9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangi spor dalı Osmanlı Devleti'nde savaşlarda kendilerine fayda sağlayacak bir spor olarak görülmüştür?

  A) Okçuluk    B) Güreş    C) Atçılık    D) Yüzme    E) Koşu    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Türkler, savaşlarda binicilik becerilerini geliştirmek için atçılığı tercih etmişlerdir. 3. Osmanlı Devleti'nde spor yarışlarında ödüller ne şekilde dağıtılırdı?

  A) En son gelenler ödüllendirilirdi.
  B) Yarışı bitiremeyenlere ödüller verilirdi.
  C) Yarışın galibine ve bir sonraki gelen kişilere ödüller verilirdi.
  D) Padişah yarışmacıların hepsine aynı ödülü verirdi.
  E) Yarışlarda ödül verilmezdi.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, yarışların galibine ve bir sonraki gelenlere ödüller verildiği belirtilmektedir. 5. Osmanlı Devletinde güreş sporu hangi amaçla yapılmıştır?

  A) Eğlence ve sosyalleşme
  B) Savaş hazırlığı ve fiziksel güçlendirme
  C) Sanatsal yeteneklerin geliştirilmesi
  D) Finansal kazanç elde etme
  E) Geleneksel ritüellerin yerine getirilmesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Türklerin güreş sporunu savaş hazırlığı ve fiziksel güçlendirme amaçlı yaptıkları belirtilmektedir. 7. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yapılan sporların amacı neydi?

  A) Savaş eğitimi                 B) Fiziksel ve ruhsal gelişim   
  C) Eğlence                       D) Gelenekleri canlı tutma      
  E) Sosyalleşme                                                   

 8. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yapılan sporlar, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlamak amacıyla yapılmıştır. 9. Osmanlı padişahları hangi spor dalına özel ilgi göstermiştir?

  A) Avcılık           B) Güreş            
  C) Okçuluk           D) Kılıç kullanma   
  E) Binicilik                             

 10. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı padişahları, avcılık sporuna özel ilgi göstermiş ve bu sporu halkla iletişim kurmak için kullanmıştır. 11. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Çallı'nın bir eseridir?

  A) Kaplumbağa Terbiyecisi    B) Mevleviler               
  C) Kur'an Okuyan Adam        D) Tepe Üzerindeki Kale     
  E) Narlar ve Ayvalar                                     

 12. Cevap: B Açıklama:

  Metinde İbrahim Çallı'nın "Mevleviler" adlı bir eseri olduğu belirtilmektedir. 13. Osman Hamdi Bey'in resim sanatında öne çıkan özelliği nedir?

  A) Doğayı gözlemleyerek eserler vermesi
  B) Doğu kültürüne ait figürleri işlemesi
  C) Tarihi olayları konu alan tablolar çizmesi
  D) Portre ve manzara resimlerinin başarılı olması
  E) Ebru ve tezhip sanatları ile ilgilenmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Osman Hamdi Bey'in resimlerinde "daha çok Doğulu insan figürlerini işlediği" belirtilmektedir. 15. Osmanlı Devleti'nde sanatın gelişmesine katkı sağlayan ilke hangisidir?

  A) Sanatçıyı koruma ilkesi
  B) Sadece padişahlara sanat eseri yaptırma ilkesi
  C) Sadece devlete ait sanat eserleri oluşturma ilkesi
  D) Sanatçıların tüm harcamalarının devlet tarafından karşılanması ilkesi
  E) Sanatçıların başka işlerle uğraşmalarının yasaklanması ilkesi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde sanatı ve sanatçıyı koruma ilkesi devlet anlayışı hâline getirilmişti. 17. Osmanlı Edebiyatı'nın halk dilinden uzak bir dil kullanmasının nedeni nedir?

  A) Arapça ve Farsça kelimelerin sık kullanılması
  B) Şairlerin halktan uzaklaşması
  C) Padişahların halk diline önem vermemesi
  D) Halkın edebiyat konusunda yeterince eğitimli olmaması
  E) Osmanlı toplumu içerisinde dil ayrılıkları bulunması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Divan Edebiyatı olarak da bilinen Osmanlı Edebiyatı'nda Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar çok sık kullanılmıştır. 19. Lale Devri'nden itibaren Osmanlı Mimarisi'nde hangi üslup hâkim olmuştur?

  A) Türk-Rokoko        B) Türk-Barok        
  C) Türk-Ampir         D) Türk-Neo-klasik   
  E) Türk-Eklektik                           

 20. Cevap: B Açıklama:

  Lale Devri'nden itibaren Osmanlı Mimarisi'nde Türk-Barok üslubu hâkim olmuştur. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde mimarlık anlayışının temeli neydi?

  A) Batı mimarisi               B) Geleneksel Türk mimarisi   
  C) Art nouveau                 D) Neoklasizm                 
  E) Rokoko                                                    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığı, çağdaş ve millî bir sanat anlayışını hedeflemiş ve bu nedenle geleneksel Türk mimarlığinden büyük ölçüde yararlanmıştır. 23. Türk resmine önemli katkılarda bulunan Fransız ressam kimdir?

  A) Paul Cézanne        B) Claude Monet       
  C) Camille Pissarro    D) Leopold Levy       
  E) Édouard Manet                             

 24. Cevap: D Açıklama:

  Leopold Levy, 1937'de Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü başkanlığına getirilmiş ve Türk resmine modern sanat akımlarını tanıtmıştır. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde heykel sanatının gelişmesinde etkili olan etkenlerden biri hangisidir?

  A) Klasik Yunan heykellerinin incelenmesi
  B) Doğanın gözlemlenmesi
  C) Avrupalı heykeltıraşların etkisi
  D) Osmanlı heykel sanatının devamı
  E) Hepsi

 26. Cevap: E Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi heykeltıraşları, doğadan, klasik yapılardan ve Avrupalı heykeltıraşlardan etkilenerek kendi tarzlarını geliştirmişlerdir. 27. Tanzimat Dönemi'nde Avrupa eğitim sisteminin Osmanlı sistemine uyarlanmasını amaçlayan ilk örgüt hangisidir?

  A) Meclis-i Maarif     B) Darülfünun         
  C) İdadî               D) Rüştiye            
  E) Mekteb-i İptidaî                          

 28. Cevap: A Açıklama:

  Meclis-i Maarif, Tanzimat Dönemi'nde eğitim sistemini düzenlemek ve Avrupa eğitim sistemini Osmanlı sistemine uyarlamak amacıyla kurulan bir organdır. 29. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk Beşlileri olarak bilinen sanatçılar arasında hangisi yer almaktadır?

  A) Cemal Reşit Rey       B) Ahmet Adnan Saygun   
  C) Hasan Ferit Alnar     D) Hepsi                
  E) Hiçbiri                                       

 30. Cevap: D Açıklama:

  Türk Beşlileri, Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar ve Ulvi Cemal Erkin'den oluşan bir müzik grubudur. 31. Tanzimat Dönemi'nde kız öğretmen okullarının açılmasındaki amaç neydi?

  A) Memur yetiştirmek
  B) Kız çocuklarının eğitimini desteklemek
  C) Erkek öğretmenlere destek olmak
  D) Yabancı dil öğretmeni yetiştirmek
  E) Din eğitimi vermek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Darülmuallimât okulları, kız ilkokulları ve rüştiyelerine kadın öğretmen yetiştirmeyi amaçlıyordu. 33. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitime verilen önemle ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Okul sayısı arttırıldı.
  B) Eğitim zorunlu hale getirildi.
  C) Yükseköğretim alanında reformlar yapıldı.
  D) Engelliler için ilk kez eğitim başlatıldı.
  E) Özel okulların açılmasına kısıtlama getirildi.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde özel okulların açılmasını teşvik etmiştir, kısıtlama getirmemiştir. 35. Atatürk'ün eğitim anlayışının temel ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Laiklik          B) Geleneksellik   
  C) Dinsellik        D) Elitçilik       
  E) Hümanizm                            

 36. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk'ün eğitim anlayışı, laikliği temel bir ilke olarak benimsemiştir. 37. Cumhuriyet döneminde hangi eğitim kademesine öncelik verilmiştir?

  A) Yükseköğretim       B) Ortaöğretim        
  C) İlköğretim          D) Mesleki eğitim     
  E) Anaokulu eğitimi                          

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet döneminin başlarında, toplumun okuryazarlık düzeyini yükseltmek amacıyla ilköğretime öncelik verilmiştir. 39. Cumhuriyet döneminde eğitim ülküsünün temel hedeflerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sağlamak
  B) Millî benliğin güçlendirilmesi
  C) Geleneksel değerlerin korunması
  D) Bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması
  E) İnsan haklarının gelişimi

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet döneminde eğitim ülküsü, geleneksel değerlerin korunmasından ziyade bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasına ve insan haklarının geliştirilmesine odaklanmıştır. 41. Cumhuriyet Dönemi'nde açılan ilk akşam eğitim kurumu hangisidir?

  A) Bölge sanat okulları      B) Akşam ticaret okulları   
  C) Kız enstitüleri           D) Halkevleri               
  E) Millet mektepleri                                     

 42. Cevap: B Açıklama:

  1927 yılında akşam ticaret okulları açılmıştır. 43. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarisine yönelik kuramsal çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanı kimdir?

  A) Halil İnalcık          B) Doğan Kuban           
  C) Mazhar Osman           D) Ahmed Yüksel Özemre   
  E) Feza Gürsey                                     

 44. Cevap: B Açıklama:

  Doğan Kuban, Türk mimarisinin kimliği ve özgünlüğü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir mimarlık tarihçisidir. 45. Cumhuriyet Dönemi'nde kendi adıyla anılan bir hastalığı keşfeden bilim insanı kimdir?

  A) Hulusi Behçet        B) Akil Muhtar Özden   
  C) Mazhar Osman         D) Feza Gürsey         
  E) Doğan Kuban                                 

 46. Cevap: A Açıklama:

  Hulusi Behçet, kendi adıyla anılan Behçet Hastalığı'nı keşfeden bir dermatolojidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde sporun amacını anlamak.

Osmanlı Devleti'nde spor kültürünün özelliklerini öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal faydalarını anlamak.

Osmanlı Devleti'nde sporun evrimini anlama

Osmanlı padişahlarının sportif etkinliklere olan tutumunu kavrama

İbrahim Çallı'nın eserlerini tanıtmak.

Osman Hamdi Bey'in resim sanatındaki tarzını belirlemek.

Türklerde Sanat konusunu anlama

Osmanlı Edebiyatı'nın özelliklerini öğrenme

Osmanlı Mimarisi'nin dönemlerini anlama

Cumhuriyet Dönemi mimarlık anlayışının temel özelliklerini kavramak.

Cumhuriyet Dönemi'nde Türk resmine katkı sağlayan sanatçıları tanımak.

Cumhuriyet Dönemi heykel sanatının kaynaklarını ve özelliklerini bilmek.

Tanzimat Dönemi'ndeki eğitim reformlarını anlamak.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki müzik sanatının gelişimini anlamak.

Tanzimat Dönemi'nde kadın eğitimine verilen önemi anlama

Sultan II. Abdülhamit Dönemi eğitim politikalarını anlama

Cumhuriyet döneminde eğitim politikalarına hakim olabilmek.

Cumhuriyet döneminde eğitim sisteminin gelişimini anlamak.

Cumhuriyet döneminde eğitim politikalarının değişen toplumsal ihtiyaçlara göre şekillendiğini kavrayabilmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin gelişim sürecindeki önemli olayları belirler.

Cumhuriyet Dönemi'nde sanat ve mimarlık alanındaki önemli kişileri ve çalışmalarını tanır.

Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanındaki önemli kişileri ve çalışmalarını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri