9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki nazım birimlerinden hangisi genellikle halk şiirinde kullanılır?

  A) Beyit    B) Dörtlük    C) Dize    D) Bent    E) Hiçbiri    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Dörtlük, genellikle halk şiirinde kullanılan dört dizeden oluşan bir nazım birimidir. 3. Şiirde çağrışımın ve imgenin neden önemli olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklar?

  A) Şairlerin toplumsal mesajlarını iletmelerine yardımcı olur.
  B) Okuyucuların duygusal bağ kurmasını sağlar.
  C) Şiirin anlamını daha basit hale getirir.
  D) Şiirin ritmini ve uyumunu zayıflatır.
  E) Şiirin dilini anlaşılmaz hale getirir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Çağrışım ve imge, okuyucuların şiirdeki duygusal ve sembolik anlamları daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur ve duygusal bağ kurmalarına katkıda bulunur. 5. Türk Şiirinde kullanılan "Rubai" nazım biçimi hangi kategoriye aittir?

  A) Beyitlerle Kurulanlar
  B) Bentlerle Kurulanlar
  C) Aruz Ölçüsüyle Yazılan Halk Şiiri
  D) Divan Şiiri
  E) Serbest Nazım

 6. Cevap: B Açıklama:

  Rubai, "Bentlerle Kurulanlar" kategorisinde yer alan bir nazım biçimidir. 7. Türk Şiirinde "Terkibibent" nazım biçimi hangi diğer nazım biçimiyle aynı kategoride yer alır?

  A) Sone             B) Muhammes        
  C) Triyole          D) Şarkı           
  E) Serbest Nazım                       

 8. Cevap: B Açıklama:

  Terkibibent ve Muhammes, "Bentlerle Kurulanlar" kategorisinde yer alan nazım biçimlerindendir. 9. "Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt" gibi nazım türleri aşağıdaki hangi kategoriye aittir?

  A) İslamiyet Öncesi Türk Şiiri
  B) Anonim Halk Şiiri
  C) Divan Şiiri
  D) Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri
  E) Âşık Tarzı Halk Şiiri

 10. Cevap: E Açıklama:

  Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt gibi türler, Âşık Tarzı Halk Şiiri'ne aittir. 11. "İlahi, Nefes, Deme, Nutuk, Şathiye, Devriye" gibi nazım türleri aşağıdaki hangi kategoriye aittir?

  A) İslamiyet Öncesi Türk Şiiri
  B) Anonim Halk Şiiri
  C) Divan Şiiri
  D) Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri
  E) Âşık Tarzı Halk Şiiri

 12. Cevap: D Açıklama:

  İlahi, Nefes, Deme, Nutuk, Şathiye, Devriye gibi türler, Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri'ne aittir. 13. "Kaldırımlar" şiirinde şair hangi temaları somutlaştırarak ifade etmektedir?

  A) Aşk ve sevgi                B) Doğa güzellikleri          
  C) Yalnızlık, korku ve ölüm    D) Gece ve ay ışığı           
  E) Şehir hayatı                                              

 14. Cevap: C Açıklama:

  "Kaldırımlar" şiirinde şair, yalnızlık, korku ve ölüm duygularını somutlaştırarak ifade etmektedir. 15. Şiirde "söyleyici" kavramı aşağıdaki şekillerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Şairin kullanmış olduğu nazım biçimi
  B) Şairin gerçek adı
  C) Şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlık
  D) Şairin yaşadığı dönemin özellikleri
  E) Şairin şiirin ölçüsünü belirlemesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Söyleyici, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlığı ifade eder. 17. "Redif" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan ekler
  B) Şairin mahlası veya takma adı
  C) Şiirin ana teması
  D) Şiirin ölçüsü
  E) Şiirin başlığı

 18. Cevap: A Açıklama:

  Redif, dize sonlarında tekrarlanan, aynı harflerden oluşan ekler, kelimeler veya kelime gruplarıdır. 19. Aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi iki ses benzerliğine dayanır?

  A) Tam Kafiye        B) Yarım Kafiye     
  C) Zengin Kafiye     D) Cinaslı Kafiye   
  E) Zeyl Kafiye                           

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tam kafiye, iki ses benzerliğine dayanan kafiyedir. 21. Şiirlerde kullanılan kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Dize sonlarında tekrarlanan sesler
  B) Kafiye türlerinin sıralanışı
  C) Aynı ünlülerin ahenkli bir şekilde tekrarlanması
  D) Kafiye çeşitlerinin karışık kullanımı
  E) Dizelerin başlangıcı ve sonu arasındaki ses benzerliği

 22. Cevap: B Açıklama:

  Kafiye düzeni, kafiye türlerinin nasıl sıralandığını ifade eder. 23. Aşağıdakilerden hangisi "Asonans" teriminin tanımını doğru şekilde ifade eder?

  A) Şiirin ana temasını yansıtan ana fikir
  B) Şiirde kelimelerin köklerinin benzerliği
  C) Dizeler arasındaki ses benzerliği
  D) Aynı ünsüzlerin ahenkli bir şekilde tekrarlanması
  E) Kafiye düzeninin saptanması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Asonans, dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. 25. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın önemli eseri olan "Akıncı" şiiri aşağıdaki temalardan hangisini işlemektedir?

  A) Doğa    B) Aşk    C) Savaş    D) Tarih    E) Hüzün    

 26. Cevap: C Açıklama:

  "Akıncı" şiiri, savaş temasını işlemektedir. 27. Yahya Kemal Beyatlı'nın "Yalnızlık Şiiri" ile "Ahlâk" metni arasındaki temel fark nedir?

  A) "Yalnızlık Şiiri" dizelerle yazılmıştır, "Ahlâk" düzyazıdır.
  B) "Yalnızlık Şiiri" düzyazıdır, "Ahlâk" dizelerle yazılmıştır.
  C) "Yalnızlık Şiiri" çok anlamlılık içerir, "Ahlâk" düzyazıdır.
  D) "Yalnızlık Şiiri" ölçülü ve kafiyeli değildir, "Ahlâk" ölçülü ve kafiyelidir.
  E) "Yalnızlık Şiiri" öğretici bir metindir, "Ahlâk" edebî bir metindir.

 28. Cevap: D Açıklama:

  "Yalnızlık Şiiri" ölçülü ve kafiyeli değildir, "Ahlâk" ise ölçülü ve kafiyelidir. 29. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirel bir şekilde işleyen şiir türü hangisidir?

  A) Lirik Şiir       B) Epik Şiir       
  C) Satirik Şiir     D) Didaktik Şiir   
  E) Pastoral Şiir                       

 30. Cevap: C Açıklama:

  Satirik şiir, kişilerin ve toplumun eleştirel bir şekilde alaylı ifadelerle ele alındığı şiir türüdür. 31. Hangi şiir türü, bir düşünceyi aktarmak veya belli bir konuda öğüt, bilgi, ders vermek amacıyla öğretici nitelikte yazılır?

  A) Lirik Şiir       B) Epik Şiir       
  C) Satirik Şiir     D) Didaktik Şiir   
  E) Pastoral Şiir                       

 32. Cevap: D Açıklama:

  Didaktik şiir, öğretici ve öğüt verici bir nitelik taşır. 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi istiare (eğretileme) örneğidir?

  A) "Gözleri deniz mavisiydi."
  B) "Yağmur bulutların ağlamasıdır."
  C) "Rüzgarın şarkısı kulaklarımda çınlıyor."
  D) "Güneş sarıdır."
  E) "Güllerin rengi kırmızıdır."

 34. Cevap: A Açıklama:

  "Gözleri deniz mavisiydi" ifadesinde gözlerin deniz mavisine benzetilmesiyle istiare kullanılmıştır. 35. Aşağıdaki örnekte, hangi iki öge eksik bırakılmıştır? "Dağlar dalgalanmakta, bayrak değil."

  A) Benzeyen ve benzetme yönü
  B) Benzeyen ve benzetme edatı
  C) Benzeyen ve kendisine benzetilen
  D) Benzeyen ve yalın bir ifade
  E) Kendisine benzetilen ve benzetme yönü

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu örnekte "dağlar" benzeyen, "dalgalar" ise kendisine benzetilen unsurlardır. Benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmamıştır. 37. Hangi edebî sanat, bir sözün, benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmasıdır?

  A) Teşbih (BenzetmE)       B) İstiare (Eğretileme)   
  C) Mecazı-Mürsel           D) Tezat (Karşıtlık)      
  E) Telmih (HatırlatmA)                               

 38. Cevap: C Açıklama:

  Mecazı-Mürsel, bir sözün, benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmasını ifade eder. 39. Hangi edebî sanatta insana ait duyuş ve davranış özellikleri, insan dışındaki varlıklara veya kavramlara yüklenir?

  A) Teşbih (BenzetmE)
  B) İstiare (Eğretileme)
  C) İntak (KonuşturmA)
  D) Tezat (Karşıtlık)
  E) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

 40. Cevap: B Açıklama:

  İstiare, insana ait duyuş ve davranış özelliklerinin insan dışındaki varlıklara veya kavramlara yüklenmesini ifade eder. 41. Hangi edebî sanat, hemen herkesçe bilinen bir olaya veya kişiye gönderme yaparak o olayı veya kişiyi hatırlatma sanatıdır?

  A) Telmih (HatırlatmA)
  B) Mecazı-Mürsel
  C) İstiare (EğretilemE)
  D) Kinaye (Değinmece)
  E) Hüsnütalil (Güzel Nedene Bağlama)

 42. Cevap: A Açıklama:

  Telmih, hemen herkesçe bilinen bir olaya veya kişiye gönderme yaparak o olayı veya kişiyi hatırlatma sanatını ifade eder. 43. Hangi edebî sanat, birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasını ifade eder?

  A) İntak (KonuşturmA)    B) Tariz (İğnelemE)     
  C) Mübalağa (Abartma)    D) İrsalimesel          
  E) Evriye                                        

 44. Cevap: E Açıklama:

  Evriye, birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasını ifade eder. 45. Hangi edebî sanat, atasözü veya vecize (özdeyiş) kullanma sanatını ifade eder?

  A) Teşbih (BenzetmE)     B) Tariz (İğneleme)     
  C) İntak (KonuşturmA)    D) İrsalimesel          
  E) Mübalağa (Abartma)                            

 46. Cevap: D Açıklama:

  İrsalimesel, şairin atasözü veya vecize (özdeyiş) kullanma sanatını ifade eder. 47. Hangi edebî sanat, birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasını ifade eder?

  A) Evriye                   B) Teşhis (KişileştirmE)   
  C) İntak (KonuşturmA)       D) İstiare (Eğretileme)    
  E) Tariz (İğneleme)                                    

 48. Cevap: A Açıklama:

  Evriye, birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılmasını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 Detayları

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Şiir
 • Makale
 • Roman

Ayrıca 9.sınıf TDE III.Ünite - Şiir konusu test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Şiirde kafiye düzenini anlama ve açıklama yeteneği.

Şiirde asonans kavramını tanıma ve açıklama yeteneği.

Şairin "Akıncı" şiirinin temasını anlama.

Metin türleri arasındaki temel farkı anlama.

Satirik şiirin temel özelliklerini anlama.

Didaktik şiirin temel özelliklerini anlama.

İstiare sanatını tanıma.

İstiare (eğretileme) sanatını tanıma.

Mecazı-Mürsel sanatını tanıma.

İstiare (Eğretileme) sanatını tanıma.

Telmih (Hatırlatma) sanatını tanıma.

Evriye sanatını tanıma.

İrsalimesel sanatını tanıma.

Evriye sanatını tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 43 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 239 kere doğru, 288 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE III.Ünite (Şiir) Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri