CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI CEVAPLARI

 1. Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen süküna ne ad verilir?

  A) Sakin harf                B) Arizi Sükün
  C) Med sebebi             D) Lazimi sükün

 2. Cevap: B Açıklama:

  Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda, o harfin üzerindeki hareke ortaya çıkar ve yazıda görülmeyen sükun denilen bir işaret oluşur. Bu işarete "Arizi Sükün" adı verilir. Bu nedenle doğru cevap "B) Arizi Sükün" olmalıdır. 3. Oğlu ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu olarak anılırKur’an-ı Kerim’de bahsedilen özellikler hangi peygambere aittir ?

  A) Hz.İsmail                    B) Hz.ishak
  C) Hz.ibrahim                 D) Hz.süleyman

 4. Cevap: C Açıklama:

  Verilen özelliklerin tamamı Hz.İbrahim'e aittir. Hz.İbrahim, oğlu Hz.İsmail ile birlikte Kâbe'yi inşa etmiştir. Misafirperverliğiyle tanınmış ve Kurban ibadetini öğretmiştir. Ayrıca Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış ancak ateş ona zarar vermemiştir. Hz.İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de bu özellikleriyle anılmaktadır. 5. Kur’an- Kerim’ kaç ayet, sure ve cüzden oluşur?

  A) 6666—114----30              B) 6236—113 –20
  C) 6666----114 --- 2              D) 6666—113 –30

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim 6666 ayetten, 114 sureden ve 30 cüzdenden oluşur. Bu bilgi İslam inancının temel öğretilerinden biridir ve Kur'an'ın yapısını anlamak için önemlidir. 7. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran okumaya ne ad verilir?

  A) Kıyam    B) Kıraat    C) Secde    D) Rüku

 8. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B) Kıraat

  Açıklama:

  Namazın farzlarından biri olan kıraat, namaz kılan kişinin kendisi işitecek şekilde, diliyle harflerini çıkararak Kur'an-ı Kerim âyetlerinden bir miktar okuması demektir. Kıraat, namazda kıyam halinde yapılır.

  Seçenekler:

  * Kıyam: Namazda ayakta durmak.
  * Secde: Namazda yüz ve alın yere konulan hareket.
  * Rükü: Namazda öne doğru eğilme hareketi.

  Açıklama Metni:

  Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran okumaya "kıraat" adı verilir. Kıraat, namazın farzlarından biri olup, kıyam halinde yapılır.

 9. Hz. İsmail’in annesinin ve babasının ismi nedir?

  A) Hacer ve İbrahim     B) Hatice ve İbrahim
  C) Sara ve Musa            D) Meryem ve Zekeriya

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "A) Hacer ve İbrahim" seçeneği doğru cevaptır. Sorunun çözüm açıklaması şu şekildedir: Hz. İsmail'in annesinin adı Hacer, babasının adı ise İbrahim'dir. Bu bilgi İslam dinine dair temel bilgilerden biridir. 11. Kur’an-ı Kerim’i mahreçlere ve harflerin özelliklerine dikkat ederek doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilimdir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kıraat    B) Tilâvet    C) Secde    D) Tecvid

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Tecvid'dir. Tecvid, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel bir şekilde okuma kurallarını içeren ilmi bir terimdir. Tecvid, Kur'an harflerinin doğru telaffuz edilmesi, uzatılması, inceltilmesi gibi özellikleri içeren detaylı bir okuma kuralları sistemidir. Bu kavramın öğrenilmesi, Kur'an'ı daha etkili ve doğru bir şekilde okuma amacını taşır. 13. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yaşının ilerlemesine rağmen Allah’ın emriyle bir oğul müjdelenen peygamber ve oğludur?

  A. Hz.  İbrahim-Hz. İsmail     B) Hz.  Yakup-Hz. Yusuf    
  C) Hz.  İshak-Hz. Yakup        D) Hz.  İbrahim-Hz. İshak    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Hz. İbrahim - Hz. İshak'tır. Hz. İbrahim, yaşının ilerlemesine rağmen Allah'ın emriyle Hz. İshak'ı müjdeleyerek bir oğul sahibi olmuştur. Bu olay, Kuran'da da geçmektedir (Hud Suresi, 71). Bu kavram, İslam peygamberlerinin yaşamlarını ve Allah'ın emirlerine verdikleri karşılığı anlamak için önemlidir. 15. Sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutma­maktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” (tehlil) ve “el-hamdü lillah” (hamd) cümlelerini tekrarlamak da ________dir, Allah’ı anmaktır.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dua    B) Zikir    C) Secde    D) Tehlil

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Zikir'dir. Parçada açıklanan kavram zikir olarak adlandırılmaktadır. Zikir, Allah'ı anma ve hatırlama eylemini ifade eder. Bu, Allah'ın isimlerini anmak, tekbir ve tesbih sözlerini söylemek, "La ilahe illallah" ve "el-hamdü lillah" gibi cümleleri tekrarlamak gibi eylemleri içerir. 17. Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?

  A) Kıssa    B) Destan    C) Efsane    D) Hadis

 18. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an'da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olaylar öğüt verici derslerle anlatılmaktadır. Bu olaylara "kıssa" adı verilir. Kıssa, Kur'an'da geçmiş peygamberlerin ve toplumların hikayelerini içeren bölümleri ifade eder. 19. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice onu kime götürmüştür?

  A) Hz. Ebubekir Bin Ebu Kuhafe’ye
  B) Hz. Ali Bin Ebi Talib’e
  C) Varaka Bin Nevfel’e
  D) Hz. Osman Bin Affan’a

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Varaka Bin Nevfel'e'dir. Peygamberimiz Muhammed'e ilk vahiy geldiğinde eşi Hz. Hatice tarafından, Mekke'de yaşayan ve Hristiyanlık ile ilgilenen Varaka Bin Nevfel'e götürülmüştür. Varaka, Hz. Muhammed'in vahiy aldığını teyit etmiş ve onun peygamberlik görevini kabul etmiştir. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü bu olayla birlikte Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi resmen başlamıştır. 21. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

  A) Hz.Muhammed’e gönderilmiştir
  B) Kur’an’ın okunması, ibadettir.
  C) Kur’an sadece Araplara  gönderilmiştir.
  D) Kur’an Allah kelamıdır

 22. Cevap: C

 23. Kur’an’ın kaç yılında, hangi gecede, nerede inmeye başladığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  A) 610 yılında miraç gecesinde, hira mağarası       
  B) 622 yılında, kadir gecesinde,hira mağarasında
  C) 632 yılında,kadir gecesinde,nur mağarasında     
  D) 610 yılında,kadir gecesinde,hira mağarasında

 24. Cevap: D

 25. Tecvit ilminin konusu  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Meal     B) Tefsir   C) Hadis    D) Kuran-ı Kerim  

 26. Cevap: D

 27. Kur’an-ı Kerimde ilk vahiy olarak ‘’oku ‘’ayetiyle başlayan ve insanın bir kan pıhtısından yaratıldığından bahseden sure hangisidir?

  A) Alak suresi 1-5.ayetler
  B) Fatiha suresi 1-5 ayetler
  C) İhlas Suresi 1-3 ayetler
  D) Bakara Suresi 1-5.ayetler

 28. Cevap: A

 29. ’Ey örtüsüne bürünen Peygamber! Geceleyin namaza kalk !(teheccüd namazı) ’ ayeti hangi surede geçer?

  A) Alak Suresi                     B) Bakara Suresi 
  C) Müzzemmil Suresi         D) Hud Suresi

 30. Cevap: C

 31. Med harflerinden sonra, sebeb-i medden hemze gelir ve med harfi ile ayrı ayrı (farklı) kelimede bulunursa bu medde ne ad verilir?

  A) Medd-i Muttasıl         B) Medd-i Munfasıl
  C) Medd-i Tabii              D) Medd-i lîn

 32. Cevap: B

 33. يَصِفُونَ kelimesindeki uzatma harfi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)و     B) ص     C) ي     D) ن

 34. Cevap: A

 35. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?

  A) Bu harflerin cezimli olması
  B) Bu harflerin sakin olması
  C) Bu harflerin harekeli olması
  D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması

 36. Cevap: B

 37. Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) ا- د – ي     B) ل- ر ن-     C) ا- و- ي     D) و- ي

 38. Cevap: C

 39. Aşağıdakilerden hangisinin harekesi üstün'dür?

  A) بُ     B) بِ     C) بَ     D) بًا

 40. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Detayları

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Testini Çöz tıklayın. CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Dua, Zikir, Tesbih, Secde
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak
  3. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri
  4. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri

Ayrıca

Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen süküna işaret eden kavramın adının "Arizi Sükün" olduğunu bilmek.

İslam peygamberlerinin hayatlarını, olaylarını ve özelliklerini anlama yeteneği.

Kur'an-ı Kerim'in temel bileşenleri olan ayet, sure ve cüzleri tanıma ve bu bilgileri hatırlama yeteneği.

Namaz ibadetinin temel unsurlarını ve namaz sırasında okunan Kur'an ayetlerinin adını bilmelerini değerlendirmeyi amaçlar.

İslam Dini ve Temel Bilgiler.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel bir şekilde okuma kurallarını öğretmek ve tecvid ilmini anlamalarını sağlamak.

İslam peygamberlerinin yaşamlarını ve onların Allah'ın emirlerine verdikleri karşılığı anlamak.

İbadetlerle insanlar Allah'a yakınlaşır ve O'nu anarak manevi bir bağ kurarlar.

Kur'an'daki kıssaların anlamını ve önemini kavrama.

İslam tarihindeki temel olayları ve İslam'ın ilk dönemlerini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 44 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

CUMAKÖY ORTAOKULU 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR'AN-I KERİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.