Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı CEVAPLARI

 1. Şiirde şairin kullanmış olduğu takma ad veya mahlas ne olarak adlandırılır?

  A) İsim    B) Unvan    C) Ruh hali    D) Renk    E) Takma ad    

 2. Cevap: E Açıklama:

  Şairin kullanmış olduğu takma ad veya mahlas, şiirlerinde kullandığı özel ismi ifade eder. 3. "Redif" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan ekler
  B) Şairin mahlası veya takma adı
  C) Şiirin ana teması
  D) Şiirin ölçüsü
  E) Şiirin başlığı

 4. Cevap: A Açıklama:

  Redif, dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan ekler, kelimeler veya kelime gruplarıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi "Asonans" teriminin tanımını doğru şekilde ifade eder?

  A) Şiirin ana temasını yansıtan ana fikir
  B) Şiirde kelimelerin köklerinin benzerliği
  C) Dizeler arasındaki ses benzerliği
  D) Aynı ünsüzlerin ahenkli bir şekilde tekrarlanması
  E) Kafiye düzeninin saptanması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Asonans, dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. 7. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirel bir şekilde işleyen şiir türü hangisidir?

  A) Lirik Şiir       B) Epik Şiir       
  C) Satirik Şiir     D) Didaktik Şiir   
  E) Pastoral Şiir                       

 8. Cevap: C Açıklama:

  Satirik şiir, kişilerin ve toplumun eleştirel bir şekilde alaylı ifadelerle ele alındığı şiir türüdür. 9. Hangi şiir türü, tabiat güzelliklerini, kır ve çoban hayatını anlatan şiirlerle tanımlanır?

  A) Lirik Şiir       B) Epik Şiir       
  C) Satirik Şiir     D) Didaktik Şiir   
  E) Pastoral Şiir                       

 10. Cevap: E Açıklama:

  Pastoral şiir, tabiat güzellikleri ve çoban hayatını anlatan şiirlerdir. 11. Teşbih nedir?

  A) İki nesne arasındaki benzerlik ilişkisi
  B) Karşılaştırma yapmayan bir ifade
  C) İkinci öğenin eksik olduğu bir ifade
  D) Yalın bir ifade
  E) Çelişkili bir ifade

 12. Cevap: A Açıklama:

  Teşbih, iki nesne arasında benzerlik ilişkisi kurma sanatıdır. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi istiare (eğretileme) örneğidir?

  A) "Gözleri deniz mavisiydi."
  B) "Yağmur bulutların ağlamasıdır."
  C) "Rüzgarın şarkısı kulaklarımda çınlıyor."
  D) "Güneş sarıdır."
  E) "Güllerin rengi kırmızıdır."

 14. Cevap: A Açıklama:

  "Gözleri deniz mavisiydi" ifadesinde gözlerin deniz mavisine benzetilmesiyle istiare kullanılmıştır. 15. Aşağıdaki örnekte, hangi iki öge eksik bırakılmıştır? "Dağlar dalgalanmakta, bayrak değil."

  A) Benzeyen ve benzetme yönü
  B) Benzeyen ve benzetme edatı
  C) Benzeyen ve kendisine benzetilen
  D) Benzeyen ve yalın bir ifade
  E) Kendisine benzetilen ve benzetme yönü

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu örnekte "dağlar" benzeyen, "dalgalar" ise kendisine benzetilen unsurlardır. Benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmamıştır. 17. Teşbihin dört ögesi nelerdir?

  A) Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı
  B) Benzeyen, yalın ifade, benzetme yönü, benzetme edatı
  C) Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yolu, benzetme edatı
  D) Benzeyen, zıt ifade, benzetme yolu, benzetme edatı
  E) Benzeyen, kendisine benzetilen, zıt ifade, yalın ifade

 18. Cevap: A Açıklama:

  Teşbihin dört ögesi benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatıdır. 19. Hangi edebî sanat, anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması sanatıdır?

  A) Tenasüp (Uygunluk)      B) İstiare (EğretilemE)   
  C) Tezat (Karşıtlık)       D) Telmih (HatırlatmA)    
  E) Kinaye (Değinmece)                                

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tenasüp, anlamca birbiriyle ilgili kelimelerin bir arada kullanılması sanatını ifade eder. 21. Hangi edebî sanat, birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasını ifade eder?

  A) İntak (KonuşturmA)    B) Tariz (İğnelemE)     
  C) Mübalağa (Abartma)    D) İrsalimesel          
  E) Evriye                                        

 22. Cevap: E Açıklama:

  Evriye, birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasını ifade eder. 23. Hangi edebî sanat, bir kişiyi, durumu, olayı veya olguyu eleştirmek amacıyla bir sözü, söylene-nin tersini kastedecek şekilde kullanma sanatını ifade eder?

  A) İntak (KonuşturmA)       B) Tariz (İğnelemE)        
  C) Teşhis (Kişileştirme)    D) Tenasüp (Uygunluk)      
  E) İrsalimesel                                         

 24. Cevap: B Açıklama:

  Tariz, bir kişiyi, durumu, olayı veya olguyu eleştirmek amacıyla bir sözü, söylene-nin tersini kastedecek şekilde kullanma sanatını ifade eder. 25. Masallarda genellikle olaylar hangi tür mekânlarda ve zamanlarda geçer?

  A) Gerçek mekânlarda ve geçmiş zamanlarda
  B) Gerçek mekânlarda ve gelecek zamanlarda
  C) Hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş zamanlarda
  D) Hayalî mekânlarda ve gelecek zamanlarda
  E) Gerçek mekânlarda ve belirsiz gelecek zamanlarda

 26. Cevap: C Açıklama:

  Masallarda olaylar genellikle hayalî mekânlarda ve belirsiz geçmiş zamanlarda geçer. 27. Masallarda hangi tür kişiler genellikle kahraman olarak yer alır?

  A) Bilim insanları            B) Süper kahramanlar         
  C) Devler, periler, cinler    D) Hırsızlar ve suçlular     
  E) Politik liderler                                        

 28. Cevap: C Açıklama:

  Masallarda kahramanlar genellikle devler, periler, cinler gibi olağanüstü kişilerdir. 29. Masalların anlatımında hangi tür zaman kullanılır?

  A) Şimdiki zaman             B) Gelecek zaman            
  C) Öğrenilen geçmiş zaman    D) İstek zaman              
  E) İşteki zaman                                          

 30. Cevap: C Açıklama:

  Masalların anlatımında genellikle öğrenilen geçmiş zaman kullanılır. 31. Masallarda hangi tür değerler sıkça yer alırken dinî ve millî ögelere yer verilmez?

  A) Dinî değerler
  B) Millî değerler
  C) İyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerler
  D) Kötülük, çirkinlik, haksızlık gibi evrensel değerler
  E) Masalın sonunda yer alan değerler

 32. Cevap: C Açıklama:

  Masallarda genellikle iyilik, güzellik, doğruluk, yardımseverlik gibi evrensel değerlere vurgu yapılır ve dinî veya millî ögelere pek yer verilmez. 33. Eski Yunan'daki Ezop Masalları ile ilgili hangisi doğrudur?

  A) Ezop Masalları sadece hayvanlar arasındaki hikayeleri içerir.
  B) Bu masallar, Grimm Kardeşler tarafından derlenmiştir.
  C) Ezop Masalları, bilinen en eski masal örnekleridir.
  D) Masallar Hint mitolojilerinden etkilenmiştir.
  E) Bu masallar, Andersen tarafından yazılmıştır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Ezop Masalları, MÖ VI. yüzyılda yazıya geçirilmiş ve bilinen en eski masal/fabl örneklerinden biridir. 35. Binbir Gece Masalları'nda anlatıcısı kimdir?

  A) Andersen           B) Grimm Kardeşler   
  C) Hekim Rüyan        D) Şehrazat          
  E) Kral Yunan                              

 36. Cevap: D Açıklama:

  Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazat'tır. 37. Grimm Kardeşler hangi ülkenin masallarını derleyip yayımlamışlardır?

  A) Fransa    B) İtalya    C) Almanya    D) İngiltere    E) Rusya    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Grimm Kardeşler, Almanya'da halk arasında yaşayan masalları derleyip yayımlamışlardır. 39. Fabl türünde hangi türden kahramanlar genellikle yer alır?

  A) İnsanlar    B) Yaratıklar    C) Periler    D) Zombiler    E) Hayaletler    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Fabllarda kahramanlar genellikle hayvanlar gibi yaratıklardır. 41. Fabllarda genellikle hangi amaç güdülür?

  A) Eğlence              B) Edebiyat öğretimi   
  C) Ders verme           D) Korkutma            
  E) Bilim kurgu                                 

 42. Cevap: C Açıklama:

  Fabllar genellikle bir öğüt veya ders verme amacı taşır. 43. Fabl türündeki öğütler nasıl verilir?

  A) Soyut kavramlarla      B) Somut olaylarla       
  C) Bilimsel teorilerle    D) Tarihsel olaylarla    
  E) Aforizmalarla                                   

 44. Cevap: B Açıklama:

  Fabl türündeki öğütler genellikle somut olaylar yardımıyla verilir. 45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olay anlatımına örnektir?

  A) "Ana karakterin içsel düşüncelerini inceleyerek..."
  B) "Bir gün güneşli bir sabah..."
  C) "Geçmişte yaşanan olaylar gerçekleştiğinde..."
  D) "Kişinin iç dünyasına egemen olan dışarıdan bir unsur olarak..."
  E) "Tüm olayları kısaca özetleyerek..."

 46. Cevap: B Açıklama:

  Olay anlatımı, belirli bir olayın veya dönemin ayrıntılarıyla anlatılmasıdır. 47. Parodi nedir?

  A) Daha önce yazılmış bir metnin içerik yönünden taklit edilmesi
  B) Ciddi bir şekilde yazılmış metinlerin alaylı bir dille eleştirilmesi
  C) Postmodern romanda gerçekçi bir anlatım tarzı
  D) İronik bir dilin kullanılması
  E) Temayı yorumlama tekniği

 48. Cevap: A Açıklama:

  Parodi, daha önce yazılmış bir metnin içeriğinin taklit edilmesi veya alaylı bir şekilde taklit edilmesi anlamına gelir. 49. İroni nedir?

  A) Eserde farklı zaman dilimlerinin kullanılması
  B) Kişilerin içsel düşüncelerinin ayrıntılı şekilde anlatılması
  C) Postmodern romanda parodi kullanılması
  D) Olguların alaycı bir dille söz konusu edilmesi
  E) Kişilerin ayırt edici özelliklerinin tanıtılması

 50. Cevap: D Açıklama:

  İroni, alaycı bir dil veya anlatım tarzı kullanılarak olguların veya metindeki unsurların söz konusu edilmesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı Detayları

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Şiir
 • Makale
 • Roman

Ayrıca Türk Edebiyatı:Şiir,hikaye,masal,fabl

Şiirde asonans kavramını tanıma ve açıklama yeteneği.

Satirik şiirin temel özelliklerini anlama.

Pastoral şiirin temel özelliklerini anlama.

Teşbih sanatını tanıma

İstiare sanatını tanıma.

İstiare (eğretileme) sanatını tanıma.

Teşbih sanatını tanıma.

Tenasüp sanatını tanıma.

Evriye sanatını tanıma.

Tariz (İğneleme) sanatını tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Arman Polat Ortaokulu 1.dönem 2.yazılı sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri