9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan ilk engelliler okulu hangisidir?

  A) Darülfünûn
  B) Darülmuallimât
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi
  D) Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi
  E) Mülkiye Mektebi

 2. Cevap: E Açıklama:

  Mülkiye Mektebi, Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde engelli öğrenciler için ilk kez eğitim vermeye başlayan okuldur. 3. Sultan II. Mahmut Dönemi’nde açılan ilk rüştiye mektebi hangisidir?

  A) Darülfünûn
  B) Darülmuallimât
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi
  D) Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi
  E) Mülkiye Mektebi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi, Sultan II. Mahmut Dönemi’nde açılan ilk rüştiye mektebidir. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde yabancı okulların açılmasıyla ilgili olarak hangi düzenleme yapılmıştır?

  A) Yabancı okulların açılması yasaklanmıştır.
  B) Yabancı okulların açılması serbest bırakılmıştır.
  C) Yabancı okulların açılması için izin alınması zorunlu hale getirilmiştir.
  D) Yabancı okulların Türk kanunlarına göre denetlenmesi sağlanmıştır.
  E) Yabancı okulların müfredatı Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde yabancı okulların açılmasıyla ilgili olarak, bu okulların Türk kanunlarına göre denetlenmesi sağlanmıştır. 7. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda bütçe gelirleri nelerden oluşuyordu?

  A) Vergiler            B) Gümrük vergileri   
  C) Tekel gelirleri     D) Maden gelirleri    
  E) Tüm bunlar                                

 8. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda bütçe gelirleri vergiler, gümrük vergileri, tekel gelirleri ve maden gelirleri gibi çeşitli kaynaklardan oluşuyordu. 9. Lozan Antlaşması'nın ekonomik boyutlarından biri olan kapitülasyonlar .............................

  A) Yabancılara tanınan hukuki ve mali ayrıcalıklardır.
  B) Türk vatandaşlarına tanınan hukuki ve mali ayrıcalıklardır.
  C) Osmanlı Devleti'nin diğer ülkelere olan borçlarıdır.
  D) Türkiye'nin diğer ülkelerden aldığı kredilerdir.
  E) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik politikalardır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kapitülasyonlar, yabancılara iç hukuktan farklı bir yargılama sistemi ve ayrıcalıklı vergi muafiyetleri gibi mali ayrıcalıklar veren antlaşmalardır. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 11. Türkiye İktisat Kongresi'nin en önemli kararlarından biri olan yerli üretimin teşviki, hangi amaçla alınmıştır?

  A) Yabancı sermayeyi cezbetmek için
  B) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak için
  C) Yabancı malların kullanımını artırmak için
  D) İthalatı azaltmak için
  E) İşsizliği azaltmak için

 12. Cevap: B Açıklama:

  Yerli üretimin teşviki, Türkiye'nin ekonomik olarak bağımsız olması ve yabancı ülkelere olan bağımlılığının azaltılması amacıyla alınmıştır. 13. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi hangi yıl imzalanmıştır?

  A) 1461    B) 1462    C) 1463    D) 1464    E) 1465    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Fatih'in Bosna Ahidnâmesi, 1463 yılında imzalanmıştır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 15. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin imzalanmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bosna'nın Osmanlı topraklarına katılması
  B) Bosna'nın bağımsızlığının tanınması
  C) Bosna'nın dini özgürlüğünün garanti altına alınması
  D) Bosna'nın ekonomik bağımsızlığının sağlanması
  E) Bosna'nın siyasi bağımsızlığının tanımlanması

 16. Cevap: C Açıklama:

  Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin imzalanmasının nedenlerinden biri, Bosna'nın dini özgürlüğünü garanti altına almaktı. Ahidnâme, Bosna'nın dinî özgürlüğüne zarar vermeyecek şekilde, ülkedeki Hristiyanların ibadetlerini serbestçe yerine getirmelerini ve kiliselerini korumalarını sağlamıştır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 17. Şeriat mahkemeleri, Tanzimat Dönemi'nde hangi davalara bakmaya devam etmiştir?

  A) Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklara
  B) Gayrimüslimler arasındaki anlaşmazlıklara
  C) Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki anlaşmazlıklara
  D) Yabancıların arasındaki anlaşmazlıklara
  E) Her türlü anlaşmazlığa

 18. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde, Şeriat mahkemeleri sadece Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklara bakmaya devam etti. Gayrimüslimler arasındaki anlaşmazlıklara ve Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki anlaşmazlıklara ise yeni kurulan Mahkeme-i Nizamiye bakmaya başladı. 19. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde hangi hukuk anlayışı kabul edilmiştir?

  A) Kanun üstünlüğü            B) Sınırsız özgürlük         
  C) Din hukukunun üstünlüğü    D) Şahsiyetçilik             
  E) Laiklik                                                 

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu, devletin yönetim biçiminin kanunlara göre olması ve herkesin bu kanunlara uyması gerektiği anlamına gelir. 21. 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler neden yer almamıştır?

  A) Mecliste yeterli sayıda hukukçu bulunmadığından
  B) Temel hak ve hürriyetlerin önemsenmemesi nedeniyle
  C) Savaş ortamının hüküm sürmesi nedeniyle
  D) Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması nedeniyle
  E) Bağımsızlık mücadelesinin devam etmesi nedeniyle

 22. Cevap: C Açıklama:

  1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde hazırlanmıştır. Bu nedenle, temel hak ve hürriyetler gibi konulara yeterince yer verilmemiştir. 23. Hangi anayasada temel hak ve hürriyetler daha geniş tarif edilmiştir?

  A) 1921 Anayasası    B) 1924 Anayasası   
  C) 1961 Anayasası    D) 1982 Anayasası   
  E) 2023 Anayasası                        

 24. Cevap: C Açıklama:

  1961 Anayasası, temel hak ve hürriyetleri daha ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Bu Anayasa'da, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması halleri de belirtilmiştir. 25. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında yapılan çalışmaların temel hedeflerinden biri değildir?

  A) Eğitimin çağdaş ilkelerine uygun hale getirilmesi
  B) Eğitimin laikleştirilmesi
  C) Eğitimin akılcılıkla uyumlu hale getirilmesi
  D) Eğitimin bilimsel temellerden uzaklaştırılması
  E) Eğitimin karma eğitim sistemiyle uyumlu hale getirilmesi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında yapılan çalışmaların temel hedeflerinden biri eğitimin çağdaş ilkelerine uygun hale getirilmesi, laikleştirilmesi, akılcılıkla uyumlu hale getirilmesi ve karma eğitim sistemiyle uyumlu hale getirilmesiydi. 27. Cumhuriyet Dönemi'nde açılan ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul Üniversitesi
  B) Ankara Üniversitesi
  C) İstanbul Teknik Üniversitesi
  D) Ege Üniversitesi
  E) Hacettepe Üniversitesi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde açılan ilk üniversite İstanbul Üniversitesi'dir. İstanbul Üniversitesi, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Darülfünun'un yerine 1933 yılında kurulmuştur. 29. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim seferberliğine daha fazla önem verilmesinin nedeni neydi?

  A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  B) Din derslerinin kaldırılması
  C) Tek partili yönetim sistemi kurulması
  D) Kadınların eğitimine önem verilmesi
  E) Eğitim sisteminin tamamen özel sektöre bırakılması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim seferberliğine daha fazla önem verilmesinin nedeni, yeni Türk harflerinin kabul edilmesiydi. Yeni Türk harfleri, okuma yazmayı kolaylaştırmak ve okuryazar oranını artırmak amacıyla kabul edilmişti. Bu nedenle, yeni harfleri tanıtmak ve halkın okuma yazma oranını artırmak için millet mektepleri açıldı ve halk evleri kuruldu. 31. Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlayışında Merkantilizm ve Makyavelizm neden yer bulamamıştır?

  A) Osmanlı Devleti, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ekonomi politikalarının temel amacı olarak belirlemiştir.
  B) Osmanlı Devleti, dış ticaretin gelişmesi ve değerli madenlere sahip olma gibi politikaları benimsemiştir.
  C) Osmanlı Devleti, Avrupa'daki ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek bunları kendi ekonomisine uyarlamıştır.
  D) Osmanlı Devleti, zenginleşmeyi ve ihracatı ön plana çıkararak ekonomi politikalarını belirlemiştir.
  E) Osmanlı Devleti, Merkantilizm ve Makyavelizm ilkelerine uygun olarak ekonomi politikalarını düzenlemiştir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, ekonomi politikalarının temel amacını insanların ihtiyaçlarının karşılanması olarak belirlemiştir. Bu nedenle, Merkantilizm ve Makyavelizm gibi zenginleşmeyi ve ihracatı ön plana çıkaran ekonomik yaklaşımlar Osmanlı ekonomisinde yer bulamamıştır. 33. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomi politikalarının belirlenmesinde hangi kongre etkili olmuştur?

  A) Türkiye İktisat Kongresi    B) Erzurum Kongresi           
  C) Sivas Kongresi              D) Amasya Kongresi            
  E) Balıkesir Kongresi                                        

 34. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanmış ve ekonomik kalkınmanın politikalarını belirlemiştir. 35. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için hangi politikalar uygulanmıştır?

  A) Yabancı sermayeye teşvikler verilmesi
  B) Devletçilik politikalarının uygulanması
  C) Kooperatifçiliğin desteklenmesi
  D) Merkezi planlamanın yapılması
  E) Tarım ürünlerine kota konulması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için yabancı sermayeye teşvikler verilmiştir. Bu teşvikler, yatırımcıların Türkiye'de iş kurmalarını ve yatırım yapmalarını kolaylaştırmak için uygulanmıştır. 37. Tanzimat Dönemi'nde kurulan mahkemelerden biri de Nizamiye Mahkemeleri idi. Nizamiye Mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Nizamiye Mahkemeleri, şahıslarla ilgili olarak aile ve miras hukuku gibi davalara bakardı.
  B) Nizamiye Mahkemeleri, ceza davalarına bakardı.
  C) Nizamiye Mahkemeleri, ticaret davalarına bakardı.
  D) Nizamiye Mahkemeleri, şeri davalara bakardı.
  E) Nizamiye Mahkemeleri, cemaat davalarına bakardı.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Nizamiye Mahkemeleri, şahıslarla ilgili olarak aile ve miras hukuku gibi davalara bakarlardı. 39. Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kanunlar, sadece Müslümanlar için geçerlidir.
  B) Kanunlar, sadece gayrimüslimler için geçerlidir.
  C) Kanunlar, sadece devlet memurları için geçerlidir.
  D) Kanunlar, bütün Osmanlı vatandaşları için geçerlidir.
  E) Kanunlar, sadece yabancılar için geçerlidir.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu durumda, kanunlar bütün Osmanlı vatandaşları için geçerlidir. 41. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

  A) Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hak ve hürriyetlere verdiği önem.
  B) Cumhuriyetin ilanı ve yeni bir dönemin başlaması.
  C) Türkiye'nin uluslararası alanda tanınması ve Batı dünyasına entegre olma yolunda olması.
  D) Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması.
  E) Türkiye'nin siyasi istikrarının sağlanması.

 42. Cevap: D Açıklama:

  1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinin nedenlerinden biri, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması değildir. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak kalkınması, temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinden sonra gerçekleşmiştir. 43. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

  A) Savaş hali.          B) Seferberlik hali.   
  C) Sıkıyönetim hali.    D) Olağanüstü hal.     
  E) Doğal afet hali.                            

 44. Cevap: E Açıklama:

  1961 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetler, savaş hali, seferberlik hali, sıkıyönetim hali ve olağanüstü hal gibi durumlarda kısıtlanabilir. Ancak, doğal afet hali gibi durumlarda temel hak ve hürriyetler kısıtlanamaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan ilk engelliler okulunun adını ve amacını açıklayabilme.

Sultan II. Mahmut Dönemi’nde açılan ilk rüştiye mektebinin adını ve amacını açıklayabilme.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde yabancı okulların açılmasıyla ilgili düzenlemeyi açıklayabilirler.

Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda bütçe gelirlerinin kaynaklarını öğrenmek.

Öğrenciler, Lozan Antlaşması'nın ekonomik boyutlarını ve kapitülasyonların kaldırılmasının önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, yerli üretimin teşvikinin ekonomik bağımsızlık açısından önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin imzalanma tarihini öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler, Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin imzalanma nedenlerini öğrenebileceklerdir.

Öğrencilerin, Tanzimat Dönemi'nde mahkemelerin görev alanlarındaki değişiklikleri kavramasını sağlamak.

Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde kabul edilen hukuk anlayışını öğrenmek.

Öğrencilerin, 1921 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetler açısından yetersiz olmasının nedenlerini anlamasını sağlamak.

Öğrencilerin, farklı anayasalarda yer alan temel hak ve hürriyetlerin kapsamını karşılaştırabilmesini sağlamak.

Millî Mücadele sonrası cumhuriyetin ilanıyla birlikte eğitim ve bilim alanında yaşanan gelişmeleri analiz eder.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında yaşanan gelişmeleri analiz eder.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişiklikleri ve önemini açıklamak.

Osmanlı Devleti'nin ekonomi politikalarının temel amacını ve Merkantilizm ve Makyavelizm ilkelerinin Osmanlı ekonomisine uygulanmamasının nedenlerini açıklayabilme.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomi politikalarının belirlenmesinde etkili olan kongreyi bileceklerdir.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel girişimciliği desteklemek için uygulanan politikayı bileceklerdir

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde kurulan mahkemeleri ve görevlerini öğrenecektir.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde kanun üstünlüğünün ilân edildiğini ve kanunların bütün Osmanlı vatandaşları için geçerli olduğunu öğrenecektir.

Öğrenciler, 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin daha geniş tarif edilmesinin nedenlerini anlayabilmektedirler.

Öğrenciler, 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin hangi durumlarda kısıtlanabileceğini anlayabilmektedirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 61 kere doğru, 73 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri