Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test CEVAPLARI

 1. Kur'an'ın çoğaltılması işlemi nasıl gerçekleştiriliyordu?

  A) Sadece yazı yoluyla                  B) Sadece hatırlama yoluyla            
  C) Hem yazı hem de hatırlama yoluyla    D) Sadece baskı yoluyla                

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Hem yazı hem de hatırlama yoluyla'dır. Kur'an'ın çoğaltılması işlemi hem yazı yoluyla hem de hatırlama yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlk dönemlerde Kur'an'ın yazılı olarak çoğaltılması önemli bir yöntemdi. Uzman yazıcılar tarafından elle yazılıyor ve nesilden nesile aktarılıyordu. Aynı zamanda Kur'an'ın hatırlama yoluyla ezberlenmesi de yaygın bir uygulamaydı. Müslümanlar, Kur'an'ın tamamını veya belirli bölümlerini hafızalarında tutarak hatırlama geleneğini sürdürdüler. Bu nedenle doğru cevap C) Hem yazı hem de hatırlama yoluyla'dır. 3. Kur'an'ın çoğaltılması işlemine ne ad verilir?

  A) Çeviri    B) Tercüme    C) Hafızlık    D) Mushaflaştırma

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir: Mushaflaştırma. Kur'an'ın çoğaltılması işlemine "mushaflaştırma" adı verilir. Mushaf, Kur'an'ın yazılı hâline getirilmiş kitap formudur. Kur'an'ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması süreci, yazılı formata dönüştürülmesi anlamına gelir ve bu süreçte Mushaflaştırma işlemi gerçekleştirilir. 5. Hz. Peygamber’in çevresindeki insanlar Kur’an’ın ayetlerini nasıl öğreniyorlardı?

  A) Okula giderek
  B) Kur’an kursunda
  C) Hz. Peygamber tarafından sözlü olarak
  D) Kitaplardan okuyarak

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Hz. Peygamber tarafından sözlü olarak'tir. Hz. Peygamber, Kur'an'ın ayetlerini çevresindeki insanlara sözlü olarak öğretirdi. Bu dönemde kitaplar ve yazılı materyallerin yaygın olmaması nedeniyle Kur'an'ın öğrenilmesi sözlü iletişim yoluyla gerçekleşirdi. Hz. Peygamber'in etrafındaki insanlar, onun öğretilerini dinler, ezberler ve sözlü olarak aktarırlardı 7. Hz. Muhammed’e Kur’an nasıl indirildi?

  A) Hz. Muhammed’in rüyasında gösterilerek
  B) Hz. Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla
  C) Hz. Ali tarafından yazılarak
  D) Hz. Ebubekir tarafından okunarak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: Hz. Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla. Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indirilmesi, Hz. Cebrail'in aracılığıyla vahiy yoluyla gerçekleşti. İslam inancına göre, Hz. Muhammed'e Allah'ın emirleri ve mesajları doğrudan Cebrail tarafından iletilmiştir. Bu olaylara göre, Hz. Muhammed'e Kur'an doğrudan Allah tarafından gönderilen bir ilahi kitaptır. 9. Kur’an’ın bölümleri nelerdir?

  A) Hikâyeler, öğütler, dualar    B) Ayetler, sureler, cüzler     
  C) Zekat, namaz, oruç            D) Şirk, zina, hırsızlık        

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: Ayetler, sureler, cüzler. Kur'an, ayetler, sureler ve cüzler olmak üzere farklı bölümlerden oluşur. Ayetler, Kur'an'ın en küçük birimleridir ve bir sayfada yer alan yazı satırlarından oluşur. Sureler ise ayetlerden oluşan bölümlerdir ve Kur'an'ın ana yapı taşlarıdır. Her sure farklı konuları ve mesajları içerir. Cüzler ise surelerin daha küçük birimlere bölünmüş halidir ve Kur'an'ın daha kolay okunabilmesi için kullanılan bir düzenlemeyi ifade eder. 11. Kur’an’ın iç düzeninde cüzlerin sayısı kaçtır?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 40

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: 30. Kur'an'ın iç düzeni cüzlerden oluşur. Cüzler, Kur'an'ın bölümleridir ve toplamda 30 cüzden oluşurlar. Her bir cüz, Kur'an'ın belirli bir bölümünü içerir ve bu şekilde Kur'an, 30 cüz halinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, Kur'an'ı daha kolay okunabilir ve anlaşılabilir hale getirmek amacıyla yapılmıştır. 13. Kur’an’ın birinci cüzünde hangi sure bulunur?

  A) Fatiha Suresi    B) Bakara Suresi    C) Yusuf Suresi    D) Tevbe Suresi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir: Fatiha Suresi. Kur'an'ın birinci cüzünde bulunan sure, Fatiha Suresi'dir. Fatiha Suresi, Kur'an'ın ilk suresi olarak bilinir ve her namazda okunması gereken önemli bir suredir. Bu sure, Müslümanlar tarafından büyük bir öneme sahip olan yedi ayetten oluşur. Fatiha Suresi, Kur'an'ın başlangıcını ve Allah'a hamd etmeyi, O'ndan yardım dilemeyi ve doğru yolu istemeyi içeren önemli bir dua ve övgüdür. 15. Kur’an’ın hangi kaynaktan geldiği hakkında ne biliyoruz?

  A) Peygamber Muhammed’in sözlerinden
  B) Hz. Ali’nin el yazmalarından
  C) Allah tarafından gönderildiğinden
  D) Sahabe dönemindeki yazılı kaynaklardan

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: Allah tarafından gönderildiğinden. Kur'an'ın kaynağına dair bilgiler, İslam inancına göre, Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğini ifade eder. Müslümanlar, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanırlar ve Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirildiğine inanılan bir kitaptır. Peygamber Muhammed, Kur'an'ı insanlara iletmekle görevlendirilen son peygamberdir. Bu nedenle, Kur'an'ın kaynağı Allah'tır ve Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara ulaşmıştır. 17. Hz. Muhammed'e hangi dönemde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır?

  A) Mekke dönemi    B) Medine dönemi    C) İstanbul dönemi    D) Kahire dönemi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir: Mekke dönemi. Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı dönem Mekke dönemidir. İslam'ın ilk döneminde, Hz. Muhammed'e Mekke şehrinde peyderpey Kur'an ayetleri vahiy yoluyla gönderilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Hz. Muhammed, İslam'ı tebliğ etmeye başlamış ve müslümanları Mekke'deki zorlu şartlara rağmen inançlarını sürdürmeye teşvik etmiştir. 19. Kur'an-ı Kerim'de hangi sûre ilk olarak indirilmiştir?

  A) Fatiha Suresi    B) Bakara Suresi    C) Alak Suresi    D) Yasin Suresi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) "Alak Suresi" olarak verilmiştir. Alak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk olarak indirilen surelerinden biridir. Bu sure, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy gelmeye başladığı dönemde inen ilk sureler arasındadır. Alak Suresi'nin 96. sure olarak yer aldığı Kur'an-ı Kerim'in ilk surelerinden biri olduğunu belirtmektedir. Bu soru, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'deki surelerin sıralamasını ve indiriliş sırasını bilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir. 21. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci nasıl gerçekleşmiştir?

  A) Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında gerçekleşmiştir.
  B) Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci daha sonra İslam ülkelerinde gerçekleştirilmiştir.
  C) Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci, Hz. Osman (r.a.) döneminde toplanan müsveddelerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmiştir.
  D) Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci hiçbir zaman gerçekleştirilmemiştir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci, Hz. Osman (r.a.) döneminde toplanan müsveddelerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmiştir." Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması süreci, Hz. Osman (r.a.) döneminde gerçekleştirilmiştir. Zamanında Kur'an'ın çeşitli sahabeler tarafından yazılıp kaydedildiği bilinmektedir. Hz. Osman (r.a.), dönemindeki müsveddeleri toplamış ve Kur'an'ın mevcut şeklini oluşturacak bir kitap haline getirmiştir. Bu süreçte doğru metnin korunması ve çoğaltılması sağlanmıştır. 23. Kur’an’ın çoğaltılması sürecinde hangi teknik kullanılmıştır?

  A) Baskı    B) Fotokopi    C) El yazısı    D) Matbaa

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "El yazısı". Kur'an'ın çoğaltılması sürecinde, el yazısı tekniği kullanılmıştır. Bu süreçte Kur'an'ın metni, yazma uzmanları tarafından elle kopyalanmış ve çoğaltılmıştır. El yazısı, o dönemde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi ve Kur'an'ın orijinal metninin korunması için önemli bir rol oynamıştır. 25. Kur’an’ın neden çoğaltılması gerekti?

  A) Kur’an’ın orijinal kopyaları kaybolmuştur
  B) İslam dininin yayılması ve korunması için
  C) Kur’an’ın yazımı ve okunması için farklı alfabeler kullanılmıştır
  D) Hiçbiri

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İslam dininin yayılması ve korunması içindir. Çözüm açıklaması: Kur'an'ın çoğaltılması, İslam dininin yayılmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kur'an, İslam'ın kutsal kitabıdır ve müslümanların inanç ve ibadetlerinin temel kaynağıdır. Çoğaltma süreci, Kur'an'ın okunması, öğrenilmesi ve insanlara doğru şekilde aktarılması için önemlidir. Bu sayede Kur'an'ın mesajları nesilden nesile doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılabilir. 27. İslam’ın Beş Şartı: İslam dini, müslümanların hayatlarında uymaları gereken beş şartı vardır. Bunlar; Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Zekat ve Hac’tır. Metne göre İslam’ın beş şartı nelerdir?

  A) Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Para kazanmak, Tatile gitmek
  B) Kuran okumak, Sinemaya gitmek, Gezmek, Hediyeler vermek, Sabah kahvaltısı yapmak
  C) Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Zekat, Hac
  D) Balık tutmak, Bisiklet sürmek, Kahve içmek, Araba kullanmak, Evcil hayvan beslemek

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Zekat, Hac'tır. Çözüm açıklaması: Metinde belirtilen İslam'ın beş şartı, Kelime-i Şehadet (Şehadet etmek), Namaz (Beş vakit namaz kılmak), Oruç (Ramazan ayında oruç tutmak), Zekat (Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek) ve Hac (Hac ibadetini yerine getirmek) şeklindedir. Bu beş şart, İslam dinindeki önemli ibadet ve sorumlulukları temsil eder. 29. Peygamberlerin Görevleri: Allah, insanları doğru yola iletmek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, insanlara Allah’ın mesajını iletmek ve onları doğru yola yönlendirmekle görevlidirler. Metne göre Peygamberlerin görevi nedir?

  A) İnsanları korkutmak      B) İnsanlara öğüt vermek   
  C) İnsanları yönetmek       D) İnsanları aldatmak      

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsanlara öğüt vermek. Metinde belirtilen bilgilere göre, peygamberlerin görevi insanlara Allah'ın mesajını iletmek ve onları doğru yola yönlendirmektir. Bu görev doğrultusunda peygamberler, insanlara öğüt verirler. Öğüt vermek, insanları doğruya, iyiliğe ve Allah'ın emirlerine uygun şekilde hareket etmeleri konusunda yönlendirmek anlamına gelir. 31. Hz. İbrahim peygamberimiz, putperest toplumunda doğmuştu. Ancak o, Allah’a inanan ve ona ibadet eden biriydi. İbrahim, putperestlerin dinlerindeki yanlışlıkları gördü ve insanları doğru yola çağırmaya başladı. Putperestler onu dışladı ve onu yakmaya karar verdiler. Ancak Allah onu korudu ve onu ateşin içinden kurtardı. Metne göre Hz. İbrahim’in yaşadığı toplumda neye inanıyorlardı?

  A) Allah’a    B) Peygamberlere    C) Putlara    D) Kitaplara

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Putlara'dır. Çözüm açıklaması: Metinde belirtildiği gibi, Hz. İbrahim'in yaşadığı toplum putperest bir toplumdu, yani putlara inanıyorlardı. Hz. İbrahim ise bu putperest inançları reddederek Allah'a inanıyordu. Putperestler, Hz. İbrahim'in tebliğine karşı çıktılar ve onu dışladılar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 33. Kuran-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır. Kuran, Allah’ın vahyi olarak Cebrail aracılığıyla peygamberimize indirilmiştir. Kuran-ı Kerim, dünya üzerinde milyonlarca Müslüman tarafından okunmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Kuran, insanlara doğru yolu göstermek, iyi bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak ve insanlar arasındaki adaleti sağlamak için Allah tarafından gönderilmiştir. Metne göre Kuran-ı Kerim’in amacı nedir?

  A) İnsanları yanlış yoldan alıkoymak    B) İnsanlara doğru yolu göstermek      
  C) İnsanları cezalandırmak              D) İnsanların hayatını zorlaştırmak    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsanlara doğru yolu göstermek. Metinde belirtilen bilgilere göre Kuran-ı Kerim'in amacı, insanlara doğru yolu göstermek, iyi bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak ve insanlar arasındaki adaleti sağlamaktır. Kuran-ı Kerim, Allah tarafından gönderilen bir kitap olarak insanlara rehberlik etmeyi ve doğru yaşamı anlamalarını sağlamayı amaçlar. 35. Oruç tutmak, İslam dininde önemli bir ibadettir. Oruç, insanların Allah’a yakınlaşmasına ve onun rızasını kazanmasına yardımcı olur. Oruç tutmak, insanların sabrını ve dayanıklılığını ölçer. Oruç tutmanın birçok faydası vardır. İnsanların kendilerini kontrol etmelerine yardımcı olur, kötü alışkanlıklardan kurtulmalarına yardımcı olur ve insanların beden ve ruh sağlığına iyi gelir. Metne göre oruç tutmak neden önemlidir?

  A) Allah’a yakınlaşmak için           B) Yemek yememek için                
  C) Kötü alışkanlıklar edinmek için    D) Tatil yapmak için                 

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) Allah'a yakınlaşmak için'dir. Çözüm açıklaması: Metinde ifade edildiği gibi, oruç tutmak İslam dininde Allah'a yakınlaşmak ve onun rızasını kazanmak için önemli bir ibadettir. Oruç tutmak insanların sabrını ve dayanıklılığını ölçerken, kendini kontrol etme, kötü alışkanlıklardan kurtulma ve beden ve ruh sağlığına faydalı olma gibi birçok faydası bulunmaktadır. 37. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’de dünyaya geldi. Doğduğu gece gökyüzünde parlak bir nur görüldü. Doğum tarihi hicri takvime göre Rabiul Awwal ayının 12. günüdür. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi ayda doğmuştur?

  A) Ramazan ayında         B) Recep ayında          
  C) Rabiul Awwal ayında    D) Şaban ayında          

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Rabiul Awwal ayıdır. Soruda, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum tarihi hicri takvime göre verilmiştir. Doğum tarihinin Rabiul Awwal ayının 12. günü olduğu belirtilmiştir. Hicri takvim, İslam dünyasında kullanılan bir takvim sistemidir. Hicri takvimde aylar, Ay'ın hareketine dayanarak belirlenir. Rabiul Awwal, hicri takvimin üçüncü ayıdır. Bu bilgilere göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu ay Rabiul Awwal ayıdır. 39. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları İslam’a davet etmek için Mekke’de çok çalıştı. İlk müslümanlar arasında Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman da vardı. Peygamberimiz, İslam’ın yayılması için mücadele etti. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) neden insanları İslam’a davet etti?

  A) Para kazanmak için
  B) Güç sahibi olmak için
  C) İnsanların doğru yolu bulmaları için
  D) Eğlenmek için

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanların doğru yolu bulmaları için. Metinde belirtilen bilgilere göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları İslam'a davet etti. Bu davetin nedeni insanların doğru yolu bulmalarını sağlamaktı. İslam inancına göre, Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilmiş ve Allah'ın mesajını insanlara iletmekle görevlendirilmiştir. O, insanların İslam'ın doğru yolu olduğuna inanmalarını ve bu yola yönelmelerini hedeflemiştir. 41. Namaz, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir. Müslümanlar, günde beş vakit namaz kılarlar. Namaz kılmak, insanı Allah'a yakınlaştırır ve manevi huzur verir. Namaz neden önemlidir?

  A) Sadece vakti geçirirken yapılır
  B) İnsanı Allah'a yakınlaştırır ve manevi huzur verir
  C) Sadece zenginlerin yapabileceği bir ibadettir
  D) Aç karnına yapılır ve insanı zayıflatır

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsanı Allah'a yakınlaştırır ve manevi huzur verir. Namaz, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar tarafından günde beş vakit kılınır. Namaz, bir kişiyi Allah'a yakınlaştırır ve manevi huzur verir. İnsan, namaz kılarak ibadet ettiği ve Allah'a yönelerek dua ettiği için manevi bir bağ kurar ve içsel bir tatmin hisseder. Namaz, bir Müslümanın Allah'a olan sevgi ve saygısını ifade etmek, ruhsal gelişimini desteklemek ve kendini disipline etmek için önemlidir. 43. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabıdır. Peygamber Efendimiz'e Cebrail aracılığıyla vahiy olarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması, İslam dininin öğrenilmesi açısından önemlidir. Kur'an-ı Kerim neye göre vahiy olarak gelmiştir?

  A) Peygamber Efendimiz'in kendi yazdığı bir kitaba
  B) Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak
  C) Eski Mısır papirüslerine
  D) İlk insanlara direkt olarak verilmiştir

 44. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak gelmiştir. Soruda, Kur'an-ı Kerim'in nasıl vahiy olarak geldiği sorulmaktadır. Paragraf içinde verilen bilgilere göre, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e Cebrail aracılığıyla vahiy olarak gelmiştir. Bu ifade, Kur'an-ı Kerim'in vahiy alınma şeklini açıklayan cümledir. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e Cebrail aracılığıyla vahiy olarak gelmesi, İslam dininin temel kaynağını oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması, İslam dinini öğrenmek ve yaşamak açısından önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test Detayları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test Testini Çöz tıklayın. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş sürecini bilir.
  2. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin “âyet”, “sûre” ve “cüz”ün anlamlarını kavrayarak Kur’an’dan bunlara ilişkin örnekler gösterir.
  3. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar
  4. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğunu bilir

Ayrıca Din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kur'an'ın çoğaltılması işleminin hem yazı yoluyla hem de hatırlama yoluyla gerçekleştirildiğini anlamak

Kur'an'ın çoğaltılması işlemine "mushaflaştırma" adı verilir.

Hz. Peygamber'in çevresindeki insanların Kur'an'ın ayetlerini Hz. Peygamber tarafından sözlü olarak öğrendiğini anlamak

Kur'an, Hz. Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiştir.

Kur'an'ın bölümleri ayetler, sureler ve cüzlerdir.

Kur'an'ın iç düzeninde 30 adet cüz bulunmaktadır.

Kur'an'ın birinci cüzünde bulunan sure, Fatiha Suresi'dir.

Kur'an'ın kaynağını anlama, İslam inancını ve vahiy kavramını anlama, dini metinlerin kaynakları hakkında bilgi sahibi olma.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemi ve İslam'ın başlangıcını anlama, Hz. Muhammed'in peygamberlik dönemlerini ayırt etme, İslam'ın yayılma süreci hakkında bilgi sahibi olma.

Alak Suresi'nin Kur'an-ı Kerim'in ilk surelerinden biri olduğunu tanıyabilme becerisi ölçülmektedir.

Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması sürecini bilmek ve anlamak.

Kur'an'ın çoğaltılması sürecinde el yazısı tekniğinin kullanıldığını bilme ve bu teknikle Kur'an'ın orijinal metninin korunduğunu anlama.

Kur'an'ın çoğaltılmasının İslam dininin yayılması ve korunması için neden önemli olduğunu anlarlar ve kültürel değerlerin aktarılmasında yazılı kaynakların önemini kavrarlar.

İslam'ın beş şartını öğrenerek, İslam dininin temel ibadetlerini ve müslümanların uyması gereken sorumlulukları anlayabilirim.

Peygamberlerin görevlerini anlama, peygamberlerin topluma sağladığı rehberlik ve öğüt verme rollerini kavrama, dinî kavramları anlama ve açıklama yeteneğini geliştirme.

Metinleri anlayarak, farklı dinlere ve inançlara ilişkin temel bilgileri tanımlayabilirim.

Kuran-ı Kerim'in amacını anlama, İslam dininin kutsal kitabının rolünü kavrama, insanlara rehberlik eden bir kaynak olarak Kuran'ın önemini anlama.

Oruç tutmanın temel amacının Allah'a yakınlaşmak olduğunu anlarım ve bu ibadeti yaparak manevi gelişimime katkıda bulunabilirim.

Hicri takvimin aylarını tanıma ve belirli bir tarihin hangi ayda olduğunu bulma.

Hz. Muhammed'in İslam'a davetinin amacını anlama, insanların doğru yolu bulmalarını sağlama.

Namazın İslam dinindeki önemini ve insanı Allah'a yakınlaştırması ile manevi huzur verici etkisini anlama ve bu ibadete gereken değeri verme.

Kur'an-ı Kerim'in vahiy alınma şeklini anlama ve açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri