CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAPLARI

 1. * Yüksek binalar ve gösterişli saraylar yapmışlardır.
  * Her türlü nimetler içerisinde sefa sürmelerine rağmen Allah'a şükretmemişlerdir.
  * Peygamber olarak Hz. Hud gönderilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen kavim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ad kavmi                B) Nuh kavmi
  C) Arap kavmi             D) Kureyş kavmi

 2. Cevap: A Açıklama:Cevap: Ad kavmi

  Sorunun özellikleri, Kur'an'da Ad kavmi için verilen özelliklerle birebir örtüşmektedir. Ad kavmi, yüksek binalar ve gösterişli saraylar yapan, her türlü nimetler içerisinde sefa sürmelerine rağmen Allah'a şükretmeyen ve peygamber olarak Hz. Hud'un gönderildiği bir kavimdir. Bu nedenle sorunun cevabı Ad kavmi olmalıdır.

 3. Allah'ın emri ile bir gemi inşa edip, gemiye her canlıdan birer çift alan ve Allah'ın gönderdiği gazaptan kurtaran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Adem                B) Hz. Nuh
  C) Hz. Musa                D) Hz. Hud

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır, yani "Hz. Nuh." Verilen bilgiler, Hz. Nuh'un hayatında önemli bir olayı anlatmaktadır. Allah'ın emriyle bir gemi inşa eden Hz. Nuh, gemiye her canlıdan birer çift alarak tufandan kurtulmuştur. Bu olay Kur'an'da da detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 5. İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı?

  A) 60    B) 40    C) 50    D) 35

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifadeye göre, "ilk vahiy" geldiğinde peygamberimiz 40 yaşındaydı. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), Hira Mağarası'nda vahiy alarak peygamberlik görevine başlamıştır ve bu olay 40 yaşında iken gerçekleşmiştir. 7. Allah'ın isimleri anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Esma'ül Hüsna        B) Güzel İsimler
  C) İlahi Hüsna              D) Esma'ül Rahman

 8. Cevap: A Açıklama:

  Allah'ın güzel isimleri anlamına gelen terim "Esma'ül Hüsna"dır. Bu ifade, İslam inancına göre Allah'ın çeşitli isim ve sıfatlarını tanımlar. 9. Kabil kardeşi Habil’i niçin öldürmüştür?

  A) Habil’i çok kıskandığı için.
  B) Habil’i çok sevdiği için.
  C) Babası söylediği için.
  D) Cennete gitmek istediği için.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kabil ve Habil, Hz. Adem ve Hz. Havva'nın çocuklarıdır. Kabil, Habil'i Allah'ın kabul ettiği bir kurbanı sunmasından ve bu nedenle Allah'ın Habil'i tercih etmesinden dolayı kıskanmıştır. Bu kıskançlık sonucunda Kabil, Habil'i öldürmüştür. 11. Hz Adem’e saygı göstermesini isteyen Allah’a karşı isyan edip kendisini Hz Adem’den üstün gören varlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Melek    B) Cin    C) Şeytan    D) Kabil

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Adem'e saygı göstermeleri istendiğinde, Allah'a karşı isyan edip kendisini Hz. Adem'den üstün gören varlık, Şeytan'dır. Şeytan, Allah'ın emrine karşı gelerek Hz. Adem'e secde etmeyi reddetmiş ve kibri sebebiyle lanetlenmiştir. 13. Hz. Âdem (a.s) neden yaratılmıştır?

  A) Ateş        B) Su        C) Toprak        D) Hava

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Âdem (a.s), İslam inancına göre topraktan yaratılmıştır. Kur'an'da bu konuyla ilgili ayetler bulunmaktadır. Hz. Âdem, Allah'ın yarattığı ilk insan olarak kabul edilir. Topraktan yaratılması insanın yaratılışının temelini oluşturur. 15. “Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı …………ve öğreteninizdir.” (Hadisi Şerif)
  Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

  A) Yazan                    B) Belden yukarıda tutan
  C) Satın alan             D) Öğrenen

 16. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) Öğrenen" olacaktır. Hadis metninde ifade edildiği üzere, en hayırlı olan kişi Kur'an'ı öğrenen ve öğreten kişidir. Hadis metni şu şekildedir: "Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir." Bu nedenle boşluğa "öğrenen" kelimesi gelmelidir. 17. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” koyunuz

  ( …....) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapmasına ihlas denir.
  (…....) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.
  (…....) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
  ( ….. ) Merhametlilerin merhametlisi insandır.
  (..……) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister.

 18. Cevap: D) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapmasına ihlas denir.
  D) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.
  Y) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
  D) Merhametlilerin merhametlisi insandır.
  D) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister. Açıklama:

  - İlk cümledeki "ihlas" kavramı doğru bir tanımlamadır. - İkinci cümlede Kur'an'ın Allah'ın mesajı olduğu doğrudur. - Üçüncü cümledeki şükür tanımı yanlış, çünkü şükür sadece dil ile yapılan bir teşekkür değildir. - Dördüncü cümledeki ifade doğrudur, merhametlilerin en merhametlisi insanlara gösterilen merhameti temsil eder. - Beşinci cümlede Allah'ın insanlardan Kur'an'daki kıssalardan ders çıkarmalarını istemesi doğrudur. 19. Kuran-ı Kerim hangi yılda nerede indirilmiştir?

  A) 610 yılında Medine'de indirilmişir
  B) 610 yılında Mekke'de indirilmişir
  C) 623 yılında Medine'de indirilmişir
  D) 623 yılında Mekke'de indirilmişir

 20. Cevap: B

 21. Kuran-ı Kerim hangi peygambere indirilmiştir?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v)    B) Hz. İsa (a.s)
  C) Hz. Musa (a.s)                 D) Hz. Davud (a.s)

 22. Cevap: A

 23. İlk inen Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Allah’ın insanlara ilk emri ne olmuştur?

  A) Namaz kıl!              B) Oruç tut!
  C) Oku!                        D) Sabret!

 24. Cevap: C

 25. Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?

  A) Kıssa    B) Destan    C) Efsane    D) Hadis

 26. Cevap: A

 27. Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir. Allah'ın emri ile bir gemi yapmıştır. Kur’an’da bir surede anlatılan kıssa ona aittir. İnsanları ve diğer canlıları tufandan kurtarmıştır.
  Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

  A) Hz. Yakup            B) Hz. Nuh
  C) Hz. İsa                 D) Hz. Musa

 28. Cevap: B

 29. Rabbimiz! Bize ………..da iyilik ver ……… de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. (Bakara 201)
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yerlere hangi iki kavram gelmelidir?

  A) Hastalıkta-Sağlıkta       
  B) Cennette-Cehennemde
  C) Gençlikte-yaşlılıkta     
  D) Dünyada-Ahirette

 30. Cevap: D

 31. Kur’an-ı Kerim’in hangi dilde indirilmiştir?

  A) İngilizce    B) Almanca    C) Arapça    D) Türkçe

 32. Cevap: C

 33. İnsanın maddi manevi ihtiyaçlarını Allah’a arz etmesi, ona yalvarması, Rabb’inden dilekte bulunmasına ne denir?

   A) Hamd    B) Dua    C) Rahmet    D) İhlas

 34. Cevap: B

 35. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

  [.......] İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir.
  [.......]  Peygamberimize 610 yılında Hira mağarasında vahyi melek Mikail getirmiştir.
  [.......] İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa, ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur.
  [.......] Kur’an-ı Kerim’i okumak ve ona dokunmak için abdest almaya gerek yoktur.
  [.......] Dua sadece Camide yapılan bir ibadettir.
  [.......] Dua ederken, sadece kendimiz için istekte bulunmalıyız.
  [.......] Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan  öykülere kıssa denir.
  [.......] Allah vardır ve birdir.
  [.......] Elhamdulillah sözüne “Hamdele” denir.    
  [.......] Hz. Nuh (a.s) ilk insan ve ilk peygamberdir.
 36. Cevap:

  Cevap Yok 37. İnsanın kendisine verilen nimetlerin kıymetini bilmesi Allah’a bunlar için teşekkürünü, minnetini çeşitli yollarla ifade etmesine ne denir?

  A) Şükür    B) Rahmet    C) Dua    D) İhlas

 38. Cevap: A

 39. Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunur?

  A) 114     B) 94     C) 44    D) 30

 40. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Detayları

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM'İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ
  1. Cezim (Sükun)
  2. Elif Lam Takısının Okunuşu
  3. Elif Lam Takısının Okunuşu
  4. Harekeler: Üstün, Esre, Ötre
  5. Harflerin Okunuşu
  6. Hurûf-ı Mukataa
  7. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya
  8. Med-Kasr Kelimeleri
  9. Okunmayan Elif
  10. Okunuşla İlgili Özel Durumlar
  11. Şedde
  12. Tenvin
  13. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti
  14. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

Ayrıca

Verilen bilgileri anlama ve bağlama yeteneği, tarihsel olaylar ve kavimlerin özelliklerini anlama.

Dini metinlerdeki olayları ve peygamberlerin hayatlarını anlama ve ilişkilendirme yeteneği.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik görevine 40 yaşında başladığını bilmek.

Bu soru, öğrencilere İslam dini ve Allah'ın isimleri konusunda temel bilgi edinmelerine yardımcı olur.

Bu soru öğrencilere İslam dininin önemli hikayelerini anlama, dini metinlerdeki karakterlerin motivasyonlarını anlama ve dinî olayları yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

İslamî metinleri ve temel inançları anlama, dini figürleri ve olayları hatırlama becerisi.

İslam inancına göre yaratılan varlıkların özelliklerini ve amaçlarını anlamak.

Hadis bilgisini anlama ve yorumlama yeteneği.

İslam terimlerini ve kavramlarını doğru bir şekilde anlama ve açıklama yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

CUMAKÖY ORTAOKULU KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.