nasıl kullanıldığını göstermeyi amaçlar. 21. Kafiye (uyak) nedir ve nasıl oluşur? Kafiye türleri nelerdir? Bir örnek ile kafiye kavramını açıklayınız.


 22. Cevap: Kafiye, şiirde iki veya daha fazla dize arasındaki farklı anlam ve görevdeki seslerin, kelimelerin benzerliğidir. Kafiye genellikle dize sonlarında ve kelimelerin köklerinde aranır. Yarım, tam, zengin ve cinaslı kafiye olmak üzere dört türü vardır. Örnek: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum." Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere kafiye kavramını anlatmayı ve farklı türlerini örneklerle açıklamayı amaçlar. 23. Zengin kafiye nedir ve nasıl oluşur? Bir örnek ile zengin kafiye kavramını açıklayınız.


 24. Cevap: Zengin kafiye, ikiden çok ses benzerliğine dayanan kafiyedir. Bu tür kafiyede kelimelerin sonlarındaki ünlü ve ünsüz sesler birbirine benzemelidir. Örnek: "Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi; Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır." Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere zengin kafiye kavramını anlatmayı ve örneklerle zengin kafiye oluşturma yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. 25. Tunç kafiye nedir ve nasıl oluşur? Tunç kafiye, hangi kafiye türünün bir çeşididir? Bir örnek ile tunç kafiye kavramını açıklayınız.


 26. Cevap: Tunç kafiye, dize sonundaki bir kelimenin başka bir dize sonundaki bir kelime içinde yer almasıyla oluşan kafiye türüdür. Tunç kafiye, zengin kafiyenin bir çeşididir. Örnek: "Uzaktan bir tren sesi gelince, Hasretle sızlıyan kalbimiz, ince..." Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere tunç kafiye kavramını anlatmayı ve örneklerle açıklamayı amaçlar. 27. Cinaslı kafiye nedir ve nasıl oluşur? Cinaslı kafiye hangi türdeki kelimelerle yapılan bir kafiye türüdür? Bir örnek ile cinaslı kafiye kavramını açıklayınız.


 28. Cevap: Cinaslı kafiye, sesteş (eş sesli) kelimelerle yapılan kafiye türüdür. Bu tür kafiyede ses benzerliği, anlam bakımından farklılık içerebilir. Örnek: "Hadi git, benden sana dilediğince izin, Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin..." Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere cinaslı kafiye kavramını anlatmayı ve örneklerle açıklamayı amaçlar. 29. Kafiye düzeni nedir ve ne amaçla kullanılır? Beş farklı kafiye düzeni türünü sıralayınız.


 30. Cevap: Kafiye düzeni, kafiyelerin diziliş özelliğini gösteren bir düzen veya şema olarak kullanılır. Bu düzen, kafiyelerin aynı sesle gösterildiği bir örüntüyü ifade eder. Beş farklı kafiye düzeni türü şunlardır: düz, çapraz, örüşük, sarma (sarmal), mâni tipi. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere kafiye düzeni kavramını anlatmayı ve farklı düzen türlerini sıralamayı amaçlar. 31. Asonans ve aliterasyon nedir? İkisi arasındaki fark nedir? Aşağıdaki dizelerden birinde asonans, diğerinde aliterasyon örneği veriniz.


 32. Cevap: Asonans, dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Aliterasyon ise dizelerde aynı ünsüzlerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Örnekler: "Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?" (asonans) ve "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında" (aliterasyon). Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere asonans ve aliterasyon kavramlarını anlatmayı, farklarını açıklamayı ve örneklerle göstermeyi amaçlar. 33. Lirik şiir nedir ve hangi konuları işler? Lirik bir şiirde hangi duygusal unsurlar vurgulanır? Örnek bir lirik şiir paylaşınız.


 34. Cevap: Lirik şiir, aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan, din, ölüm gibi konularda duyguların coşkulu bir anlatımıyla işlenen şiir türüdür. Lirik şiirlerde genellikle şairin iç dünyasındaki duygusal deneyimler ve hisler ön plandadır. Örnek lirik bir şiir: "Değirmen misali döner başım, Sevda değil bu bir hışım, Gel gör beni darmadağın, Tel tel çözülüp kalmışım." Açıklama:

  Bu soru, lirik şiir türünün tanımını, işlediği konuları ve duygusal öğeleri anlatmayı amaçlar. 35. Epik şiir nedir ve hangi konuları işler? Epik bir şiirin karakteristik özellikleri nelerdir? Örnek bir epik şiir paylaşınız.


 36. Cevap: Epik şiir, savaş ve kahramanlık konularını coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlerdir. Destanlar epik şiir türüne örnektir. Epik şiirlerde kahramanlık, savaşlar ve efsanevi hikayeler anlatılır. Örnek bir epik şiir: "Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan, Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’dan..." Açıklama:

  Bu soru, epik şiirin tanımını, işlediği konuları ve karakteristik özelliklerini anlatmayı amaçlar. 37. Satirik şiir nedir ve ne tür konuları eleştirir? Satirik bir şiirin örneklerini paylaşınız ve bu şiirlerin eleştiri özelliklerini açıklayınız.


 38. Cevap: Satirik şiir, kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirel bir şekilde ele alan şiirlerdir. Bu tür şiirlerde kişi, olay veya durumlar alaycı ve iğneleyici bir üslupla eleştirilir. Satirik şiirlerde taşlama ve hiciv kullanılır. Örnek bir satirik şiir: "Dost düşman önümde yürür, Bilmedim asıl dostu, Dostların canıma kastı, Beni dostlarım öldürür." Açıklama:

  Bu soru, satirik şiirin tanımını, eleştirdiği konuları ve eleştiri özelliklerini anlatmayı amaçlar. 39. Didaktik şiir nedir ve hangi amaçla yazılır? Didaktik bir şiirin örneklerini paylaşınız ve bu şiirlerin öğretici niteliklerini açıklayınız.


 40. Cevap: Didaktik şiir, bir düşünceyi aktarmak veya belli bir konuda öğüt, bilgi veya ders vermek amacıyla yazılan şiir türüdür. Genellikle dinî, ahlaki, felsefi veya sosyal konularda öğretici nitelik taşır. Öğrencilere ders verme veya bir düşünceyi aktarma amacı taşır. Örnek bir didaktik şiir: "Gönülce düş bir yola, Bir gönülce kapı aç! Sen sen ol, verme mola, Senden kurtul, sana kaç!" Açıklama:

  Bu soru, didaktik şiirin tanımını, amaçlarını ve öğretici niteliklerini anlatmayı amaçlar. 41. Pastoral şiir nedir ve hangi temaları işler? Pastoral şiirin karakteristik özellikleri nelerdir? Örnek bir pastoral şiir paylaşınız.


 42. Cevap: Pastoral şiir, tabiat güzelliklerini, kır yaşamını ve çoban hayatını anlatan şiir türüdür. Genellikle sade bir dil kullanır ve tabiatın güzelliklerini öne çıkarır. Örnek bir pastoral şiir: "İlkbaharı geldi Anadolu’nun, Silifke’de çiçek açtı nar şimdi. Her tarafı yeşillendi Bolu’nun, Sultandağı benek benek..." Açıklama:

  Bu soru, pastoral şiirin tanımını, işlediği temaları ve karakteristik özelliklerini anlatmayı amaçlar. 43. Teşbih (benzetme) nedir ve nasıl kullanılır? Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirinde hangi benzetmeler bulunmaktadır ve bu benzetmeler ne amaçla kullanılmıştır?


 44. Cevap: Teşbih (benzetme), aralarında benzerlik ilgisi kurulan varlıkların veya kavramların nitelikçe zayıf olanının, nitelikçe güçlü olan bir başka varlık veya kavramla benzetilerek anlatılmasıdır. "Yaşamaya Dair" şiirinde Nâzım Hikmet, "bir sincap gibi," "kolların bağlı arkadan," ve "beyaz gömleğinle bir laboratuvarda" gibi benzetmeler kullanmıştır. Bu benzetmeler, yaşamanın ciddiyetini ve taşıdığı anlamı vurgulamak için kullanılmıştır. Açıklama:

  Bu soru, teşbihin tanımını, nasıl kullanıldığını ve örneklerle açıklamayı amaçlar. 45. İmge nedir ve ne amaçla kullanılır? Şiirdeki imge örnekleri nelerdir ve hangi duygusal etkiyi yaratmak için kullanılmışlardır?


 46. Cevap: İmge, bir varlığı, kavramı veya durumu daha canlı ve duygulu bir şekilde anlatmak için onu başka varlık, kavram veya durumların çizgileri ve şekilleri içinde tasvir etmektir. İmge, duygusal ve görsel etki yaratmak için kullanılır. Örneğin, Nâzım Hikmet'in "bir sincap gibi" ve "büyük gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda" gibi imgeleri, yaşamın ciddiyetini ve insanın yaşamla ilişkisini vurgulamak için kullanılmıştır. Açıklama:

  Bu soru, imgenin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve duygusal etkilerini anlatmayı amaçlar. 47. Yalın teşbih (teşbihibeliğ) nedir ve nasıl kullanılır? "Gümüş bir dumanla kapandı her yer" örneği yalın teşbih içeriyor mu ve eğer içeriyorsa bu teşbih nasıl kullanılmıştır?


 48. Cevap: Yalın teşbih, benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki benzetmenin doğrudan ifade edildiği bir benzetme türüdür. "Gümüş bir dumanla kapandı her yer" örneğinde, "duman" ile "gümüş" arasında bir yalın teşbih bulunmaktadır. Bu teşbihde kendisine benzetilen olan "duman" açıkça "gümüş" ile benzetilmiştir. Açıklama:

  Bu soru, yalın teşbihin ne olduğunu ve örnekte nasıl kullanıldığını anlatmayı amaçlar. 49. Teşhis (kişileştirme) nedir ve nasıl kullanılır? "Bir saatta söyle yüz bin yalanı" ve "haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi" örneklerinde teşhis (kişileştirme) kullanılmış mıdır ve nasıl?


 50. Cevap: Teşhis (kişileştirme), insan dışındaki varlık veya kavramlara insan özellikleri yükleyerek onları kişilik gibi davranmalarını sağlama sanatıdır. "Bir saatta söyle yüz bin yalanı" örneğinde yalanların bir saatte söylenmesi istenerek yalanlar kişileştirilmiştir. "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi" örneğinde ise vapurun insan özelliklerine sahipmiş gibi davranması kişileştirme örneğidir. Açıklama:

  Bu soru, teşhis veya kişileştirmenin ne olduğunu ve örnekte nasıl kullanıldığını anlatmayı amaçlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
EDEBIYAT Detayları

EDEBIYAT 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. EDEBIYAT yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

EDEBIYAT sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


EDEBIYAT Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Şiir
 • Makale
 • Roman

Ayrıca EDEBIYAT

Öğrenciler, Türk şiirinin farklı nazım biçimi kategorilerini tanır ve bu kategorilerin temel farklarını anlar.

Öğrenciler, bir şiirin nazım türünü ve biçimini ayırt edebilme yeteneğini geliştirir ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi anlar.

Öğrenciler, nazım biçiminin şiirin biçimsel özelliklerini ve okuyucu üzerindeki etkisini değerlendirme yeteneğini geliştirir.

Öğrenciler, Türk şiirinin temel nazım biçimi kategorilerini tanır ve bu kategorilerin alt türlerini ayırt edebilir.

Öğrenciler, mahlas kavramını anlar ve şairlerin şiirlerindeki mahlas kullanımını değerlendirme yeteneğini geliştirir.

Öğrenciler, tapşırma kavramını anlar ve halk şiirinde kullanımını örneklemeyi öğrenir.

Öğrenciler, ahenk kavramını ve ölçü kavramını anlar, şiirlerin ritmi ve yapısal özelliklerini değerlendirme yeteneğini geliştirir.

Öğrenciler, aruz ölçüsünün ne olduğunu anlar ve Türk edebiyatında kullanıldığı dönemleri ayırt edebilir.

Öğrenciler, serbest ölçünün ne olduğunu anlar ve serbest ölçüde ahenk sağlama yöntemlerini değerlendirir.

Öğrenciler, redif kavramını anlar ve şiirlerdeki redifleri tanımlayabilir.

Öğrenciler, kafiye kavramını anlar, farklı kafiye türlerini ayırt edebilir ve örneklerle kafiye oluşturma yeteneğini geliştirir.

Öğrenciler, zengin kafiye kavramını anlar ve şiirlerdeki örnekleri tanımlayabilir.

Öğrenciler, tunç kafiye kavramını anlar ve şiirlerdeki örnekleri tanımlayabilir.

Öğrenciler, cinaslı kafiye kavramını anlar, bu tür kafiyeyi tanımlayabilir ve örneklerle açıklayabilir.

Öğrenciler, kafiye düzeni kavramını anlar, farklı düzen türlerini sıralayabilir ve kullanım amaçlarını açıklayabilir.

Öğrenciler, asonans ve aliterasyon kavramlarını anlar, bu kavramlar arasındaki farkı açıklayabilir ve örneklerle gösterebilir.

Öğrenciler, lirik şiirin ne olduğunu, hangi konuları işlediğini ve duygusal öğelerini anlayabilirler.

Öğrenciler, epik şiirin ne olduğunu, hangi konuları işlediğini ve karakteristik özelliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, satirik şiirin ne olduğunu, eleştirdiği konuları ve eleştiri özelliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, didaktik şiirin ne olduğunu, hangi amaçlarla yazıldığını ve öğretici niteliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, pastoral şiirin ne olduğunu, işlediği temaları ve karakteristik özelliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, teşbihin ne olduğunu ve yazıda nasıl kullanıldığını anlayabilirler.

Öğrenciler, imge kullanımının amacını ve etkisini anlayabilirler.

Öğrenciler, yalın teşbihin tanımını ve kullanımını anlayabilirler.

Öğrenciler, teşhis veya kişileştirmenin amacını ve etkisini anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

EDEBIYAT sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

EDEBIYAT Sınavını hangi formatta indirebilirim?

EDEBIYAT sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız EDEBIYAT sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

EDEBIYAT sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri