9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Dönemi'nde okçuluk tekkesinin manevi yönünü açıklayınız.


 2. Cevap: Okçuluk tekkesi, kemankeşlerin ruhsal ve bedensel olarak terbiye edildiği bir yerdi. Açıklama:

  Okçuluk, sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda manevi bir yönü olan bir disiplin olarak görülüyordu. 3. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olayların spor faaliyetleri üzerindeki etkisini yazınız.


 4. Cevap: Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, gençlerin fiziksel ve ruhsal eğitimine olan ihtiyacın artmasına yol açarak keşşaflık ocaklarının kurulmasına neden olmuştur. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya kaldığı zorluklar, sporun daha geniş bir amaç için kullanılmasına neden olmuştur. 5. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sporun amacı ne olarak belirlenmiştir?


 6. Cevap: Ulus devlet temelli bir anlayış üzerine kurulmak Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında sporun amacı, ulus devlet temelli bir anlayış üzerine kurulmuştur. 7. Osmanlı Dönemi'ndeki edebiyatın üç kolda gelişmesinin nedenlerini açıklayınız.


 8. Cevap: - Divan Edebiyatı: Yüksek zümreye hitap ettiği ve Arapça-Farsça kelimeler içerdiği için halktan uzaktı. - Halk Edebiyatı: Ferdi ve anonim eserler içererek halkın yaşayışını yansıtıyordu. - Tasavvuf Edebiyatı: Dini ve mistik temalara odaklanarak ruhsal duyguları ifade ediyordu. Açıklama:

  Osmanlı edebiyatının çok yönlü gelişimi, farklı toplumsal ve kültürel ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. 9. Heykeltıraşlık alanında Cumhuriyet Dönemi'nde önemli çalışmalarda bulunan İtalyan heykeltıraş kimdi?


 10. Cevap: Pietro Canonica Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde heykel alanında yapılan önemli çalışmalardan Ankara Etnografya Müzesi'ndeki atlı Atatürk heykeli, Ankara Zafer Alanı'ndaki Atatürk heykeli ve İzmir Alsancak'taki atlı Atatürk Anıtı Canonica'nın yapıtlarıdır. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde çok sesli müziğin öncü isimleri olarak tanınan Türk sanatçıları hangileridir?


 12. Cevap: Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses Açıklama:

  Türk Beşlileri olarak da bilinen bu sanatçılar, Türk müziğinin Batı müziği ile sentezlenmesinde önemli rol oynamışlardır. 13. Tanzimat'ın ilanından sonra açılan ilk ibtidai mektepler hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: 360 sıbyan mektebinden 36 tanesi ibtidai mektep hâline getirilmiş, yeni usulde eğitim-öğretim verilmiştir. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde modern eğitim kurumlarının açılması, eğitim alanında önemli bir adım olmuştur. 15. Rüştiyelerin önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Bugünkü ortaokulların karşılığı olan rüştiyeler, askerî ve özel olarak açılmış, bütün Osmanlı ülkesine yayılmıştır. Müslüman ve gayrimüslim çocuklara eğitim verilmiştir. Açıklama:

  Rüştiyeler, Osmanlı Devleti'nde ortaöğretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. 17. Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim alanında gerçekleştirilen önemli gelişmeleri açıklayınız.


 18. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim zorunlu ve parasız hale getirildi, ortaokulların sayısı artırıldı ve karma eğitim uygulandı. Açıklama:

  Bu gelişmeler, ilköğretimin yaygınlaştırılmasını ve herkesin okuryazar olmasını sağladı. 19. Cumhuriyet Dönemi'nde ortaokul ve liselerde yapılan yenilikleri açıklayınız.


 20. Cevap: İdadî ve sultaniler üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere dönüştürüldü ve lise sayısı %300 oranında artırıldı. Açıklama:

  Bu yenilikler, ortaokul ve lise eğitiminin niteliğinin yükselmesine ve daha fazla öğrencinin eğitim alabilmesine olanak sağladı. 21. Hulusi Behçet'in tıp alanındaki önemli keşfi nedir?


 22. Cevap: Behçet Hastalığı Açıklama:

  Behçet Hastalığı, cilt, göz ve ağız ülserleriyle seyreden, Türkiye'de sık görülen bir bağ dokusu hastalığıdır. 23. Doğan Kuban'ın Türk sanatı ve mimarlığına ilişkin görüşü nedir?


 24. Cevap: Türk sanatının ve mimarisinin özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiği yönündedir. Açıklama:

  Kuban'ın çalışmaları, Türk sanatının ve mimarisinin uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlamıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Eğitimde Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği) Kanunu ile tüm okullar Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.
  2. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde millet mektepleri açılmamış, yeni harflerin tanıtımı ve okuryazarlık oranının artırılması hedeflenmiştir.
  3. (.....) Halkevleri, Türk Ocakları'nın yerine kurulmuş ve şehirlilerden köylülere kadar herkesin ilmî ve fikrî gelişimine katkı sağlamıştır.
  4. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde kız sanat okullarının sayısı azaltılmış ve kız enstitüleri kapatılmıştır.
  5. (.....) Astronomi alanında Fatin Gökmen, Kandilli Gözlemevi'nin kuruluşunda ve ramazanın başlangıcını belirleme çalışmalarıyla öne çıkmıştır.
  6. (.....) Matematik alanında Cahit Arf, Arf Teoremi ile dünyada tanınmış ve sentetik geometri problemleri üzerine yoğunlaşmıştır.
  7. (.....) Behram Kurşunoğlu, atom fiziği üzerine çalışmalarıyla bilinmektedir.
  8. (.....) Feza Gürsey, parçacık fiziği alanındaki çalışmalarıyla "Linear Olmayan Sigma Modelleri" geliştirmiştir.
  9. (.....) Kimya alanında Selim Bey öncülük etmiş ve çeşitli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmıştır.
  10. (.....) Tarih biliminde Halil İnalcık, Osmanlı tarihi üzerine yazdığı kitaplar ve makalelerle tanınmaktadır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitimde birliği sağlayarak tüm okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını zorunlu kılmıştır. 2. Millet mektepleri, okuryazarlığın artırılmasına yönelik olarak açılmış ve yeni harflerin tanıtımında etkili olmuştur. 3. Halkevleri, Türk Ocakları'ndan daha geniş bir kitleye hitap etmiş ve eğitimde halkın katılımını sağlamıştır. 4. Cumhuriyet Dönemi'nde kız sanat okulları yerine kız enstitüleri kurulmuş ve bu okulların sayısı artırılmıştır. 5. Fatin Gökmen, Kandilli Gözlemevi'nin ilk müdürüdür ve ramazanın başlangıcını bilimsel yöntemlerle belirlemiştir. 6. Cahit Arf, cebirsel denklemler üzerine yaptığı çalışmalarla Arf Teoremi'ni geliştirmiştir. 7. Behram Kurşunoğlu, nükleer fizik alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınmaktadır. 8. Feza Gürsey, parçacık fiziği alanındaki çalışmalarıyla "Linear Olmayan Sigma Modelleri" geliştirmiştir. 9. Kimya alanında Selim Bey öncülük etmiş ancak Sedat Bey, Mehmet Arif Bey ve Ali Rıza Bey gibi başka bilim insanları da önemli çalışmalar yapmıştır. 10. Halil İnalcık, Osmanlı tarihi alanındaki kapsamlı ve yenilikçi çalışmalarıyla Türk tarih yazımında önemli bir yere sahiptir. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a) İptidaî Mektepler
  b) Rüştiyeler
  c) İdadîler
  d) Sultaniler
  e) Dârülfünun
  f) Dârülmuallimât
  g) Mekteb-i Hukuk
  h) Sanayi-i Nefise Mektebi
  1) Lise karşılığı
  2) Ortaokul karşılığı
  3) Bayan öğretmen yetiştirme okulu
  4) İlkokul karşılığı
  5) Hukuk fakültesi karşılığı
  6) Güzel sanatlar okulu karşılığı
  7) Üniversite karşılığı
  8) Müslüman ve gayrimüslim öğrencilerin birlikte öğrendiği okul

 28. Cevap: 1. a) İptidaî Mektepler - 4) İlkokul karşılığı 2. b) Rüştiyeler - 2) Ortaokul karşılığı 3. c) İdadîler - 1) Lise karşılığı 4. d) Sultaniler - 8) Müslüman ve gayrimüslim öğrencilerin birlikte öğrendiği okul 5. e) Dârülfünun - 7) Üniversite karşılığı 6. f) Dârülmuallimât - 3) Bayan öğretmen yetiştirme okulu 7. g) Mekteb-i Hukuk - 5) Hukuk fakültesi karşılığı 8. h) Sanayi-i Nefise Mektebi - 6) Güzel sanatlar okulu karşılığı Açıklama: 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Halk Edebiyatı'nın ortak ürünleri ...... dir.
  2. XV. yüzyılda Yunus Emre tarzında dinî tasavvufi şiirler yazanlar ....... olarak adlandırılmıştır.
  3. Batı'nın sanat ürünlerine ilgi duyan dönem ....... Devri olarak bilinir.
  4. Türklerin Batılılaşma Hareketi'nin başladığı dönem ....... Devri'dir.
  5. Batı etkisiyle ortaya çıkan Türk Edebiyatı'nın öncüsü .......'dir.
  6. Mehter müziğinden etkilenen ünlü besteci ........'dir.
  7. Türk müzisyenler İngiltere'de görev yaptığı döneme ....... Dönemi denir.
  8. Batı müziğinin Osmanlı'yı etkisi altına aldığı kurum .......'dir.
  9. Süslemeye önem verilen mimari üsluba ....... üslubu denir.
  10. Eskiden Türk sanatına dönüşü gündeme getiren mimarlık anlayışı ....... Dönem olarak adlandırılır.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 9.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Dönemi'nde sporun manevi değerini kavrama.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki olayların spor faaliyetleri üzerindeki etkisini anlama.

Cumhuriyet Dönemi spor politikasının temelini öğrenme.

Osmanlı edebiyatının çeşitli yönlerini ve gelişme nedenlerini anlar.

Cumhuriyet Dönemi heykel sanatındaki önemli temsilcileri ve eserlerini tanımak.

Cumhuriyet Dönemi'nin müzik alanındaki gelişmelerini ve önemli temsilcilerini öğrenmek.

Tanzimat Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarını kavramak.

Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sisteminin yapısını anlamak.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim alanında yapılan önemli gelişmeleri kavrayabilecekler.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde ortaokul ve liselerde yapılan yenilikleri anlayabilecekler.

Hulusi Behçet'in tıp alanındaki katkısını öğrenmek.

Doğan Kuban'ın Türk sanatı ve mimarlığına ilişkin görüşünü öğrenmek.

Bu metin, öğrencilerin Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanlarında yapılan önemli değişiklikleri ve bilimsel çalışmaları anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler ayrıca bilim insanlarının yaptığı katkılar ve Türkiye'de bilimsel gelişmelerin tarihçesi hakkında bilgi edinirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri