2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27)

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) CEVAPLARI

 1. Masallardaki döşeme bölümü hangi amaçla kullanılır ve nasıl başlar?


 2. Cevap: Döşeme bölümü, masalın başlangıcıdır ve dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşır. Genellikle kalıplaşmış bir tekerleme veya ifadeyle başlar. Örneğin, "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde..." gibi ifadelerle masalın döşeme bölümü başlar. Açıklama: 3. Serim bölümü masallarda hangi amaçla kullanılır ve nasıl tanıtılan kişiler ile olaya giriş yapılır?


 4. Cevap: Serim bölümü, masaldaki kişilerin tanıtıldığı ve olaya giriş yapılan bölümdür. Genellikle "Bir memleketin birinde..." gibi ifadelerle kişiler ve olaya giriş tanıtılır. Açıklama: 5. Masallardaki düğüm bölümü nedir ve bu bölümde neler yaşanır?


 6. Cevap: Düğüm bölümü masallarda olayların geliştiği, çatışmanın ortaya konduğu ve iyiler ile kötülerin belirginleştiği bölümdür. Olayların ayrıntılarına girilir, merak duygusu artar ve olaylar hızlanarak çözüme doğru yönelir. Açıklama: 7. Masallardaki çözüm bölümü neyi ifade eder ve bu bölümde ne tür olaylar gerçekleşir?


 8. Cevap: Çözüm bölümü, masallardaki çatışmanın çözüldüğü bölümdür. Bu bölümde iyiler genellikle kazanır, kötüler cezalandırılır. Örneğin, Tasa Kuşu masalında, tasa kuşunun Sülün kızın dileğini yerine getirmesi çözüm bölümünü oluşturur. Açıklama: 9. Masallardaki dilek bölümü nasıl son bulur ve hangi amaçla kullanılır?


 10. Cevap: Masallardaki dilek bölümü, genellikle iyilik ve mutluluk dilekleri ile son bulur. Örneğin, "Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine" veya "Darısı yurdumuzun güzelleri başına" gibi iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle masal sona erer. Açıklama: 11. Masalların kökeni ile ilgili neler söylenebilir ve hangi eserler bu türün örneklerini sunar?


 12. Cevap: Masalların kökeni Eski Yunan ve Hint mitolojilerine dayanmaktadır. Eski Yunan'da Ezop Masalları, bilinen en eski masal ve fabl örneklerindendir. Hint edebiyatında ise Pançatantra ve Kelile ve Dimne bu türün erken örneklerini sunar. Arap ve İran kökenli Binbir Gece Masalları da Doğu toplumlarının masal geleneğinin önemli bir örneğidir. Açıklama: 13. Grimm Kardeşler ve Hans Christian Andersen gibi yazarlar masal türünde ne gibi eserler vermişlerdir ve bu eserlerin özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: Grimm Kardeşler, Çocuk ve Yuva Masalları adlı eserlerinde birçok masalı derleyerek yayımlamışlardır. Grimm Masalları, halk masallarının yazılı hale getirilmiş en önemli örneklerindendir. Hans Christian Andersen, Kibritçi Kız ve diğer eserleriyle çocuk masallarının önde gelen yazarlarındandır. Andersen'in masallarında iyilik, güzellik, ancak kendi yaşamından izler taşıyan bazı masallarında hüzün ve kötümserlik de bulunur. Açıklama: 15. Türk masalları hangi dönemlerde ortaya çıkmıştır ve hangi özelliklere sahiptir?


 16. Cevap: Türk masalları Uygur Dönemi'nden itibaren yazılı eserlerde görülen ilk masallardır. Osmanlı Dönemi'nde sözlü gelenekten derlenerek hazırlanan eserlerden biri Billur Köşk'tür. XIX. yüzyıldan itibaren "kıssa" olarak anılan masallar "mesel" olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Namık Kemal, masalı eğitici ve terbiye edici bir anlatım türü olarak tanımlamıştır. Türk masallarının kahramanları arasında devler, cadılar, insanlar ve hayvanlar bulunur. Açıklama: 17. Masallarda sık rastlanan kahraman türleri nelerdir ve bu kahramanlar genellikle hangi rolleri üstlenirler?


 18. Cevap: Masallarda sık rastlanan kahramanlar arasında devler, cadılar, vezirler, padişahlar, Hızır, dervişler, hükümdarlar, Keloğlan vb. bulunur. İyilik ve güzellik genellikle padişah, Hızır, derviş, hükümdar, Keloğlan gibi kahramanlar tarafından temsil edilirken kötülük ise devler, cadılar, vezirler gibi karakterlerle temsil edilir. Açıklama: 19. Namık Kemal'in masalı nasıl tanımladığı ve masal ile mesel arasındaki farklar nelerdir?


 20. Cevap: Namık Kemal, masalı eğitici, terbiye edici bir anlatım türü olarak tanımlar. Masal genellikle hayalî olaylardan meydana gelirken mesel, gerçek yaşamdan alınmış öğretici hikayeler içerir. Mesel daha çok öğretici bir amaç taşırken masal, eğlendirici bir yönü vurgular. Açıklama: 21. Fabl türünün temel özelliği nedir ve fabl öykülerinde genellikle hangi amaç gözetilir?


 22. Cevap: Fabl, kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan kısa manzum öykülerdir. Temel amaç, ders verme amacıdır. Fabl öykülerinde soyut kavramlar, somut olaylar yoluyla anlatılır ve genellikle bir öğüt içerir. Açıklama: 23. Fabl öykülerinde genellikle hangi türden kahramanlar yer alır ve bu kahramanlar ne tür temaları temsil ederler?


 24. Cevap: Fabl öykülerinde kahramanlar genellikle hayvanlar ve bazen insanlar arasından seçilir. Bu kahramanlar kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil ederler. Açıklama: 25. Türk edebiyatında fabl türüne dair ilk örnekler nelerdir ve bu örnekler hangi kaynaklardan esinlenmiştir?


 26. Cevap: Türk edebiyatındaki ilk fabl örneği XIII. yüzyılda Mevlana'nın Mesnevi'sinde ve XV. yüzyılda Şeyhî'nin Harnâme'sinde görülür. Türk fablları Hint, Arap ve İran edebiyatlarından esinlenmiştir. Açıklama: 27. Fabl öyküleri hangi bölümlerden oluşur ve her bir bölümün işlevi nedir?


 28. Cevap: Fabl öyküleri serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur. Serim kahramanları tanıtır ve olayı başlatır, düğüm çatışmayı ortaya koyar, çözüm çatışmayı çözer ve öğüt kısa bir atasözü veya özdeyişle verilir. Açıklama: 29. Fabl türü insanlar arasındaki ilişkileri nasıl sembolize eder ve fabl öykülerinde hangi teknikler kullanılır?


 30. Cevap: Fabl öyküleri sembolik kahramanlar aracılığıyla insanlar arasındaki ilişkileri sembolize eder. Teşhis ve intak sanatları, anlatma, gösterme, iç konuşma, diyalog gibi teknikler kullanılır. Açıklama: 31. Yazmak istediğiniz masal veya fabl için nasıl bir konu ve tema seçersiniz? Konu ve tema seçiminiz ne tür bir etki yaratmayı amaçlar?


 32. Cevap: Konu ve tema seçimi, yazdığınız metnin ana odak noktasını belirler. Örneğin, masal veya fablınızda seçtiğiniz konu ve tema ile insanlara bir ders vermek veya düşündürmek isteyebilirsiniz. Açıklama: 33. Yazdığınız masal veya fabl için hangi şahıs kadrosunu veya hayvanları seçersiniz ve bu karakterler hangi insanî özellikleri temsil eder? Seçiminiz metnin anlamını nasıl zenginleştirir?


 34. Cevap: Şahıs kadrosu veya hayvan seçimi, metnin temalarını ve öğretilerini sembolize eder. Örneğin, kurnaz bir tilki karakteri insanlarda kurnazlık özelliğini temsil edebilir. Açıklama: 35. Olay örgüsü ve masal veya fablın bölümleri olan serim, düğüm, çözüm ve dilek/öğüt nasıl bir sırayla yazılır? Bu bölümlerin metindeki rolleri nedir?


 36. Cevap: Olay örgüsü ve bölümler, metindeki olayların düzenlenmesine ve anlatımın akışına yardımcı olur. Serim olayları başlatır, düğüm çatışmayı ortaya koyar, çözüm çatışmayı çözer ve dilek/öğüt bölümü ana mesajı sunar. Açıklama: 37. Yazdığınız metni nasıl planlarsınız? Tutarlılık, anlatım bozuklukları ve yazım hataları kontrolü için nasıl bir düzeltme süreci izlersiniz?


 38. Cevap: Planlama, metnin mantıklı bir sıra ve tutarlı bir anlatıma sahip olmasını sağlar. Anlatım bozukluklarını düzeltmek ve yazım hatalarını kontrol etmek metni düzeltme ve geliştirme sürecinin bir parçasıdır. Açıklama: 39. Masal veya fabl yazma aşamalarının sonunda metni nasıl düzeltebilir ve geliştirebilirsiniz? Anlatımınızı nasıl daha etkili hale getirebilirsiniz?


 40. Cevap: Metni düzeltme ve geliştirme aşaması, anlatım bozukluklarını düzeltmek, yazım hatalarını kontrol etmek ve metni daha etkili hale getirmek için yapılır. Daha canlı betimlemeler eklemek veya diyalogları geliştirmek gibi yöntemler kullanılabilir. Açıklama: 41. Aktif dinleme ve pasif dinleme arasındaki farkı açıklayınız. Aktif dinleme neden etkili bir dinleme türüdür ve nasıl uygulanır?


 42. Cevap: Aktif dinleme, dinleyicinin konuşmacıya değer verdiğini gösterdiği, göz teması kurduğu ve geri bildirimlerle konuşmayı sürdürdüğü bir dinleme türüdür. Aktif dinleme, iletişimin kalitesini artırır ve iletilen mesajların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Açıklama: 43. Not alarak dinlemenin dinleme sürecindeki rolünü açıklayınız. Not alarak dinlemenin avantajları nelerdir ve hangi durumlarda kullanışlıdır?


 44. Cevap: Not alarak dinleme, dinlenenlerin hatırda kalmasını ve daha kolay anlaşılmasını sağlayan bir dinleme türüdür. Notlar, konuşmanın ana düşüncesini yakalamak, önemli detayları kaydetmek ve mesajların özünü korumak için kullanılır. Özellikle toplantılarda ve derslerde not alarak dinleme önemlidir. Açıklama: 45. Empati kurarak dinleme ne anlama gelir? Empatik bir dinleyici nasıl davranır ve neden bu dinleme türü önemlidir?


 46. Cevap: Empati kurarak dinleme, dinleyicinin kendisini konuşanın yerine koyarak konuşanın hislerini ve bakış açısını anlamaya çalıştığı bir dinleme türüdür. Empatik bir dinleyici, açık fikirli, sabırlı ve duyarlıdır. Bu tür dinleme, insanlar arasındaki ilişkileri geliştirir ve anlayışı artırır. Açıklama: 47. Seçici dinleme ve eleştirel dinleme arasındaki farkı açıklayınız. Hangi durumlarda seçici dinleme uygulanır ve ne gibi faydalar sağlar?


 48. Cevap: Seçici dinleme, dinlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçildiği bir dinleme türüdür. Seçici dinleme, önceden belirlenen sorulara cevap bulma amaçlar ve özellikle araştırma ve inceleme süreçlerinde kullanışlıdır. Seçici dinleme, zaman ve kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olabilir. Açıklama: 49. İşitme ile dinleme arasındaki farkı açıklayınız. Neden etkili dinleme, sadece işitmekten daha önemlidir ve nasıl geliştirilebilir?


 50. Cevap: İşitme, sese maruz kalmak ve algılamak anlamına gelirken, dinleme işitilenleri düşünme ve değerlendirme sürecini içerir. Etkili dinleme, iletişimde daha iyi anlayış ve empati sağlar. Dinleme becerisi, aktif olarak dinlemeyi ve geri bildirim verme pratiğini içerir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Şiir
 • Makale
 • Roman

Ayrıca

Öğrenciler, masallardaki döşeme bölümünün işlevini ve nasıl başladığını anlayabilirler.

Öğrenciler, masallardaki serim bölümünün işlevini ve nasıl başladığını anlayabilirler.

Öğrenciler, masallardaki düğüm bölümünün amacını ve bu bölümde neler yaşandığını anlayabilirler.

Öğrenciler, masallardaki çözüm bölümünün amacını ve ne tür olayları içerdiğini anlayabilirler.

Öğrenciler, masallardaki dilek bölümünün amacını ve nasıl son bulduğunu anlayabilirler.

Öğrenciler, masalların kökenini ve farklı kültürlerdeki erken örneklerini tanıyabilirler.

Öğrenciler, Grimm Kardeşler ve Hans Christian Andersen'in masallarının önemini ve özelliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Türk masallarının tarihsel gelişimini ve temel özelliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, masal kahramanlarının türlerini ve genellikle hangi rolleri üstlendiklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Namık Kemal'in masal tanımını ve masal ile mesel arasındaki farkları anlayabilirler.

Öğrenciler, fabl türünün özelliğini ve amaçlarını anlayabilirler.

Öğrenciler, fabl öykülerinin kahramanlarını ve temalarını anlayabilirler.

Öğrenciler, Türk edebiyatındaki fabl örneklerini ve kaynaklarını anlayabilirler.

Öğrenciler, fabl öykülerinin bölümlerini ve her bölümün işlevini anlayabilirler.

Öğrenciler, fabl öykülerinin insan ilişkilerini sembolize etme ve kullanılan teknikleri anlayabilirler.

Öğrenciler, yazma sürecinin ilk adımı olan konu ve tema seçiminin önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, karakter seçiminin metin anlamını zenginleştirme rolünü anlayabilirler.

Öğrenciler, masal veya fablın bölümlerini ve olay örgüsünü oluşturmanın önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, yazma sürecinde metni planlamanın ve düzeltmenin önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, yazılarını daha etkili hale getirme ve metinlerini düzeltme becerilerini anlayabilirler.

Öğrenciler, aktif dinlemenin önemini anlayabilir ve bu dinleme türünü uygulama becerisi geliştirebilirler.

Öğrenciler, not alarak dinlemenin önemini ve kullanışlılığını anlayabilirler.

Öğrenciler, empatik dinlemenin önemini kavrayabilir ve bu dinleme becerisini geliştirebilirler.

Öğrenciler, seçici dinlemenin nasıl uygulanacağını ve hangi durumlarda kullanışlı olduğunu anlayabilirler.

Öğrenciler, işitme ile dinlemenin farkını kavrayabilir ve etkili dinleme becerilerini geliştirebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri