9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin kurucularından birini belirtiniz.


 2. Cevap: Selim Sırrı Tarcan Açıklama:

  Selim Sırrı Tarcan, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin kurucuları arasında yer almaktadır. 3. Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan ilk beden eğitimi okulu hangisidir?


 4. Cevap: Terbiye-i Bedeniye Dârülmüallimin Okulu Açıklama:

  Terbiye-i Bedeniye Dârülmüallimin Okulu, Türkiye'de kurulan ilk beden eğitimi okuludur. 5. "Neo-klasik Dönem" hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Osmanlı mimarisinde 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan bir dönem olup, klasik mimarinin unsurlarının modern tekniklerle yeni yapılarda kullanılmasını içerir. Açıklama:

  Neo-klasik Dönem, Türk mimarisinde yeniden canlanma ve geleneksel estetik değerlerin korunmasını hedefledi. 7. Osmanlı el sanatlarında orta oyunu (tiyatro) alanındaki gelişmeleri belirtiniz.


 8. Cevap: - Matrakçı Nasuh: Ressam ve müzehhip olmasının yanı sıra orta oyunu sanatında da ustaydı. - Hafız Osman: "Leyla ve Mecnun" gibi eserleriyle tanınan bir orta oyunu yazarıydı. - Osman Hamdi: Ressam ve arkeolog olmasının yanı sıra orta oyunu ile de ilgilendi. - Şeker Ahmet Paşa: "Narlar ve Ayvalar" tablosuyla ünlü bir ressam olup orta oyunu da oynadı. - İbrahim Çallı: Ressam olarak tanınmasına rağmen orta oyununa da ilgi gösterdi. Açıklama:

  Osmanlı el sanatlarında orta oyunu, çeşitli sanatçıların ilgisini çekerek bu alanda gelişimlere yol açtı. 9. Mekteb-i İptidaî ve Mekteb-i Rüştiye hangi eğitim kademesini temsil ediyordu?


 10. Cevap: İlköğretim Açıklama:

  1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile eğitim sistemi üç kısma ayrılmıştı: İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek öğretim. İlköğretim kademesi Mekteb-i İptidaî ve Mekteb-i Rüştiye'den oluşuyordu. 11. Darülfünun'un amacını belirtiniz.


 12. Cevap: Osmanlı Devleti'ne kaliteli memur yetiştirmek, Osmanlı kanunları ve siyaseti ile hukuk bilimini öğretmektir. Açıklama:

  Darülfünun, Osmanlı Devleti'nde yükseköğretimin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir kurumdur. 13. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli bir yeniliği yazınız.


 14. Cevap: Kanun-i Esasi ile ilköğretimin zorunlu hâle getirilmesi. Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan reformlar, eğitim teşkilatının modernleşmesine katkı sağlamıştır. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarının amaçlarını belirtiniz.


 16. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim reformlarının amaçları arasında, ülke kalkınmasını hedefleyen ve kendine güven duyan nesiller yetiştirmek vardı. Açıklama:

  Eğitimin çağdaş ilkelerle uyumlu olması ve Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sağlaması amaçlanıyordu. 17. Cumhuriyet Dönemi'ndeki bilimsel çalışmaların odaklandığı alanlar nelerdir?


 18. Cevap: Astronomi, matematik ve fizik Açıklama:

  Bu alanlarda yapılan çalışmalar Türk bilim insanlarının uluslararası alanda tanınmasını sağlamıştır. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Lim dokuma, orta oyunu ve Osmanlı seramikleri Divan Edebiyatı'nın bir parçasıdır.
  2. (.....) Osmanlı Devleti'nin yöneticileri sanatı destekleyerek şairlere maaş bağlamıştır.
  3. (.....) Halk tarafından anonim olarak ortaya konulan destanlar, masallar ve fıkralar Tasavvuf Edebiyatı'nın ürünleridir.
  4. (.....) İznik seramikleri, Batı'da majolika olarak kopyalanmıştır.
  5. (.....) Lale Devri'nde Osmanlı sanatı Batı kültüründen etkilenmiş ancak bu etki sınırlı kalmıştır.
  6. (.....) Fransız Edebiyatı'nın etkisiyle Türk Edebiyatı'nda dil sadeleştirilmiştir.
  7. (.....) Minyatür sanatı, resim sanatının yükselişiyle önemini yitirmiştir.
  8. (.....) Mehter müziği, Avrupa müzik sanatını hiçbir şekilde etkilememiştir.
  9. (.....) Türk mimarisinde Türk-Barok üslubu, aşırı süslemeyle karakterize edilir.
  10. (.....) XIX. yüzyılın sonunda Türk mimarlar, eski Türk sanatına dönüşü savunmuşlardır.

 20. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumları açılması konusunda sadece Türk ve Müslümanlara özgürlük tanınmıştır.
  2. (.....) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra yalnızca Rum unsurlarına imtiyaz tanımıştır.
  3. (.....) Osmanlı Devleti, azınlıkların eğitim kurumları kurmasına ve yönetmesine izin vermiştir.
  4. (.....) Tanzimat'tan önce Osmanlı Devleti'nde devlet okulları bulunmamaktaydı.
  5. (.....) Rüştiyeler, dönemin ortaokulları ile eşdeğer okullardı.
  6. (.....) Sultan II. Mahmut, ilköğretimi tüm Osmanlı vatandaşları için zorunlu hale getirmiştir.
  7. (.....) Dârülfünun, Türkiye'nin ilk yükseköğretim kurumudur.
  8. (.....) Sanayi-i Nefise Mektebi, günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak varlığını sürdürmektedir.
  9. (.....) Sultan II. Abdülhamit döneminde meslek okullarına önem verilmemiştir.
  10. (.....) Osmanlı Devleti'ndeki azınlık okulları, Türk ve Müslüman öğrencilere de açıktı.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  * 1. Osmanlı Devleti, azınlıklara da Türk ve Müslümanlara tanınan eğitim özgürlüklerini tanımıştı. * 2. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra Yahudi, Ermeni ve Rum unsurlarına da imtiyazlar tanımıştır. * 3. Osmanlı Devleti'nde azınlıklar, kendi eğitim kurumlarını açıp yönetebiliyorlardı. * 4. Tanzimat öncesinde de devlet okulları vardı, ancak bunların sayısı azdı. * 5. Rüştiyeler, bugünün ortaokulları ile eşdeğer okullardı. * 6. Sultan II. Mahmut, İstanbul'da ilköğretimi zorunlu hale getirmişti. * 7. Dârülfünun, Türkiye'nin ilk yükseköğretim kurumudur. * 8. Sanayi-i Nefise Mektebi, günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak varlığını sürdürmektedir. * 9. Sultan II. Abdülhamit döneminde meslek okullarına önem verilmiş ve sayıları artırılmıştır. * 10. Osmanlı Devleti'ndeki azınlık okulları, Türk ve Müslüman öğrencilere de açıktı.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 9.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin kuruluşu hakkında bilgi edinme.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki beden eğitimi çalışmaları hakkında bilgi edinme.

Osmanlı mimarisinin tarihsel gelişimini ve Neo-klasik Dönemin önemini kavrar.

Osmanlı el sanatlarının çok yönlülüğünü ve orta oyununun sanatçılar üzerindeki etkisini anlar.

Tanzimat Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarını ve eğitim sistemindeki kademelendirmeyi anlamak.

Osmanlı Devleti'ndeki yükseköğretim kurumlarının rolünü kavramak.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarının önemini kavramak.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarının amaçlarını anlayabilecekler.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel çalışmaların odaklandığı alanları öğrenmek.

* Osmanlı Dönemi sanatının çeşitlerini ve özelliklerini anlamak * Osmanlı sanatı ile Batı sanatı arasındaki etkileşimi kavramak * Osmanlı Devleti'nin sanatçıları koruma politikasını ve bunun etkilerini değerlendirmek * Türk Edebiyatı'nın gelişiminde Batı edebiyatının rolünü anlamak * Osmanlı mimarisinin farklı üsluplarını ve özelliklerini ayırt etmek

* Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemi hakkında bilgi edinmek. * Azınlıkların eğitim hakları ve Osmanlı Devleti'nde yabancı okullar hakkında bilgi sahibi olmak. * Tanzimat ve Sultan II. Abdülhamit dönemlerindeki eğitim reformlarını kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri