2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27)

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) CEVAPLARI

 1. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
  Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
  Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
  Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

  Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 14'lü hece ölçüsü ile yazılmıştır.
  B) Dörtlükte redif kullanılmamıştır.
  C) Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.
  D) "k" sesiyle aliterasyon oluşturulmuştur.
  E) Uyak örgüsü "abab" biçimindedir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) Dörtlükte redif kullanılmamıştır." olmalıdır. Dörtlükte herhangi bir dizede redif kullanılmamıştır. Redif, dizelerde tekrarlanan ses veya hece gruplarıdır. Bu dörtlükte ise her dize farklı kelimeler ve sesler içermektedir. 3. Karlı dağların başında
  Salkım salkım olan bulut,
  Saçın çözüp benim için
  Yaşın yaşın ağlar mısın?
  Yukarıdaki dörtlükte "bulut" sözcüğünde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kinaye      B) Tenasüp    C) Teşhis
  D)  İntak        E) Tezat

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı C) Teşhis'tir. "Bulut" sözcüğü teşhis sanatını içermektedir. Bu soruda, verilen dörtlükte "bulut" sözcüğünde görülen söz sanatını belirlememiz istenmektedir. "Bulut" sözcüğü, gerçek anlamından farklı bir anlamı ima ederek kullanılmıştır. Bu, teşhis sanatının bir örneğidir. Şair, karlı dağların başında salkım salkım olan bulutun saçlarına benzeterek bir teşhis yapmıştır. Bu nedenle, doğru cevap C) Teşhis'tir. 5. Sabahtan uğradım ben bir geline,
  Bal sürülmüş dudağına diline.

  Bu beyitte hangi kafiye türü kullanılmıştır?

  A) Yarım   B) Tam  C) Zengin  D) Tunç  E) Cinaslı

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı C) Zengin'dir. Bu beyitte zengin kafiye türü kullanılmıştır. Bu soruda, verilen beyitte hangi kafiye türünün kullanıldığını belirlememiz istenmektedir. Beyitte "geline" ve "diline" sözcükleri arasında tam bir uyum sağlanmıştır. İkinci heceler aynı ünlüyle bitmektedir. Bu, zengin kafiye olarak adlandırılan bir kafiye türüdür. Şiirdeki kafiye, kelimelerin son hecelerindeki tam uyum üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, doğru cevap C) Zengin'dir. 7. Aşağıdakilerden hangisi masalın genel özelliklerinden biri değildir?

  A) İlk bölüm bir tekerlemeyle başlar
  B) Olağanüstülükler vardır.
  C) Kahramanları cinler, periler, devler olabilir
  D) Milli özellikler içerir
  E) Dini özellikler içermez.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Dini özellikler içermez." olarak verilmiştir. Bu seçenek, masalın genel özelliklerinden biri olmayan bir ifadedir. Masalların genel özellikleri arasında olağanüstülüklerin bulunması, kahramanların cinler, periler, devler gibi fantastik varlıklar olabilmesi ve milli özelliklerin içermesi yer alır. Ancak masalların dini özellikler içermediği ifadesi genel bir özellik değildir, çünkü bazı masallarda dini motifler, semboller veya temalar da yer alabilir. 9. Yokuşa yukarı keklik sekişli
  İnişe aşağı tavşan büküşlü
  Düşmanın görünce şahin bakışlı
  Kuğuya benziyor boynu kır atın
  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Hece ölçüsüyle yazılmamıştır.
  B) Didaktik şiir değildir.
  C) Kafiye kullanılmıştır.       
  D) Tezat sanatına yer verilmiştir.
  E) Benzetmeye başvurulmuştur.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Hece ölçüsüyle yazılmamıştır." olarak verilmiştir. Bu dörtlük hece ölçüsüyle yazılmamıştır. Dörtlükte her bir dize 7 heceden oluşmaktadır, bu nedenle hece ölçüsüyle yazılmamıştır. Diğer seçenekler ise doğrudur; dörtlük didaktik bir şiir değildir, kafiye kullanılmıştır, tezat sanatına yer verilmiştir ve benzetme kullanılmıştır. 11. Köroğlu'nun sevdası var başında
  Gümanı var şu gönlümün başında
  Leyla'yı ararken dağlar başında
  Mecnun'un aşkına giriftar oldum

  Bu dörtlüğün son iki dizesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

  A) Tecahül-i arif        B) Telmih        
  C) Eğretileme            D) Kişileştirme              
  E) Tevriye

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu dörtlüğün son iki dizesinde "telmih" sanatına başvurulmuştur. Telmih, bir sözün veya ifadenin ima yoluyla anlatılmasıdır. Bu durumda "Mecnun'un aşkına giriftar oldum" ifadesinde Mecnun'un aşkı, Leyla'yı arayan kişinin aşkına telmih olarak kullanılmıştır. 13. Türk şiirinde kullanılan üç ana nazım biçimi kategorisi nelerdir? Bu kategoriler arasındaki temel farklar nelerdir?


 14. Cevap: Türk şiirinde kullanılan üç ana nazım biçimi kategorisi şunlardır: Halk Şiiri, Divan Şiiri ve Batı Etkisindeki Türk Şiiri. Halk Şiiri, anonim halk şiiri, âşık tarzı halk şiiri ve aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri gibi alt kategorilere ayrılır. Divan Şiiri, beyitlerle kurulanlar ve bentlerle kurulanlar olarak iki alt kategoriye ayrılır. Açıklama:

  Bu soru, Türk şiirinde kullanılan nazım biçimi kategorilerini ve bu kategorilerin alt dallarını anlamayı amaçlar. 15. Kafiye düzeni nedir ve ne amaçla kullanılır? Beş farklı kafiye düzeni türünü sıralayınız.


 16. Cevap: Kafiye düzeni, kafiyelerin diziliş özelliğini gösteren bir düzen veya şema olarak kullanılır. Bu düzen, kafiyelerin aynı sesle gösterildiği bir örüntüyü ifade eder. Beş farklı kafiye düzeni türü şunlardır: düz, çapraz, örüşük, sarma (sarmal), mâni tipi. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere kafiye düzeni kavramını anlatmayı ve farklı düzen türlerini sıralamayı amaçlar. 17. Asonans ve aliterasyon nedir? İkisi arasındaki fark nedir? Aşağıdaki dizelerden birinde asonans, diğerinde aliterasyon örneği veriniz.


 18. Cevap: Asonans, dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Aliterasyon ise dizelerde aynı ünsüzlerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Örnekler: "Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?" (asonans) ve "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında" (aliterasyon). Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere asonans ve aliterasyon kavramlarını anlatmayı, farklarını açıklamayı ve örneklerle göstermeyi amaçlar. 19. İmge nedir ve ne amaçla kullanılır? Şiirdeki imge örnekleri nelerdir ve hangi duygusal etkiyi yaratmak için kullanılmışlardır?


 20. Cevap: İmge, bir varlığı, kavramı veya durumu daha canlı ve duygulu bir şekilde anlatmak için onu başka varlık, kavram veya durumların çizgileri ve şekilleri içinde tasvir etmektir. İmge, duygusal ve görsel etki yaratmak için kullanılır. Örneğin, Nâzım Hikmet'in "bir sincap gibi" ve "büyük gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda" gibi imgeleri, yaşamın ciddiyetini ve insanın yaşamla ilişkisini vurgulamak için kullanılmıştır. Açıklama:

  Bu soru, imgenin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve duygusal etkilerini anlatmayı amaçlar. 21. Mazmun nedir ve nasıl oluşturulur? Şiirde mazmun örnekleri nelerdir ve bu mazmunlar hangi kavramları ifade etmek için kullanılmıştır?


 22. Cevap: Mazmun, bir şairin eserlerinde sık sık kullanılan, belirli bir sembol veya anlam taşıyan sözcük veya ifadelerdir. Mazmunlar zamanla kalıplaşır ve genellikle belli bir kültürel veya edebî anlamı ifade ederler. Örneğin, "bülbül" mazmunu aşkı veya "Leylâ"yı temsil edebilir. Mazmunlar, belirli kavramları veya sembolleri ifade etmek için kullanılır. Açıklama:

  Bu soru, mazmunun ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve hangi kavramları temsil ettiğini anlatmayı amaçlar. 23. Yalın teşbih (teşbihibeliğ) nedir ve nasıl kullanılır? "Gümüş bir dumanla kapandı her yer" örneği yalın teşbih içeriyor mu ve eğer içeriyorsa bu teşbih nasıl kullanılmıştır?


 24. Cevap: Yalın teşbih, benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki benzetmenin doğrudan ifade edildiği bir benzetme türüdür. "Gümüş bir dumanla kapandı her yer" örneğinde, "duman" ile "gümüş" arasında bir yalın teşbih bulunmaktadır. Bu teşbihde kendisine benzetilen olan "duman" açıkça "gümüş" ile benzetilmiştir. Açıklama:

  Bu soru, yalın teşbihin ne olduğunu ve örnekte nasıl kullanıldığını anlatmayı amaçlar. 25. Teşhis (kişileştirme) nedir ve nasıl kullanılır? "Bir saatta söyle yüz bin yalanı" ve "haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi" örneklerinde teşhis (kişileştirme) kullanılmış mıdır ve nasıl?


 26. Cevap: Teşhis (kişileştirme), insan dışındaki varlık veya kavramlara insan özellikleri yükleyerek onları kişilik gibi davranmalarını sağlama sanatıdır. "Bir saatta söyle yüz bin yalanı" örneğinde yalanların bir saatte söylenmesi istenerek yalanlar kişileştirilmiştir. "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi" örneğinde ise vapurun insan özelliklerine sahipmiş gibi davranması kişileştirme örneğidir. Açıklama:

  Bu soru, teşhis veya kişileştirmenin ne olduğunu ve örnekte nasıl kullanıldığını anlatmayı amaçlar. 27. Masallarda sık rastlanan kahraman türleri nelerdir ve bu kahramanlar genellikle hangi rolleri üstlenirler?


 28. Cevap: Masallarda sık rastlanan kahramanlar arasında devler, cadılar, vezirler, padişahlar, Hızır, dervişler, hükümdarlar, Keloğlan vb. bulunur. İyilik ve güzellik genellikle padişah, Hızır, derviş, hükümdar, Keloğlan gibi kahramanlar tarafından temsil edilirken kötülük ise devler, cadılar, vezirler gibi karakterlerle temsil edilir. Açıklama: 29. Aşağıdaki nazım birimlerinden hangisi genellikle halk şiirinde kullanılır?

  A) Beyit    B) Dörtlük    C) Dize    D) Bent    E) Hiçbiri    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Dörtlük, genellikle halk şiirinde kullanılan dört dizeden oluşan bir nazım birimidir. 31. Beyit ve bent arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beyitler dört dizeden oluşur, bentler ise iki dizeden oluşur.
  B) Beyitler tek bir dizeden oluşur, bentler ise üç dizeden oluşur.
  C) Beyitler ve bentler aynı uzunluktadır.
  D) Beyitler divan edebiyatında kullanılırken, bentler halk şiirinde kullanılır.
  E) Beyitler ve bentler aynı anlama gelir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Beyitler genellikle divan edebiyatında, bentler ise halk şiirinde yaygın olarak kullanılan nazım birimleridir. 33. Şiirde "söyleyici" kavramı aşağıdaki şekillerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Şairin kullanmış olduğu nazım biçimi
  B) Şairin gerçek adı
  C) Şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlık
  D) Şairin yaşadığı dönemin özellikleri
  E) Şairin şiirin ölçüsünü belirlemesi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Söyleyici, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlığı ifade eder. 35. "Redif" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan ekler
  B) Şairin mahlası veya takma adı
  C) Şiirin ana teması
  D) Şiirin ölçüsü
  E) Şiirin başlığı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Redif, dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan ekler, kelimeler veya kelime gruplarıdır. 37. Aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi iki ses benzerliğine dayanır?

  A) Tam Kafiye        B) Yarım Kafiye     
  C) Zengin Kafiye     D) Cinaslı Kafiye   
  E) Zeyl Kafiye                           

 38. Cevap: A Açıklama:

  Tam kafiye, iki ses benzerliğine dayanan kafiyedir. 39. Redif ve kafiye (uyak) arasındaki temel fark nedir?

  A) Redif, dize sonlarında tekrarlanan seslerdir; kafiye ise dizeler arasındaki ses benzerliğidir.
  B) Redif, dize sonlarında tekrarlanan kelimelerdir; kafiye ise dizelerin uzunluğunu belirler.
  C) Redif, dize başlarında tekrarlanan harflerdir; kafiye ise dize sonlarındaki ses benzerliğidir.
  D) Redif, divan edebiyatında kullanılan bir terimdir; kafiye ise halk şiirinde kullanılır.
  E) Redif ve kafiye aynı anlamı taşıyan terimlerdir ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Redif, dize sonlarında tekrarlanan seslerdir; kafiye ise dizeler arasındaki ses benzerliğini ifade eder. 41. Aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi "Sesteş (eş sesli) kelimelerle yapılan kafiye" ile ilgilidir?

  A) Tam Kafiye       B) Zengin Kafiye   
  C) Sesteş Kafiye    D) Yarım Kafiye    
  E) Çapraz Kafiye                       

 42. Cevap: C Açıklama:

  "Sesteş (eş sesli) kelimelerle yapılan kafiye" kafiye türüdür. 43. Şiirlerde kullanılan kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Dize sonlarında tekrarlanan sesler
  B) Kafiye türlerinin sıralanışı
  C) Aynı ünlülerin ahenkli bir şekilde tekrarlanması
  D) Kafiye çeşitlerinin karışık kullanımı
  E) Dizelerin başlangıcı ve sonu arasındaki ses benzerliği

 44. Cevap: B Açıklama:

  Kafiye düzeni, kafiye türlerinin nasıl sıralandığını ifade eder. 45. Aşağıdakilerden hangisi "Asonans" teriminin tanımını doğru şekilde ifade eder?

  A) Şiirin ana temasını yansıtan ana fikir
  B) Şiirde kelimelerin köklerinin benzerliği
  C) Dizeler arasındaki ses benzerliği
  D) Aynı ünsüzlerin ahenkli bir şekilde tekrarlanması
  E) Kafiye düzeninin saptanması

 46. Cevap: C Açıklama:

  Asonans, dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. 47. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın önemli eseri olan "Akıncı" şiiri aşağıdaki temalardan hangisini işlemektedir?

  A) Doğa    B) Aşk    C) Savaş    D) Tarih    E) Hüzün    

 48. Cevap: C Açıklama:

  "Akıncı" şiiri, savaş temasını işlemektedir. 49. "Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan, Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’dan..." dizesi hangi şiir türüne örnek olarak verilebilir?

  A) Lirik Şiir       B) Epik Şiir       
  C) Satirik Şiir     D) Didaktik Şiir   
  E) Pastoral Şiir                       

 50. Cevap: B Açıklama:

  "Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan, Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’dan..." dizesi savaş ve kahramanlık konularını işleyen epik bir şiire örnektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Şiir
 • Makale
 • Roman

Ayrıca

Şiirde kullanılan edebi terimleri tanıma ve ayırt etme becerisi.

Bu soru, teşhis sanatını tanıma ve bir metinde kullanımını ayırt etme becerisini ölçer.

Bu soru, kafiye türlerini tanıma ve bir beyitte kullanılan kafiye türünü ayırt etme becerisini ölçer.

Masalların genel özelliklerini tanıma ve ayırt etme becerisi.

Şiirin ölçüsünü tanıma ve ayırt etme becerisi.

Söz sanatlarını tanıma ve anlamlandırma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir, yani "telmih" sanatına başvurulmuştur.

Öğrenciler, Türk şiirinin farklı nazım biçimi kategorilerini tanır ve bu kategorilerin temel farklarını anlar.

Öğrenciler, kafiye düzeni kavramını anlar, farklı düzen türlerini sıralayabilir ve kullanım amaçlarını açıklayabilir.

Öğrenciler, asonans ve aliterasyon kavramlarını anlar, bu kavramlar arasındaki farkı açıklayabilir ve örneklerle gösterebilir.

Öğrenciler, imge kullanımının amacını ve etkisini anlayabilirler.

Öğrenciler, mazmunların anlamını ve kullanımını anlayabilirler.

Öğrenciler, yalın teşbihin tanımını ve kullanımını anlayabilirler.

Öğrenciler, teşhis veya kişileştirmenin amacını ve etkisini anlayabilirler.

Öğrenciler, masal kahramanlarının türlerini ve genellikle hangi rolleri üstlendiklerini anlayabilirler.

Şiirin kafiye türlerini anlama ve ayırt etme yeteneği.

Şiirde kafiye düzenini anlama ve açıklama yeteneği.

Şiirde asonans kavramını tanıma ve açıklama yeteneği.

Şairin "Akıncı" şiirinin temasını anlama.

Epik şiirin temel özelliklerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-27) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri