2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22)

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) CEVAPLARI

 1. Kadınlar benden korkuyor mu ( ) neden hiçbiri sağlık ocağına gelmiyor ( ) dedi ( ) Seni dinlerler muhtar ( ) çocukları da alıp gelsinler.
  Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) (,) (,) (.) (,)            B) (,) (?) (.) (,)
  C) (,) (,) (.) (.)            D) (?) (?) (.) (:)
  E) (,) (,) (;) (,)

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak, aşağıdaki noktalama işaretleri sırasıyla kullanılmalıdır: A) (,) (,) (.) (,) Cümledeki ayraçlarla belirtilen yerlere noktalama işaretleri yerleştirildiğinde, cümle doğru bir şekilde oluşur. İlk boşluğa virgül (,), ikinci boşluğa soru işareti (?), üçüncü boşluğa nokta (.) ve dördüncü boşluğa tekrar virgül (,) gelmelidir. 3. (I) Kimi şairler şiirlerinde, "dize kırma" diye adlandırılan bir tekniğe başvuruyor. (II) Cümleleri dizenin ortasında bitiriyor ve yeni cümleye başlıyorlar. (III) Şiirde, dönem dönem yeni tekniklerin ortaya çıkması elbette sevindirici bir durum. (IV) Çoğunlukla genç şairlerin kullandığı bu teknik, imgelerle dolu modern şiirin açılımlarından biri aslında. (V) Böylelikle, şiiri dizelerle okumaya şartlanmış okurun zihni, bütünleyici okumalara, farklı çağrışımlara açık hale geliyor.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Paragrafta, cümleler arasında bir bağlantı eksikliği olan III. cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Diğer cümleler paragrafın konusu olan "dize kırma" tekniğiyle ilgili bilgileri anlatırken, III. cümle farklı bir konuya, şiirde yeni tekniklerin ortaya çıkmasının sevindirici bir durum olduğuna değinmektedir. Bu cümle, paragrafın akışını bozar ve konu dışına çıkar. 5. Yanılmaktan, hele hele yanılıp haksızlık yapmaktan çok korkarım. Bu sebepten, eleştiri yazılarımı kaleme alırken çok uğraşırım. Ele aldığım eseri dikkatlice okur, titizlikle inceler ve onunla ilgili yazılmış tüm değerlendirmeleri toplarım. Yazımı yazmaya başlamadan önce gerekirse yapıtın yazarıyla da konuşurum. Eleştiri yazısını bitirdikten sonrası daha zordur benim için. Yazdıklarımı yüzlerce kez okuyup düzeltirim.
  Bu parçanın yazarını aşağıdakilerin hangisi en iyi tanımlar?

  A) Yanlış anlaşılmaktan çekinen
  B) Eleştirilerini titizlikle kaleme alan
  C) Yapıtların değerini kendi başına belirleyen
  D) Nitelikli eleştiri yapamayan
  E) Yaptığı işten zevk almayan

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak, B) Eleştirilerini titizlikle kaleme alan seçeneği doğrudur. Paragrafta, yazarın eleştiri yazılarını kaleme alırken titizlikle çalıştığı ve inceleme sürecinde dikkatli bir şekilde eseri okuduğu, değerlendirmeleri topladığı ve yazdıklarını düzelttiği ifade edilmektedir. Bu durum, yazarın eleştirilerini titizlikle kaleme alan biri olduğunu göstermektedir. 7. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
  III. Romana göre daha kısa bir türdür.
  IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.
  Yukarıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I       B) II      C) III   D) IV     E) V

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Diğer cümlelerde verilen bilgiler doğrudur; ancak IV. cümledeki ifade hatalıdır. Hikâyelerde kişi kadrosu geniş olabileceği gibi sınırlı da olabilir. Hikâyelerdeki kişi kadrosu, öykünün türüne, konusuna ve amacına bağlı olarak değişebilir. 9. “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı
  B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı
  C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
  D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı
  E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

 10. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı'dır. "Mendil Altında" eseri, Memduh Şevket Esendal tarafından yazılmıştır. Memduh Şevket Esendal, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Hikâye türü olarak da eser, Çehov tarzında yazılmıştır. Anton Çehov, kısa hikâye alanında önemli eserler veren bir Rus yazardır. "Mendil Altında" eseri, Çehov'un etkisiyle yazılmış ve Çehov tarzındaki hikâyelerin izlerini taşımaktadır. 11. Kimi yazarlar hikâyelerinde tek olay bile anlatmadan hikâyeyi bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal,bu tür hikâyelerin temelini oluşturur.Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan hikâyelerin örnekleri vardır.Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan,bu tür hikâyelerin en iyi örneklerindendir.
  Parçada sözü edilen hikâye tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?

  A) Ömer Seyfettin                   B) Ahmet Hamdi Tanpınar  
  C) Sait Faik Abasıyanık           D) Halit Ziya Uşaklıgil  
  E) Sabahattin Kudret Aksal

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Parçada bahsedilen hikâye tarzının en iyi örneklerini Sait Faik Abasıyanık'ta görebiliriz. Sait Faik Abasıyanık, durumları anlatan ve tek bir olaya odaklanmayan hikâyeleriyle tanınan önemli bir yazardır. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerden hangisi yapısına göre basit değildir?

  A) İçeriye baktığı zaman "yüzünde" derin bir merhamet ifadesi belirdi.
  B) Benzi "sarardı", gözleri buğulandı, dudakları ağlayacakmış gibi büküldü.
  C) İki kadın gerçekten de çok feci bir manzara "karşısındaydılar".
  D) Zaman zaman soğuktan morarmış "dudakları" aralanıyor, titriyordu.
  E) Hareketsiz "gözlerinde" acayip bir bakış vardı.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) İçeriye baktığı zaman "yüzünde" derin bir merhamet ifadesi belirdi cümlesidir. Bu cümlede "yüzünde" ifadesi, bir zarf tümleci olarak basit bir yapıya sahip değildir. Yüz ifadesini belirten ve cümlenin anlamını tamamlayan bir öge olduğu için yapısı daha karmaşıktır. Diğer seçeneklerdeki altı çizili kelimeler ise basit yapıya sahip olan zarf tümlecileridir. Dolayısıyla, A seçeneği doğru cevaptır. 15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime yapıca ötekilerden farklıdır?

  A) Bu, batmaya "başlayan" güneşin evimize tam karşıdan vurduğu andır.
  B) Cephedeki "kabartmalar" daha canlı, daha belirli bir hal alır.
  C) Bu evin kapısındaki sundurmanın üzerine taş bir balkon "kondurmuşlardı".
  D) Bu "balkondan" içeriye bakılınca çok güzel döşenmiş bir oda görülmekteyd
  E) Hallerinden ve "giyinişlerinden", hepsinin hali vakti yerinde, asil aile kızları olduğu belliydi.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer cümlelerde altı çizili kelimeler sıfat veya zarf olarak kullanılmışken, D seçeneğinde altı çizili kelime bir zarf şeklindedir. Bu durumda D seçeneği, diğer cümlelerden yapıca farklı bir kelime içermektedir. Örneğin, "başlayan" (A), "kabartmalar" (B), "kondurmuşlardı" (C) gibi kelimeler sıfat veya fiil görevi yaparken, altı çizili kelime olan "balkondan" (D) bir zarf şeklindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   kingmavis
22 Mayıs 2023

yok


2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
 • Hikâye

Ayrıca

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanabilme becerisi.

Paragrafın bütünlüğünü anlama ve düşüncenin akışını takip etme becerileri ölçülebilir.

Bir metindeki ipuçlarını kullanarak bir kişiyi doğru bir şekilde tanımlayabilme becerisi.

Hikâye öğelerini anlama ve farklı türler arasındaki farkları ayırt etme becerileri ölçülebilir.

Bir yazarın eserini ve hikâye tarzını doğru bir şekilde tanımlayabilme becerisi ve yazarların etkileşimlerini anlayabilme yeteneği.

Yazarların tarzlarını ve edebi eserlerin özelliklerini tanıma becerileri ölçülebilir.

Cümlelerdeki yapısal ögeleri tanıyabilme ve farklı yapıları ayırt edebilme becerisi.

Kelime türlerini ve cümle yapısını anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testi İstatistikleri

Bu sınav 87 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 218 kere doğru, 319 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri